< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Сутність та призначення бюджетної класифікації

В основі організації касового виконання державного та місцевих бюджетів лежить науково обґрунтоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Таке групування забезпечує порівнянність та співставність показників бюджетів усіх рівнів, дозволяє складати зведені звіти про виконання бюджетів, здійснювати контроль за бюджетним процесом.

Бюджетна класифікація є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України. Водночас затверджено тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів. Це дозволяє узгодити видатки державного та місцевих бюджетів з виконанням програмних завдань держави.

Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Запровадження бюджетної класифікації викликане необхідністю приведення її у відповідність до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади та забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Бюджетна класифікація використовується на всіх стадіях бюджетного процесу. Вона створює умови для об'єднання бюджетів різних рівнів, дозволяє враховувати надходження доходів і фінансування витрат згідно з затвердженим розписом бюджету, полегшує розгляд і контроль за виконанням бюджету. На підставі бюджетної класифікації складається звітність про виконання державного бюджету України.

її використовують у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів бюджетних установ. При цьому забезпечується взаємозв'язок державного плану економічного і соціального розвитку країни і фінансових планів міністерств і відомств з бюджетом, єдиний порядок складання бюджетів окремих регіонів, зведення показників державного та місцевих бюджетів.

Бюджетна класифікація застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів. Вона значно спрощує процес адміністрування бюджетного процесу та надає можливість для всебічного аналізу (регіонального, національного й міжнаціонального) складових частин бюджетів усіх рівнів.

Використання бюджетної класифікації дозволяє проводити аналіз надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхніми направленнями, співставлення кошторисних витрат бюджетних установ. Порівняння доведених асигнувань з фактичними видатками розпорядників бюджетних коштів спонукає їх дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати бюджетні кошти.

Бюджетна класифікація через забезпечення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків, створення єдиної інформаційної бази сприяє співставленню показників бюджетів усіх рівнів. На її основі здійснюється статистична обробка бюджетних показників, в процесі якої відслідковується динаміка і тенденції соціально-економічного розвитку держави, розробляються прогнози щодо регулювання міжбюджетних відносин. Таким чином, бюджетна класифікація охоплює основні фінансові інструменти макроекономічного регулювання і дозволяє проводити повний бюджетний моніторинг.

Вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків, загальні принципи побудови бюджетної класифікації закладено у Бюджетному кодексі. Відповідно до статті 8 Кодексу бюджетна класифікація включає такі складові частини (рис. 5.1):

  • - класифікація доходів бюджету;
  • - класифікація видатків та кредитування бюджету;
  • - класифікація фінансування бюджету;
  • - класифікація боргу.

Складові частини бюджетної класифікації

Рис. 5.1. Складові частини бюджетної класифікації

Кожна зі складових має власний цифровий класифікатор, який ідентифікує рух фінансових ресурсів у системі публічних фінансів. Затверджений класифікатор обов'язково повинен відповідати міжнародним нормам і стандартам.

На виконання статті 8 Бюджетного кодексу наказом Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію" від 14.01.2011 року № 11 затверджено нову бюджетну класифікацію. Бюджетна класифікація окреслює правове поле бюджетного процесу, юридично закріплює компетенцію органів державної влади. Повноваженнями щодо надання роз'яснень з питань застосування бюджетної класифікації наділені:

  • - класифікації доходів бюджету - Департамент доходів, Департамент податкової та митної політики, Департамент моніторингу адміністрування платежів та галузеві департаменти за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України;
  • - функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України;
  • - класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, класифікації боргу за типом кредитора та класифікації боргу за типом боргового зобов'язання - Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, Департамент фінансів підприємств державного сектора економіки, майнових відносин та підприємництва, Департамент державного боргу, Департамент місцевих бюджетів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України;
  • - тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Департамент місцевих бюджетів та галузеві департаменти за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України;
  • - економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету - Державна казначейська служба України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >