< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія використання СУБД

СУБД є програмним продуктом, що постачається як пакет прикладних програм, який має бути встановлений (інстальований) на комп'ютер з урахуванням його конфігурації, ресурсів та операційної системи, а також вимог до набору функцій.

СУБД є основою створення практичних функціональних програм користувача для різних предметних областей. На вибір СУБД для функціональних програм впливає багато факторів, до яких належать: вимоги до продуктивності при обробці даних; наявне технічне і базове програмне за-безпеченння, їх конфігурація, оперативна і дискова пам'ять; тип моделі даних, що підтримується, специфіка предметної області, топологія інформаційно-логічної моделі; потреби функціональних програм користувача, що розробляються; наявність у СУБД необхідних функціональних засобів; рівень кваліфікації користувачів і наявність у СУБД діалогових засобів розробки та роботи із СУБД.

Після встановлення СУБД можна здійснювати створення БД, у тому числі - задавати структуру БД, здійснювати введення даних, а також виконувати будь-які дії, що передбачені функціональними можливостями СУБД. Слід зазначити, що сучасні СУБД для персональних комп'ютерів (ПК) мають достатню гнучкість. Це дозволяє на перших етапах розробки функціональних програм користувача розпочати створення окремих частин БД. Така БД у міру поглиблення розробки може легко модифікуватися. Таким чином полегшується прискорене засвоєння персоналом технології роботи з БД, вивчення можливостей СУБД і поетапне її впровадження.

Розробка функціональних програм користувача на основі СУБД передбачає підготовку рішень щодо структури БД. Ці рішення безпосередньо пов'язані з позамашинною сферою - з описом позамашинної інформаційної бази, її документів, що містять потрібну інформацію, а також з постановкою й алгоритмізацією задач із обробки цієї інформації.

На початковому етапі розробки структури БД доцільна побудова ін-формаційно-логічної моделі, що відображає логічну структуру інформації предметної області. Така модель, яка відповідає вимогам нормалізації даних, є основою створення реляційиих баз даних.

Створення бази даних засобами СУБД

Відповідно до розробленої структури бази даних здійснюється її створення засобами СУБД на машинному носії та введення в експлуатацію. Забезпечити процеси створення БД та ЇЇ експлуатації можна тільки на основі знання можливостей інструментальних засобів СУБД. При цьому слід керуватися рекомендаціями з технології використання засобів СУБД. Така технологія має визначати всі необхідні процеси, включаючи початкове введення, завантаження БД і контроль за даними, виконання опера-цій із внесення змін, реалізацію запитів для отримання потрібних довідок, відновлення БД тощо. Один із найважливіших етапів цієї технології - підготовка екранних форм введення/виведення для завантаження інформації з документів позамашинної сфери в базу даних, редагування даних та їх перегляду.

Обробка даних засобами СУБД

Поповнення, вилучення, зміна і вибірка даних здійснюються за допомогою мови запитів, вбудованої алгоритмічної мови та інших засобів СУБД. Реалізація запитів забезпечується або діалоговою системою команд з меню, або запитами за прикладом QBE (Query By Example). У першому випадку окремий запит виконується однією або кількома командами мови СУБД. Послідовність команд мови СУБД утворює програму - командний файл. У другому - для виконання запиту користувач вибирає послідовно один чи кілька пунктів меню або вказує в запиті приклад (зразок), за яким створюється запит, а також у разі потреби - умови вибору й операції обчислення, які необхідно виконувати з даними (СУБД Paradox, Access тощо). Послідовність команд меню і запитів може запам'ятати програма-макрос та в подальшому виконати її так само, як командний файл.

У СУБД може використовуватись базова мова або одна з універсальних алгоритмічних мов (С, Pascal тощо). Прикладна програма, що написана універсальною алгоритмічною мовою, може ініціювати команди СУБД. У СУБД з базовою мовою застосовується власна алгоритмічна мова, що дозволяє, крім операцій маніпулювання даними, виконувати різні обчислення й обробку даних. Стандартною реляційною мовою запитів є мова структурованих запитів SQL (Structured Queries Language).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >