< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Поняття та особливості функціонування інститутів спільного інвестування

Вагому роль у розвитку корпоративного сектору відіграють інституційні інвестори, а саме інститути спільного інвестування.

Інститут спільного інвестування (ІСІ) - організація, що залучає кошти інвесторів з метою їхнього подальшого вкладення в цінні папери, корпоративні права, нерухомість та інші активи.

Необхідно виділити наступні функції, що виконують інститути спільного інвестування в системі корпоративного управління:

 • 1. Посередницька функція. ІСІ виступають тією зв'язуючою ланкою, яка забезпечує задоволення зустрічних інтересів інвесторів, які мають потребу у здійсненні капіталовкладень та підприємств, які потребують залучення необхідних їм коштів.
 • 2. Спрямування вільних інвестиційних ресурсів у найбільш перспективні галузі економіки. При цьому інститути спільного інвестування своєю діяльністю впливають на структурну перебудову економіки та динаміку економічних процесів.
 • 3. Зниження рівня ризиків інвестиційної діяльності. Це стосується в першу чергу приватного інвестора, для якого зміна об'єкту інвестування, оминаючи фінансових посередників, супроводжується певними складнощами та ризиками. В той час, як ІСІ, які займаються професійною діяльністю на фондовому ринку беруть розв'язання цих проблем на себе.
 • 4. Економії коштів. В наслідок вузької спеціалізації ІСІ, підприємства, які вкладають кошти та ті, які їх отримують мають можливість скоротити власні витрати пов'язані із фінансовими операціями та організаційною діяльністю, які виникають в процесі інвестування.
 • 5. Отримання прибутку з вільних грошових коштів. ІСІ можуть виступати непоганою альтернативою банківським вкладам. В даному випадку принциповою відмінністю інститутів спільного інвестування і банків є ступінь ризику. В той час як банківські депозити є більш надійними, внески в ІСІ характеризуються більш високою ризикованістю, проте пропонують більшу прибутковість.
 • 6. Консультативна. Як правило, посередницькі структури ведуть із підприємствами консультативну співпрацю, яка стосується тих чи інших сторін корпоративного управління. Особливе значення це має для приватизованих підприємств, які набули форми акціонерних товариств, однак не мають досвіду управління такою організаційно-економічною формою бізнесу.

Суть роботи ІСІ полягає в наступному. Шляхом емісії та продажу цінних паперів фонд здійснює поєднання ресурсів безлічі дрібних інвесторів. В свою чергу об'єднані ресурси інвестуються в цінні папери, об'єкти нерухомості, валюту та інші активи, що не суперечать вимогам законодавства.

До інститутів спільного інвестування відносяться корпоративний інвестиційний фонд та пайовий інвестиційний фонд.

Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює ДКЦП та ФР відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про інститути спільного інвестування", інших нормативно-правових актів.

Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення ІСІ до реєстру ІСІ та отримання свідоцтва про його внесення до такого реєстру. Реєстрації інститутів суспільного інвестування та видача свідоцтва проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Існує ряд вимог щодо складу та структури активів інститутів спільного інвестування, що пов'язано із забезпеченням їх ліквідності та надійності, а також максимального унеможливлення різного роду зловживань.

Таким чином, активи ІСІ не можуть включати:

 • - цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами;
 • - цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на одній з провідних іноземних бірж чи торговельноінформаційних систем, перелік яких визначається ДКЦП та ФР (не застосовуються до венчурних фондів);
 • - цінні папери інших ІСІ;
 • - векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму більш як 10% вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР (не застосовуються до венчурних фондів);
 • - похідні (деривативи), товаророзпорядчі цінні папери, заставні, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами ДКЦП та ФР (не застосовуються до венчурних фондів);
 • - сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН) (застосовуються до венчурних фондів);
 • - приватизаційні цінні папери;
 • - договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Також, при проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10% їх активів повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках.

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може становити більше, як 20% загальної вартості активів ІСІ.

Необхідно також зазначити, що інвестування через ІСІ забезпечує їх учасникам податкові переваги. Так при первісних вкладеннях в активи (з погляду оподатковування) схеми "прямої інвестиції" і через фонд інвестицій не відрізняються між собою. Проте, значні переваги інвестор відчує, в тому випадку, перерозподілу грошових коштів між проектами, тобто їх вилучення з одного і вкладення в інший.

У випадку здійснення прямих інвестицій (придбання акцій підприємства без участі фондів) при бажанні продати одні акції і придбати інші необхідно знайти покупця на цінні папери, домовитися про ціну, продати та сплатити 25% податку згідно з п. 7.6 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". У новий проект можна вкласти тільки суму, що залишилася після оподатковування.

Якщо інвестувати через ІСІ, то можна вийти з одного проекту й увійти в іншій без будь-яких податкових втрат, та заощаджувати за обігом 25%. Інвестування через ІСІ, дає можливість продавати одні акції і купувати інші від імені фонду, без податкових втрат, так як операції заміни в інвестиційному портфелі не обкладаються податком на прибуток.

Також не обкладаються податком на прибуток дивіденди, що виплачуються інститутами спільного інвестування. Таку пільгу дає п. 7.8.5 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств. Звичайно, якщо ви захочете одержати "живі" гроші та вийти з фонду, то дивіденди по цінних паперах самого ІСІ, як і курсова різниця, будуть обкладатися податком у 25%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >