< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Грошовий обіг і кредитна система

У функціонуванні ринкової економіки важливу роль відіграють гроші. Вони, як уже зазначалось, опосередковують потік товарів та послуг і суттєво впливають на загальну економічну активність. Тому вивчення процесу руху грошей надзвичайно важливе для розуміння функціонування ринкової економіки і того, яким чином держава, використовуючи гроші, може впливати на обсяги виробництва, рівень зайнятості та інфляцію.

Поняття грошової системи

Як уже зазначалось, гроші пройшли складний і тривалий шлях розвитку. Першим видом грошей були товарні, їх роль відігравали найрізноманітніші товари, але, врешті-решт, вони закріпились за благородними металами - золотом і сріблом. Позитивною рисою товарних грошей було те, що вони практично не знецінювалися. Водночас вони вимагали суттєвих затрат на їх утримання, причому розмір цих затрат збільшувався із зростанням обсягів виробництва товарів і послуг.

Згодом з'явився другий вид грошей - паперові, або символічні, гроші. Це засіб платежу, чия вартість або купівельна спроможність перевищує витрати на їх виготовлення або цінність при альтернативному використанні. Вони порівняно з товарними грішми мають ряд переваг: зручніші в обігу і потребують менше витрат на виготовлення і утримання. Але в той же час вони мають і суттєвий недолік: існує велика можливість їх знецінення.

З розвитком банків та інших кредитних установ з'явився ще один вид грошей - кредитні. Це засоби обміну, що є зобов'язанням приватної особи або фірми. До них належать чекові депозити, векселі та дорожні чеки. В сучасних умовах в усьому світі використовуються символічні та кредитні гроші.

Склад грошової системи

Схема 14.1. Склад грошової системи

Функціонування ринкової економіки передбачає безперервний рух грошей. Цей рух у процесі товарообороту, надання послуг і погашення боргових зобов'язань та інших грошових платежів називається грошовим обігом. Він виник з появою грошей ще до утворення держави, яка поступово монополізувала його. Визначена державою форма організації грошового обігу називається грошовою системою. В кожній країні вона формувалась історично і закріплювалась встановленими державою законодавчими актами. Грошова система включає такі елементи (див. схему 14.1).

Кожна країна має свою грошову одиницю. її назва виникає історично і закріплюється законодавчими актами. В Україні з 1996 року грошова одиниця називається гривнею, складовою якої є копійки.

Грошова система включає ті види грошових знаків, що мають визначену законом платіжну силу. їх закріплює держава спеціальними законодавчими актами. Усі грошові знаки, що випускаються державою, обов'язкові для здійснення грошових операцій на території даної країни. Як правило, використовуються такі грошові знаки, як банкноти, казначейські білети та розмінна монета. Банкноти - це грошові знаки, що випускаються центральним банком країни. В сучасних умовах банкноти виступають як національні гроші, що є законним платіжним засобом, курс якого встановлюється державою і є обов'язковим на всій території даної країни. Оскільки обмін банкнот на золото не здійснюється, то вони, по суті, є кредитними грішми. Казначейські білети є грошовими знаками, що надходять в обіг при бюджетній емісії, яку здійснюють казначейство або міністерство фінансів. В умовах демонетизації золота немає відмінностей між банкнотами і казначейськими білетами. Розмінна, або білонна, монета використовується для зручності обслуговування роздрібного товарообороту, щоб забезпечити розрахунки в дробних частинах грошової одиниці.

Масштаб цін - це засіб вираження вартості у грошових одиницях. В умовах демонетизації золота він формується під впливом попиту та пропозиції і служить для спів вимірювання вартостей товарів за допомогою ціни.

Грошова система включає і порядок чеканки монет та випуску грошей в обіг. Емісія грошей - це випуск в обіг грошових знаків у всіх формах. Цю функцію, як правило, виконує центральний банк або казначейство країни, і регулюється вона законодавчими актами. В умовах обігу паперових і кредитних грошей, що не обмінюються на золото, межі емісії визначаються потребами кредитування виробничого та торгового обороту і покриття дефіциту державного бюджету.

Складовою грошової системи є умови та форми безготівкового платіжного обороту. При цьому рух грошей здійснюється у вигляді перерахування грошових сум на рахунки в банки або зарахування взаємних вимог без наявних грошових знаків.

Безготівковий грошовий обіг має суттєві переваги. Він здешевлює витрати грошового обігу, створює сприятливі умови для його державного регулювання, прискорює здійснення платежів і тим самим сприяє пришвидшенню обороту капіталу. Переважна частина таких розрахунків здійснюється між об'єктами господарювання. З появою так званих електронних грошей ці розрахунки все активніше використовуються фізичними особами.

Складовим елементом грошової системи є порядок обміну національної валюти на іноземну та валютний курс. Здійснення зовнішніх відносин між країнами породжує грошові відносини, пов'язані з оплатою отримуваних товарів та послуг. А це зумовлює потребу обміну національної валюти на. іноземну, або конвертованість національної валюти. Вона дає можливість учасникам зовнішньоекономічних угод обмінювати її на іноземні валюти і навпаки. Такий обмін здійснюється за валютним курсом, який є ціною грошової одиниці даної країни, вираженою в грошових одиницях інших країн. Ці процеси врегульовуються законодавчими актами держави. В Україні одним із таких актів є Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р.

Грошова система включає і такий елемент, як державний орган, що здійснює регулювання грошового обігу. В Україні ним законодавчо визначений Національний банк України. Він здійснює грошову емісію, організацію розрахунків між банками, видачу комерційним банкам ліцензій на здійснення банківських операцій з іноземною валютою, контролює та регулює діяльність комерційних банків.

Формування грошових систем розпочалось із розвитком товарно-грошових відносин. Багатовіковий досвід їх існування свідчить про їх широку різноманітність. Але залежно від того, який вид грошей функціонував, розрізняють два типи грошових систем:

  • 1) система металевого обігу, за якої гроші функціонують у товарній (металевій) формі;
  • 2) система обігу номінальних грошових знаків, за якої функціонують паперові (символічні) та кредитні гроші.

У системі металевого обігу гроші функціонують у вигляді монет. Розрізняли дві підсистеми: монометалізм, при якій функціонували монети з одного металу - золоті або срібні, і біметалізм, де роль грошей одночасно відігравали два метали - золото і срібло. В результаті історичного розвитку людство перейшло до монометалізму. Ця система функціонувала до Першої світової війни, коли більшість країн відмовились від вільного обміну банкнот на золото.

У сучасних умовах у всіх країнах світу функціонують системи обігу номінальних грошових знаків. Така система характерна і для України і була сформована після здобуття незалежності протягом 90-х років XX ст.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >