< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компанії

Стратегічний маркетинг-контролінг є найважливішим елементом безперервного процесу стратегічного планування маркетингу туристичної компанії. Тому розроблення його дизайну дає можливість вдосконалювати модель стратегічного планування маркетингових взаємодій фірми.

Стратегічний маркетинг-контролінг забезпечує вирішення комплексу довготермінових завдань з ефективного функціонування фірми, інформуючи про необхідність внесення змін до и виробничо-маркетингової діяльності в майбутньому. Здійснюючи інформаційно-методичне забезпечення процесу маркетингового планування, стратегічний маркетинг-контролінг сприяє досягненню більшої узгодженості та координації стратегічних планів маркетингу туристичної компанії, а отже, створенню умов для ефективної реалізації маркетингової стратегії фірми та її СБО.

Розроблення фірмою ефективної стратегії маркетингу передбачає дотримання таких правил.

  • 1. Необхідно враховувати комплекс чинників, які впливають на вибір стратегії фірми. Ефективність стратегії маркетингу фірми залежить від того, наскільки точно і повно вона обробляє інформацію про ринок; скільки та які СБО створила; чи правильно здійснила ситуативний аналіз і вибрала цільовий ринок для кожної СБО.
  • 2. Слід дотримуватися принципу поєднання інтересів фірми і потреб покупців. За невиконання цього принципу у фірми розвивається "маркетингова короткозорість" (першим це поняття сформулював англійський вчений Т. Левіт).
  • 3. Вдало вибрана стратегія туристичної фірми повинна поєднувати інтереси внутрішніх підрозділів і функціональних служб фірми.
  • 4. Стратегія маркетингової діяльності, що розробляється фірмою, має відповідати принципу гнучкості та адаптивності до змін внутрішнього і зовнішнього середовища маркетингу.
  • 5. Реалізація маркетингової стратегії повинна бути пов'язана з дотриманням принципу багатоваріантності маркетингових програм і стратегічних планів.
  • 6. Слід дотримуватися взаємозв'язку стратегічних і тактичних рішень фірми у сфері маркетингової діяльності.
  • 7. Необхідно дотримуватись послідовності етапів маркетингового стратегічного планування за аналогією до "колеса якості" під час розроблення елементів "колеса" маркетингового планування підприємницької діяльності туристичної компанії (рис. 14.2).
  • 8. Слід пам'ятати про виняткову роль стратегічного планування в процесі управління маркетингом. Ця роль зводиться до того, що стратегічне планування повинно чітко визначити напрям діяльності фірми і завдання кожного підрозділу, оптимально розподілити ресурси між підрозділами фірми, а також, оцінюючи слабкі і сильні сторони порівняно з конкурентами, оперативно змінювати своє позиціювання у відповідь на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища маркетингу.

Елементи "колеса" маркетингового планування

Крім того, стратегічне і тактичне планування упорядковує весь комплекс маркетингової діяльності компанії (рис. 14.3).

Механізм стратегічного планування зорієнтований на вирішення складних і масштабних завдань та вимагає з'єднання централізованого і децентралізованого рівнів ухвалення рішень (централізований рівень представлений керівництвом фірми та її маркетинговими службами, децентралізований — плановою діяльністю СБО). Як наслідок, якість стратегічного планування туристичної фірми безпосередньо залежить від уміння керівництва оцінити ризик і можливості, які можуть

Планування маркетингу в системі чинників маркетингового середовища туристичної компанії

вплинути на діяльність туристичної фірми, передбачати вірогідні відповідні дії конкурентів і покупців, оцінити власні потенційні можливості та результати, яких можна досягти за цілеспрямованих дій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >