< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю додаткового та резервного капіталу

Внутрішньогосподарський контроль додаткового капіталу передбачає:

  • o перевірку правильності визначення його величини;
  • o обґрунтованості його формування та розподілу;
  • o правильності відображення цих подій у бухгалтерському обліку та звітності підприємства.

Для перевірки достовірності операцій, пов'язаних із формуванням та скороченням додаткового капіталу використовується облікова інформація, що відображена за відповідними субрахунками рахунку 42 "Додатковий капітал".

Фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу відслідковують за даними субрахунку 421 "Емісійний дохід".

Перевіряючим необхідно звернути увагу на наявність викуплених акцій, законність і доцільність викупу та продажу акцій, та проаналізувати ефективність їх продажу.

Законність і доцільність операцій з іншим вкладеним засновниками капіталом (внесками) без рішень про зміни розміру статутного капіталу перевіряють за даними субрахунку 422 "Інший вкладений капітал".

Суми проведених дооцінок початкової вартості необоротних активів і фінансових інструментів підприємства відстежують за кредитом субрахунка 423 "Дооцінка активів".

За операціями з дооцінки основних засобів перевіряючі також встановлюють одночасність дооцінки сум нарахованого зносу (амортизації) - з дебету рахунка 423 у кредит рахунка 13. Відповідно перевірка правомірності зменшення додаткового капіталу за дебетом 423 у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності передбачає підтвердження обґрунтованості показників уцінки, або законності списання з балансу таких активів.

Операції з безоплатного одержання від інших осіб необоротних активів вартість яких відображають за кредитом субрахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" потребують підтвердження дійсності безоплатного одержання таких активів, а також перевірки правильності оцінки вказаних активів за справедливою вартістю. Джерелами інформації для контролю в цьому випадку є акти приймання-передачі вказаного майна, технічні паспорти та інші документи, що підтверджують кількість та технічний стан безоплатно одержаного майна.

Правомірність обліку інших видів додаткового капіталу, що не включається до переліку наведених субрахунків відслідковують за даними субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".

Особливої уваги в ході контролю потребують операції зі створення та використання резервного капіталу підприємства. Зокрема, законність його створення перевіряють відповідно до чинного законодавства та установчих документів, але не менше 25 % статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу передбачається установчими документами та здійснюється за рахунок чистого прибутку, але не менше 5 % його загальної вартості.

Джерела утворення та використання резервного капіталу перевіряють за їх видами та напрямами використання, що відображаються в аналітичному обліку.

Перевіряючим слід пам'ятати, що поповнення цього капіталу може здійснюватись за рахунок нерозподіленого прибутку або додаткового капіталу (у бухгалтерському обліку записи за кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" і дебетом 42 або 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" відповідно) та, як правило, використовується він на додаткові заходи для поповнення статутного капіталу або покриття покритих збитків (записи за дебетом рахунку 43 і за кредитом рахунків 40 або 44).

Тотожність підсумків бухгалтерських регістрів (сальдо за кредитом рахунків 42, 43) і даних звітності (відповідно "Додатковий вкладений капітал" - р. 320 Балансу, "Інший додатковий капітал" - р. 330 Балансу, "Резервний капітал" - р. 340 Балансу та граф 5, 6, 7 Звіту про власний капітал) підтверджує відсутність помилок на даній ділянці обліку.

Організація контролю нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

Метою внутрішньогосподарського контролю прибутків (непокритих збитків) є підтвердження обліково-звітних даних щодо сум нерозподілених прибутків (непокритих збитків) поточного та минулого років, а також використання прибутку в поточному році.

У першу чергу перевіряючі відслідковують правильність списаного за бухгалтерською довідкою-розрахунком фінансового результату від основної та іншої операційної діяльності, фінансової, інвестиційної та надзвичайної видів діяльності, а саме: правомірність бухгалтерського проведення з дебету рахунка 79 "Фінансові результати" в кредит субрахунка 441 "Прибуток нерозподілений" - на суму прибутку, і з дебету субрахунка 442 "Непокриті збитки" в кредит рахунка 79 "Фінансові результати". Тут же перевіряють списання непокритих збитків, яке може здійснюватись за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу. Зокрема, вивчають причини утворення таких збитків і законність їх списання за рахунок відповідного джерела покриття.

Перевірку правильності ведення обліку використання прибутку у звітному періоді (нарахування дивідендів, виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал, інше використання) здійснюють за даними субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

При цьому у Журналі № 7 та відомості аналітичних даних рахунку 44 № 7.2 аналізують зроблені записи за дебетом 443 і кредитом різних рахунків залежно від напрямку використання прибутку: рахунку 40 - використання на поповнення статутного капіталу; рахунок 41 - використання на поповнення пайового капіталу; рахунку 43 - використання на поповнення резервного капіталу; рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" - розподіл на дивіденди тощо.

За допомогою методу нормативної перевірки перевіряючі досліджують дотримання рішень відповідних органів управління підприємством щодо розподілу балансового прибутку за рік згідно цільових напрямків, дотримання розмірів відрахувань на поповнення різних видів капіталу, що зафіксовані в установчих документах та фінансових планах розвитку підприємства.

Особливої пильності потребують можливі випадки виправлення помилок за минулий період, що виявлені в поточному році.

Враховуючи вимоги п.4 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" № 137 від 28.05.1990 р. та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30.11.1999 р. виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) і відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

У зв'язку з цим перевіряючим варто звернути увагу на зміст виявлених помилок і правомірність коригуючих записів, що здійснені для виправлення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >