< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки

На сучасному етапі розвитку інформаційних систем і технологій більшість рутинних операцій з перетворення інформації вже автоматизовано і подальше збільшення ефективності роботи потребує автоматизації інтелектуальної, творчої діяльності людини. У перспективі інтелектуальні інформаційні системи будуть виконувати провідну роль на всіх фазах проекту-

Якщо Semantic Web - це науковий проект, який ставить певні цілі та визначає пріоритети розвитку ІТ, то концепції Web 2.0 та Web 3.0 відображають тенденції розвитку ринку IT, що реалізують у конкретні програмні продукти, ІР, технології та платформи.

Web 2.0 (термін запропоновано Т. О'Рейлі у 2005 р.) - набір соціальних послуг, що формують публічний контент та орієнтовані не на ІТ-професіоналів, а на некваліфікованих користувачів. Проекти Web 2.0 не вимагають складних технологій, але вони прискорили інші технології.

Web 2.0 характеризується мобільністю інформації. Це означає можливість публікування одного елемента контенту на різних Web-ресурсах. Така можливість корисна як для сайта, що надає інформацію (тиражування свого контенту на необмеженій кількості Web-ресурсів є простою й ефективною формою реклами), так і для сайта, що одержує та публікує її (одержання актуального контенту, можливість комбінування різних джерел інформації підвищує популярність сайта).

Нині Semantic Web представлено такими технологіями:

 • o глобальна схема імен - Uniform Resource Identifier (URI). Це уніфікований ідентифікатор Web-ресурсів. Будь-який елемент контенту, що має URI, вважається "присутнім у Web". Кожний об'єкт даних і кожна схема/модель даних у Семантичному Web повинна мати власний URI;
 • o стандартний синтаксис для опису даних - Resource Description Framework (RDF). Це специфікація, що визначає модель для подання світу і синтаксис для зміни цієї моделі. RDF забезпечує стандартизований підхід для опису різноманітних Web-ресурсів (Web-сторінок, зображень, аудіо- та відеофайлів тощо) і є базовою мовою розмітки для Semantic Web, що визначає орієнтований граф відношень. Такий граф представлено трійкою "об'єкт - атрибут - значення" (об'єкт Л має атрибут В зі значенням С). Альтернативою RDF XML є Nota-tion3;
 • o стандартний засіб опису властивостей даних - RDF Schйma. Це семантичне розширення RDF, що забезпечує механізм для опису груп пов'язаних ресурсів та зв'язків усередині цих груп;
 • o стандартний засіб опису зв'язків між об'єктами даних - онтології, описані за допомогою OWL (Ontology Working Language), Синтаксична взаємодія полягає у коректному синтаксичному аналізі даних і вимагає побудови відповідностей між термінами, яка у свою чергу вимагає аналізу контенту.

Аналіз контенту потребує формальних явно заданих специфікацій моделей доменів, які визначають використані терміни і зв'язки між ними, - онтологій. Онтології визначають моделі даних у термінах класів, підкласів та властивостей.

Саме для подання онтологій створено мову OWL, що має більше засобів для опису класів і властивостей, ніж RDF та RDF Schema, зокрема можливість опису зв'язків між класами, кількості елементів тощо.

Програми використовують OWL, метою яких є опрацювання Web-контенту, і сприяє наданню Web-контенту широких можливостей бути інтерпретованим цими застосуваннями. Це стандартна мова запитів до даних у форматі RDF - SPARQL (рекурсивно: SPARQL Protocol and RDF Query Language). Мова запитів SPARQL допомагає здобувати інформацію з графів RDF. Вона надає засоби для:

 • o здобуття інформації у формі: URI, порожніх вершин графів, типізованих або нетипізованих літералів;
 • o здобуття підграфів RDF;
 • o створення нових графів RDF, заснованих на інформації з графів, до яких здійснювалися запити. Як мова запитів SPARQL дає змогу працювати як з локальними, так і віддаленими даними.

Використання онтологій допомагає здолати проблему семантичної гетерогенності інформаційного середовища.

Створення онтологій потребує розробки відповідних мовних та програмних засобів, орієнтованих як на людей, так і програмних агентів. Розробка універсальних засобів семантичної обробки інформації шляхом інтеграції наявних підходів є метою проекту Semantic Web консорціуму W3C.

Отже, сьогодні Web перетворюється на глобальну розподілену базу знань, в якій (у явній або неявній формі) присутні практично всі відомості, необхідні для задоволення інформаційних потреб як окремих людей, так і колективів (наприклад,

вання, розробки, виробництва, продажу, підтримки і надання послуг.

Основа технології Business Intelligence - організація розподіленого доступу кінцевих користувачів та аналіз структурованих кількісних даних та інформації про бізнес.

Виникнення і розвиток Data Mining зумовлено різними факторами, серед яких основні: вдосконалення програмно-апаратного забезпечення; вдосконалення технологій зберігання і запису даних; накопичення великої кількості ретроспективних даних; вдосконалення алгоритмів обробки інформації. Розроблені на основі статистичного і лінгвістичного аналізу, а також методів штучного інтелекту технології Text Mining призначені для проведення аналізу, забезпечення навігації і пошуку в неструктурованих текстах. Застосовуючи системи класу Text Mining, користувачі здобувають нові знання, важливі для конкурентоспроможності підприємств.

Основні вимоги бізнес-орієнтованих інтелектуальних інформаційних систем:

 • o підтримка готових прикладних ділових рішень;
 • o ефективне з погляду витрат рішення, що швидко окупається і дає можливість підприємству ефективніше вести конкурентну боротьбу;
 • o швидкий і простий доступ до бізнес-інформації підприємства для широкого кола користувачів;
 • o підтримка сучасних інформаційних технологій, включаючи методи аналізу і доставки інформації;
 • o відкрите, розширюване і масштабоване операційне середовище.

Новий напрям розвитку сучасних інтелектуальних інформаційних технологій пов'язаний з програмними агентами -парадигмою програмування, що дає змогу перейти на більш інтелектуальний рівень взаємодії користувача з програмним і апаратним забезпеченням. ПА сприяють підвищенню ефективності праці і дають змогу користувачам доручити ІС виконання досить складних завдань. ПА виконують функції посередників між користувачами різних сфер діяльності.

Право на існування здобули віртуальні організації як нова форма економічної діяльності. Таке підприємство складається з територіально віддалених фірм чи співробітників, що обмінюються продуктами своєї праці і спілкуються суто електронними засобами за мінімального або цілком відсутнього особистого контакту. Це сукупність бізнес-процесів і робота, що організовується навколо бізнес-процесів. При цьому їх створення надає підприємствам надприбутки.

Основною відмінністю мережевих форм управління від ринкових та ієрархічних є тривалість зв'язків між агентами суб'єктів економічної діяльності у єдиному інформаційному просторі.

У сучасних умовах створення та поширення інформаційно-комунікаційних технологій з'явилася можливість об'єднання всіх суб'єктів економіки в загальне інформаційне середовище, що потребує інтероперабельного подання знань і використання спільної термінології всіма його суб'єктами. Базисом цього є онтологічне подання знань.

Онтологічне подання знань про суб'єкт економічної діяльності, що входять до складу економічної системи, дає можливість об'єднати інформаційні ресурси однієї галузі або корпорації в єдиний інформаційний простір, знаннями якого можуть користуватися всі його працівники.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >