< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Відображення участі частини населення у створенні суспільного продукту передбачає:
  • а) психологічна сутність зайнятості;
  • б) економічна сутність зайнятості;
  • в) соціальна сутність зайнятості;
  • г) матеріальна сутність зайнятості.
 • 2. Потреби людини у суспільно корисній праці й задоволенні матеріальних та духовних потреб характеризує:
  • а) соціальна сутність зайнятості;
  • б) економічна сутність зайнятості;
  • в) соціально-психологічна сутність зайнятості;
  • г) соціально-економічна сутність зайнятості.
 • 3. Виконання роботи впродовж повного робочого дня (тижня) передбачає:
  • а) повна зайнятість;
  • б) неповна зайнятість;
  • в) первинна зайнятість;
  • г) вторинна зайнятість.
 • 4. Зайнятість протягом неповного робочого дня (тижня) та неповна оплата праці характеризує:
  • а) первинна зайнятість;
  • б) неповна зайнятість;
  • в) повна зайнятість;
  • г) вторинна зайнятість.
 • 5. Зайнятість за основним місцем праці характеризує:
  • а) явна зайнятість;
  • б) прихована зайнятість;
  • в) вторинна зайнятість;
  • г) первинна зайнятість.

в. Додаткову зайнятість та відносно невисоку оплату праці визначає:

 • а) первинна зайнятість;
 • б) повна зайнятість;
 • в) вторинна зайнятість;
 • г) неповна зайнятість.
 • 7. Внутрішні протиріччя ринкової системи, зумовлені переважанням пропозиції робочої сили над попитом, називаються:
  • а) зайнятістю;
  • б) безробіттям;
  • в) ринком праці;
  • г) кон'юнктурою.
 • 8. Не пізніше якого дня з моменту звернення до державної служби зайнятості надають статус безробітного:
  • а) 11-го;
  • б) 12-го;
  • в) 10-го;
  • г) 9-го.
 • 9. Рівень безробіття — це:
  • а) відношення чисельності безробітних до загальної чисельності населення (у відсотках);
  • б) відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення (у відсотках);
  • в) відношення чисельності безробітних до чисельності економічно неактивного населення (у відсотках);
  • г) добуток чисельності безробітних та чисельності економічно активного населення (у відсотках).
 • 10. Загальна кількість осіб, які мали в певний період статус безробітного, характеризує:
  • а) рівень безробіття;
  • б) статус безробіття;
  • в) розповсюдженість безробіття;
  • г) рух безробіття.
 • 11. Показниками чисельності безробітних на кінець періоду, що поставлені чи зняті з обліку, визначають:
  • а) рівень безробіття;
  • б) статус безробіття;
  • в) розповсюдженість безробіття;
  • г) рух безробіття.
 • 12. Тривалість пошуку роботи особами, що мали статус безробітних, відображає.
 • а) тривалість безробіття;
 • б) рівень безробіття;
 • в) статус безробіття;
 • г) рух безробіття.
 • 13. На основі структурних зрушень у виробництві виникає:
  • а) сезонне безробіття;
  • б) структурне безробіття;
  • в) циклічне безробіття;
  • г) фрикційне безробіття.
 • 14. Зміною фаз економічного циклу зумовлене:
  • а) структурне безробіття;
  • б) фрикційне безробіття;
  • в) циклічне безробіття;
  • г) сезонне безробіття.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Використання трудових ресурсів характеризується показниками:
  • а) зайнятості;
  • б) відтворення;
  • в) безробіття;
  • г) сегментації.
 • 2. До зайнятого населення України не відносять громадян, які:
  • а) працюють за наймом па умовах повного або неповного робочого дня;
  • б) е слухачами закладів освіти з денною формою навчання;
  • в) навчаються па заочній формі навчання (без відриву від виробництва);
  • г) зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими.
 • 3. До нетрадиційних видів зайнятості не належать:
  • а) сезонна зайнятість;
  • б) зайнятість неповний робочий день;
  • в) прихована зайнятість;
  • г) явна та неформальна зайнятість.
 • 4. Концепцію розвитку безробіття характеризує:
  • а) безробіття, що зумовлене низькою зарплатою;
  • б) безробіття, що виникає в результаті високих темпів продуктивності праці;
  • в) безробіття, що виникає завдяки недостатньому попиту на товари;
  • г) безробіття, що спричинене негнучкою структурою ринку праці.
 • 5. Розрізняють такі види безробіття:
  • а) структурне;
  • б) циклічне;
  • в) часткове;
  • г) приховане.
 • 6. Які з перерахованих нижче аспектів відносять до активних заходів державного регулювання ринку праці:
  • а) виплату допомоги з безробіття;
  • б) створення додаткових робочих місць;
  • в) профорієнтацію, підготовку та перепідготовку кадрів;
  • г) організацію громадських робіт.
 • 7. До умов виникнення структурного безробіття не належать:
  • а) зміна фаз економічного циклу;
  • б) структурні зрушення у виробництві;
  • в) зміна чисельності населення;
  • г) організація громадських робіт.
 • 8. Державні й територіальні програми зайнятості населення спрямовані на:
  • а) сприяння розвитку і структурну перебудову економіки;
  • б) попередження розвитку безробіття;
  • в) вдосконалення системи відтворення робочої сили;
  • г) покращення сегментації ринку праці.
 • 9. Які з наведених характеристик належать до системи показників ефективної зайнятості:
  • а) рівень зайнятості працездатного населення;
  • б) професійно-організаційна структура;
  • в) поділ населення за соціально-демографічними ознаками;
  • г) структура розподілу працюючих за галузями господарства.
 • 10. Як впливають гнучкі форми зайнятості на ефективність зайнятості.
 • а) дають можливість працездатному населенню обирати між робочим часом і відпочинком;
 • б) допомагають збільшити кількість зайнятих;
 • в) перешкоджають збільшенню кількості зайнятих;
 • г) збільшують кількість робочих місць.
 • 11. Виберіть з переліку основні поняття безробіття як соціально-економічної категорії:
  • а) статус безробітного;
  • б) рівень безробітного;
  • в) концепції безробіття;
  • г) тривалість безробіття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >