< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Екологічна освіта

Екологічна освіта та виховання спрямовані на формування особистості, яка у повсякденному житті дотримуватиметься норм екологічно грамотної поведінки та підтримуватиме практичні дії державних установ та приватних осіб щодо захисту довкілля. Виховання почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, бережливого ставлення до навколишнього середовища, розширення екологічних знань, культури повинні стати рисою характеру кожної людини і це повинно закладатись у якісно новому, цілісному підході до виховання особистості в єдиному процесі безперервної освіти.

Безперервна екологічна освіта охоплює екологічне виховання та навчання від дошкільного віку, екологічної підготовки в школі, а також вивчення екології на охорони довкілля в закладах освіти І, II, III та IV рівня акредитації.

В комплекс безперервної екологічної освіти включається також підвищення кваліфікації, що проводиться періодично з циклічністю в п'ять років, перепідготовка кадрів та їх цільове навчання.

Виховання у людей дбайливого ставлення до природи має починатись з дитячих років - найбільш активного періоду формування світогляду людини, характеру, звичок, ставлення до навколишнього світу. Таке ставлення формуватиметься, якщо поєднувати інтелектуальну та практичну діяльність молоді, прищеплюючи їй уміння виконувати певну практичну роботу з вивчення, збереження та відтворення конкретних природних об'єктів.

Висвітлюючи стан екологічної освіти у загальноосвітніх та позашкільних закладах слід підкреслити важливу роль у цьому Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та його центрів в областях, які плідно співпрацюють як зі шкільними закладами, так і з громадськими екологічними організаціями.

Поряд з поширенням гуртків, клубів традиційного спрямування (юннатські, екологічні, екологічно-краєзнавчі, - а також польових практикумів, екологічних відеолекторіїв, "зелених" та "голубих" патрулів, екологічних постів тощо) заслуговують на увагу також нетрадиційні форми: організація позашкільної освіти: екологічні ігротеки, диспут-клуби, дитячі екологічні парламенти.

Останнім часом серед школярів знову значного поширення набула науково-дослідна робота. Так, тільки на Луганщині у міжнародних дослідних проектах взяли участь понад 1000 учнів. Було запропоновано юним екологам шахтарських місті селищ розробку двох проектів "Вивчення учнівською молоддю водних артерій Луганщини" і "Терикон", метою якого є озеленення териконів. Спільно з Луганським та Донецьким обласними еколого-натуралістичними центрами було оголошено регіональний проект "Ковиловий степ", присвячений вивченню рослинного і тваринного світу степів.

У загальноосвітніх та позашкільних закладах України щорічно оновлюються форми екологічної просвіти. Так, за сприяння обласного управління освіти і науки Закарпатський еколого-натуралістичний центр започаткував у всіх районних, міських відділах освіти та в кожній позашкільній еколого-натуралістичній установі створення екологічних відеотек. Кожна відеотека одержала по 8 відеофільмів, що створені Науково-виробничим підприємством "Еко-Україна" на екологічну, природоохоронну та історико-краєзнавчу тематику. За відгуками з відділів освіти, еколого-натуралістичних установ, ці відеофільми з успіхом використовують під час проведення районних і міських семінарів і та на уроках і масових виховних заходах в окремих школах області. На черзі розповсюдження відеофільму "Ойкос" запрошує в Карпати".

Одним з ефективних шляхів охорони біологічного різноманіття є розвиток природного заповідного фонду, 3 метою втілення в життя Концепції збереження біологічного різноманіття України, програми розвитку заповідної справи в Україні "Заповідники" Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за сприяння Головного управління національних природних парків і заповідної справи Мінекоресурсів, провели II етап Всеукраїнського конгресу школярів і учнівської молоді "Вчимося заповідати".

Міносвіти і науки разом з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді провів науково-практичну конференції студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів "Україна на межі тисячоліть. Погляд в майбутнє". В роботі конференції брали участь студенти та викладачі більш ніж з ЗІ вищого навчального закладу України, провідні вчені, представники міністерств, екологічна громадськість. Під час роботи круглого столу на конференції обговорювались питання щодо участі молоді у Формуванні регіональної екологічної політики в Україні, її погляд на процеси, що відбуваються в Україні.

2000 р. ознаменувався видатною подією в дитячому екологічному та загалом у громадському екологічному русі України - розпочав свою роботу Дитячий Екологічний Парламент. Робота ДЕП - це нова сторінка в молодіжному русі. Метою створення Парламенту є консолідація зусиль дитячих громадських об'єднань і державних екологічних установ задля реалізації міжнародних та національних екологічних програм, спрямованих на збереження і відтворення природи, здійснення інформаційної підтримки, координації діяльності всіх дитячих громадських екологічних організацій.

Екологічна освіта у вищих навчальних закладах, залежно від рівня їхнього науково-педагогічного потенціалу, потреб регіону має чотири освітньо-кваліфікаційних рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. У "Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" введено окремий напрям "Екологія" за спеціальностями "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Прикладна екологія" (за галузями) та "Експлуатація апаратури контролю навколишнього середовища".

У навчальних планах всіх вищих закладів передбачено загальноосвітній курс "Основи екології" в обсязі 54 годин. Міносвіти і науки розроблено та затверджено програму курсу, який охоплює найголовніші теоретичні та практичні питання екологічної науки.

Важливим завданням розвитку вузівської екологічної освіти є розробка програм навчальних дисциплін екологічного напряму: підготовка нових підручників та посібників з екологічних дисциплін, створення мережі опорних кафедр екології, активізація міжнародних зв'язків у галузі екологічної освіти, зокрема стажування українських студентів у провідних навчальних закладах Європи, США, Канади.

Міносвіти і науки рекомендовано до видання більше ЗО підручників та навчальних посібників нового покоління з екологічної тематики.

Традиційно велику роботу з екоосвіти, ознайомлення широких кіл українського громадянства з біорізноманіттям України і всього світу провадили такі державні установи, як Національний науково-природничий музей HAH У, Зоологічний музей та Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна КНУ, Миколаївський, Одеський, Рівненський, Київський та інші зоопарки, ботсади, природничі та краєзнавчі музеї України.

Особливу увагу приділяє екологічному використанню Всеукраїнська екологічна ліга, яка з метою популяції ідей безперервної освіти проводить в школах екологічні уроки та конференції.

Узагальнюючи та популяризуючи передовий педагогічний досвід у сфері екологічної освіти та виховання, Ліга здійснює видання "Бібліотеки ВЕЛ" у серіях "Екологічна освіта та виховання", "Природоохоронні акції". З метою інформування громадськості про стан довкілля вона розпочала видання серії карт "Стан довкілля в Україні".

Велику роботу з питань екологічного виховання та навчання проводить Національний екологічний цент України. Свої освітні програми він провадить за двома напрямами організація роботи школярів і молоді з вивченням та охорони малих річок та видання популярної літератури з природоохоронної тематики.

Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" веде активну практичну роботу у галузі екологічної освіти і виховання. Це створення та впровадження у діяльність нових освітніх програм, таких, як "Вартівські вміння", "Програми вартівських зборів", проведення "Школи лідера-еколога", це постійна просвітницька діяльність у шкільних осередках "Екологічної варти".

З метою формування екологічної культури молоді, залучення дітей і підлітків до природоохоронного руху, пошуку та підтримки талановитих дітей і підлітків, розвитку нових творчих напрямів діяльності молоді започатковано Всеукраїнський фестиваль екологічної творчості "Свіжий вітер".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >