< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обґрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 10%)

За даними таблиці оцінити доцільність переходу торговельного підприємства на спрощену систему оподаткування на ставкою 10%. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування -м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

802

У тому числі оборот з реалізації алкоголю та пива

64,2

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис. грн

569,4

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

13

Фонд оплати праці, тис. грн

72,2

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів), тис. грн

20,9

Амортизація основних засобів, тис. грн

2,9

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Розв'язок

І. Розрахунок обсягу податкових платежів, які необхідно сплатити платнику податків у разі використання традиційної системи оподаткування.

1. Розрахунок суми податку на додану вартість (ПДВ до сплати); База оподаткува ння ПДВ = ТОпл - ОЗпл = 802 - 569,4 = 232,6 тис. грн.

де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ);

ОЗпл -оборот по закупівлі товарів у плановому періоді (з ПДВ).

ПГ7П . База оподаткування ПДВ ■ Спдв

ПДВ до сплати------=

  • 100 + Слде
  • 232,6-20 „со

=-= 38,8 тис. грн,

100 + 20 И

де Спдв - ставка податку на додану вартість.

  • 2. Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:
  • 0 ОР алк • Ставка 64,2 -1 _ , ЛЛ

Зрвсх--=-= 0,642 тис. грн,

рвсх 100. 100 И

де ОР алк - оборот з реалізації алкоголю та пива.

3. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування (Пфогі):

ФОП • Ставка 72Д • 36,7 „ с

ІІфоп--=-= 26,5 тис. грн.

100 100 г

де ФОП - фонд оплати праці.

4. Розрахунок комунального податку (КП):

КП = Чс/о-НЩГ^^-2міс/00 = 100

= 13 ■ 17 • — • 12міс. /1000 = 0,27 тис. грн, 100 у 9

де Чс/о - середньооблікова чисельність персоналу;

НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

  • 5. Розрахунок суми податку на прибуток:
  • 5.1. Розрахунок скоригованого валового доходу (ВД):

ВД = ТОпл 516 = 802 • - = 668,3 тис. грн. 6

5.2. Розрахунок суми валових витрат (ВВ):

ВВ = ОЗпл -5/6 + ФОП + ПГВ + Пфоп + КП + 3РВСХ = = 569,4 ■ 5/6 + 72,2 + 20,9 + 26,5 + 0,27 + 0,642 = 595 тис. грн,

де ПГВ -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів).

5.3. Розрахунок бази оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ-А = 668,3 - 595 - 2,9 = 70,4 тис. гри, де А - амортизація.

5.4. Розрахунок податкового зобов'язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп)'-

БО • Ставка 70,4 -25

ПЗпп =-=-- 17,6 тис. грн.

  • 1717 100 100 ^
  • 5.5. Розрахунок суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету (ППр д0 сплати)'-

ТПЛ2 хп£ 320-12 ,„в ППрАпгяпят" = ПЗпп--= 17,6--= 13,8 тис. грн,

Идосппоти шоо 1000 У

де 777 - вартість придбаних торгових патентів, грн У місяць.

6. Розрахунок загальної суми податків, що підлягають сплаті при традиційній системі оподаткування визначається (Пзагтрад):

Пзагпрдд ~ ПДВдосплати*- 3РВСХ + Пфоп+КП+ ППрдосплатін-+777-12/1000=38;8 + 0,642+26;5+0^7+li8+320-12/1000= 83,8 тисгрн

Таким чином, при використанні традиційної системи оподаткування платник податку зобов'язаний буде сплатити 83,8 тис. грн податкових платежів.

II. Розрахунок суми податкових платежів платника податку при переході на спрощену систему оподаткування за ставкою оподаткування 10%.

1. Розрахунок суми єдиного податку (ЄП):

СП^ТОпл — = 802 —= 80,2 тис.грн. 100 100

2. Розрахунок інших податків, які не входять до складу єдиного податку за ставкою 10% (ЯГ):

Я7 = 3РВСХ = 0,642 тис. грн.

3. Розрахунок загальної суми податків, що сплачуються при спрощеній системі оподаткування (ПЗзагСПр0щ):

ПЗзагспрощ =ЄП + ІП = 80,2 + 0,642 = 80,8 тис. грн.

Порівнявши отриманні результати, дійдемо висновку, що доцільно переходити на спрощену систему оподаткування за ставкою 10%, оскільки при використанні традиційної системи оподаткування загальна сума податкових платежів є більшою.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >