< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми тестових завдань. Форма подання тестового завдання

При створенні тестових завдань використовують їх різні форми. Рекомендованими НМЦ МОН України для застосування є тестові завдання закритої та відкритої форм.

Тестові завдання закритої форми пропонують вибрати одну правильну відповідь із декількох запропонованих.

У таких тестових завданнях відповіді необхідно розміщувати у певному порядку. При комп'ютерному тестуванні доцільно використовувати саме завдання закритої форми, оскільки їх легко опрацьовувати.

Окрім того, бажано щоб при створенні тестових завдань використовувалось якнайменше їх різновидів.

Тестові завдання відкритої форми дозволяють вільно конструювати відповідь або доповнювати (завершувати) частковий варіант відповіді.

В комп'ютеризованому тестуванні відповіді на завдання відкритої форми повинні мати чітко визначені форму і зміст.

За принципом побудови відповіді тестові завдання можна класифікувати за схемою [2] (Рис. 5.2)

Тестові завдання будь-якої форми і принципу побудови відповіді мають певну форму подання і мусять відповідати загальноприйнятим вимогам.

Блоки тестових завдань можна подавати по різному. Один із варіантів форми подання блоку тестових завдань відображено на рисунку 5.3.

Рекомендації щодо форми подання текстових або графічних тестових завдань [2]:

 • - тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконання (при зміні форми - змінюється інструкція);
 • - текст інструкції відрізнятися від основного тексту (шрифтом, ко-ліром) та відокремлюватися від тестових завдань двокрапкою;
 • - завдання нумеруються арабськими цифрами, нумерація завдань різної форми наскрізна;
 • - запитальна частина завдання формулюється у стверджувальній формі стисло, чітко, без подвійного тлумачення та виділяється великими літерами або активним коліром;
 • - запитальна частина тестових завдань та можливі відповіді не відокремлюються будь-яким знаком;
 • - елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію;
 • - відповіді розміщуються під запитальною частиною симетрично або поряд з нею;
 • - якщо відповідь передбачає певну процедуру обчислення, то остання має бути простою, без потреби застосування складних технічних засобів.
 • - форма подання тестових завдань не змінюється в межах блоку завдань, призначеного для тестування.

Тестові завдання закритої форми

Найпростішими тестовими завданнями закритої форми за принципом побудови відповіді є альтернативні тестові завдання.

Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох варіантів відповіді, зокрема "так - ні", "правильно - неправильно" (Рис. 5.4). Їх використовують для попередньої перевірки правильності вибору або прийняття рішення за змістом завдання без розкриття його суті.

При необхідності перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання доцільно використовувати тестові завдання з множинним вибором, у яких передбачається від трьох до п'яти можливих варіантів відповідей. Із запропонованих варіантів - правильним є лише один. Під час складання таких тестових завдань складність полягає у підборі варіантів відповідей, які мають бути досить схожими на правильні.

Тестові завдання з множинним вибором за принципом підбору правильних та доречних відповідей поділяються на:

 • - тестові завдання з простим множинним вибором (варіантів відповідей менше трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь "так" - "ні");
 • - тестові завдання, при побудові відповідей на які використовується принцип класифікації (для перевірки вмінь вільного орієнтування у групі подібних понять, явищ, процесів);
 • - тестові завдання, при побудові відповідей на які використовується принцип кумуляції (при перевірці повноти знань та вмінь. Запитальна частина таких завдань в основному має порівняльний зміст й використовуються вирази типу "як правило", "найчастіше", "головна причина");
 • - тестові завдання, при побудові відповідей на які використовується принцип циклічності (для перевірки повноти вмінь вільного орієнтування у групі подібних понять, які циклічно повторюються у варіантах відповідей);
 • - тестові завдання, при побудові відповідей на які використовується принцип сполучення (при складанні завдань з множинним вибором, в якому можливе сполучення всіх зазначених вище принципів);
 • - тестові завдання на відновлення відповідності частин (модифікація тестових завдань із множинним вибором).

Такі тестові завдання використовують, як правило, у вигляді уявної моделі дій, уявного тренажера тощо. Той, хто тестується, повинен проставити порядкові номери компонентів дій, розміщених у вільному порядку.

Тестові завдання відкритої форми

Тестові завдання відкритої форми передбачають вільні відповіді тих, хто тестується (Рис. 5.5). Вони не містять запропонованих варіантів відповідей і використовуються для того щоб виявити знання термінів, означень, понять поданих у навчальному матеріалі. За змістом - це твердження з невідомою змінною.

Розпочинати створення тестових завдань відкритої форми рекомендується з постановки питання. Наприклад:

Як розділяють педагогічне тестування за можливістю застосування ІКТ?

Далі необхідно сформулювати повну правильну відповідь так, щоб ключове слово (у даному випадку - за можливістю застосування ІКТ) було на початку відповіді, а навчальний елемент, знання якого перевіряється, у кінці.

За можливістю застосування ІКТ педагогічне тестування поділяють на бланкове і комп'ютерне.

Після запису формулювання повної правильної відповіді з неї вилучається відповідний навчальний елемент (бланкове і комп'ютерне), і тестове завдання готове.

За місцем у навчальному процесі тестування поділяють на:

 • - вхідне (для з'ясування рівня володіння базовими знаннями, вміннями, навичками та готовності до сприймання нового матеріалу);
 • - поточне (з'ясування успішності засвоєння навчального матеріалу, виявлення прогалин у знаннях);
 • - підсумкове (виявлення рівня навчальних досягнень з конкретної теми, розділу чи курсу).

Досить активно тести використовуються в системах дистанційного навчання, зокрема безкоштовній системі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), якою користуються більш ніж у 100 країнах світу. СДО Moodle проектувалась у відповідності з сучасними педагогічними вимогами: з опорою на принципи і методи діяльнісного активного навчання, особисту спрямованість, спільну діяльність, критичну рефлексію. В означеній системі використовуються тестові завдання з різним набором запитань (множинний вибір), з вибором вірно/не вірно, на відповідність, передбачається коротка тестова відповідь, а також числова або обчислювана. Всі запитання зберігаються в базі даних і можуть використовуватись повторно в цьому курсі або іншому.

Важливою особливістю Мооdle є те, що система створює і зберігає портфоліо кожного студента: всі виконані ним роботи, всі оцінки і коментарі викладача до робіт, всі повідомлення в форумах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >