< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Статистика діяльності небанківських фінансових посередників"

Предмет і завдання статистики небанківських фінансових посередників

Ефективне функціонування економіки залежить від ефективної діяльності не тільки банківських установ, а й небанківських фінансових посередників, адже останні в змозі забезпечити фінансування розвитку економіки дешевими та довгостроковими фінансовими ресурсами. До небанківських фінансових посередників належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та компанії, а також інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Статистика небанківських фінансових посередників — це галузь фінансової статистики, яка вивчає кількісні характеристики масових явищ і процесів, що відбуваються у небанківському підсекторі фінансового сектору, який охоплює інші фінансові корпорації.

Мета статистики діяльності небанківських фінансових посередників визначається роллю небанківських фінансових установ в економіці країни і полягає у забезпеченні всебічної характеристики їх функціонування та розвитку, об'єктивному оцінюванні впливу діяльності небанківських фінансових посередників на розвиток реального сектору економіки країни, фінансового ринку, загальну стабільність фінансового сектору, виявленні факторів фінансової дестабілізації.

Основними завданнями статистики діяльності небанківських фінансових посередників є:

 • - оцінювання тенденцій та рівня розвитку небанківського фінансового посередництва в країні;
 • - моніторинг виконання планових показників та вимог щодо стабільності, надійності і платоспроможності небанківських фінансових посередників;
 • - організація та проведення вибіркових обстежень небанківських фінансових посередників;
 • - статистичне забезпечення маркетингу у діяльності небанківських фінансових посередників;
 • - статистичний аналіз результатів діяльності щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів небанківських фінансових посередників;
 • - моніторинг інвестиційної політики небанківських фінансових посередників;
 • - аналіз ризиків у діяльності небанківських фінансових посередників;
 • - виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності небанківських фінансових посередників;
 • - статистичне оцінювання впливу діяльності небанківських фінансових посередників на загальну стабільність фінансового сектору.

Об'єктом статистики діяльності небанківських фінансових посередників є сукупність небанківських фінансових посередників, що функціонують у фінансовому секторі країни.

Предметом статистики діяльності небанківських фінансових посередників є масові явища та процеси, що пов'язані з розвитком та діяльністю небанківських фінансових посередників.

Суб'єктами статистичного вивчення діяльності небанківських фінансових посередників є передусім Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також партнери небанківських фінансових посередників: банки, суб'єкти господарювання, фізичні особи, інші небанківські фінансові посередники та ін.

Статистика небанківських фінансових посередників включає такі розділи: статистика страхової діяльності, статистика діяльності кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів, недержавних пенсійних фондів та н.

Статистичне вивчення стану та розвитку небанківського фінансового посередництва

Для статистичного вивчення стану та розвитку небанківського фінансового посередництва в країні використовуються абсолютні, відносні, середні показники та індекси (рис. 8.1).

Показники стану та розвитку небанківського фінансового посередництва

Рис. 8.1. Показники стану та розвитку небанківського фінансового посередництва

До абсолютних показників належать:

 • - абсолютна величина активів небанківських фінансових посередників, яка характеризує масштаби їхньої діяльності в країні;
 • - обсяг власного капіталу і зобов'язань небанківських фінансових посередників;
 • - кількість небанківських фінансових посередників, зареєстрованих у країні, — при цьому досліджується їхня загальна кількість, кількість небанківських фінансових посередників з іноземним капіталом, у т.ч. зі 100-процентним іноземним капіталом;
 • - кількість небанківських фінансових посередників у регіонах;
 • - кількість філій і відділень небанківських фінансових посередників;
 • - обсяг послуг, наданих небанківськими фінансовими посередниками, за категоріями юридичних і фізичних осіб, видами послуг, строками і т.д.;
 • - обсяг інвестиційних операцій небанківських фінансових посередників та ін.

До відносних показників розвитку небанківського фінансового посередництва належать такі відносні величини координації і структури:

 • - співвідношення між активами небанківських фінансових посередників і ВВП;
 • - співвідношення між активами банків і небанківських фінансових посередників;
 • - співвідношення між активами небанківських фінансових посередників і наявними доходами населення;
 • - рентабельність діяльності небанківських фінансових посередників — рентабельність активів, рентабельність власного капіталу;
 • - співвідношення між кількістю небанківських фінансових посередників і кількістю населення та ін.

В окрему підгрупу відносних показників розвитку небанківського фінансового посередництва традиційно виділяють питомі показники, які можуть бути згруповані залежно від методики обчислення:

 • - відносно населення:
 • - величина активів небанківських фінансових посередників у розрахунку на 100 тис. населення — характеризує масштаби діяльності небанківських фінансових посередників;
 • - кількість небанківських фінансових посередників у розрахунку на 100 тис. населення — характеризує рівень задоволення потреб у небанківських фінансових послугах;
 • - відносно доходів населення:
 • - величина активів небанківських фінансових посередників у розрахунку на 1 млн. / млрд. доходів населення;
 • - кількість небанківських фінансових посередників та/або їх відділень на 1 млн. / млрд. населення країни та регіонів;
 • - відносно кількості небанківських фінансових посередників:
 • - величина активів у розрахунку на одного небанківського фінансового посередника — характеризує рівень конкурентної боротьби на ринку небанківських фінансових послуг;
 • - чисельність населення країни у розрахунку на одного небанківського фінансового посередника;
 • - обсяг наданих послуг у розрахунку на одного небанківського фінансового посередника.

До середніх показників розвитку небанківського фінансового посередництва відносять наступні:

 • - середній розмір активів;
 • - середній розмір власного капіталу;
 • - середній розмір зобов'язань;
 • - середня кількість філій і відділень, створена одним небанківським фінансовим посередником;
 • - середній розмір обсяг наданих послуг юридичним і фізичним особам.

Індекси розраховуються для абсолютних показників розвитку і дозволяють, по-перше, оцінити динаміку стану та розвитку небанківського фінансового посередництва і, по-друге, проаналізувати відмінності в розвитку ринку небанківських фінансових послуг на регіональному і національному рівні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >