< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з бюджетом то різними дебіторами і кредиторами

Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет

За нормальних умов існування бюджетні установи та організації провалять свою діяльність виключно за рахунок бюджетних коштів і не отримують доходів у будь-якій формі, а отже, не платять податків. Однак в сучасних умовах багато бюджетних організацій мають позабюджетні надходження, можуть займатися комерційною діяльністю, а відтак і сплачувати податки. Але оподаткування бюджетних установ і організацій має свої особливості.

У загальному вигляді платежі бюджетних установ за податками та обов'язковими зборами включають:

 • а) за рахунок коштів бюджетної установи: податки на прибуток, на додану вартість, на землю, з власників транспортних засобів, а також виручку від реалізації будівель і споруд;
 • б) за рахунок відрахувань з працівників — податок на доходи фізичних осіб.

Відповідно до пп. 7.11.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями) від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, створених органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів у вигляді:

 • — коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • — пасивних доходів (тобто доходів, отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань);
 • — роялті;

коштів або майна, що надходять таким неприбутковим організаціям як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Доходи, отримані цими організаціями від надання державних послуг, зараховуються до складу спеціального фонду кошторисів, обліковуються на спеціальних рахунках і відповідно до пп. 7.11.13 використовуються виключно на фінансування спеціальних видатків такого кошторису (включаючи фінансування виробничої діяльності згідно зі статутами).

Відповідно до пп. 7.11.13 під терміном "державні послуги" слід розуміти будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Крім того, Кабінетом Міністрів України встановлюються переліки платних послуг, які можуть додатково надаватися неприбутковими організаціями, що створені органами державної влади України чи органами місцевого самоврядування і утримуються за рахунок бюджетів. Кошти, які надходять від надання таких послуг, використовуються в установленому порядку згідно з кошторисом доходів і видатків та не оподатковуються податком на прибуток.

Так, постановою КМУ від 17.09.1996 p. № 1138 затверджено "Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (зі змінами і доповненнями), від 20.01.1997 р. № 38 — "Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" (з подальшими змінами і доповненнями), а постановою від 05.06.1997 р. № 534 — "Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтва, заснованими на державній та комунальній формі власності". Подібні переліки діють і в інших галузях бюджетної сфери.

У той же час законом передбачено, що у разі, коли доходи, одержані бюджетною установою протягом звітного року із зазначених вище джерел, не використані повністю до кінця першого кварталу наступного року і їх залишок на кінець першого кварталу перевищує 25% від загальних валових доходів, отриманого протягом минулого року, то відповідне перевищення оподатковується податком на прибуток на загальних підставах.

Доходи, одержані бюджетними установами з інших джерел, отримання яких дозволено чинним законодавством України, оподатковуються податком на прибуток на загальних підставах. До таких доходів належать усі види доходів від неосновної діяльності бюджетних установ: виконання робіт і надання послуг стороннім організаціям виробничими майстернями, підсобними (навчальними) сільськими господарствами, передачі в оренду майна, виконання договірних науково-дослідних робіт та ін.

При здійсненні деяких господарських операцій бюджетні організації можуть бути платниками податку на додану вартість (ПДВ), порядок оподаткування яким регламентує Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97— ВР (зі змінами і доповненнями). Згідно з п. 2.1 статті 2 цього закону платниками податку є юридичні особи, обсяг оподатковуваних операцій яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300000 грн. (без врахування ПД В).

У той же час деякі з платних послуг бюджетних установ звільнені у законодавчому порядку від оподаткування ПДВ. До них належать:

 • — визначені відповідним переліком послуги закладів освіти, які мають спеціальну ліцензію на надання таких послуг (пп. 5.1.3 Закону про ПДВ);
 • — визначені відповідним переліком послуги закладів охорони здоров'я, які мають спеціальну ліцензію на надання таких послуг (пп. 5.1.8 Закону про ПДВ);
 • — платні послуги бібліотек (пп. 5.1.23 Закону про ПДВ); '
 • — деякі послуги архівних установ (пп. 5.1.12 Закону про ПДВ);
 • — послуги державних органів з реєстрації актів громадянського стану (пп. 5.1.6 Закону про ПДВ);
 • — надання державних платних послуг органами виконавчої влади і місцевого самоврядування (пп. 3.2.6 Закону про ПДВ) та ін.

Таким чином, бюджетні організації повинні реєструватися як платники ПДВ тільки у тому випадку, коли обсяг не звільнених від оподаткування платних послуг перевищує їх граничні розміри.

Сума податкового зобов'язання з ПДВ визначається на загальних підставах, а порядок формування податкового кредиту з ПДВ в бюджетних організаціях має деякі особливості, які полягають у тому, що до складу останнього включають лише суми ПДВ, сплачені при придбанні майна виключно за рахунок коштів спеціального фонду.

Бюджетні установи, які не є платниками ПДВ, суми ПДВ, сплачені при придбанні майна, зараховують на видатки установи.

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про плату за землю" від 03.07.1992 р. № 2535—XII (зі змінами і доповненнями) більшість бюджетних установ звільнені від сплати земельного податку, але якщо такі установи здають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншим суб'єктам підприємницької діяльності, то вони сплачують податок на землю на загальних підставах за рахунок отриманого прибутку. Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат установи, внаслідок чого зменшує суму оподатковуваного прибутку і податку на прибуток.

Порядок обчислення і сплати податку на транспортні засоби регулюється Законом України "Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР (зі змінами і доповненнями). Платниками цього податку є всі бюджетні установи, що мають у своєму розпорядженні зареєстровані транспортні засоби (крім навчальних закладів, що повністю утримуються за кошти бюджету і мають навчальні транспортні засоби). Податок визначається на підставі звітних даних про наявність транспортних засобів станом на 1 січня звітного року. За придбані протягом року транспортні засоби податок сплачується на загальних підставах, починаючи з кварталу, в якому транспортний засіб зареєстровано.

Бюджетні установи не сплачують збір за спеціальне використання водних ресурсів, якщо вони використовують воду виключно для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб. Якщо ж бюджетні установи використовують воду на інші цілі, то сплачують збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах.

Податок з доходів фізичних осіб утримується з працівників бюджетних установ на загальних підставах.

Облік розрахунків з бюджетом ведеться на синтетичному рахунку 64 "Розрахунки із податків та платежів", який має два субрахунки:

 • 641 "Розрахунки за платежами і податками в бюджет";
 • 642 "Інші розрахунки з бюджетом".

За кредитом рахунка 64 відображаються операції нарахування податків та інших платежів у бюджет, а за дебетом — їх перерахування (табл. 4.1).

Операції з обліку розрахунків за платежами і податками е бюджет відображаються в різних меморіальних ордерах, на підставі яких виконуються записи в книгу Журнал-головна. Ана-

Таблиця 4.1. Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з бюджетом

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Відображається сума ПДВ, включеного постачальниками, різними кредиторами і дебіторами в рахунок на придбання матеріальних цінностей (одержання послуг), якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту

641

 • 361,362,
 • 364, 675

2. Відображається сума ПДВ у вартості придбаного спеціального обладнання для Виконання НДР за господарськими договорами, якщо сума ПДВ включається до податкового кредиту

641

 • 323,351,
 • 364, 631— 635, 675

3. Відображається сума податкового зобов'язання з ПДВ, включеного в рахунок за реалізовані матеріальні цінності (надані послуги)

364, 675

641

4. Надійшла В касу оплата готівкою за реалізовані санаторно-курортні путівки:

вартість путівки без ПДВ

на суму ПДВ

 • 301
 • 301
 • 331
 • 641

5. Сплачена сума ПДВ:

за реалізовані матеріальні цінності (послуги) за реалізовані санаторно-курортні путівки

 • 641
 • 641
 • 326
 • 323

6. Відраховано податок із доходів фізичних осіб (зарплати, стипендії; гонорару)

 • 661,662,
 • 669

641

7. Оприбутковані матеріали, одержані від ліквідації необоротних активів та МШП, вартість яких Згідно з чинним законодавством підлягає перерахуванню В доход бюджету

231,234

642

8. Відображається сума коштів, одержаних від реалізації будівель і споруд, які Підлягають перерахуванню в доход державного бюджету

364,675

642

9. Нарахована плата за утримання дітей в школах-інтернатах

674

642

10. Нарахована сума додатку, на прибуток

432

641

11. Нараховано земельний податок, податок з власників транспортних засобів

 • 801,802,
 • 811

641

12. Перераховано в доход бюджету податки та інші платежі

641,642

321,323

-літичний облік ведеться окремо за кожним видом податків і платежів у спеціальних картках обліку розрахунків, у книзі або відповідній машинограмі. На Підставі даних аналітичного обліку складаються декларації та відомості стану розрахунків за платежами в бюджет які в установлені терміни подаються до Податкового органу за місцем реєстрації платника податку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >