Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


До студента - майбутнього педагога Загальні засади педагогіки Педагогіка: становлення, сучасний стан Виникнення педагогіки як науки Об'єкт, предмет і функції педагогіки Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура Філософські основи педагогіки Суть нової методології педагогіки Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ Педагогічні цінності Загально - і конкретно-наукова методологія педагогіки Методи педагогічних досліджень Розвиток, соціалізація і виховання особистості Особистість і умови її розвитку Спадковість у людському розвитку Соціалізація і становлення особистості Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості Мета виховання Поняття про мету виховання Умови і фактори визначення мети виховання Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості Мета виховання в сучасній педагогіці Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання Основні тенденції розвитку освіти Педагогічний процес Суть педагогічного процесу Рушійні сили педагогічного процесу Педагогічний процес як система Цілісність педагогічного процесу Закономірності педагогічного процесу Організація педагогічного процесу Педагог: професійна діяльність і особистість Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка Структура педагогічної діяльності вчителя Педагог демократичної школи Гуманістична спрямованість особистості вчителя Педагогічна і гуманітарна культура Професійно значимі якості Професійна компетентність Теорія навчання Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи Поняття про дидактику Основні дидактичні концепції Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці Особистісно орієнтоване навчання Зміст освіти Поняття про зміст освіти Склад і структура змісту загальної середньої освіти Компетенція: суть, структура, основні види Наукові вимоги до формування змісту освіти Теорії організації змісту освіти Реалізація змісту освіти в сучасній школі Процес навчання Суть процесу навчання Процес навчання як система Ціль і завдання процесу навчання (цільовий компонент) Стимулювання і мотивування процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент) Зміст навчального процесу (змістовий компонент) Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент) Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів (контрольно-регулювальний компонент) Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент) Діяльність учителя й учня у різних видах навчання Закономірності і принципи навчання Історія проблеми Класифікація закономірностей навчання Поняття про принцип, правило Система дидактичних принципів Методи навчання Поняття про метод навчання Класифікація методів навчання Суть і зміст методів навчання Вибір методів навчання Педагогічні технології Проектна технологія Форми організації навчання Поняття про форму організації навчання 3 історії розвитку організаційних форм навчання Індивідуалізація і диференціація навчання Урок - основна форма організації навчання Типи і структура уроків Нестандартні уроки Підготовка уроку Самоаналіз уроку Допоміжні форми навчання Форми організації навчальної діяльності учнів на занятті Засоби навчання Поняття про засоби навчання Прості засоби Складні засоби Інформатизація загальної середньої освіти Комп'ютери у навчанніТемя 13. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів Поняття про контроль і діагностику навчання Зміст, види, методи і форми контролю Тестування рівня засвоєння змісту освіти Оцінювання результатів навчання Загальні критерії оцінювання Види оцінювання навчальних досягнень учнів Теорія виховання Процес виховання Суть процесу виховання Процес виховання як система Особливості виховного процесу Закономірності і принципи виховання Мета і завдання виховання в сучасній школі Механізми становлення особистості Школи гуманістичного виховання Самовиховання учнів Зміст виховання Поняття про зміст виховання Особливості змісту виховання в сучасній школі Базова культура особистості: зміст і шляхи формування Виховання громадянської культури Виховання розумової культури Філософсько-світоглядна підготовка Виховання основ моральної культури Виховання екологічної культури Трудове виховання і профорієнтація Виховання естетичної культури Формування фізичної культури Методи виховання Поняття про метод виховання Класифікація методів виховання Методи усвідомлення цінностей суспільства Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки Методи стимулювання поведінки і діяльності Методи педагогічної підтримки Вибір методів виховання Форми організації виховання Поняття про форму виховання Колектив як форма виховання Учнівський колектив Розвиток дитячого колективу Колектив і особистість Педагогічне управління колективом Технологія виховання Поняття про технологію виховання Комплексний підхід Виховна справа Тематика виховних справ Виховна справа як система Побудова особистісно орієнтованих ситуацій Діагностика вихованості Діагностика і вимірювання вихованості Критерії вихованості Ступені вихованості Методи діагностики вихованості Родинне та суспільне виховання Сім'я як специфічна педагогічна система Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства Правові основи сучасного сімейного виховання Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді Суспільне виховання Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом Управління: суть, історія розвитку, сучасний стан управління освітою Поняття про управління, менеджмент, внутрішкільне управління, педагогічний менеджмент Державне управління системою загальної середньої освіти Внутрішкільне управління Школа як педагогічна система й об'єкт управління Процес управління Поняття про процес управління Функції внутрішкільного управління Аналіз інформації Планування Організація Внутрішкільний контроль Прийняття рішень Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів Інновації в освіті Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація
 
Наст >