< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційні системи. Інформаційні технології та агросервіс

Роль та завдання інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах.

Для динамічного розвитку сільськогосподарського підприємства та економіки в цілому необхідне створення інформаційної інфраструктури як на окремому підприємстві, так і в державі в цілому. Особливу роль при підвищенні рівня автоматизації та інформатизації виробничих і управлінських процесів на підприємстві відіграють інформаційні системи. Широко використовуючись під час прийняття раціональних рішень в управлінні, проведенні інженерно-технічних, економіко-статистичних, математичних розрахунків, плануванні і контролі господарської діяльності, формуванні банків даних у галузі селекції, сучасних засобів хімізації, захисту рослин і забезпечення відповідного технічного стану складних машин і устаткування, використання вторинних матеріальних ресурсів [66]. Інформаційні системи дозволяють мінімізувати витрати й підвищити оперативність керування підприємством у цілому.

Інформаційна система (ІС, англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою задоволення інформаційних потреб користувачів.

ІС класифікуються за: масштабом, сферою застосування, способом організації, рівнями управління. Для розуміння автоматизації основних спеціалізованих завдань агронома, наведемо загальну класифікацію за рівнями управління. Залежно від цього обслуговування виробничих процесів на підприємстві може бути віднесено до різних класів:

Клас A: системи (підсистеми) керування технологічними об'єктами й/або процесами.

Клас B: системи (підсистеми) підготовки й обліку виробничої діяльності підприємства.

Клас C: системи (підсистеми) планування й аналізу виробничої діяльності підприємства [71].

Виокремимо основні напрями використання ІС в сільському господарстві:

 • 1. Засоби обробки великих масивів неструктурованої інформації забезпечують доступ та обробку інформації, яка, як правило, надходить із макрооточення підприємства, дозволяючи здійснювати доступ до віддалених баз даних, інформаційно-довідкових і пошукових систем. До таких можна віднести довідкові системи типу "Агроном", геоінформаційні системи, системи обробки даних дистанційного зондування тощо.
 • 2. Засоби автоматизації процесів підприємства дозволяють його працівникам виконувати роботу більш якісно і ефективно. До них належать засоби обробки великих масивів структурованих даних (бази даних, електронні архіви), системи управління машинами, системи фітомінторингу тощо.
 • 3. Засоби автоматизації праці агрономів в якості управлінців, менеджерів дають можливість використовувати напрацьований світовий досвід, закладений в інформаційні продукти для управління підприємством. До них віднесемо: системи автоматизованої обробки статистичних та економічних даних, роботу в режимі реального часу з великим обсягом різнопланової інформації, використання компонентів, пов'язаних із плануванням і аналізом, наявність незапланованих зовнішніх впливів тощо.
 • 4. Автоматизовані системи наукових (агрономічних) досліджень - програмно-апаратні комплекси, призначені для наукових досліджень, польових випробувань.
 • 5. Інтегровані інформаційні системи - це забезпечення автоматизації більшості функцій підприємства. Вони можуть включати в себе підсистеми (модулі) всіх вищеозначених систем.

У країнах світу, зокрема у США, Канаді, Австралії, країнах ЄС, для інформаційного забезпечення АПК широко використовують наступну класифікацію:

 • o системи моніторингу стану агроресурсів і прогнозування врожайності сільськогосподарських культур;
 • o системи забезпечення контролю якості сільськогосподарської продукції;
 • o системи оперативного управління й оптимізації продукційних процесів;
 • o інформаційно-довідкові системи маркетингової спрямованості;
 • o аналітичні та моделюючі системи відстеження розвитку надзвичайних ситуацій, їх впливу на виробництво та якість сільськогосподарської продукції;
 • o спеціалізовані інформаційні системи різноманітної спрямованості та рівня деталізації;
 • o засоби математичного моделювання, кореляційно-регресійне моделювання, імітаційне моделювання, створення оптимізаційних моделей [36, с. 3-4].

Опрацювання даних (інформаційних ресурсів) здійснюється на основі побудованої інфраструктури інформаційних технологій та описаних математичних моделей. Результатом роботи ІС можна вважати отримання інформаційного продукту, що відбиває стан, інформаційну модель визначеної предметної.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >