< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі економіко-статистичного методу

За даними таблиці розрахувати очікуваний розмір витрат обігу торговельного підприємства на основі застосування економіко-статистичного методу. При проведенні планових розрахунків прийняти, що в плановому періоді: рівень умовно-змінних витрат не зміниться порівняно з передплановим періодом; за умовно-постійними витратами буде збережено середній темп приросту, що склався в досліджуваному періоді. Статті витрат >& 12-15 є комплексними (50% -змінними, а 50% - постійними). Темп приросту товарообороту на плановий період - 5,2%.

Таблиця

№ пор.

Показники

Обсяг, тис. грн

1-й період

2-й період

3-й період

1.

Витрати на перевезення

478

650,1

535,6

2.

Витрати на оплату праці

238,31

251,28

243,48

2.1.

Оклади

113,81

113,1

113,2

2.2.

Премії

124,5

138,2

130,2

3.

Витрати на оренду Й утримання основних засобів

120,00

120,5

123,6

4.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

29,64

29,5

29,5

5.

Витрати на поточний ремонт основних засобів

630,50

754,0

785,0

6.

Знос та утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів

46,50

52,3

56,4

7.

Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

29,80

34,5

46,5

8.

Витрати на рекламу

150,12

149,2

149,4

9.

Витрати товарів у межах норм природного убутку

349,17

405,53

396,57

10.

Витрати на тару

24,83

24,7

24,7

11.

Відрахування на соціальні заходи

85,79

96,74

91,55

П.1.

На окладну частину ФОП

40,97

43,54

42,58

їй.

На преміювальну частину ФОП

44,82

53,21

48,97

Закінчення табл.

№ пор.

Показники

Обсяг, тис. грн

1-й період

2-Й період

3-й період

12.

Витрати, пов'язані із забезпеченням нормативних умов праці

83,14

82,6

82,7

13.

Витрати на утримання касового господарства

62,87

70,6

68,7

14.

Витрати, пов'язані з управлінням підприємством

20,43

20,3

20,3

15.

Інші витрати, пов'язані з операційної діяльністю

338,02

367,0

354,9

16.

Товарооборот фактичний

125600,00

128740,0

132633,6

Розв 'язок

1. Проведемо розподіл витрат за статусом.

Змінні

Умовно-постійні

Витрати на перевезення

Витрати на оплату праці (оклади)

Витрати на оплату праці (премії)

Витрати на оренду й утримання основних засобів

Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

Витрати на рекламу

Витрати на поточний ремонт основних засобів

Витрати товарів у межах норм природного убутку

Знос та утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Витрати на тару

Відрахування на соціальні заходи на окладну частину фонду оплати праці

Відрахування на соціальні заходи на преміювальну частину фонду оплати праці

2. Розрахунок планового обсягу витрат:

Показники

Алгоритм розрахунку

Плановий період

11. Витрати на перевезення 1 (Я*,,.), тис. грн

і

в „ер. = ^"(100 + ТПР%Г ) /100,

де в™ — витрати на перевезення звітного періоду;

тпр™ — темп приросту товарообороту у плановому періоді.

535,6 • (100 + 5,2)/100 = 563,4

12. Витрати на оплату праці, Ітис.грн

2.1. Оклади (воп^

і

і /

воп^ - ТРо/ся,

вопміт

де - витрати на оплату окладів у звітному періоді;

77*0/07 - середній темп зростання витрат на виплату окладів.

1,3'2^иЙ-112'96

2.2. Премії (воппрем)

Планується на основі середнього темпу зростання

130,2. І130*2 =130,7 1(124,5

3. Витрати на оренду і і утримання основних засобів, (Я^) тис. грн

А А •

Планується на основі середнього темпу зростання

123,6- /123'6 =125,44 V 120

4. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (а), тис. грн

Планується на основі середнього темпу зростання

——'-——--1

5 Витрати на поточний ремонт основних засобів (врш)9 тис. грн

Планується на основі середнього темпу зростання

785'І2Ї=875'91

Продовження табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Плановий період

6. Знос та утримання малоцінних та швидкозношуваних предметів (Зносмшп), тис. грн

Планується на основі середнього темпу зростання

56,4- = 62,11 1(46,5

7. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів тис. грн

Планується на основі планового темпу приросту

товарообороту

46,5 (100 + 5,2)/100 = 48,92

8. Витрати на рекламу (вр), тис. грн

Планується на основі планового темпу приросту

товарообороту

149,4 • (100 + 5,2)/100 * 157,14

9. Витрати товарів у межах норм природного убутку (Я^Ьтис грн

Планується на основі планового темпу приросту

товарообороту

396,57 (100 + 5,2)/100 = 417,2

10. Витрати на тару (Втара), тис. грн

Планується на основі планового темпу приросту

товарообороту

24,7 • (100 + 5,2) /100 = 26,00

11. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн

11.1. На окладну частину ФОП (Відрах.^)

Планується на основі середнього темпу зростання

42,58 -Р^ = 43,41 1(40,97

11.2. На преміювальну частину ФОП (Відрах. прем)

Планується на основі планового темпу приросту товарообороту

48,97 (І00 + 5^)/100 = 51,51

Тема в. Управління ооточшшшш вятратшмя _ т°Рго**яшмого підприємства

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >