< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Термінологічний словник за Темою 6

Аналітичний облік — самостійно визначений підприємством облік, що ведеться на аналітичних рахунках у натуральному та вартісному вимірниках в окремих журналах, відомостях, картках, книгах тощо за необхідними в діяльності кожного підприємства рахунками.

Аналітичні процедури (Analytical procedures) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу ймовірних взаємозв'язків між фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв'язків, які не узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.

Аналітичні рахунки (рахунки третього порядку) — рахунки, які дають детальну характеристику відповідних об'єктів обліку, накопичених на субрахунках, у натуральному, трудовому чи грошовому вимірнику.

Аудиторська вибірка — застосування аудиторських процедур до менш ніж до 100 % облікових записів (елементів вибірки) у межах залишку за рахунком або класу операцій таким чином, що всі елементи мають однаковий шанс бути обраними.

Аудиторські докази (Audit evidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — інформація, яку використовує аудитор під час формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. До аудиторських доказів належить інформація, що міститься в облікових записах, які є основою для фінансової звітності, та інша інформація.

Аудиторська документація (Audit documentation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 230 "Аудиторська документація") — запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких дійшов аудитор (іноді також вживають такі терміни, як "робочі документи" або "робоча документація").

Аудиторський файл (Audit file) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — одна чи кілька тек або інші носії інформації у фізичній (паперовій) чи електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію для конкретного завдання.

Аудиторські процедури — конкретні дії аудитора щодо виконання визначених завдань перевірки.

Безповоротна вибірка — вибірка, коли з процесу відбору виключаються перевірені раніше елементи.

Бухгалтерська обробка документів — обробка документів, яка передбачає юридичну, формальну й арифметичну перевірку, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський документ — належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право на здійснення або реальне здійснення господарської операції, має її ознаки й містить показники, що підлягають відображенню в обліку.

Відповідність — оцінка якості аудиторських доказів, тобто їх доречності та достовірності щодо підтвердження класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації та пов'язаних з нею тверджень або виявлення викривлень у них.

Генеральна сукупність — уся сукупність даних (елементів), з яких складається вибірка та щодо яких аудитор передбачає зробити висновок.

Документ — письмове свідоцтво про здійснення господарської операції або право на її здійснення.

Документація — засіб суцільного та безперервного спостереження за господарськими операціями, засіб обґрунтування облікових записів.

Документація із завдання (Engagement documentation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — запис виконаної роботи, отриманих результатів і висновків, яких дійшов фахівець-практик (іноді вживають такі терміни, як "робочі документи" або "робоча документація"). Документація щодо конкретного завдання збирається в файлі завдання.

Документооборот (документообіг) — рух документів в обліковому процесі від моменту їх заповнення або отримання від інших підприємств до завершення їх використання та здачі в архів.

Документування — спосіб оформлення господарських операцій підприємства первинними документами.

Достатність (аудиторських доказів) (Sufficiency (of audit évidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — міра кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість аудиторських доказів впливають аудиторська оцінка ризиків суттєвого викривлення та якість таких аудиторських доказів.

Запит (Inquiry) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — запит, який передбачає пошук інформації (як фінансової, так і нефінансової) у обізнаних осіб у межах чи поза межами суб'єкта господарювання.

Зведений документ — декілька первинних документів, які за встановленими правилами об'єднуються в один зведений, як правило звітний, документ (Звіт касира, Звіт про рух сировини і матеріалів на складі, Товарно-грошовий звіт), який і є підставою для занесення бухгалтерської інформації у регістри обліку.

Зовнішнє підтвердження (External confirmation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторські докази, отримані як пряма письмова відповідь аудитору від третьої сторони (сторони, яка підтверджує) у паперовій формі або на електронних чи інших носіях інформації.

Інша конфіденційна інформація — будь-яка інша інформація, отримана аудитором у зв'язку з виконанням завдання з обов'язкового аудиту, яка не є аудиторською документацією.

Механічна вибірка — вибірка, яка передбачає попереднє ранжування сукупності, що перевіряється.

Незалежні тести — перевірка операцій і залишків та інші процедури, завдяки яким аудитор отримує відомості щодо повноти, правильності та законності інформації, що міститься у бухгалтерських записах та фінансовій звітності.

Непрямі докази — відомості, що не мають прямого стосунку до даного питання (наприклад, надійність системи внутрішнього контролю є непрямим доказом відсутності значних помилок у фінансовій звітності підприємства).

Нестатистична (довільна) вибірка — вибірка, що застосовується за неможливості використання статистичної вибірки.

Оборотна відомість за рахунками синтетичного обліку — зведення оборотів і сальдо за всіма синтетичними рахунками, призначене для перевірки облікових записів, складання нового балансу та загального ознайомлення зі станом і змінами господарських засобів. За цим документом повинно відбуватися три пари рівнянь.

Оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку — зведення оборотів і сальдо за всіма рахунками аналітичного обліку (можливо, за кількістю і сумою), які об'єднуються одним синтетичним рахунком та призначені для перевірки правильності облікових записів за цими рахунками, а також для спостереження за станом і рухом окремих видів господарських засобів та їхніх джерел.

Облікові записи (Accounting records) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — початкові бухгалтерські записи та підтвердні записи (наприклад, чеки і записи електронних переказів коштів; рахунки-фактури; контракти; Головна і допоміжні книги, журнальні записи та інші коригування фінансової звітності, не відображені в офіційних журнальних записах; та такі записи, як робочі й електронні таблиці, що підтверджують розподіл витрат, обчислення, звірки й розкриття інформації).

Оформлення документа — отримання всіх необхідних дозвільних підписів, резолюцій, віз, печаток і штампів на документ.

Первинний документ (згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Перевірка (як аудиторська процедура) (Inspection (as an audit procedure) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — перевірка записів або документів (внутрішніх чи зовнішніх) у паперовій, електронній формах або відображених на інших носіях чи фізична перевірка активів

Поворотна вибірка — вибірка, коли з процесу відбору не виключаються перевірені раніше елементи.

Повторне виконання (Reperformance) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — незалежне виконання аудитором процедур чи вживання заходів контролю, які спершу виконувались як частина процедур внутрішнього контролю суб'єкта господарювання

Повторне обчислення (Recalculation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — процедура, яка передбачає перевірку математичної правильності документів або записів.

Прийнятність (аудиторських доказів) (Appropriateness (of audit evidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — міра якості аудиторських доказів, тобто їх доречність та достовірність для забезпечення підтвердження висновків,на яких ґрунтується аудиторська думка.

Процедури оцінки ризиків (Risk assessment procedures) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на рівні фінансової звітності та тверджень.

Процедура по суті (Substantive procedure) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторська процедура, призначена для виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень. Процедури по суті включають:

  • а)тести деталей (класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації);
  • б)аналітичні процедури по суті.

Прямі докази — відомості, що підтверджуються обліковими регістрами, первинними документами, фізичними об'єктами.

Реквізити документа — обов'язкове визначення показника документа.

Репрезентативність вибірки — обов'язковість вибірки мати ті ж характеристики, що й генеральна сукупність.

Робочі документи (РД) — матеріали, складені аудитором чи для нього, або такі, що отримані та зберігаються аудитором у зв'язку з виконанням аудиторської перевірки. РД можуть бути у формі даних, що зберігаються на папері, плівці, електронних та інших носіях інформації.

Серійна вибірка — вибірка, яка передбачає відбір елементів для перевірки не одиницями, а серіями.

Синтетичний облік — обов'язковий облік, що ведеться на синтетичних рахунках у розрізі кореспондуючих рахунків тільки у вартісному вимірнику в Головній книзі підприємства за синтетичними рахунками.

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку, об'єднуючі) — рахунки, які надають узагальнені дані тільки у грошовому вимірнику з економічно однорідних груп об'єктів обліку (засобів, джерел їх утворення і господарських операцій).

Система зберігання конфіденційної інформації — комплекс оформлених, впроваджених та застосованих аудиторськими фірмами (аудиторами) заходів для унеможливлення або максимального зниження ймовірності розголошення конфіденційної інформації, отриманої та/або переданої замовникам в процесі надання послуг з обов'язкового аудиту.

Складання документа — заповнення в документі всіх його показників (реквізитів).

Спостереження (Observation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — передбачає нагляд за процесом або процедурою, які виконують інші особи (наприклад, спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації персоналом суб'єкта господарювання або за виконанням процедур контролю).

Стандартизація документів — створення типових бланків для використання при оформленні господарських операцій.

Статистична вибірка — вибірка, яка застосовується для пошуку помилок, викривлень, що повторюються з певною частотою і кількістю, а також для оцінки масштабів поширення виявлених помилок.

Стратифікація — розподіл на підсукупності (страти).

Субрахунки (рахунки другого порядку) — проміжна ланка між синтетичними та аналітичними рахунками; вони більш детальні, ніж синтетичні рахунки, та призначені для додаткового, проміжного групування даних про окремі об'єкти обліку в складі синтетичних рахунків.

Тест (Test) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — див. Термінологічний словник до Теми 4.

Тести заходів контролю (Tests of controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторська процедура, призначена для оцінки ефективності функціонування заходів контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень.

Тести контролю — тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Тести на відповідність — тести, що застосовуються для здійснення перевірки з метою виявлення відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормативам.

Уніфікація документів — створення однакових за розміром і форматом документів, які найбільш зручні для використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >