< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Запитання і завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком?
 • 2. Що є об'єктом і хто є суб'єктом грошового ринку?
 • 3. Охарактеризуйте структуру грошового ринку.
 • 4. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і товарному ринках?
 • 5. Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та товарному ринках?
 • 6. Які види інструментів використовуються на грошовому ринку?
 • 7. Охарактеризуйте суб'єктів грошового ринку.
 • 8. Наведіть і дайте характеристику інституційної схеми грошового ринку.
 • 9. Які характеристики потоків грошей у секторі опосередкованого фінансування?
 • 10. Що таке сектор прямого фінансування?
 • 11. Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування грошового ринку?
 • 12. Чим відрізняються канали прямого фінансування на грошовому ринку від опосередкованого?
 • 13. Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей від ринку капіталів?
 • 14. За яких обставин відбувається відхилення реальної процентної ставки від номінальної та який вплив це має на грошовий ринок?
 • 15. Охарактеризуйте особливості й основні складові ринку капіталів.
 • 16. Дайте стислу характеристику процесу встановлення ринку грошей і ринку капіталів в Україні з моменту її незалежності.
 • 17. Охарактеризуйте обліковий ринок.
 • 18. Розкрийте призначення і роль міжбанківського ринку.
 • 19. Дайте визначення валютному ринку.
 • 20. У чому полягає відмінність між первинним та вторинним ринком цінних паперів?
 • 21. Охарактеризуйте діяльність ринку цінних паперів в Україні.
 • 22. Чому вторинні ринки цінних паперів не створюють капіталу для емітентів цінних паперів?
 • 23. Чому ліквідність та неперервність вторинного ринку цінних паперів важлива для ефективного функціонування первинного ринку?
 • 24. У чому полягає головна різниця між акціями та облігаціями?
 • 25. Які цінні папери можуть бути віднесені до похідних?
 • 26. Що таке заставна?
 • 27. Охарактеризуйте принцип діяльності фондової біржі.
 • 28. Які основні тенденції сучасної облікової політики НБУ?
 • 29. Назвіть основні причини слабкої розвиненості ринку цінних паперів в Україні.
 • 30. Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному?
 • 31. Охарактеризуйте принципи діяльності таких посередників на ринку цінних паперів, як "ведмідь", "бик", "заєць".
 • 32. Розкрийте історію появи строкових фінансових інструментів.
 • 33. Які групи цінних паперів, діють на території України згідно з чинним законодавством?
 • 34. Розкрийте сутність онкольного кредиту.
 • 35. Надайте характеристику таким поняттям, як "моноцентрична біржова система" та "поліцентрична біржова система".
 • 36. Висвітліть історію виникнення похідного цінного паперу – ф'ючерсу.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Грошовий ринок.
 • 2. Маржа.
 • 3. Міжбанківський процент.
 • 4. Конкурентний ринок.
 • 5. Опосередковане фінансування.
 • 6. Ринок грошей.
 • 7. Обліковий процент.
 • 8. Фінансовий інструмент.
 • 9. Фінансовий посередник.
 • 10. Ринок капіталу.
 • 11. Акція.
 • 12. Облігація.

Визначення

A. Сектор грошового ринку, на якому купуються і продаються середньо- та довгострокові кошти (більше одного року).

B. Переміщення грошей між суб'єктами ринку через фінансових посередників.

C. Процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.

D. Цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у поділі майна за ліквідації акціонерного товариства.

E. Сукупність грошових інституцій, що спрямовують потоки грошових коштів від власників (продавців) до позичальників (покупців).

F. Процент, установлений як плата за кредити, що надаються центральним банком комерційним банкам.

G. Сектор грошового ринку, де об'єктом операцій є короткострокові фінансові інструменти (до одного року).

H. Цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого процента.

I. Ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.

J. Різниця між ставками позичкового та депозитного процента, що є прибутком банку.

К. Фінансовий актив або цінний папір.

L. Суб'єкт ринку, метою діяльності якого є торгівля фінансовими інструментами.

Завдання № С-02

Визначте номінальну ціну акцій, випущених AT, якщо статутний капітал становить 100 млн грн, а кількість випущених акцій – 2 млн шт.

Завдання № С-03

Визначте курс акції, проданої за ціною 1500 грн, якщо номінал акції дорівнює 1000 грн.

Завдання № С-04

Акція номіналом 1000 грн придбана за курсом 250 грн, дивіденд за акцією становить 50 % річних.

Визначте поточну прибутковість інвестованих коштів.

Завдання № С-05

Державна валютна облігаційна позика надана в таких сумах: 100 млн грн на 100 тис. облігацій, 415 млн грн на 41,5 тис. облігацій, 7370 млн грн на 73,7 тис. облігацій.

Визначте номінальну ціну облігації.

Завдання № С-06

Власник облігації номіналом 1000 грн за 20 % річних продав папір через 146 днів після чергового "відсоткового" дня.

Визначте купонний дохід, який отримає продавець.

Завдання № С-07

Емітент випускає облігацію на умовах дисконту строком на 6 місяців, номінальною вартістю 1000 грн, а це означає, що через 6 місяців з дати випуску він під час погашення облігації заплатить її власнику 1000 грн, оскільки облігація випускається на умовах дисконту, то емітент одночасно повідомляє ціну, за якою вона буде продаватись, – 950 грн. Таким чином, інвестор купує облігацію за 950 грн і під час її погашення отримує за неї 1000 грн.

Знайдіть дохід інвестора за облігацією у відсотках і грошовій одиниці.

Завдання № С-08

Емітент випускає облігацію строком "на 4 місяці і за умовами випуску зобов'язується виплатити відсоток у розмірі 9 % річних.

Визначте дохід, який отримає власник облігації під час її погашення.

Завдання № С-09

Депозитний сертифікат номіналом 100 тис. грн розміщений на 6 місяців під 50 % річних.

Визначте прибутковість сертифіката.

Завдання № С-10

Протягом 2 років (24 місяців) клієнт щомісячно перераховував 150 грошових одиниць на придбання акцій корпорації. За весь період він придбав 250 акцій.

Визначте середню ціну акції.

Завдання № С-11

Організація з обмеженою відповідальністю "Аметист" пропонує придбати свої облігації. У рекламному оголошенні зазначені такі умови: облігації з номівальною вартістю 10 тис. грн, продаються на строк 2 роки зі знижкою 10 % від номінальної вартості. Щомісячна виплата відсотків – 3 % від оплаченої частини облігації.

Знайдіть дохід від облігації до оплати податків.

Завдання № Д-01

Проведіть порівняння швидкості обігу грошей на підставі даних, наведених у табл. 1 з урахуванням грошових агрегатів. У якому випадку швидкість обігу грошей є більш стабільною і чому?

Таблиця 1. Дані про номінальний обсяг ВНП та грошову масу, млн гр. од.

Рік

М1

М2

Номінальний обсяг ВНП

2002

187,4

350,0

816,4

2003

209,0

392,5

963,9

2004

234,0

471,9

1102,7

2005

270,5

571,4

1359,3

2006

295,2

664,7

1598,4

2007

338,5

809,5

1990,5

Завдання № Е-01

Ви працюєте брокером на фондової біржі. Клієнт доручає вам хеджування операції із золотом за допомогою опціону. Базисна ціна золота 400 ум. од. за унцію з премією 20 ум. од. за унцію.

Розрахуйте результати опціону із золотом.

Завдання № Е-02

Розрахуйте результати опціону із золотом за базової ціни 500 дол. США за унцію і премією 20 дол. США за унцію, якщо під час закінчення строку дії опціону ціна унції золота буде дорівнювати в дол. США: 420, 440, 460, 480, 500, 520,540, 560,580.

Завдання № Е-03

Складіть структурну схему грошового ринку України, покажіть взаємозв'язки та надайте характеристику кожного елемента схеми.

Завдання № Е-04

Складіть функціональну схему ринку цінних паперів України, на якій мають бути відображені такі його складові елементи, як об'єкти, суб'єкти, контролюючі органи та посередники. Розкрийте основні проблеми функціонування РЦП в Україні.

Завдання № Е-05

Дилер "ведмідь" і дилер "бик" уклали строкову угоду на продаж 1000 акцій за поточним курсом 300 грн за акцію. На момент виконання угоди курс цих акцій упав до 280 грн.

Визначте:

 • а) хто з партнерів одержить прибуток від гри на біржі;
 • б) якою буде величина прибутку;
 • в) хто отримає прибуток, якщо ціна акцій зросте до 320 грн?

Поясніть принципові відмінності у функціональному призначенні цих типів посередників.

Тести

 • 1. Чим відрізняється ринок грошей від ринку капіталу:
  • а) на ринку грошей здійснюються короткострокові кредитні операції, а на ринку капіталу – середньо- і довгострокові;
  • б) на ринку грошей здійснюються середньо- і довгострокові кредитні операції, а на ринку капіталу – короткострокові;
  • в) ринок грошей складається з ринку цінних паперів, середньо- та довгострокових займів, ринок капіталу – з облікового, валютного та міжбанківського ринків?
 • 2. Що відбувається на міжбанківському ринку:
  • а) банки обмінюються валютою;
  • б) випускають і продають цінні папери;
  • в) одні банки розміщують свої тимчасово вільні кошти, а інші їх отримують?
 • 3. Привілейовані акції – це акції:
  • а) які дають акціонеру право брати участь в управлінні справами товариства;
  • б) в яких зазначена особа їх власника;
  • в) які не містять імені або найменування їх власника;
  • г) які дають їх власникові переважне право на отримання дивідендів, але виключають право участі в управлінні підприємством.
 • 4. Прості акції – це акції:
  • а) які дають акціонеру право брати участь в управлінні справами товариства;
  • б) в яких зазначена особа їх власника;
  • в) які не містять імені або найменування їх власника;
  • г) які дають їх власникові переважне право на отримання дивідендів, але виключають право участі в управлінні підприємством.
 • 5. На ринку грошей виконуються операції:
  • а) короткострокові;
  • б) середньострокові;
  • в) довгострокові.
 • 6. У якому секторі грошового ринку зв'язок між продавцем та покупцем здійснюється через фінансових посередників:
  • а) прямого фінансування;
  • б) посереднього фінансування?
 • 7. Фінансовий ринок означає:
  • а) економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів;
  • б) місце здійснення операцій з фінансовими інструментами;
  • в) сукупність фінансових установ.
 • 8. Залежно від форми випуску виокремлюють такі види акцій:
  • а) документарні та бездокументарні;
  • б) прості та привілейовані;
  • в) іменні та на пред'явника;
  • г) прості та іменні.
 • 9. Ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої короткострокові цінні папери, – це:
  • а) первинний ринок цінних паперів;
  • б) міжбанківський ринок;
  • в) обліковий ринок;
  • г) ринок капіталів.
 • 10. Структуру фінансового ринку утворюють:
  • а) ринок цінних паперів та обліковий ринок;
  • б) ринок грошей та валютний ринок;
  • в) ринок грошей та ринок капіталів;
  • г) ринок капіталів та міжбанківський ринок.
 • 11. Серед основних операцій на грошовому ринку виокремлюють:
  • а) посередницькі операції;
  • б) операції з купівлі та продажу грошей;
  • в) операції з обслуговування міжбанківських, кредитних та валютних відносин;
  • г) операції з купівлі та продажу грошей, посередницькі операції.
 • 12. Сектор грошового ринку, що охоплює частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності, – це:
  • а) ринок цінних паперів;
  • б) ринок капіталів;
  • в) міжбанківський ринок;
  • г) обліковий ринок.
 • 13. До похідних цінних паперів належать:
  • а) заставна;
  • б) опціон;
  • в) облігація;
  • г) чек.
 • 14. На грошовому ринку:
  • а) здійснюється купівля і продаж грошей;
  • б) формується попит та пропозиція на гроші;
  • в) здійснюється обмін валют;
  • г) здійснюється випуск та продаж цінних паперів.
 • 15. В операціях на грошовому ринку з продажу грошей беруть участь такі суб'єкти:
  • а) фірми;
  • б) сімейні господарства;
  • в) кредитні установи;
  • г) структури державного управління.
 • 16. Б операціях на грошовому ринку з купівлі грошей беруть участь такі суб'єкти:
  • а) фірми та сімейні господарства;
  • б) тільки фірми;
  • в) фірми, сімейні господарства та структури державного управління;
  • г) структури державного управління.
 • 17. У посередницьких операціях на грошовому ринку беруть участь:
  • а) банки та кредитні товариства;
  • б) інвестиційні та страхові компанії;
  • в) фінансові компанії;
  • г) пенсійні фонди;
  • д) усі зазначені.
 • 18. Канал капітального фінансування як інструмент використовує:
  • а) акції;
  • б) облігації;
  • в) боргові цінні папери.
 • 19. Інституційну структуру облікового ринку утворюють такі елементи:
  • а) центральний банк;
  • б) комерційні банки;
  • в) кредитні інститути;
  • г) страхові компанії.
 • 20. Онкольний кредит – це:
  • а) довгостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;
  • б) короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу;
  • в) короткостроковий кредит, який погашається протягом 2–7 діб.
 • 21. Основні види міжбанківського кредиту:
  • а) овердрафт;
  • б) овернайт;
  • в) кошти за операціями РБПО;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 22. До функцій фондової біржі належать:
  • а) визначення цін;
  • б) розміщення інформації про товари та фінансові інструменти;
  • в) створення правил;
  • г) створення постійно діючого ринку;
  • д) усі відповіді правильні.
 • 23. Фундаментальними ознаками цінних паперів є:
  • а) обіговість;
  • б) ліквідність;
  • в) стандартність та серійність;
  • г) ринковість.
 • 24. До іпотечних цінних паперів належать:
  • а) іпотечний сертифікат;
  • б) сертифікат ФОН;
  • в) іпотечна облігація;
  • г) заставна;
  • д) коносамент.
 • 25. За способом передання прав власності акції класифікують:
  • а) на іменні та на подавця;
  • б) прості та іменні;
  • в) документарні та бездокументарні.
 • 26. В опціоні мають бути зазначені такі реквізити:
  • а) назва контракту, сторони опціону, вид опціону, строк виконання та ціна виконання;
  • б) назва контракту, сторони опціону, вид опціону, розмір премії, строк виконання та ціна виконання;
  • в) назва контракту, сторони опціону, вид опціону, базовий актив, розмір премії, строк виконання та ціна виконання;
  • г) назва контракту, сторони опціону, вид опціону, базовий актив, розмір премії, строк виконання та ціна виконання, порядок оплати.
 • 27. Лінійний коносамент – це коносамент:
  • а) у якому висловлюється воля відправника, спрямована на укладання договору перевезення вантажу;
  • б) який видається на підтвердження прийому вантажу, що перевозиться на підставі чартеру;
  • в) який видається на підтвердження прийому вантажу від відправника на березі;
  • г) який видається, коли товар завантажений на судно.
 • 28. Ф'ючерс – це:
  • а) біржовий терміновий контракт, купівля якого означає зобов'язання поставити або отримати зазначену в ньому кількість продукції за ціною, яка була встановлена під час завершення операції;
  • б) типовий біржовий терміновий контракт, продаж якого означає зобов'язання поставити або отримати зазначену в ньому кількість продукції за ціною, яка була встановлена під час завершення операції;
  • в) типовий біржовий терміновий контракт, купівля і продаж якого означають зобов'язання поставити або отримати зазначену в ньому кількість продукції за ціною, яка була встановлена під час завершення операції.
 • 29. Ощадний сертифікат – це:
  • а) сертифікат, який видається юридичним особам;
  • б) письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним;
  • в) цінний папір, який становить права вимог за кредитами, що забезпечені заставою об'єктів нерухомості.
 • 30. Опціон пут – це опціон:
  • а) який купує інвестор в очікуванні зниження вартості базового активу;
  • б) який дає можливість купити актив за ціною, обумовленою в момент укладання угоди.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >