< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕСТИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

До розділу 1

 • 1. Яка із названих дефініцій найбільш точно відтворює поняття "політика":
  • а) політика — це діяльність, спрямована на досягнення високих стандартів соціального забезпечення;
  • б) політика — це діяльність, спрямована на забезпечення ефективного управління економікою;
  • г) політика — це діяльність, спрямована на здобуття, використання і збереження політичної влади;
  • д) політика — це діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб?
 • 2. Яка з наведених дефініцій є найбільш невідповідною щодо змісту поняття "політика":
  • а) політика — це управління державою;
  • б) політика — це управління місцевими справами;
  • в) політика — це управління партійною організацією;
  • г) політика — це управління навчально-методичним та науковим процесами?
 • 3. В якому пункті перелічені тільки політичні посади:
  • а) прем'єр-міністр, міністр, держсекретар;
  • б) голова партії, депутат сільської ради, віце-прем'єр;
  • в) голова Верховного Суду, Генеральний прокурор, судця;
  • г) депутат міської ради, голова обласної ради, голова Національного банку?
 • 4. В якому пункті перелічені тільки політичні органи:
  • а) Національний банк, ДПА, Антимонопольний комітет;
  • б) міністерство, обласна рада, уряд;
  • в) генеральний штаб армії, СБУ, генеральна прокуратура;
  • г) парламент, президент, міська рада Києва?
 • 5. Назвіть фактор, який визначає моральність політики:
  • а) вплив церкви на державу;
  • б) вплив вільних ЗМІ;
  • в) високоморальний президент з диктаторськими повноваженнями;
  • г) депутати-патріоти.
 • 6. Назвіть фактор, який визначає аморальність політики:
  • а) розмежування політики і бізнесу;
  • б) вільна конкуренція між учасниками політичного процесу;
  • в) підтримка політика церквою під час виборів;
  • г) збалансований механізм стримувань і противаг між органами політичної влади.
 • 7. Політика позитивно впливає па економіку, якщо вона:
  • а) застосовує протекціонізм у промисловій політиці;
  • б) забезпечує стабільність національної валюти;
  • в) ефективно захищає тільки національного виробника;
  • г) збільшує витрати на соціальну допомогу.
 • 8. Політика як діяльність виникла в умовах:
  • а) виникнення класів;
  • б) виникнення міст;
  • в) виникнення держави;
  • г) виникнення поділу праці.
 • 9. Політика негативно впливає на економіку, якщо вона:
  • а) надає пріоритет інтересам національного виробника над інтересами національного споживача;
  • б) сприяє припливу іноземного капіталу;
  • в) забезпечує вільне функціонування фондового ринку;
  • г) скасовує податкові та митні преференції деяким бізнесовим структурам.
 • 10. Які фактори сприятливо впливають на дотримання політиками верховенства права:
  • а) моніторинг міжнародних правових організацій;
  • б) вільні ЗМІ;
  • в) жорстка конкуренція між політичними силами;
  • г) усі відповіді є правильними?
 • 11. Який із факторів стимулює недотримання політиками верховенства права:
  • а) широкі політичні привілеї правлячої еліти;
  • б) відсутність правового статусу опозиції;
  • в) висока довіра до харизматичного лідера;
  • г) всі відповіді є правильними?
 • 12. Яка з наведених цінностей найбільше сприяє демократизації політики:
  • а) ненависть до ворогів нації;
  • б) віра в національну правду;
  • в) зневіра у можливість подолати корупцію;
  • г) віра у прогрес?
 • 13. Який з наведених принципів взаємодії політики і релігії є сприятливим для демократичного розвитку суспільства:
  • а) папоцезаризм;
  • б) цезаропапізм;
  • в) забезпечення правових умов для утвердження релігійного плюралізму;
  • г) верховенство традиційної національної церкви?
 • 14. Політик — це особа, яка професійно здійснює діяльність у:
  • а) адміністративному апараті держави;
  • б) громадській організації;
  • в) секретаріаті національної безпеки і оборони;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 15. Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає сучасному поняттю "ефективна політика":
  • а) політика, з допомогою якої правляча еліта довго утримує політичну владу;
  • б) політика, яка забезпечує поліпшення добробуту громадян країни;
  • в) політика, яка створює сприятливі умови для економічного зростання;
  • г) політика, яка здійснюється моральними засобами?
 • 16. Яка із наведених дефініцій найбільш точно відповідає поняттю "стабільна політика":
  • а) політика, яка забезпечує безконфліктність протікання політичних процесів;
  • б) політика, яка передбачає наявність єдиного центру прийняття політичних рішень;
  • в) політика, яка ґрунтується на сталих, прогнозованих правилах гри;
  • г) політика, спрямована на найбільш повну реалізацію національних інтересів?
 • 17. Яка із дефініцій найбільш точно відповідає поняттю "політологія":
  • а) політологія — наука про державне управління;
  • б) політологія — наука про закономірності розвитку суспільства;
  • в) політологія — наука про закономірності і тенденції функціонування та розвитку політики, політичних систем, їх взаємодію з іншими суспільними інститутами;
  • г) політологія — наука про політичні аспекти функціонування всіх суспільних систем?
 • 18.З погляду кратологічного підходу до розуміння політичної науки, політологія це: а) наука про державну владу;
 • б) наука про всі владні процеси в суспільстві;
 • в) наука про механізми формування та розподілу політичної влади;
 • г) наука про взаємодію адміністративної, правової та військової влади.
 • 19.3 погляду моністичного підходу політологія включає:
  • а) політичну філософію;
  • б) політичну соціологію;
  • в) політичну географію;
  • г) знання про політичні процеси та політичні системи.
 • 20. Який із наведених законів відповідає групі законів розвитку:
  • а) закон "олігархізації партій";
  • б) закон революції;
  • в) закон розподілу владних повноважень;
  • г) закон децентралізації влади?
 • 21. Яке із наведених суджень відповідає парадигмі або методу біхевіоризму:
  • а) поведінка політика залежить від символічних комунікацій;
  • б) поведінка політика залежить від суспільних цінностей і норм;
  • в) поведінка політика залежить від політичної ситуації;
  • г) поведінка політика визначається політичною структурою (партією, державним органом та ін.)?
 • 22. Яке із наведених суджень відповідає парадигмі або методу постмодернізму:
  • а) політичний курс залежить від політичного режиму;
  • б) політичний курс визначається цінностями політичної еліти;
  • в) політичний курс ґрунтується на балансі суспільних інтересів;
  • г) політичний курс залежить як від політичного режиму, так і від культури політичної еліти та політичної ситуації?
 • 23. Яке із наведених суджень не відповідає жодній із сучасних парадигм:
  • а) політика визначається економічними інтересами;
  • б) політика визначається культурно-релігійними факторами;
  • в) політика залежить від геополітичного фактору;
  • г) жодне?
 • 24.3 погляду структурного функціоналізму пріоритетним для політолога є вивчення:
  • а) політичної системи;
  • б) політичної поведінки,
  • в) політичної комунікації;
  • г) політичної технології.
 • 25.3 погляду символічного інтеракціонізму пріоритетним для політолога є вивчення:
  • а) політичної поведінки;
  • б) політичної мови як форми взаємодії;
  • в) взаємодії партійної та виборчої систем;
  • г) сукупності всіх політичних факторів.
 • 26. В якому пункті перелічені категорії політиків регіонального рівня:
  • а) депутати районних рад, міністри;
  • б) голови обласних рад, міські голови;
  • в) міський голова Києва, депутати обласних рад;
  • г) міністри уряду Кримської автономії, депутати міської ради?
 • 27. Яке із наведених суджень найбільше відповідає сучасному розумінню політики:
  • а) політика завжди аморальна;
  • б) політика моральна лише в окремих випадках;
  • в) політика повинна бути завжди моральна;
  • г) моральність політики визначається моральністю політиків?
 • 28. В якому судженні виражена аналітична функція політології:
  • а) політологія описує політичні події;
  • б) політологія розробляє політичні проекти;
  • в) політологія з'ясовує природу політичних явищ;
  • г) політологія прогнозує політичні події?
 • 29. Об'єктом вивчення політології є:
  • а) держава;
  • б) державні органи управління;
  • в) державні політичні інститути;
  • г) соціальна структура суспільства.
 • 30. Моральність політики забезпечує прогрес, коли вона ґрунтується па цінностях:
  • а) релігійно-традиційних;
  • б) етнокультурних;
  • в) порядності політиків;
  • г) сучасного глобалізму та лібералізму.

До розділу 2

 • 31. Яка із названих ідей характерна для античного періоду:
  • а) ідеального правителя;
  • б) демократичного правопорядку;
  • в) громадянських прав та свобод;
  • г) кращого державного устрою?
 • 32. Яка із названих ідей характерна для Стародавнього

Сходу:

 • а) ідеального правителя;
 • б) пріоритету приватної власності;"
 • в) кращого державного устрою;
 • г) верховенства закону?
 • 33. Яка із названих ідей характерна для ліберально-просвітницького напряму:
  • а) державного суверенітету;
  • б) освіченого абсолютизму;
  • в) розподілу влади;
  • г) досконалого морального порядку?
 • 34. Яка із названих концепцій характерна для розвитку політології як самостійної галузі:
  • а) правової держави;
  • б) народного суверенітету;
  • в) критики тоталітаризму;
  • г) критики клерикалізму?
 • 35. Вчення легістів обґрунтовувало ідею:
  • а) розумного правителя;
  • б) залежності політики від моралі і релігії;
  • в) верховенства закону;
  • г) верховенства правителя, який спирається на закон і державний апарат.
 • 36. Вчення Конфуція стверджує, що:
  • а) суспільство і держава мають відповідати божому закону;
  • б) правитель у своїй діяльності повинен керуватися законом;
  • в) правитель повинен дбати про підлеглих як батько про дітей;
  • г) правитель у своїй діяльності повинен опиратися на досконалий державний апарат.
 • 37. Яке із вчень започаткувало ідею патерналізму:
  • а) конфуціанство;
  • б) легісти;
  • в) даосизм;
  • г) арістотелізм?
 • 38. Краща форма держави, за Платоном:
  • а) олігархія;
  • б) тимократія;
  • в) політія;
  • г) аристократія.
 • 39. Ідеальною державою для Платона є держава, коли нею керують:
  • а) політики;
  • б) воїни;
  • в) філософи;
  • г) закони.
 • 40. К. Поппер вважав Платона основоположником ідеології тоталітаризму тому, що він визнавав:
  • а) аристократію як кращу форму правління;
  • б) необхідність державного виховання для правлячої еліти;
  • в) важливість дотримання законів державою;
  • г) необхідність поваги до релігійних традицій.
 • 41. Краща форма держави за Арістотелем:
  • а) демократія;
  • б) олігархія;
  • в) політія;
  • г) монархія.
 • 42. На думку Арістотеля, політія — це:
  • а) розвинута демократія;
  • б) поєднання монархії та демократії;
  • в) поєднання демократії, аристократії та монархії;
  • г) поєднання олігархії та демократії.
 • 43. Кого з античних мислителів можна вважати прихильником республіканізму:
  • а) Платона;
  • б) Полібія;
  • в) Арістотеля;
  • г) Ціцерона?
 • 44. Найкраща форма правління, за Ціцероном:
  • а) форма, яка поєднує аристократію, демократію і монархію;
  • б) форма, яка поєднує аристократію і демократію;
  • в) форма, яка поєднує олігархію і демократію;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 45. Хто із античних мислителів вважав, що тільки закон забезпечує цивілізоване спілкування між людьми:
  • а) Полібій;
  • б) Платон;
  • в) Арістотель;
  • г) Ціцерон?
 • 46. Циклічна концепція припускає:
  • а) визнання прогресивного розвитку держави;
  • б) необхідність переходу від деспотії до демократії;
  • в) заперечення можливості найкращої форми держави;
  • г) визнання народу рушійною силою прогресу.
 • 47. Суть богословської політичної концепції була виражена в ідеї про:
  • а) освіченого монарха;
  • б) верховенство світської влади над духовною;
  • в) божественне походження влади;
  • г) відповідальність влади перед народом.
 • 48. Тезу Н. Макіавеллі "мета виправдовує засоби" слід ктувати як таку, що:
  • а) виправдовує аморальність політики;
  • б) припускає аморальність політики в певних історичних умовах;
  • в) визнає моральність політики;
  • г) визнає аморальними принципи, які є універсальними і я сучасної політики.
 • 49. Найкраща форма держави, за Н. Макіавеллі:
  • а) демократія;
  • б) диктатура;
  • в) форма, яка поєднує демократію, монархію й аристократію;
  • г) олігархія.
 • 50. В умовах соціальної нестабільності найкраща форма держави, за Н. Макіавеллі є:
  • а) республіка;
  • б) абсолютна монархія;
  • в) диктатура;
  • г) форма, яка поєднує диктатуру й олігархію.
 • 51. Хто із мислителів уперше відстоював принцип відокремлення політики від релігії та моралі:
  • а) Ж. Боден;
  • б) Дж. Локк;
  • в) Н. Макіавеллі; г)Ж. Руссо?
 • 52. У розумінні Ж. Бодена державний суверенітет виражався як:
  • а) суверенітет народу;
  • б) суверенітет нації;
  • в) суверенітет монарха;
  • г) суверенітет, який поєднує суверенітет народу і монарха.
 • 53. Підставою для укладення суспільної угоди між правителем і народом Т. Гоббс вважав:
  • а) зовнішню небезпеку;
  • б) встановлення порядку, який би унеможливлював криваві конфлікти між членами суспільства;
  • в) встановлення порядку, який би гарантував дотримання прав і свобод громадянина;
  • г) необхідність справедливо розподілити суспільний продукт.
 • 54. Яка із концепцій походження держави найбільше відстоює права народу:
  • а) патріархальна;
  • б) класова;
  • в) суспільної угоди;
  • г) органічна?
 • 55. Ідея народного суверенітету вперше сформульована у творах:
  • а) Дж. Локка;
  • б) І. Канта;
  • в) Ж. Руссо;
  • г) Ж. Бодена.
 • 56. Хто з мислителів права людини ставив вище ніж суверенітет народу:
  • а) Т. Гоббс;
  • б) НІ. Руссо;
  • в) Ф. Гегель;
  • г) Дж. Локк?
 • 57. Основна функція держави, за Кантом, полягає в тому, що вона повинна:
  • а) дбати про добробут громадян;
  • б) дбати про національну безпеку;
  • в) забезпечувати моральний порядок;
  • г) забезпечувати правовий порядок.
 • 58. Соціальна однорідність, за Марксом, передбачає зникнення:
  • а) держави;
  • б) класів;
  • в) нації;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 59. Хто із соціологів вперше висловив думку про те, що політика повинна ґрунтуватись на наукових засадах:
  • а) К. Маркс;
  • б)М. Вебер;
  • в) Е. Дюркгейм;
  • г) В. Паретто?
 • 60. Яка форма легітимності, за Вебером, відповідає сучасному суспільству:
  • а) участі;
  • б) традиційна;
  • в) харизматична;
  • г) раціонально-правова?
 • 61. Ідеї якої культурної епохи, за М. Вебером, стали "духом" капіталізму:
  • а) Відродження;
  • б) Просвітництва;
  • в) Реформації;
  • г) Античності?
 • 62. Хто із соціологів сформулював "залізний закон олігархії":
  • а) В. Паретто;
  • б) Б. Дюркгейм;
  • в) Р. Міхельс;
  • г) Ч. Мілз?
 • 63. Характерною ознакою моністичної концепції еліт є:
  • а) конкуренція між елітними групами;
  • б) можливість переходу із маси в еліту;
  • в) однорідність еліти;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 64. Вертикальна циркуляція еліт, за Паретто, передбачає зміну:
  • а) еліт типу "лисиць" на еліту типу "леви";
  • б) еліт типу "леви" на еліту типу "лисиці";
  • в) еліти внаслідок революції;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 65. Хто автор ідеї заміни держави народним самоврядуванням:
  • а) М. Вебер;
  • б) В. Паретто;
  • в) К. Маркс;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 66. Яка дорога, за Ф. Хаєком, веде до рабства:
  • а) моральний занепад нації;
  • б) стихійність ринку;
  • в) відсутність у людей твердих релігійних переконань;
  • г) широке державне регулювання?
 • 67. Яке основне джерело тоталітаризму, за К. Поппером:
  • а) критицизм;
  • б) індивідуалізм;
  • в) колективізм;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 68. Назвіть основну рису політичного процесу незахідних країн, за Л. Пайом і Г. Олмондом:
  • а) плюралізм думок;
  • б) спеціалізація політичної структури;
  • в) поєднання багатьох функцій політичним лідером;
  • г) надання переваги реальним проблемам над символічними.
 • 60. Пріоритетним напрямками посткомуністичних трансформацій, згідно з 3. Бжезинським є:
  • а) реформа освіти;
  • б) політична реформа;
  • в) адміністративно-територіальна реформа;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 70. Джерелом тоталітаризму, на думку Г. Аренд, є:
  • а) монополія однієї партії;
  • б) монополія однієї ідеології;
  • в) віра мас в ідеального вождя;
  • г) мілітаризація економіки.

До розділу З

 • 71. Яка ідея була пріоритетною для політичної думки Київської Русі:
  • а) ідея досконалого державного устрою;
  • б) ідея справедливого династичного князя;
  • в) ідея приватної власності;
  • г) ідея справедливого правового порядку?
 • 72. Легітимність влади в політичній думці Київської Русі здебільшого ґрунтувалась на:
  • а) обранні князя вічем;
  • б) династичності і богообраності князя;
  • в) етнонаціональному походженні князя;
  • г) довірі до всіх інститутів державної влади.
 • 73. Основу концепції митрополита Іларіона становила ідея:
  • а) верховенства церковної влади;
  • б) верховенства князівської влади;
  • в) верховенства права;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 74. Київська Русь пізнього періоду відставала від Європи:
  • а) в освіті;
  • б) наявності вільних міст;
  • в) досконалості державного апарату;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 75. За "Руською правдою", функція верховного суду належала:
  • а) церковним судам;
  • б) боярській думі;
  • в) Великому князеві;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 76. За "Руською правдою" право на спадок мали:
  • а) тільки чоловіки;
  • б) тільки жінки;
  • в) чоловіки і жінки знатного походження;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 77. Руська мова була державною в часи:
  • а) Литовського князівства;
  • б) Польського королівства;
  • в) Речі Посполитої;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 78. Юрко Котермак (Дрогобич) був ректором:
  • а) Оксфордського університету;
  • б)Сорбонни;
  • в) Болонського університету;
  • г) Краківського університету.
 • 79. Богословська полеміка в Україні у XVI ст. велася між:
  • а) католиками і греко-католиками;
  • б) католиками і православними;
  • в) католиками і протестантами;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 80. С. Орхівський на старості літ визнавав:
  • а) верховенство короля;
  • б) верховенство права;
  • в) верховенство папи;
  • г) суверенітет народу.
 • 81. Суспільна угода між народом і правителем, згідно з полемістами, ґрунтувалася здебільшого на засадах:
  • а) релігійних;
  • б) морально-етичних;
  • в) юридичних;
  • г) обраності короля представницькими органами.
 • 82. Апологети католицизму звинувачували православних у тому, що вони:
  • а) визнавала єдину правовірну християнську церкву;
  • б) визнавали право шлюбу для духовенства;
  • в) використовували латинську мову;
  • г) не мали духовних закладів.
 • 83. Соборність церкви, за І. Вишенським, полягала в:
  • а) єдності українського народу;
  • б) єдності мирян і духовенства на засадах православного віровчення;
  • в) єдності держави і церкви;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 84. За панування Речі Посполитої на Україні виникли:
  • а) університети;
  • б) вільні міста;
  • в) єзуїтські школи;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 85. Згідно з Березневими статтями Україна отримала:
  • а) державний суверенітет;
  • б) автономію;
  • в) статус колонії;
  • г) протекторат Росії.
 • 86. Гадяцька угода закріпила:
  • а) державний суверенітет України;
  • б) статус рівноправного суб'єкта Речі Посполитої;
  • в) статус колонії Речі Посполитої;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 87. За Гадяцькою угодою, Гетьман України мав стати:
  • а) главою держави;
  • б) послом польського сейму;
  • в) духовною особою;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 88. За Гадяцькою угодою, право бути обраними до Сейму отримали:
  • а) весь український народ;
  • б) православне духовенство;
  • в) селяни;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 89. Конституція Пилипа Орлика закріпила:
  • а) політичні права громадян;
  • б) верховенство права;
  • в) державний суверенітет України;
  • г) політичні права козаків.
 • 90. За Конституцією Пилипа Орлика, політичними правами наділялись:
  • а) селяни;
  • б) духовенство і міщанство;
  • в) козаки;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 91. Конституція Пилипа Орлика па відміну від Великої Хартії Вольностей закріпила:
  • а) презумпцію невинуватості;
  • б) право на вільну торгівлю;
  • в) незалежність суду;
  • г) політичні права козаків.
 • 92. Хто із членів Кирило-Мефодіївського товариства був його основним ідеологом?
 • а) Т. Шевченко;
 • б) П. Куліш;
 • в) М. Костомаров;
 • г) М. Гулак-Артемовський.
 • 93. Основна ідея програми Кирило-Мефодіївського товариства полягала в тому, що Україна повинна бути:
  • а) незалежною державою;
  • б) автономією у складі Росії;
  • в) автономією у складі Речі Посполитої;
  • г) християнською республікою у складі слов'янської федерації.
 • 94. Згідно з народницькою ідеологією рушійною силою української історії є:
  • а) політична еліта;
  • б) дворяни і шляхта;
  • в) козаки і селяни;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 95. Хто з українських консерваторів відстоював Ідею національно-військової диктатури:
  • а) М. Міхновський;
  • б) С. Томашівський;
  • в) В. Липинський;
  • г) В. Кучабський?
 • 96. Хто з українських мислителів відстоював ідеологію, яка ґрунтувалась на принципах волюнтаризму і фанатизму: а) М. Міхновський;
 • б) В. Кучабський;
 • в) Д. Донцов;
 • г) М. Драгоманов?
 • 97. Згідно з ідеологією українського лібералізму, основу суспільства становить:
  • а) вільна людина;
  • б) громада;
  • в) національна держава;
  • г) нація.
 • 98. Згідно з ідеологією українського лібералізму, Україна має бути;
 • а) національною державою;
 • б) правовою державою;
 • в) автономією у складі Російської федерації;
 • г) всі відповіді правильні.
 • 99. М. Драгоманов визнає фактором прогресу українського суспільства:
  • а) козацько-селянський рух;
  • б) іконізацію Т. Шевченка;
  • в) розвиток науки і освіти;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 100. За В. Липинським, Україною повинен правити;
 • а) король;
 • б) гетьман, який обирається на п'ятирічний термін;
 • в) гетьман, який опирається на класово-становий парламент;
 • г) гетьман, який опирається на духовенство і військових.
 • 101.І. Франко був представником однієї з течій соціалізму:
  • а) марксистського;
  • б) бакунівського;
  • в) громадівського;
  • г) соціал-демократичного.
 • 102. За С. Томашівським, Україною повинен правити:
  • а) король;
  • б) великий князь;
  • в) король спільно з верхньою палатою, в якій засідає духовенство;
  • г) король спільно з парламентом, сформованим із партійного і класово-станового представництва.
 • 103. За М. Міхновським, Україна повинна бути:
  • а) гетьманською державою;
  • б) парламентською республікою;
  • в) народною республікою;
  • г) президентською республікою.
 • 104. За М. Міхновським, право па громадянство в українській державі мали:
  • а) тільки українці;
  • б) українці і представники етнічних груп;
  • в) українці, а також представники етнічних груп шляхом натуралізації;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 105. Ідеологи націонал-комунізм у розглядали Україну як:
  • а) незалежну національну державу;
  • б) незалежну українську соціал-демократичну республіку;
  • в) соціалістичну республіку у складі СРСР;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 106. Націонал-комуністи були незадоволені статусом України у складі СРСР тим, що вона не мала:
  • а) державного суверенітету;
  • б) широких національно-культурних і політичних прав;
  • в) права на приватну власність;
  • г) права на самоврядування.
 • 107.О. Бочковський фактором суспільного прогресу України визнавав:
  • а) розвиток капіталізму;
  • б) розвиток соціалізму;
  • в)інтеграцію в слов'янську федерацію; г) всі відповіді правильні.
 • 108. Націонал-демократична концепція визнавала Україну як:
  • а) незалежну державу;
  • б) суб'єкта Балто-Чорноморської федерації;
  • в) суб'єкта будь-якого союзу за згодою парламенту;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 109. За Л. Ребетом, націю потрібно трактувати, як:
  • а) тільки етнокультурну спільноту;
  • б) тільки політичну спільноту;
  • в) етнокультурну та політичну спільноту;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 110. Ідеологія української національної-демократії відрізнялася від народницької тим, що визнавала:
  • а) народні маси рушійною силою прогресу;
  • б) правову українську державу;
  • в) демократичну українську державу;
  • г) демократичну українську державу як члена Антанти.

До розділу 4

 • 111. Політична система є підсистемою:
  • а) держави;
  • б) нації;
  • в) суспільства;
  • г) соціально-класової структури.
 • 112. Політична система па відміну від інших систем здійснює:
  • а) адміністративне управління;
  • б) представництво нації на міжнародній арені;
  • в) захист прав і свобод громадян;
  • г) військове управління.
 • 113. Політична система включає:
  • а) адміністративний апарат;
  • б) спецслужби;
  • в) виборчу систему;
  • г) прокуратуру.
 • 114. У політичну систему входять такі елементи:
  • а) парламент;
  • б) секретаріат РНБО;
  • в) державна адміністрація;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 115. Політична система на відміну від правової здійснює;
 • а) конституційний контроль;
 • б) контроль за державними фінансами;
 • в) прокурорський контроль;
 • г) всі відповіді правильні.
 • 116. Політична система па відмінну від економічної здійснює:
  • а) фіскальну політику;
  • б) емісію грошей;
  • в) виробництво духовних благ;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 117. У політичну систему не входять:
  • а) депутати органів регіонального самоврядування;
  • б) міністри;
  • в) окружні прокурори;
  • г) голови місцевого самоврядування.
 • 118. Політична система включає:
  • а) інститут омбудсмена;
  • б) секретаріат ради національної безпеки та оборони;
  • в) патронатну службу міністра;
  • г) інститут глави церкви.
 • 119. Політична система здійснює такі функції:
  • а) духовно-владну;
  • б) військово-владну;
  • в) правотворчу;
  • г) адміністративного менеджменту,
 • 120. Політична система здійснює такі функції: а) правотворчу;
 • б) інформаційно-владну;
 • в) управління медіа-корпораціями;
 • г) всі відповіді правильні.
 • 121. Фактором, який забезпечує стабільність і демократичність політичної системи, є:
  • а) концентрація влади в руках президента;
  • б) концентрація влади в руках прем'єр-міністра;
  • в) механізм стримувань і противаг;
  • г) централізація політичної влади.
 • 122. Фактором, який не забезпечує стабільність і демократичність політичної системи, є:
  • а) вільні ЗМІ;
  • б) юридичний статус опозиції;
  • в) децентралізація влади;
  • г) слабкі контрольні функції парламенту.
 • 123. Критеріями ефективності політичної системи па сучасному етапі є:
  • а) збільшення бюджетних видатків на соціальну сферу;
  • б) забезпечення сталої динаміки економічного зростання;
  • в) розподіл ресурсів на користь національно свідомої еліти;
  • г) захист національного виробника.
 • 124. Політичну систему можна типологізувати за:
  • а) типом правової системи;
  • б) типом економічної системи;
  • в) типом політичного режиму;
  • г) типом формування адміністративного апарату.
 • 125. Політичну систему можна типологізувати за:
  • а) типом суспільства;
  • б) типом політичного режиму;
  • в) формою державного устрою;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 126. Для політичних систем розвинутих країн характерною ознакою є:
  • а) політична нетерпимість;
  • б) поєднання політики і бізнесу;
  • в) розмежування політики й адміністративної діяльності;
  • г) клієнтилізм.
 • 127. Латиноамериканська модель політичної системи ґрунтується на:
  • а) розвинутій партійній конкуренції;
  • б) концентрації влади в руках прем'єр-міністра;
  • в) концентрації влади в руках президента;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 128. Латиноамериканська модель політичної системи ґрунтується на культурних традиціях:
  • а) протестантського раціоналізму;
  • б) православної етики;
  • в) патерналізму і протекціонізму;
  • г) вагомої ролі освіти і науки у суспільному житті.
 • 129. Англосаксонська модель політичної системи ґрунтується па традиціях:
  • а) протестантської етики;
  • б) державного регулювання економіки;
  • в) політичного панування над своїм народом;
  • г) клієнтилізмі.
 • 130. Для мусульманської моделі політичної системи характерні такі ознаки:
  • а) політичний плюралізм;
  • б) вагома роль духовенства в політичному житті;
  • в) розвинутий парламентаризм;
  • г) збалансований механізм державної влади.
 • 131. Слов'яно-православна модель політичної системи ґрунтується на культурних традиціях:
  • а) лібералізму;
  • б) поєднання політичного і духовного гніту;
  • в) розвинутого громадянського суспільства;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 132. Політична система України в дореформений період найбільш відповідала моделі:
  • а) західноєвропейській;
  • б) радянській;
  • в) англосаксонській;
  • г) латиноамериканській.
 • 133. Політична система України па сучасному етапі має таку ознаку як:
  • а) розвинута конкурентна партійна система;
  • б) надмірна концентрація влади в руках президента;
  • в) поєднання політики і бізнесу;
  • г) відсутність парламентської опозиції.
 • 134. Політична система на відміну від економічної включає:
  • а) менеджмент корпорації;
  • б) адміністративний менеджмент;
  • в) партійний менеджмент;
  • г) військове управління.
 • 135. Політична система України після парламентських виборів 2000 р. перебувала у стані:
  • а) стабільного розвитку демократії;
  • б) боротьби за розподіл владних повноважень;
  • в) послідовного здійснення курсу на євроінтеграцію;
  • г) посилення впливу Президента на політичний процес.
 • 136. Політична система України в дореформений період стимулювала:
  • а) сталий економічний розвиток;
  • б) консолідацію української нації;
  • в) олігархізацію партій;
  • г) легальне лобіювання суспільних інтересів.
 • 137. Політична система України на сучасному етапі включає:
  • а) адміністративний механізм формування уряду;
  • б) змішану виборчу систему;
  • в) біпартійну систему;
  • г) політичний механізм формування уряду.
 • 138. Політична система України па сучасному стані виключає:
  • а) пропорційну виборчу систему;
  • б) призначення уряду парламентом;
  • в) призначення міністра оборони парламентом;
  • г) посаду спікера парламенту.
 • 139. Ліберально-демократична політична система, як правило, передбачає:
  • а) верховенство влади;
  • б) збільшення соціальних видатків;
  • в) захист прав споживачів;
  • г) широкі привілеї правлячої еліти.
 • 140. Політична система України на сучасному етапі еволюціонує в напрямку;
 • а) посилення авторитаризму;
 • б) послаблення демократичних механізмів;
 • в) розширення прав олігархії;
 • г) становлення збалансованого механізму державної влади.
 • 141. Політична система України, успадкувала традиції:
  • а) верховенства права;
  • б) політичного плюралізму;
  • в) пріоритету "шапки" над "головою";
  • г) поваги до інтелектуальної свободи.
 • 142. Політична система, за Д. Істоном, забезпечує:
  • а) розподіл ВВП;
  • б) політичне управління;
  • в) розподіл цінностей;
  • г) національну інтеграцію.

До розділу 5

 • 143. Яка із названих дефініцій влади найбільше відповідає біхевіористському підходу:
  • а) влада — це засіб реалізації суспільних цілей;
  • б) влада — це поєднання багатства, сили і знання;
  • в) влада — це контроль однієї людини над іншою;
  • г) влада — це інститут панування одних людей над іншими?
 • 144. Яка із названих дефініцій влади найбільше відповідає структуралістському підходу:
  • а) влада — це система органів управління;
  • б) влада — це здатність особи нав'язувати свою волю іншим людям;
  • в) влада — це товар, який символічно продається і купується під час виборів;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 145. Кратологічний мотив проявляється у прагненні отримати:
  • а)багатство;
  • б) славу;
  • в) насолоду;
  • г) владу.
 • 146. На ерозію влади найбільше впливає такий фактор:
  • а) воля особистості;
  • б) вільні ЗМІ;
  • в) авторитарний режим;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 147. Ерозії влади запобігає такий фактор:
  • а) децентралізація влади;
  • б) корупція;
  • в) державна монополія ЗМІ;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 148. Політична влада, па відміну від адміністративної, включає:
  • а) владу менеджерів великих корпорацій;
  • б) владу менеджерів виборчих компаній;
  • в) владу партійних лідерів;
  • г) владу обласних і районних держадміністрацій.
 • 149. Політична влада на відміну від адміністративної, не включає:
  • а) владу голови НБУ;
  • б) владу голів регіонального самоврядування;
  • в) владу голів місцевого самоврядування;
  • г) владу міністрів.
 • 160. В якому із названих суджень відображено легітимність участі:
  • а) довіряю владі тому, що її очолює король;
  • б) довіряю владі тому, що вона поважає національні святині;
  • в) довіряю владі тому, що можу її обирати і впливати на прийняття нею рішень;
  • г) довіряю владі тому, що вона діє в рамках конституції та законів?
 • 151. В якому із названих суджень відображена раціонально-цільова легітимність:
  • а) довіряю владі тому, що вона українська;
  • б) довіряю владі тому, що вона представляє кращі надбання державотворчого процесу нашого народу;
  • в) довіряю владі тому, що вона забезпечує нормальні умови для професійної реалізації;
  • г) довіряю владі тому, що її очолює розумний і високоморальний президент?
 • 152. В якому із названих суджень відображена соціально-євдомонічна легітимність:
  • а) довіряю владі тому, що вона діє в рамках конституції та законів;
  • б) довіряю владі тому, що вона ефективно відстоює національні інтереси;
  • в) довіряю владі тому, що вона дбає про добробут народу;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 153. Політична недержавна влада па відміну від державної включає:
  • а) адміністрацію президента;
  • б) командування окремими видами збройних сил;
  • в) партійний менеджмент; г)ДПА.
 • 154. В якому з наведених суджень відображена парадигма легітимності:
  • а) влада опирається на поліцію, державний апарат, ідеологію;
  • б) влада опирається на зрілу громадську думку;
  • в) влада опирається на конституцію та закони;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 155. В якому з наведених суджень відображена парадигма суспільної угоди:
  • а) влада опирається на довіру громадян, які формують цю владу і впливають на процес прийняття рішень;
  • б) влада опирається на конституцію і закони, в яких відображено баланс інтересів правлячої еліти і громадянського суспільства;
  • в) влада опирається на жорсткий централізований порядок, який схвалюють громадяни;
  • г) влада опирається на моральний авторитет духовенства?
 • 156. Криптократична влада передбачає:
  • а) вільні ЗМІ;
  • б) групи тиску;
  • в) тотальний контроль над ЗМІ;
  • г) демократичну громадську думку.
 • 157. Особиста влада великих політиків та реформаторів спрямована на:
  • а) досягнення багатства;
  • б) реалізацію потреб суспільства на далеку перспективу;
  • в) реалізацію власних амбіцій;
  • г) реалізацію тих завдань, які забезпечують утримання влади.
 • 158. Публічність влади передбачає: а) прийняття ефективних рішень;
 • б) прийняття високоморальних і патріотичних рішень;
 • в) прийняття прозорих і відкритих рішень;
 • г) всі відповіді правильні.
 • 159. Політична влада па відмінну від неполітичної не має повноважень:
  • а) видавати закони;
  • б) приймати бюджет;
  • в) видавати санкцію на арешт;
  • г) затверджувати військову доктрину.
 • 160. В якому з названих суджень відображено аристократичне джерело формування влади:
  • а) влада передається шляхом династичних традицій;
  • б) влада формується шляхом прямих виборів;
  • в) влада формується шляхом непрямих виборів;
  • г) влада формується шляхом призначення із освітнього середовища?
 • 161. В якому з названих суджень відображено олігархо-кланове джерело формування влади:
  • а) влада формується прямими виборами з грубим порушенням законодавства;
  • б) влада формується шляхом призначення на конкурсних засадах;
  • в) влада формується в умовах вільних прямих виборів;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 162. В Україні влада у дореформенний період була:
  • а) децентралізованою;
  • б) збалансованою;
  • в) ліберально-демократичною;
  • г) сконцентрованою в руках президента.
 • 163. В Україні влада па сучасному етапі характеризується як:
  • а) ліберально-демократична;
  • б) авторитарна;
  • в) перехідна від авторитарно-олігархічної до ліберально-демократичної;
  • г) перехідна від авторитарно-олігархічної до авторитарної.
 • 164. В Україні владу, за часів президента Л. Кучми, слід трактувати як:
  • а) публічну;
  • б) напівкриптократичну;
  • в) високоморальну;
  • г) децентралізовану.
 • 165. Політична влада поширюється па:
  • а) всі ЗМІ;
  • б) всі державні інститути;
  • в) вищі органи державного управляння;
  • г) правозахисні інститути.
 • 166. Під час Помаранчевої революції переважала легітимність:
  • а) раціонально-цільова;
  • б) раціонально-правова;
  • в) евдемонічна;
  • г) харизматична.
 • 167. Згідно з телеологічним підходом, влада використовується як:
  • а) механізм примусу;
  • б) контроль людини над людиною;
  • в) символічний капітал;
  • г) інституціональне насильство.
 • 168. Політична влада в недемократичних політичних системах, як правило, не передбачає: а)багатство;
 • б) багатство і славу;
 • в) багатство, славу і високий науковий статус;
 • г) ефективне політичне управління.
 • 169. Політична влада, яка поширюється на недержавні політичні інститути, включає:
  • а) владу міністра;
  • б) владу партійних лідерів;
  • в) владу ректорів ВНЗ;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 170. Політична влада, за часів президента Л. Кучми, здебільшого концентрувалася в руках:
  • а) голови уряду;
  • б) голови парламенту;
  • в) голови адміністрації президента;
  • г) політичного лідера найбільшої парламентської фракції.
 • 171. Яка з названих ознак не є атрибутом політичної влади:
  • а) державний примус;
  • б) харизматична легітимність;
  • в) легітимність участі;
  • г) прокурорський нагляд?
 • 172. Збалансований механізм державної влади передбачає в першу чергу:
  • а) децентралізацію влади;
  • б) політичну структуризацію влади;
  • в) рівномірний розподіл владних повноважень;
  • г) забезпечення верховенства закону.
 • 173. У післяреформенний період України політична влада не поширюється на:
  • а) прем'єр-міністра;
  • б) главу держави;
  • в) голову СБУ;
  • г) парламентську проурядову коаліцію.
 • 174. Політична влада України теля парламентських виборів 2006 р. здебільшого зосереджена у:
  • а) п'яти партіях, об'єднаних у блоці;
  • б) інституті глави держави;
  • в) трьох партіях, об'єднаних в урядову коаліцію;
  • г) всі відповіді правильні.

До розділу 6

 • 175. Яка з дефініцій відображає суть політичного режиму:
  • а) політичний режим — це елемент форми держави;
  • б) політичний режим — це елемент політичної системи;
  • в) політичний режим — це реальний стан політичної системи в певних політичних умовах;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 176. Суть політичного режиму проявляється у:
  • а) механізмі стримувань і противаг між політичними державними інститутами;
  • б) розмежуванні повноважень державних політичних органів та органів регіонального самоврядування;
  • в) функціонуванні слабких партій;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 177. Характерними ознаками режиму опікунської демократії є:
  • а) розвинута партійна конкуренція;
  • б) збалансована державна політична влада;
  • в) патронат державних органів над розвитком демократії;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 178. Тоталітарний режим на відміну від авторитарного передбачає:
  • а) одноособову владу;
  • б) відсутність виборів;
  • в) тотальну ідеологічну обробку мас;
  • г) переслідування опозиції.
 • 179. Який із названих режимів можна віднести до режиму модернізованої олігархії:
  • а) режим X. Перона в Аргентині;
  • б) режим О. Лукашенка в Білорусі;
  • в) режим А. Піночета в Чилі;
  • г) режим С. Ніязова в Туркменистані?
 • 180. В основі формування тоталітарних режимів здебільшого використовувалася ідеологія:
  • а) комунізму;
  • б) фашизму;
  • в) ісламського фундаменталізму;
  • г) націоналізму.
 • 181. Тоталітарний режим на відміну від авторитарного включає:
  • а) сильну президентську владу;
  • б) сильну президентську владу і розвинуте місцеве самоврядування;
  • в) сильну президентську владу, яка частково підтримується олігархічними групами в парламенті;
  • г) владу партії на чолі з вождем.
 • 182. Тоталітарний режим на відміну від авторитарного карає за:
  • а) реальну опозиційність;
  • б) виступи проти окремих недоліків режиму;
  • в) опозиційні переконання;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 183. Авторитарний режим включає:
  • а) військову диктатуру;
  • б) сильну президентську владу;
  • в) сильну владу прем'єр-міністра;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 184. Які з ідеологій найбільше протистоять популістському режиму:
  • а) соціал-демократична;
  • б) комуністична;
  • в) ліберальна;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 185. Ідеологічною основою яких режимів може бути ідеологія неоконсерватизму:
  • а) тоталітарного;
  • б) ліберально-демократичного;
  • в) популістського;
  • г) авторитарно-демократичного?
 • 186. Який із названих режимів можна вважати синонімом режиму "опікунська демократія":
  • а) тоталітарний;
  • б) анархо-демократичний;
  • в) авторитарний;
  • г) авторитарно-демократичний?
 • 187. Із названих режимів назвіть найбільш тоталітарний режим, в основі якого лежала ідеологія ісламського фундаменталізму:
  • а) режим абсолютної монархії в Саудівській Аравії;
  • б) соціалістичний режим на Кубі;
  • в) режим С. Хусейна в Іраку;
  • г) режим Талібану в Афганістані.
 • 188. Найбільш характерною ознакою охлократичного й анархічного режимів є:
  • а) сильна виконавча влада;
  • б) надмірно широкі повноваження представницьких органів;
  • в) політичними органами керують вихідці з народу;
  • г) переважає професійна політика.
 • 189. Який із режимів можна вважати синонімом режиму "традиційна олігархія":
  • а) тоталітарний;
  • б) авторитарний;
  • в) олігархо-клановий;
  • г) авторитарно-демократичний?
 • 190. Політичний режим в Україні періоду правління президента Л. Кравчука найбільш відповідав поняттю:
  • а) авторитарний;
  • б) авторитарно-демократичний;
  • в) охлократичний і анархо-демократичний;
  • г) ліберально-демократичний.
 • 191. Політичний режим в Україні періоду правління президента Л. Кучми, найбільш відповідав поняттю:
  • а) ліберально-демократичний;
  • б) авторитарний;
  • в) авторитарно-демократичний;
  • г) анархо-демократичний.
 • 192. Хто вперше вжив термін "тоталітарний":
  • а) В. Ленін;
  • б) А. Гітлер;
  • в) В. Муссоліні; г)К. Маркс?
 • 193. Найістотнішою ознакою авторитарного режиму є:
  • а) заборона всіх партій за винятком правлячої;
  • б) одна ідеологія;
  • в) широкі повноваження глави держави (монарха, президента, диктатора);
  • г) політична конкуренція.
 • 194. Політичний режим поширюється на:
  • а) громадянське суспільство;
  • б) всю державу;
  • в) УРЯД;
  • г) секретаріат РНБО.
 • 195. За якою ознакою, як правило, не можливо визначити тип політичного режиму:
  • а) типом партійної системи;
  • б) типом політичної ідеології;
  • в) типом виборчої системи;
  • г) повноваженнями глави держави?
 • 196. Суть політичного режиму проявляється через:
  • а) рівень легітимності до влади;
  • б) зрілість інститутів громадянського суспільства;
  • в) обсяг владних повноважень політичних інститутів;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 197. Який тип політичного режиму включає атомізовану партійну систему:
  • а) тоталітарний;
  • б) ліберально-демократичний;
  • в) авторитарний і авторитарно-демократичний;
  • г) тільки авторитарний?
 • 198. Критика посадових осіб будь-якого рівня управління допускається при політичному режимі:
  • а) авторитарному;
  • б) авторитарно-демократичному;
  • в) ліберально-демократичному;
  • г) охлократичному.
 • 199. Політичний режим України за часів Л. Кучми можна класифікувати як режим:
  • а) тоталітарний;
  • б) авторитарний;
  • в) авторитарний і олігархо-клановий;
  • г) тільки олігархо-клановий.
 • 200. Який тип політичного режиму, за Е. Шілзом, відсутній у даному переліку:
  • а) модернізованої олігархії;
  • б) опікунської демократії;
  • в) традиційної олігархії;
  • г) авторитарний?
 • 201. Хто із названих політичних лідерів очолював демократичний режим:
  • а) А. Піночет;
  • б) Б. Франко;
  • в) Ф. Дювальє;
  • г) В. Адамкус?
 • 202. Ліберально-демократичний політичний режим поширюється на партійну систему:
  • а) однопартійну;
  • б) атомізовану;
  • в) однопартійну в рамках обмеженого плюралізму;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 203. Політичний режим па відміну від державного режиму не включає:
  • а) партійну систему;
  • б) прокуратуру;
  • в) обласні ради;
  • г) уряд.
 • 204. Не є формами авторитарного режиму:
  • а) абсолютна монархія;
  • б) військова диктатура;
  • в) суперпрезидентська республіка;
  • г) президентська республіка із сильним парламентом.
 • 205. Яка основна ознака парламентсько-пропорційного режиму, за А. Лейпхартом:
  • а) мажоритарна виборча система;
  • б) парламентська республіка;
  • в) вибори за партійними списками;
  • г) змішана республіка?
 • 206. Яка основна ознака президентсько-мажоритарного режиму:
  • а) вибори по одномандатних округах;
  • б) президент є главою держави й уряду;
  • в) президент обирається парламентом;
  • г) держане управління здійснює уряд?

До розділу 7

 • 207. Правова система України па відміну від політичної системи забезпечує;
 • а) політичне управління;
 • б) розв'язує конфлікти між владними інститутами;
 • в) правотворчу;
 • г) громадського порядку.
 • 208. Який із наведених елементів не входить до правової системи:
  • а) ухвали міської ради;
  • б) закони;
  • в) статути університетів;
  • г) меморандуми політичних партій.
 • 209. Правові норми виражені у:
  • а) культурно-історичних традиціях;
  • б) судових прецедентах;
  • в) наукових доктринах;
  • г) політичних програмах.
 • 210. Правові норми на відміну від моральних норм не передбачають:
  • а) загальнообов'язкового їх дотримання тільки в межах країни;
  • б) загальнообов'язкового їх дотримання в межах адміністративно-територіальних одиниць;
  • в) громадського схвалення або осуду;
  • г) юридичної відповідальності за їх порушення.
 • 211. Право па відміну від правової системи включає;
 • а) інститут омбудсмена;
 • б) акти політичних виконавчих органів;
 • в) адвокатуру; г)суди.
 • 212. У правову систему входить:
  • а) міністерство юстиції;
  • б) Вища рада юстиції;
  • в) СБУ;
  • г) державна судова адміністрація.
 • 213. Який із наведених інститутів відносять одночасно до правової системи і громадянського суспільства:
  • а) прокуратура;
  • б) суди;
  • в)адвокатура;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 214. До регламентарних актів відносять:
  • а) закони парламенту;
  • б) акти уряду в рамках делегованих парламентом повноважень;
  • в) акти ВР АРК;
  • г) закони суб'єктів федерації?
 • 215. Суб'єктами законодавчої ініціативи можуть бути:
  • а) окремі громадяни;
  • б) окремі чиновники;
  • в) органи регіональних і місцевих органів самоврядування;
  • г) окремі видатні особи.
 • 216. Обласні закони ухвалюють:
  • а) законодавчі збори суб'єктів федерації;
  • б) обласні ради Італії;
  • в) обласні виконавчі комітети;
  • г) обласні ради в Україні.
 • 217. В якій із наведених країн процедуру імпічменту завершують кваліфікованою більшістю верхньої палати:
  • а) СІЛА;
  • б) Польща;
  • в) Україна;
  • г) Італія?
 • 218. Після третього читання законопроекту настає стадія:
  • а) опублікування;
  • б) промульгація;
  • в) розгляд законопроекту в комісіях;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 219. В якій із наведених країн конституційний суд формується тільки обома палатами парламенту:
  • а) Велика Британія;
  • б) Польща;
  • в) Франція;
  • г) Німеччина?
 • 220. Які із наведених актів є регламентарними:
  • а) органічні закони;
  • б) обласні закони;
  • в) закони штатів;
  • г) ухвали міської ради?
 • 221. Поділ права на загальне право та право справедливості характерне для типу правової системи:
  • а) романо-германської;
  • б) англосаксонської;
  • в) перехідної;
  • г) соціалістичної.
 • 222. Функцію конституційного контролю в країнах, в яких функціонує англосаксонська правова система здійснюють

суди:

 • а) конституційної юрисдикції;
 • б) загальної юрисдикції;
 • в) адміністративної юрисдикції;
 • г) всі відповіді правильні.
 • 223. Правова система України включає:
  • а) мирові суди;
  • б) верховні обласні суди;
  • в) адміністративно-фінансові суди;
  • г) апеляційні суди.
 • 224. Конституційний суд України формується на одну третину:
  • а) главою держави;
  • б) урядом;
  • в) з'їздом прокурорів;
  • г) з'їздом юристів.
 • 225. Судами, які знаходяться нижче рівня судів першої станції, в Італії є:
  • а) суди магістратів;
  • б) суди преторів;
  • в) апеляційні суди;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 226. Конституційний Суд України не має права:
  • а) тлумачити конституцію;
  • б) припиняти чинність актів, які суперечать конституції;
  • в) припиняти чинність конституційних положень;
  • г) давати висновки щодо конституційності процедури імпічменту.
 • 227. Суддя України, який призначається довічно, може бути звільнений:
  • а) Президентом;
  • б) Пленумом Верховного Суду України;
  • в) Вищою радою юстиції;
  • г) парламентом за поданням Вищої ради юстиції.
 • 228. Прокуратура України має право здійснювати нагляд за дотриманням законів у:
  • а) пенітенціарних закладах;
  • б) судовому процесі;
  • в) законодавчому процесі;
  • г) бюджетному процесі на рівні держави.
 • 229. Парламентський контроль за дотриманням прав і свобод громадян здійснює:
  • а) урядова коаліція;
  • б) опозиція;
  • а) рахункова палата;
  • г) уповноважений з прав людини.
 • 230. Суб'єктами ухвалення правових актів не можуть бути:
  • а) політичні інститути державної, регіональної, місцевої влади;
  • б) громадські організації;
  • в) окремі депутати парламенту;
  • г) суди.
 • 231. На відміну від правотворчого процесу, законотворчий процес не передбачає:
  • а) прийняття актів суб'єктами федерації;
  • б) прийняття актів ВР АРК;
  • в) ухвалення актів монархом;
  • г) ухвалення Конституції шляхом референдуму.
 • 232. Який із названих елементів правової системи є елементом громадянського суспільства:
  • а) суди;
  • б) прокуратура;
  • в) Вища рада юстиції;
  • г) адвокатура?
 • 233. Який тип правової системи включає інститут аторнея:
  • а) романо-германський;
  • б) мусульманський;
  • в) англосаксонський;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 234. В якій із названих країн Верховний Суд виконує функції конституційного контролю:
  • а) Італії;
  • б) Норвегії;
  • в) Німеччині;
  • г) Швейцарії?
 • 235. Правова система Великої Британії включає такі категорії юристів:
  • а) судді провінційних судів;
  • б) судді вищих судів автономії;
  • в) бариститери;
  • г) консіліатори.
 • 236. В якій із названих країн функціонують суди фінансової юрисдикції?
 • а) США;
 • б) Польщі;
 • в) Бельгії;
 • г) Німеччині.
 • 237. Найвищий державний суд як вища судова інстанція функціонував у:
  • а) УНР; б)ЗУНР;
  • в) УРСР;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 238. Правова система включає норми, які встановлюються:
  • а) політичними інститутами держави;
  • б) громадськими інститутами;
  • в) судовою системою;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 239. В якій із названих країн відсутній такий орган як рада юстиції:
  • а) Іспанія;
  • б) Польща;
  • в) Україна;
  • г) Японія?
 • 240. В якій із названих країн функцію конституційного контролю виконує канцлер юстиції?
 • а) Литва;
 • б) Німеччина;
 • в) Естонія;
 • г) Польща?
 • 241. Які питання не належать до компетенції загальних судів в Україні:
  • а) розгляд кримінальних справ;
  • б) розгляд цивільних справ;
  • в) надання санкцій на обшук у житловому приміщенні;
  • г) оскарження діяльності виборчих комісій?
 • 242. Яким Універсалом було проголошено УНР: а) І;
 • б)Н;
 • в) ПІ;
 • г) IV?
 • 243. В якій із названих типів правових система суддя найбільше керується приватними інтересами:
  • а) англосаксонській;
  • б) перехідній;
  • в) романо-германській;
  • г) соціалістичній?
 • 244. В якій із названих типів правових систем прокуратура наділена найбільш широкими повноваженнями:
  • а) соціалістичній;
  • б) романо-германській;
  • в) перехідній;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 245. Який вид конституційного контролю застосовується до промульгації законодавчих актів:
  • а) абстрактний;
  • б) конкретний;
  • в) попередній;
  • г) наступний?
 • 246. В якій із названих країн омбудсмен має право порушувати кримінальну справу проти суддів:
  • а) Велика Британія;
  • б) Франція;
  • в) Україна;
  • г) Швеція?
 • 247. Який із названих суб'єктів не має права призначати представників до Вищої ради юстиції України:
  • а) президент;
  • б) з'їзд суддів;
  • в) з'їзд адвокатів;
  • г) міністр юстиції?

До розділу 9

 • 248. В якому із суджень виражена суть держави з позицій позитивізму:
  • а) держава — політична організація, яка виражає загальну волю спільних інтересів;
  • б) держава — політична організація нації, яка формує право і забезпечує правопорядок;
  • в) держава — організація економічно пануючого класу;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 249. В якому із суджень виражена органічна концепція походження держави:
  • а) держава виникла внаслідок майнової нерівності;
  • б) держава виникла внаслідок завоювання одних етносів іншими;
  • в) держава виникла внаслідок розподілу праці та спеціалізації суспільних функцій;
  • г) держава виникла внаслідок необхідності централізації управління іригаційними системами?
 • 250. В якому із суджень виражена суть концепції "тоталітарної держави" Шмідта:
  • а) держава — політична організація правопорядку;
  • б) держава — політична організація класового панування;
  • в) держава — організація політичної влади, яка виражає єдину волю нації;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 251. В якому із суджень виражена психологічна концепція походження держави:
  • а) держава виникла внаслідок виникнення класів;
  • б) держава виникла на основі продовження владних відносин батька в сім'ї;
  • в) держава виникла як необхідність врегулювання сексуальних відносин у суспільстві;
  • г) держава виникла внаслідок підкорення одних народів іншими?
 • 252. Яка із дефініцій найбільш повно відповідає поняттю "державний суверенітет":
  • а) самостійність державної влади;
  • б) незалежність державної влади від зовнішніх чинників;
  • в) самостійність, незалежність, верховенство державної влади на всій території країни;
  • г) незалежність монарха від церкви?
 • 253. Державна влада не є складовою таких систем:
  • а) політичної;
  • б) економічної;
  • в) правової;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 254. В яку із систем не входять державні органи:
  • а) адміністративну;
  • б) духовно-культурну;
  • в) правову;
  • г) політичну?
 • 255. Який із органів не є органом державної політичної влади:
  • а) Національний банк;
  • б) Верховна рада Кримської автономії;
  • в) уряд;
  • г) міська рада?
 • 256. Який із органів держави входить в адміністративну систему:
  • а) парламент;
  • б) секретаріат Верховної Ради;
  • в) уряд;
  • г) Генеральний штаб ЗСУ?
 • 257. Який із органів держави не входить у правову систему:
  • а) Конституційний Суд;
  • б) міністерство юстиції;
  • в) Верховний суд;
  • г) районна прокуратура?
 • 258. В якому судженні виражена основна функція держави з позиції лібералізму:
  • а) розподіляти суспільні блага;
  • б) узгоджувати класові інтереси;
  • в) забезпечувати економічне зростання;
  • г) захищати права і свободи громадян?
 • 259. В якому судженні виражена основна функція держави з позиції соціал-демократії:
  • а) забезпечувати домінування в геополітичному просторі;
  • б) захищати інтереси правлячої еліти;
  • в) справедливо розподіляти бюджетні кошти;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 260. Форма держави включає такі елементи:
  • а) партійну структуру;
  • б) етнічну структуру;
  • в) адміністративно-територіальні одиниці;
  • г) розподіл повноважень між державними органами та органами регіонального й місцевого самоврядування.
 • 261. Елементами форми держави є:
  • а) міністерство;
  • б) політичний режим;
  • в) політична система;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 262. Правова держава на відміну від поліцейської передбачає:
  • а) верховенство влади;
  • б) концентрацію влади в руках силових структур;
  • в) конституційний правопорядок;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 263. Соціальна держава па відміну від правової передбачає:
  • а) верховенство права;
  • б) плюралістичну демократію;
  • в) забезпечення високих соціальних стандартів за рахунок бюджету;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 264. Соціальна держава на відміну від правової не передбачає:
  • а) партнерство між урядом, бізнесом і робітниками;
  • б) збільшення бюджетних витрат на соціальну сферу;
  • в) більш надійний захист громадян під час кримінального процесу;
  • г) менш активне стимулювання ділової активності.
 • 265. Федеративна держава па відміну від унітарної децентралізованої передбачає:
  • а) наявність представників уряду (комісарів, губернаторів) на регіональному рівні;
  • б) наявність конституції для суб'єктів федерації;
  • в) наявність законодавчих і виконавчих органів влади;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 266. Централізована унітарна держава на відміну від децентралізованої передбачає:
  • а) наявність представників уряду на регіональному рівні;
  • б) реальне місцеве і регіональне самоврядування;
  • в) законодавчі повноваження представницьких регіональних органів;
  • г) розпорядження регіональними та місцевими коштами державною адміністрацією.
 • 267. Назвіть найбільш характерну рису парламентської республіки:
  • а) президент обирається непрямими виборами;
  • б) главою державного управління є монарх;
  • в) президент може розпускати парламент;
  • г) президент контролює уряд.
 • 268. Назвіть характерну ознаку дуалістичної монархії:
  • а) уряд підзвітний парламенту і підконтрольний монарху;
  • б) монарх має рівний статус з прем'єр-міністром;
  • в) прем'єр-міністр самостійно звільняє і призначає членів Уряду;
  • г) основним політичним органом є парламент.
 • 269, В якій із названих країн функціонує сучасна абсолютна монархія;
 • а) Ірак;
 • б) Саудівська Аравія;
 • в) Марокко;
 • г) Іран?
 • 270. Президентська республіка на відміну від напівпрезидентської передбачає:
  • а) статус президента як глави держави й уряду;
  • б) контроль президента над урядом;
  • в) підзвітність уряду парламентові;
  • г) заборону президенту накладати вето на закон.
 • 271. Україна за формою державного правління в пореформений період є:
  • а) президентською республікою;
  • б) президентсько-парламентською республікою;
  • в) парламентською республікою;
  • г) парламентсько-президентською республікою.
 • 272. Яка із названих посад не входить у систему державної влади:
  • а) комісар в Італії;
  • б) губернатор в Іспанії;
  • в) воєвода у Польщі;
  • г) голова уряду АР Крим?
 • 273. Яка із названих ознак не є атрибутом держави:
  • а) суверенітет;
  • б) громадянство;
  • в) межі адміністративно-територіальних одиниць;
  • г) національний гімн?
 • 274. Яка із названих посад не є елементом держави:
  • а) голова джунти в Італії;
  • б) голова сейму в Польщі;
  • в) губернатор в Іспанії;
  • г) голова обласної адміністрації в Україні?
 • 275. Який із названих термінів вживається часто як синонім терміна "держава":
  • а) суспільство;
  • б) політична влада;
  • в) нація;
  • г) країна?
 • 276. За формою державного устрою держава може бути:
  • а) парламентською республікою;
  • б) конституційною монархією;
  • в) федеративною державою;
  • г) абсолютною монархією.
 • 277. СРСР до перебудови за формою державного правління мав статус:
  • а) президентської республіки;
  • б) народної республіки;
  • в) парламентської республіки;
  • г) соціалістичної республіки.
 • 278. Яка із названих країн не є федеративною:
  • а) Канада;
  • б) Росія;
  • в) Іспанія;
  • г) Бразилія?
 • 279. Україна як держава вважається офіційно спадкоємницею:
  • а) УНР;
  • б) ЗУНР;
  • в) УРСР;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 280. В якій із названих міжнародних організацій Україна має статус асоціаційованого члена:
  • а) НАТО;
  • б)ЄС;
  • в) СНД;
  • г) МВФ?
 • 281. В якій із названих форм державного правління глава держави має здебільшого найширші повноваження:
  • а) дуалістична монархія;
  • б) президентська республіка;
  • в) конституційна монархія;
  • г) парламентська республіка?

До розділу 10

 • 282. Державне управління на відміну від державної влади має такі ознаки:
  • а) поширюється тільки на законодавчу владу;
  • б) поширюється тільки на законодавчу, виконавчу і судову владу;
  • в) поширюється тільки на виконавчу владу;
  • г) поширюється тільки на державну службу.
 • 283. Державне управління па відміну від державної влади характеризується:
  • а) обсягом повноважень;
  • б) способом реалізації владних повноважень;
  • в) прагненням до концентрації владних повноважень, а не до оптимізації технологічних засобів;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 284. Державне політичне управління включає:
  • а) адміністрацію президента;
  • б) міністерства;
  • в) уряд;
  • г) голів місцевого самоврядування.
 • 285. Структура державного адміністративного управління включає:
  • а) заступників голови ДПА;
  • б) районні й обласні держадміністрації;
  • в) судову державну адміністрацію;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 286. Політичне управління ЗСУ здійснює:
  • а) Генеральний штаб;
  • б) командування окремими видами ЗСУ;
  • в) міністр оборони;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 287. У президентській республіці державне управління очолює:
  • а) прем'єр-міністр;
  • б) спікер парламенту;
  • в) глава держави;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 288. Державне управління у напівпрезидентській республіці очолює:
  • а) президент;
  • б) прем'єр-міністр;
  • в) голова верховного суду;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 289. Державне управління у Польщі на регіональному рівні очолює:
  • а) бургомістр;
  • б)староста;
  • в) комісар;
  • г)воєвода.
 • 290. Державне управління в Іспанії на регіональному рівні очолює:
  • а) комісар;
  • б) префект;
  • в) губернатор;
  • г) голова урядової ради.
 • 291. В якій із названих країн глава держави не володіє законодавчою ініціативою:
  • а) Польща;
  • б) Україна;
  • в) Іспанія;
  • г) Росія?
 • 292. В якій країні процедуру імпічменту проти глави держави завершує судовий орган, а не парламент;
 • а) Німеччина;
 • б) Росія;
 • в) Україна;
 • г) США?
 • 293. В якій країні початок процедури імпічменту ухвалюється відносною більшістю голосів депутатів нижньої палати:
  • а) Франція;
  • б) Іспанія;
  • в)Італія;
  • г)США?
 • 294. В якій країні уряд має назву "Федеральна рада";
 • а) Швеція;
 • б) Австрія;
 • в) Німеччина;
 • г) Швейцарія?
 • 295. В якій країні монарх разом з урядом здійснює виконавчу владу:
  • а) Норвегія;
  • б) Данія;
  • в) Бельгія;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 296. В якій країні уряд формується тільки парламентом:
  • а) Італія;
  • б) Ірландія;
  • в) Франція;
  • г) Швейцарія?
 • 297. Як називається процедура, згідно з якою уряду у Великій Британії висловлюють недовіру за його пропозицією:
  • а) резолюція недовіри;
  • б) вотум недовіри;
  • в) резолюція осуду;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 298. Як називається процедура, згідно з якою уряд сам ініціює процедуру вотуму недовіри:
  • а) інтерполяція;
  • б) резолюція недовіри;
  • в) ініціювання опозицією процедури відставки уряду;
  • г) постановка питання прем'єр-міністром про довіру?
 • 299. Який зі способів формування уряду є основним для європейських країн:
  • а) глава держави формує уряд;
  • б) уряд формує парламент;
  • в) уряд формує парламентська більшість;
  • г) уряд де-юре формує глава держави і парламент, а де-факто — партія, яка перемогла на виборах, або партійна коаліція?
 • 300. Які уряди вважаються найбільш стабільними:
  • а) однопартійні;
  • б) коаліційної більшості;
  • в) коаліційної меншості;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 301. Найбільш ліберальною вважається модель державного управління;
 • а) японська;
 • б) перехідна;
 • в) європейська;
 • г) американська.
 • 302. Для соціалістичної моделі державного управління характерні такі ознаки:
  • а) зрощення політики і бізнесу;
  • б) обмеження втручання держави в економіку;
  • в) директивне планування і централізоване постачання;
  • г) багатопартійне керівництво державою та суспільством.
 • 303. Згідно з конституційним законом 4180 (2222), Прем'єр-міністр України:
  • а) призначається президентом за згодою парламенту;
  • б) призначається парламентом за поданням президента;
  • в) призначається парламентською більшістю;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 304. Згідно з конституційним законом 4180 (2222), Президент України може розпустити парламент, коли він:
  • а) не затвердить бюджет;
  • б) не сформує коаліцію парламентських фракцій;
  • в) не обере голову Верховної Ради;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 305. Яка основна мета політичної реформи:
  • а) обмежити повноваження президента, щоб протидіяти його курсу на євроінтеграцію;
  • б) обмежити повноваження президента з метою збереження позиції олігархічних груп у парламенті;
  • в) збалансувати механізм стримувань і противаг між державними політичними інститутами;
  • г) створити умови для реставрації олігархічної моделі політичної системи?
 • 306. Голови державних адміністрацій, до проведення реформи органів регіонального та місцевого самоврядування, призначаються:
  • а) президентом;
  • б) прем'єр-міністром;
  • в) парламентом;
  • г) президентом за поданням Кабміну.
 • 307. Яка із названих систем комплектації державної служби передбачає призначення чиновників на власний розсуд вищою посадовою особою:
  • а) кадрова;
  • б) наймана;
  • в) змішана;
  • г) патронатна?
 • 308. Яка категорія чиновників не входить у систему патро-натної служби:
  • а) радники прем'єр-міністра;
  • б) помічники президента;
  • в) держсекретарі;
  • г) всі відповідні правильні?
 • 309. Який уряд є найбільш нестабільним:
  • а) парламентської однопартійної меншості;
  • б) парламентської коаліційної меншості;
  • в) парламентської однопартійної більшості;
  • г) парламентської коаліційної більшості?
 • 310. Який із названих об'єктів не входить у компетенцію Президента України:
  • а) оборона;
  • б) національна безпека;
  • в) міжнародна політика;
  • г) державні фінанси?
 • 311. Який орган може звільнити голову обласної держадміністрації:
  • а) президент за поданням уряду;
  • б) уряд за поданням президента;
  • в) Верховна Рада кваліфікаційною більшістю голосів депутатів;
  • г) прем'єр-міністр за поданням уряду?
 • 312. Державне управління на рівні місцевого самоврядування забезпечує:
  • а) судовий контроль;
  • б) прокурорський нагляд;
  • в) здійснення посадової субституції;
  • г) конституційний контроль.
 • 313. Яке із названих повноважень не входить у компетенцію уряду:
  • а) контрасигнація актів глави держави;
  • б) прийняття декретів;
  • в) ратифікація міжнародних угод;
  • г) постановки питання головою уряду про довіру?
 • 314. У пореформений період голова Антимонопольного комітету України призначається:
  • а) президентом за згодою парламенту;
  • б) прем'єр-міністром за згодою парламенту;
  • в) парламентом за поданням прем'єр-міністра;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 315. Керівники центральних органів виконавчої влади України, які не входять до складу Кабміну, призначаються і звільняються:
  • а) прем'єр-міністром;
  • б) президентом;
  • в) парламентом;
  • г) урядом за поданням прем'єр-міністра.

До розділу 11

 • 316. Термін парламент походить від:
  • а) назви англійського парламенту;
  • б) назви французького парламенту;
  • в) назви ірландського парламенту;
  • г) назви вищої судової інстанції у Франції.
 • 317. Перший парламент був органом представництва:
  • а) загальнонаціонального;
  • б) вищих класів (дворян і духовенства);
  • в) соціально-станового;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 318. В якому з документів уперше узаконено законодавчу і бюджетну функції парламенту:
  • а) Велика хартія вольностей;
  • б) Декларація прав людини і громадянина;
  • в) Біль про права;
  • г) Хабеас корпус?
 • 319. В якій країні верхня палата парламенту називається сенат:
  • а) Великій Британії;
  • б) Польщі;
  • в) Австрії;
  • г) Швеції?
 • 320. В якій із названих країн верхня палата парламенту не обирається прямими виборами:
  • а) Італії;
  • б) Франції;
  • в) Польщі; г)США?
 • 321. В якій країні верхня палата формується тільки призначенням:
  • а) Канаді;
  • б) США;
  • в) Швейцарії;
  • г) Чехії?
 • 322. В якій країні верхня палата формується виборами, призначенням і за посадою:
  • а) Іспанії;
  • б) Франції;
  • в) Італії;
  • г) Австрії?
 • 323. У країнах ЄС уряд, як правило, формується:
  • а) однопалатним парламентом;
  • б) нижньою палатою;
  • в) верхньою палатою;
  • г) главою держави і парламентом.
 • 324. Як називається стадія законодавчого процесу, на якій необхідно вносити поправки до закону:
  • а) перше читання;
  • б) друге читання;
  • в) третє читання;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 325. Яке судження найбільш точно відповідає суті парламентаризму:
  • а) парламент є законодавчим органом;
  • б) парламент є загальнонаціональним законодавчим органом;
  • в) парламент є лише окремою ланкою законодавчої влади поряд з главою держави і регіональними парламентами;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 326. Які закони в порядку субординації можна поставити за конституційними законами:
  • а) закони-декрети;
  • б) звичайні закони;
  • в) закони крайньої необхідності;
  • г) органічні закони?
 • 327. Як називаються закони, які в деяких країнах доповнюють конституційні повноваження державних органів:
  • а) конституційні;
  • б) органічні;
  • в) закони-декрети;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 328. Який із видів контролю е парламентським:
  • а) конституційний;
  • б) бюджетно-фінансовий;
  • в) громадський;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 329. У цивілізованих країнах, на відміну від України, депутат може бути позбавлений імунітету:
  • а) тільки за згодою парламенту;
  • б) на підставі рішення суду;
  • в) без згоди парламенту, якщо він затриманий на місці скоєння злочину;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 330. В якій із названих країн депутат одночасно може бути членом уряду:
  • а) Велика Британія;
  • б) США;
  • в) Франція;
  • г) Польща?
 • 331. Який із типів політичної системи найбільше обмежує право на парламентську опозицію?
 • а) англосаксонський;
 • б) західноєвропейський;
 • в) мусульманський;
 • г) всі відповіді правильні?
 • 332. В якій із названих країн парламент бере участь у виборах президента:
  • а) Україні;
  • б) Польщі;
  • в) Німеччині;
  • г) США?
 • 333. Парламент України в пореформений період має право давати згоду на:
  • а) призначення прем'єр-міністра;
  • б) звільнення Генерального прокурора;
  • в) призначення міністрів;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 334. Парламент України може призначити без подання Президента:
  • а) голів держадміністрації;
  • б) прем'єр-міністра;
  • в) Голову СБУ;
  • г) керівників центральних органів адміністративної влади.
 • 335. Парламент України уповноважений:
  • а) призначати референдум щодо територіальних змін;
  • б) призначати референдум за народною ініціативою;
  • в) достроково припиняти повноваження уряду АР Крим;
  • г) ухвалювати поправки до Конституції, які скасовують або обмежують права та свободи.
 • 336. У пореформений період парламент України призначає:
  • а) весь склад уряду;
  • б) всіх членів Кабінету Міністрів, за винятком міністрів оборони і зовнішньої політики;
  • в) Прем'єр-міністра без подання Президента;
  • г) Генерального прокурора за поданням Президента.
 • 337. Український парламент, на відміну від європейських парламентів, забезпечує:
  • а) легальне лобіювання громадських інтересів;
  • б) олігархічні привілеї депутатів;
  • в) належний парламентський контроль;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 338. Для ініціювання процедури імпічменту глави держави, депутатам Верховної Ради України необхідно проголосувати:
  • а) відносною більшістю;
  • б) абсолютною більшістю;
  • в) кваліфікованою більшістю;
  • г) спочатку відносною, а потім кваліфікованою більшістю.
 • 339. Парламентський контроль в Україні не поширюється на:
  • а) всі сфери суспільного життя;
  • б) главу держави;
  • в) органи прокуратури; г)уряд.
 • 340. Яке із названих повноважень не входить у компетенцію українського парламенту:
  • а) призначення членів уряду;
  • б) призначення третини судів Конституційного Суду;
  • в) звільнення генерального прокурора;
  • г) призначення суддів терміном на п'ять років?
 • 341. Верховна рада України не має права:
  • а) приймати резолюцію недовіри урядові;
  • б) визначити засади внутрішньої та зовнішньої політики;
  • в) призначати міністрів;
  • г) призначати Голову СБУ без подання Президента.
 • 342. В якій із названих країн глава держави може розпустити парламент, якщо він не ухвалить бюджет у конституційний термін:
  • а) Росія;
  • б) Італія;
  • в) Польща;
  • г) Франція?
 • 343. В якій із названих країн депутат може бути заарештований на підставі рішення парламенту:
  • а) Швеції;
  • б) Великій Британії;
  • в) Фінляндії;
  • г) Бельгії?
 • 344. В якій із названих країн парламент має назву альтинг:
  • а) Швеції;
  • б) Данії;
  • в) Норвегії;
  • г) Ісландії?
 • 345. В якій із названих країн депутат може бути притягнений до кримінальної відповідальності тільки за злочини, які передбачають ув'язнення терміном на п'ять років:
  • а) Швеції;
  • б) Новій Зеландії;
  • в) Словенії;
  • г) Естонії?
 • 346. Хто, згідно з Конституцією України, вносить пропозицію главі держави щодо кандидатури прем'єр-міністра:
  • а) парламентська партійна більшість;
  • б) коаліція партій;
  • в) коаліція депутатських фракцій;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 347. Верховна рада України призначає референдум:
  • а) за народною ініціативою;
  • б) про зміну територіального устрою;
  • в) внесення змін до конституції;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 348. Закони, які мають назву біллів, не приймаються в такій країні:
  • а) США;
  • б) Канаді;
  • в) Новій Зеландії;
  • г) Аргентині.
 • 349. Народний депутат України, якщо він скоїв тяжкий злочин, без згоди Верховної Ради не може бути:
  • а) заарештований;
  • б) затриманий під вартою;
  • в) притягнутий до кримінальної відповідальності;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 350. Як називався парламент України в часи УНР:
  • а) Верховна Рада;
  • б) Національні Збори;
  • в) Народні Збори;
  • г) Державні Збори?

До розділу 12

 • 351. Поняття регіональної влади поширюється на:
  • а) владу окремих регіонів світу;
  • б) владу всіх адміністративно-територіальних одиниць;
  • в) владу адміністративно-територіальних одиниць як об'єднання громад;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 352. До структури регіональної влади входять:
  • а) органи місцевого самоврядування;
  • б) місцеві державні адміністрації;
  • в) органи суб'єктів федерації;
  • г) голови селищних рад.
 • 353. До структури органів регіональної влади входять:
  • а) голови виконавчої влади автономії;
  • б) голови місцевого самоврядування;
  • в) депутати міських рад;
  • г) представники уряду на регіональному рівні.
 • 354. До структури органів регіональної влади України не входять:
  • а) міські голови м. Києва та м. Севастополя;
  • б) депутати Верховної Ради Кримської автономії;
  • в) обласні державні адміністрації;
  • г) депутати обласних рад.
 • 355. Органи влади суб'єктів федерації, як правило, на відміну від органів автономії, не мають права на:
  • а) власну Конституцію;
  • б) визначення статусу місцевого самоврядування;
  • в) представництво федеральної влади;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 356. Органи влади автономії на відміну від регіонального самоврядування не мають права мати:
  • а) законодавчі функції;
  • б) ширші повноваження у сфері фінансово-господарської діяльності;
  • в) значно менші повноваження у сфері формування органів виконавчої влади;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 357. Компетенція, яка передбачає для органів суб'єктів федерації право приймати самостійно закон у разі відсутності аналогічного федеративного закону, є:
  • а) виняткова федеральна компетенція;
  • б) виняткова компетенція суб'єктів федерації;
  • в) конкуруюча;
  • г) залишкова.
 • 358. Компетенція, яка передбачає порядок прийняття Конституції для суб'єктів федерації, є:
  • а) виняткова федеральна компетенція;
  • б) залишкова;
  • в) конкуруюча;
  • г) виняткова компетенція суб'єктів федерації.
 • 359. Виняткова федеральна компетенція, на відміну від конкуруючої компетенції, передбачає прийняття законів у сфері:
  • а) міжнародної політики;
  • б) освіти та охорони здоров'я;
  • в) кримінального законодавства;
  • г) регіональних фінансів.
 • 360. Представники уряду на регіональному рівні у країнах ЄС здійснюють такі повноваження:
  • а) є розпорядниками регіонального бюджету;
  • б) здійснюють нагляд за дотриманням законів органами регіонального та місцевого самоврядування;
  • в) дають попередню згоду на призначення керівників підприємств, установ, організацій державного сектору економіки та освітньо-культурної сфери;
  • г) здійснюють управління державними органами та органами регіонального і місцевого самоврядування.
 • 361. Представники уряду на регіональному рівні у країнах ЄС не мають права:
  • а) призупиняти акти регіонального та місцевого самоврядування;
  • б) скасовувати акти регіонального та місцевого самоврядування;
  • в) управляти регіональними фінансами;
  • г) вирішувати конфліктні ситуації між органами регіонального та місцевого самоврядування.
 • 362. В якому з названих суджень відтворені істотні ознаки моделі місцевого самоврядування "рада — менеджер":
  • а) мер має право вето на рішення ради;
  • б) мер є головою ради та адміністративного апарату;
  • в) мер не обирається, а призначається радою;
  • г) між радою і мером існують контрактні відносини?
 • 363. В якому із названих суджень відображені істотні ознаки "південнонімецької" моделі місцевого самоврядування:
  • а) роль виконавчого органу виконує магістрат;
  • б) виконавчу владу здійснюють управи і бургомістр, обраний радою;
  • в) головою самоврядування є бургомістр, а головою виконавчої влади директор;;
  • г) бургомістр, який обирається населенням, є головою самоврядування і ради?
 • 364. В якому із суджень відображено істотні ознаки "північнонімецької" моделі місцевого самоврядування:
  • а) головою магістрату є бургомістр;
  • б) головою самоврядування є бургомістр, обраний прямими виборами;
  • в) головою самоврядування є бургомістр, обраний радою;
  • г) обраний непрямими виборами бургомістр керує адміністративним апаратом?
 • 365. В якому із суджень відображені істотні ознаки типу місцевого самоврядування у Великій Британії:
  • а) розмежовані повноваження між радою, головою самоврядування і головою виконавчої влади;
  • б) у раді представлені депутати та керівники департаментів виконавчої влади;
  • в) мер виконує функції голови ради, самоврядування та державної влади;
  • г) мер підзвітний комісару в рамках європейської схеми?
 • 366. Адміністративно-територіальними одиницями місцевого самоврядування є:
  • а) райони;
  • б) провінції;
  • в) області, штати;
  • г) села, селища, міста (за винятком міст, які мають особливий статус).
 • 367. Джерелами фінансування місцевого самоврядування є:
  • а) податок на прибуток корпорацій;
  • б) податок на землю;
  • в) казначейські білети;
  • г) соціальний податок.
 • 368. В Україні до реформи органів регіонального та місцевого самоврядування несуть відповідальність за використання бюджетних коштів на рівні регіональної влади:
  • а) обласні ради;
  • б) голови обласних рад;
  • в) голови районних рад;
  • г) голови обласних і районних адміністрацій.
 • 369. Управління комунальною власністю здійснюють:
  • а) виконавчі органи місцевого самоврядування;
  • б) представницькі органи місцевого самоврядування;
  • в) виконавчі органи місцевого самоврядування та представницькі органи місцевого самоврядування;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 370. Який статус мають міські голови міст Києва та Севастополя станом на 2006 р.:
  • а) голови місцевого самоврядування;
  • б) голови державної адміністрації;
  • в) голови місцевого самоврядування та голови державної адміністрації;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 371. З огляду перспективи реформування органів регіонального та місцевого самоврядування вагомим пріоритетом є:
  • а) розширення його фінансових повноважень;
  • б) скасування інституту районних держадміністрацій;
  • в) обмеження повноважень обласних адміністрацій;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 372.3 огляду на європейську практику найбільш ефективним механізмом державного контролю над органами регіонального та місцевого самоврядування є:
  • а) розпуск представницьких органів парламенту;
  • б) субституція вищих посадових осіб урядом або главою держави;
  • в) розпуск та субституція урядом;
  • г) розпуск та субституція на підставі рішень спеціалізованих судів.

До розділу 13

 • 373. Партії, на відміну від громадських організацій, не повинні виконувати роль:
  • а) нелегальної опозиції;
  • б) лобіювання тендерних інтересів;
  • в) формування виконавчої влади;
  • г) парламентської опозиції.
 • 374. Партія, на відміну від громадської організації, є суб'єктом:
  • а) політичного процесу;
  • б) політичного управління;
  • в) лобіювання професійних інтересів;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 375. Партія в розвинутих країнах є основним елементом:
  • а) громадянського суспільства;
  • б) політичної системи;
  • в) політичної та адміністративної систем;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 376. Яка із функцій партії виражає її політичну суть:
  • а) ідеологічна;
  • б) відстоювання соціальних інтересів;
  • в) здобуття та збереження політичної влади;
  • г) поліпшення соціального статусу своїх членів?
 • 377. Яке із названих суджень відповідає ідеології соціал-демократичної партії:
  • а) економічне зростання забезпечує "видима рука";
  • б) економічне зростання забезпечує "невидима рука";
  • в) економічне зростання забезпечує "видима рука" і "невидима рука";
  • г) "невидима рука" веде до зубожіння?
 • 378. Який із названих принципів відповідає ідеології християнсько-демократичної партії:
  • а) пріоритет соціальної справедливості над свободою;
  • б) пріоритет свободи над соціальною справедливістю;
  • в) свобода та субсидіарність;
  • г) етатизм?
 • 379. Який із названих принципів відповідає ідеології фашистської партії:
  • а) національний етатизм;
  • б) соціальний етатизм;
  • в) розумний егоїзм;
  • г) пріоритет соціальної справедливості над свободою?
 • 380. Який із названих принципів відповідає неоконсервативній ідеології:
  • а) пріоритет свободи над національно-культурними цінностями;
  • б) вождизм;
  • в) пріоритет моральних цінностей;
  • г) етатизм?
 • 381. В якому з названих суджень відображена суть неоконсервативної партії:
  • а) збільшення соціальної допомоги малозабезпеченим;
  • б) підтримка вищої освіти переважно державним фінансуванням;
  • в) зменшення державних податків і видатків;
  • г) підтримка національного виробника?
 • 382. Яка із названих українських партій за період незалежності найбільш чітко сформулювала ліберальні принципи:
  • а) НРУ;
  • б) УНП;
  • в) НСНУ;
  • г) ПРП?
 • 383. Якому партійному напрямку відповідає гасло "Україна для українців":
  • а) лівому;
  • б) лівоцентристському;
  • в) правоцентристському;
  • г) праворадикальному?
 • 384. Яка із названих українських партій найбільш наполегливо відстоювала політичну реформу:
  • а) Регіони України;
  • б) НРУ;
  • в)НДП;
  • г)СПУ?
 • 385. Центристські партії, на відміну від націонал-демократичних, здебільшого відстоювали:
  • а) етнокультурні пріоритети;
  • б) проведення адміністративної реформи;
  • в) євроінтеграційний геополітичний вектор;
  • г) геополітичну багатовекторність.
 • 386. Комуністична партія України, на відміну від націонал-демократичних партій, здебільшого заперечує:
  • а) євроінтеграційний геополітичний вектор;
  • б) державний контроль над цінами;
  • в) євроазійський геополітичний вектор;
  • г) патерналізм та протекціонізм.
 • 387. Характерними ознаками кадрової партії є:
  • а) наявність членських внесків;
  • б) наявність партійної ідентифікації;
  • в) наявність професійного апарату;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 388. Організаційна модель, якій із названих найбільше відповідає принцип "демократичний централізм":
  • а) кадрова;
  • б) масова;
  • в) виборча;
  • г) жодна.
 • 389. Олігархічна модель виборчої партії, на відміну від демократичної, передбачає:
  • а) формування національного списку на підставі рішень вищих регіональних органів;
  • б) наявність механізму спеціалізації керівних органів партії;
  • в) наявність збалансованого механізму розподілу повноважень між органами партії;
  • г) поєднання багатьох функцій однією особою або групою осіб.
 • 390. Назвіть характерну ознаку українських партій:
  • а) чітка ідеологічна визначеність;
  • б) розвинута внутрішньопартійна демократія;
  • в) прозора фінансова база;
  • г) відсутність механізму конкурентної мотивації для політичної кар'єри.
 • 391. Для атомізованої партійної системи, за Дж. Сарторі, характерна така ознака;
 • а) масова підтримка електорату;
 • б) ідеологічна еклектичність;
 • в) імідж партії сприймається на підставі результатів їх діяльності;
 • г) гнучкий механізм мотивації для здобуття політичної кар'єри.
 • 392. Партійна система з домінуванням однієї партії, за Дж. Сарторі, є елементом політичного режиму:
  • а) тоталітарного;
  • б) авторитарного;
  • в) як опікунської демократії, так і ліберально-демократичного;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 393. Партійна система обмеженого плюралізму, за Дж. Сарторі, на відміну від системи поляризованого плюралізму передбачає:
  • а) наявність однопартійного уряду протягом декількох каденцій;
  • б) позасистемність лівої та правої опозиції;
  • в) однопартійний уряд на один термін парламентських повноважень;
  • г) перманентні загрози для демократичного політичного режиму з боку опозиції.
 • 394. В якій із названих країн функціонувала гегомоністська партійна система за Дж. Сарторі?
 • а) СРСР;
 • б) ПНР;
 • в) Куба;
 • г) КНДР?
 • 395. Який основний фактор гальмування демократичного розвитку партійної системи:
  • а) авторитарно-олігархічний режим;
  • б) мажоритарна виборча система;
  • в) поліетнічність нації;
  • г) відсутність закону про партії?
 • 396. При демократичній політичній системі основним суб'єктом формування адміністративного апарату є:
  • а) партії;
  • б) президентська адміністрація;
  • в) незалежні адміністративні комісії;

г)уряд.

 • 397. Партійна система України, за класифікацією Дж. Сарторі, до 2005 р. була:
  • а) однопартійна;
  • б) поляризованого плюралізму;
  • в) атомізована;
  • г) двопартійна.
 • 398. На позитивний імідж партії в сучасній демократичній політичній системі найбільше впливає:
  • а) імідж лідера;
  • б) ідеологія;
  • в) ЗМІ;
  • г) результати політичного курсу.
 • 399. Хто із партологів типологізував партійні системи за соціально-економічними, релігійними та економічними суперечностями:
  • а) Б. Гаврилишин;
  • б) М. Дюверже;
  • в) А. Лейпхарт;
  • г) Дж. Сарторі?
 • 400. В якому із названих суджень виражена ознака олігархічної моделі партії:
  • а) партійні рішення приймають з низу до верху;
  • б) партійний лідер має право розпускати регіональні партійні організації;
  • в) партійні рішення приймаються на користь окремих фінансово впливових людей; -
  • г) всі відповіді правильні.
 • 401. Олігархічна модель партії на відміну від демократичної передбачає:
  • а) спеціалізацію партійних функцій;
  • б) гнучкий мотиваційний механізм для здобуття політичної кар'єри;
  • в) ідеологічну еклектичність;
  • г) відкриту конкуренцію за партійне лідерство.
 • 402. Формування уряду на основі коаліції багатьох партій є ознакою партійної системи:
  • а) атомізованої;
  • б) обмеженого плюралізму;
  • в) поляризованого плюралізму;
  • г) гегемоністичної.
 • 403. Демократична модель партії на відміну від авторитарної передбачає:
  • а) наявність фракцій всередині партії;
  • б) збалансований механізм розподілу повноважень;
  • в) спеціалізацію керівних органів;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 404. Хто із партологів враховував ставлення партій до індустріальних та постіндустріальних цінностей при класифікації партійних систем:
  • а) Дж. Сарторі;
  • б) А. Лейпхарт;
  • в) Ж. Лапаломбара;
  • г) М. Вебер?
 • 405. Процес переходу української партійної системи від автомізованої до обмеженого плюралізму був започаткований:
  • а) Помаранчевою революцією;
  • б) політичною реформою;
  • в) адміністративною реформою;
  • г) розширенням свободи у ЗМІ.
 • 406. Масові партії, за М. Дюверже, па відміну від кадрових передбачають:
  • а) надання переваги виборчому прагматизму над ідеологією;
  • б) наявність професійного апарату;
  • в) залучення членів партії до активної партійної роботи;
  • г) відсутність партійної ідентифікації.
 • 407. За класифікацією А. Лейпхарта партійні системи поділяються на:
  • а) двопартійні;
  • б) олігархічні;
  • в) обмеженого плюралізму;
  • г) лівоцентриські праві.
 • 408. Структурним елементом партійної системи є:
  • а) спосіб голосування;
  • б) спосіб розподілу мандатів;
  • в) юридичний статус партії;
  • г) механізм державного фінансового контролю.
 • 409. Який із названих елементів не є елементом партійної системи:
  • а) юридичний статус партії;
  • б) статус парламентської партійної опозиції;
  • в) партійний механізм функціонування уряду;
  • г) ідеологічна платформа масового руху?

До розділу 14

 • 410. Виборча система не включає:
  • а) віковий ценз;
  • б) тип виборчого округу;
  • в) спосіб голосування;
  • г) спосіб розподілу мандатів.
 • 411. Яка категорія громадян не є позбавлена пасивного виборчого права у англосаксонській моделі політичної системи:
  • а) банкрути;
  • б) чиновники;
  • в) військові;
  • г) члени уряду, які були відправлені парламентом у відставку?
 • 412. Сучасний виборчий процес включає такі виборчі цензи:
  • а) віковий;
  • б) майновий;
  • в) тендерний;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 413. Принцип джеремендеризму передбачає:
  • а) зміну меж виборчих округів у зв'язку зі зміною чисельності населення;
  • б) зміну меж виборчих округів у зв'язку зі зміною виборчого законодавства;
  • в) зміну меж виборчих округів з метою збільшення електоральної підтримки правлячої партії;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 414. Яке із названих суджень відповідає поняттю "прямі вибори":
  • а) депутати районної ради обирають депутатів обласної ради;
  • б) рада обирає голову;
  • в) міська громада обирає мера;
  • г) законодавчі збори штатів обирають суддів?
 • 416. Яке із названих суджень відповідає поняттю "загальні вибори":
  • а) громада обирає бургомістра;
  • б) міські жителі обирають двох депутатів від 100 тисяч мешканців;
  • в) селяни обирають двох депутатів від 1 тисячі мешканців;
  • г) поміщики обирають 10 депутатів від 100 тисяч населення?
 • 416. Мажоритарна система не передбачає вибори:
  • а) по одномандатних округах;
  • б) по багатомандатних округах;
  • в) окремих кандидатів по багатомандатних округах;
  • г) депутатів за регіональними партійними списками.
 • 417. Мажоритарна преференційна виборча система передбачав:
  • а) категоричне голосування;
  • б) альтернативне голосування;
  • в) комулятивне голосування;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 418. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості не передбачає перемогу кандидата на виборах:
  • а) відносною більшістю голосів виборців;
  • б) абсолютною більшістю голосів виборців у першому турі;
  • в) абсолютною більшістю голосів виборців у першому турі і відносною більшістю голосів у другому;
  • г) абсолютною більшістю голосів виборців у першому і другому турах.
 • 419. Пропорційна виборча система не передбачає:
  • а) вибори за регіональними партійними списками;
  • б) вибори за загальнонаціональними партійними списками;
  • в) вибори по багатомандатному округу окремих представників партії;
  • г) вибори як партії" так і окремих депутатів у парламентському списку.
 • 420. Яка із названих ознак є атрибутом пропорційної преференційної виборчої системи:
  • а) виборець обирає тільки партійний список;
  • б) виборець обирає тільки окрему особу в партійному списку;
  • в) виборець обирає і партійний список, і окремого кандидата в партійному списку;
  • г) виборець обирає партійний список обов'язково, а кандидата в цьому списку — факультативно?
 • 421. Яка із названих ознак є атрибутом виборчої системи типу панасаж:
  • а) виборець обирає партійний список;
  • б) виборець обирає декілька кандидатів у партійному списку;
  • в) виборець може обирати декілька кандидатів із різних партійних списків;
  • г) виборець обирає тільки регіональний партійний список?
 • 422. В яких країнах узаконена система тину панасаж:
  • а) Японії;
  • б) Ірландії;
  • в) Італії;
  • г) Швейцарії?
 • 423. Який із названих типів виборчих систем може забезпечувати перемогу партії на виборах навіть якщо вона набрала менше голосів, ніж друга партія за кількістю мандатів:
  • а) мажоритарна абсолютної більшості;
  • б) мажоритарна відносної більшості;
  • в) пропорційна "жорстка";
  • г) пропорційна типу панасаж?
 • 424. Яка із названих систем передбачає найбільш гармонійне поєднання іміджу партії з іміджем окремої кандидатури депутата:
  • а) мажоритарної відносної більшості;
  • б) пропорційна жорстка;
  • в) пропорційна преференційна;
  • г) пропорційна типу панасаж?
 • 425. Пропорційна виборча система на відміну від мажоритарної не передбачає:
  • а) врахування ідеологічних аспектів;
  • б) пріоритет іміджу особи над іміджем партії;
  • в) реалізацію політичних інтересів національних меншин;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 426. Вибори до сільських та селищних рад у 2006 р. проходили в рамках виборчої системи:
  • а) пропорційної "жорсткої";
  • б) пропорційної преференційної;
  • в) мажоритарної абсолютної більшості;
  • г) мажоритарної відносної більшості.
 • 427. Виборча система України на рівні парламентських виборів у 1908 р. була:
  • а) пропорційна;
  • б) змішана;
  • в) мажоритарна абсолютної більшості;
  • г) мажоритарна відносної більшості.
 • 428. Вибори до обласних рад у 2002 р. проходили в рамках виборчої системи:
  • а) змішаної;
  • б) пропорційної;
  • в) мажоритарної відносної більшості;
  • г) мажоритарної відносної більшості за багатомандатними округами.
 • 429. Яке із названих суджень відповідає способу визначення виборчого метра в Україні:
  • а) кількість голосів виборців ділиться на кількість депутатів парламенту;
  • б) кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні ділиться на кількість депутатів парламенту;
  • в) кількість голосів виборців, поданих за партії, які подолали тривідсотковий бар'єр, ділиться на кількість депутатів парламенту;
  • г) кількість голосів виборців, поданих за партії, які подолали тривідсотковий бар'єр, ділиться на половину складу депутатів парламенту.
 • 430. Виборча система України на рівні парламентських виборів до 1998 р. була:
  • а) змішаною;
  • б) пропорційною;
  • в) мажоритарною абсолютної більшості;
  • г) мажоритарною.
 • 431. Мажоритарна преференційна система передбачає вибори:
  • а) окремих кандидатів по одномандатним округах;
  • б) окремих кандидатів в партійному списку;
  • в) окремих кандидатів по багатомандатному округу;
  • г) окремих кандидатів по багатомандатному округу шляхом альтернативного голосування.
 • 432. Виборча система України передбачає голосування:
  • а) альтернативне;
  • б) категоричне;
  • в) кумулятивне;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 433. Виборча система включає:
  • а) юридичний статус партії;
  • б) механізм державного фінансування партії;
  • в) спосіб розподілу залишків голосів;
  • г) спосіб формування урядової коаліції.
 • 434. Альтернативне голосування не використовується у виборчій системі:
  • а) мажоритарній преференційній;
  • б) пропорційній преференційній;
  • в) пропорційній жорсткій;
  • г) пропорційній м'якій.
 • 435. В якому судженні відсутня ознака змішаної виборчої системи:
  • а) частина парламенту обирається за пропорційною, а частина за мажоритарною виборчими системами;
  • б) нижня палата обирається за пропорційною, а верхня — мажоритарною виборчими системами.
  • в) виборець вибирає список і окремих депутатів у списку;
  • г) нижня палата обирається наполовину за пропорційною І мажоритарною виборчими системами?
 • 436. В якій із названих країн парламент не обирається за мажоритарного системою:
  • а) Франція;
  • б) Велика Британія;
  • в) Естонія;
  • г) Канада?
 • 437. Органи місцевого самоврядування в Україні у 2006 р. не обиралися в рамках виборчої системи:
  • а) пропорційної;
  • б) мажоритарної відносної більшості;
  • в) мажоритарної абсолютної більшості;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 438. Виборчий бар'єр на рівні чотирьох відсотків був характерний в Україні для виборчої системи:
  • а) мажоритарної абсолютної більшості;
  • б) пропорційної;
  • в) змішаної;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 439. За яким методом трансформації залишків партія-переможець отримує найбільше мандатів:
  • а)д'Хондта;
  • б) найбільшого залишку;
  • в) Сен-Лаге;
  • г) пропорційним?
 • 440. Об'єктом голосування в одномандатному окрузі можуть бути:
  • а) партійні загальнонаціональні списки;
  • б) партійні регіональні списки;
  • в) партійні списки та окремі депутати у списках;
  • г) окремі особи як представники партій.
 • 441. В якому за типом окрузі партія не є об'єктом голосування:
  • а) регіональному;
  • б) національному;
  • в) одномандатному;
  • г) багатомандатному?
 • 442. Кумулятивне голосування використовується у виборчій системі:
  • а) пропорційній жорсткій;
  • б) пропорційній м'якій;
  • в) типу панасаж;
  • г) всі відповіді правильні.

До розділу 15

 • 443. Яка із названих цінностей є посткомуністичною:
  • а)свобода;
  • б) поєднання свободи і національної справедливості;
  • в) верховенство права;
  • г) поєднання свободи і клієнтелізму?
 • 444. Яке із названих суджень узгоджується із посткомуністичними нормами:
  • а) пріоритет сили влади над силою права;
  • б) жорстка критика своїх однопартійців і опонентів;
  • в) продукування інноваційних ідей і проектів;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 445. Який із типів поведінки, за М. Вебером, є раціональним:
  • а) виборець вибирає партію, яку підтримують його родичі, знайомі;
  • б) виборець вибирає партію, ідеологія якої відповідає його переконанням;
  • в) виборець вибирає партію, лідер якої користується популярністю;
  • г) виборець вибирає партію, яка декларує найбільш сучасні моделі суспільного розвитку?
 • 446. Яке із названих суджень відповідає поведінці типу "інвестиція":
  • а) я дію так, щоб подобатися іншим;
  • б) я не підтримую жодної політичної сили;
  • в) я підтримую послідовну політику євроінтеграції;
  • г) я готовий брати участь в усіх протестних акціях?
 • 447. Назвіть складові політичної ідеології:
  • а) політичні архетипи;
  • б) політичні символи;
  • в) політичні доктрини;
  • г) політичні почуття.
 • 448. Назвіть складові політичної науки:
  • а) політичні цінності;
  • б) політичні міфи;
  • в) політичні парадигми;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 449. Яке із названих суджень відповідає інтернальній ознаці політичної культури:
  • а) президенту заважає реалізовувати свою стратегію "п'ята колона";
  • б) Росія розпадеться як імперія;
  • в) Україна незабаром стане могутньою європейською державою;
  • г) причини наших невдач криються у слабкому управлінському потенціалі політичної еліти?
 • 450. Яке із названих суджень відповідає екстравертній ознаці політичної культури:
  • а) необхідно різко обмежувати іноземні впливи в інформаційному просторі;
  • б) доцільно розбудовувати правову систему відповідно до українських правових традицій;
  • в) необхідно стимулювати приплив іноземних інвестицій;
  • г) вступ у СОТ підірве позиції аграрного сектору?
 • 451. Яке із суджень не відповідає екзекутивній рисі політичної культури:
  • а) ми повинні повільно й обережно впроваджувати Болонський процес;
  • б) сила українців в їх геополітичному становищі і духовній культурі;
  • в) Україні необхідна "шокова терапія" в енергетичній і житлово-комунальній галузях;
  • г) політична реформа зруйнує політичну стабільність?
 • 452. Активістська політична культура, за Г. Алмондом, передбачає:
  • а) віру у харизматичного лідера;
  • б) підтримку на виборах національно-патріотичних сил;
  • в) вплив на владу громадських організацій;
  • г) організаційна підтримка прогресивного курсу глави держави.
 • 453. Підданська культура, за Г. Алмондом, не передбачає:
  • а) активного лобіювання громадськими організаціями своїх інтересів;
  • б) очікування прогресивних змін від політичної еліти;
  • в) індиферентного ставлення до політики;
  • г) віри в харизматичного лідера.
 • 454. Який із названих типів культури відсутній у класифікації Г. Алмонда та С. Верби:
  • а) патріархальний;
  • б) англо-американський;
  • в) екстравертний;
  • г) доіндустріальний?
 • 455. Який з елементів політичної культури є найбільш консервативним:
  • а) стереотипи;
  • б) міфи;
  • в) ідеї;
  • г) архетипи?
 • 456. Яку ознаку політичної культури України відображає архетип "матері-землі":
  • а) екстравертну;
  • б) інтуїтивну;
  • в) інтернальну;
  • г) екзекутивну?
 • 457. Яка ознака політичної культури відображена в образі "героя мученика":
  • а) інтернальна;
  • б) інтенціональна;
  • в) раціональна;
  • г) ірраціональна?
 • 458. Яка із цінностей політичної культури України є олігархо-клановою:
  • а) субсидіарність;
  • б) громадська солідарність;
  • в) ритуальна велемовність;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 459. Сенсорна ознака політичної культури України відображена в архетипі:
  • а) хлібороба-гречкосія;
  • б) козака-завойовника;
  • в) повстанця проти колонізаторів;
  • г) вченого новатора.
 • 460. Який із факторів позитивно вплине на трансформацію політичної культури України:
  • а) енергетична криза;
  • б) інтеграція в євразійський простір;
  • в) збільшення податкових пільг і субсидій;
  • г) підтримка національного виробника?
 • 461. Негативно на трансформацію політичної культури України впливатиме:
  • а) запровадження Болонського процесу;
  • б) вступ у НАТО;
  • в) адміністративна реформа;
  • г) збереження традиційних українських цінностей.
 • 462. Найбільш слабко виражені в політичній культурі України такі риси:
  • а) етнокультурні;
  • б) релігійні;
  • в) інтернальні;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 463. Толерантне ставлення до своїх політичних опонентів характеризує таку ознаку політичної культури, як:
  • а) екстернальну;
  • б) екзекутивну;
  • в) інтернальну;
  • г) сенсорну.
 • 464. Яка з названих ознак най слабше виражена у політичній культурі України:
  • а) інтровертність;
  • б) ірраціональність;
  • в) екстернальність;
  • г) інтернальність?
 • 465. Політична культура як елемент політичної системи характеризує рівень суб'єктів політичного процесу:
  • а) інтелектуальний;
  • б) ціннісний;
  • в) поведінково-вольовий;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 466. В якому із вказаних суджень виражений тип поведінки у формі девіації:
  • а) я за інтеграцію ВНЗ у Болонський процес;
  • б) я підтримую позицію більшості;
  • в) я виступаю проти всіх політиків;
  • г) я підтримую думку меншості на противагу більшості?
 • 467. Гасло "бандитам тюрми" відображає таку ознаку політичної культури як:
  • а) раціональну;
  • б) інтернальну;
  • в) інтенціональну;
  • г) ірраціональну.
 • 468. Гасло "багаті поділяться з бідними" ґрунтується на цінностях:
  • а) неоконсервативних;
  • б) ліберальних;
  • в) праворадикальних;
  • г) ліворадикальних.
 • 460. Нетерпиме ставлення до інородців характеризує таку ознаку політичної культури, як:
  • а) екстравертну;
  • б) сенсорну;
  • в) інтернальну;
  • г) екстернальну.
 • 470. Хто вперше вжив поняття "політична культура":
  • а) М. Вебер;
  • б) Т. Парсонс;
  • в) Г. Лассуел;
  • г) Г. Алмонд?
 • 471. Прагнення до масштабних змін без чіткої стратегії проявляється у такій ознаці політичної культури:
  • а) сенсорній;
  • б) інтернальній;
  • в) раціональній;
  • г) інтуїтивній.
 • 472. Яке із названих суджень не є міфом:
  • а) Україна стане могутньою державою, тому що має багаті природні ресурси;
  • б) Україна стане могутньою, тому, що має працьовитий народ;
  • в) Україна стане могутньою, якщо буде позаблоковою;
  • г) Україна стане цивілізованою як активний суб'єкт євроатлантичної інтеграції?
 • 473. Амбівалентність політичної культури проявляється у:
  • а) гармонізації знань, переконанні і дій;
  • б) одночасній асиметрії переконань;
  • в) перевазі раціональних моментів над ірраціональними;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 474. За Г. Алмондом, надмірна ідеологізація є характерною ознакою політичної культури:
  • а) англо-американської;
  • б) доіндустріальної;
  • в) тоталітарної;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 476. Кланова взаємодія найбільше проявляється у такій ознаці політичної культури, як:
  • а) екстравертність;
  • б) інтуїтивність;
  • в) інтровертність;
  • г) інтернальність.
 • 476. Фактором, який найбільш гальмує трансформацію політичної культури України у демократичну культуру є:
  • а) політика багатовекторності;
  • б) запровадження пропорційної виборчої системи;
  • в) створення проурядової партійної коаліції;
  • г) підняття тарифів на комунальні послуги.

До розділу 16

 • 477. Суб'єктами політичного процесу, на відміну від суб'єктів політичної влади, є:
  • а) тільки партії;
  • б) тільки правляча політична еліта;
  • в) партії, громадські організації, окремі громадяни;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 478. Суб'єктами масової політики є:
  • а) партії;
  • б) представники опозиції;
  • в) громадяни під час виборів, референдумів, мітингів, демонстрацій;
  • г) окремі політичні і громадські лідери.
 • 479. Суб'єктами тіньової політики є:
  • а) партії;
  • б) громадські організації;
  • в) клани;
  • г) групи тиску.
 • 480. Громадські організації є суб'єктами політичного процесу, коли вони;
 • а) захищають спільні інтереси за місцем роботи;
 • б) популяризують свої програмні цілі;
 • в) формують вимоги до уряду, парламенту, місцевих органів влади;
 • г) приймають в асоціацію нових членів.
 • 481. Яка із названих дефініцій визначає суть такого політичного суб'єкта, як клан:
  • а) бандити в "білих комірцях";
  • б) об'єднання за родинними, земляцькими і товариськими відносинами;
  • в) невеликі групи осіб, які неформально володіють владою в організації;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 482. Яка з наведених дефініцій визначає суть такого суб'єкта, як мафія:
  • а) група, яка здійснює тільки кримінал;
  • б) група, яка займається нелегальною політикою та економічною діяльністю;
  • в) група, яка використовує як нелегальний, так і законний спосіб діяльності для власного збагачення за рахунок суспільства;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 483. Клан як суб'єкт політики, на відміну від мафії, здійснює:
  • а) злочинну діяльність;
  • б) нелегальне лобіювання;
  • в) добір і розстановку кадрів за родинними і товариськими зв'язками;
  • г) тіньовий розподіл доходів.
 • 484. Яка з наведених дефініцій найбільше відповідає поняттю "політична олігархія":
  • а) бандити в "білих комірцях";
  • б) бандити-гангстери;
  • в) представники великого бізнесу;
  • г) верхівка політичного бомонду?
 • 485. Тіньові суб'єкти політики, як правило, займають провідне місце в політичній системі:
  • а) тоталітарній;
  • б) ліберально-демократичній;
  • в) авторитарній;
  • г) олігархо-клановій.
 • 486. Специфіка політичного конфлікту, як правило, зумовлена:
  • а) психологічною несумісністю суб'єктів політики;
  • б) нерівномірним доступом політиків до владних ресурсів;
  • в) вільною політичною конкуренцією;
  • г) специфікою політичної боротьби.
 • 487. Конфлікт має регресивне значення коли:
  • а) суб'єкти конфлікту є носіями високої політичної культури;
  • б) політична і правова система передбачають цивілізований механізм розв'язування конфлікту;
  • в) перемогу отримує сторона — носій пацифістських переконань;
  • г) він набуває найбільш гострої та насильницької форми.
 • 488. Стагнаційна політична стабільність ґрунтується на:
  • а) гострих конфліктах;
  • б) відсутності конфліктів;
  • в) наявності мирних масових конфліктів;
  • г) високій політичній культурі сторін, що конфліктують.
 • 489. Який із наведених суб'єктів державної влади приймає політичні рішення:
  • а)суддя;
  • б) голова антимонопольного комітету;
  • в) прем'єр-міністр;
  • г) голова адміністрації президента?
 • 490. Ефективність реалізації політичного рішення в сучасних умовах залежить:
  • а) від моделі державного управління;
  • б) обсягу концентрації влади в руках вищих посадових осіб;
  • в) патріотично-моральних якостей політичної еліти;
  • г) відсутності сучасних механізмів громадського контролю.
 • 491. Яка з форм політичної взаємодії найефективніше забезпечує суспільний прогрес:
  • а)панування;
  • б) нещадна експлуатація природних та інтелектуальних ресурсів;
  • в) співпраця ідеологічно-гетерогенних сил;
  • г) вільна конкуренція?
 • 492. Політичне панування на відміну від політичної експлуатації передбачає:
  • а) високі податки;
  • б) низькі мінімальні заробітні плати і пенсії;
  • в) різке обмеження доступу політичної опозиції до ресурсів;
  • г) використання застарілих технологій.
 • 493. Політична революція на відміну від інших конфліктів передбачає:
  • а) зміну політичного режиму рішенням парламенту;
  • б) зміну політичної еліти шляхом залучення широких мас;
  • в) захоплення влади шляхом змови;
  • г) зміну правлячої еліти шляхом використання військових.
 • 494. Конкуренція на відміну від конфлікту передбачає:
  • а) жорстке протистояння інтересів різних соціальних груп;
  • б) жорстке протистояння між політичними силами з різними ідеологічними цінностями;
  • в) змагання між політичними силами за довіру виборців;
  • г) насильницьке знищення противника.
 • 495. Реформи на відміну від політичної революції забезпечують:
  • а) радикальну зміну політичних інститутів;
  • б) радикальну зміну політичної еліти;
  • в) глибоку трансформацію політичних інститутів у рамках правового поля;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 496. Політичні реформи передбачають:
  • а) конституційні зміни щодо розподілу повноважень між державними політичними інститутами;
  • б) конституційні зміни щодо адміністративно-територіального устрою;
  • в) законодавчу зміну статусу державних службовців;
  • г) конституційну зміну статусу прокуратури.
 • 497. Політичний процес України протягом двох років після Помаранчевої революції характеризується:
  • а) розширенням свободи слова;
  • б) появою якісно нової еліти;
  • в) законодавчим забезпеченням статусу вільних ЗМІ;
  • г) значним зростанням добробуту громадян.
 • 498. Політичний процес України за період президентства Л.Д. Кучми характеризувався:
  • а) появою сильних конкурентоспроможних партій;
  • б) проведенням адміністративної реформи;
  • в) появою вільних ЗМІ;
  • г) посиленням впливу національної олігархії.
 • 499. Прогресивне значення Помаранчевої революції полягає в тому, що вона:
  • а) знищила кучмівський авторитарно-олігархічний режим;
  • б) підштовхнула до трансформації політичних інститутів;
  • в) забезпечила рішучий розрив із клановими принципами формування управлінських кадрів;
  • г) забезпечила перемогу середнього класу над олігархами.
 • 500. Політичний процес країн, які успішно здійснюють євроінтеграцію характеризується:
  • а) стагнаційною стабільністю;
  • б) гострими конфліктами;
  • в) динамічною стабільністю;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 501. Яка з названих форм взаємодії не забезпечує динамічної стабільності:
  • а) масові конфлікти;
  • б) конкуренція;
  • в) співпраця;
  • г) консолідація навколо інтересів особи?
 • 502. Яка ознака була відсутня у політичному процесі України в дореформений період:
  • а) надмірна бюрократизація державних органів;
  • б) олігархізація партій;
  • в) партійний механізм формування уряду;
  • г) надмірна політизація освіти?
 • 503. Основна ознака політичного процесу України від початку становлення державної незалежності України проявляється у:
  • а) розмежуванні політики, бізнесу та адміністративної діяльності;
  • б) вільній політичній конкуренції;
  • в) широкому поширенні маніпулятивних технологій;
  • г) широкому поширенні ліберальних ідей.
 • 504. Політичний процес України на відміну від країн Центральної Європи в першій половині 90-х років відзначався:
  • а) чітким курсом на євроінтеграцію;
  • б) розвитком сильних політичних партій;
  • в) боротьбою за проведення неоліберальних реформ;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 505. Помаранчева революція продемонструвала:
  • а) здатність громадськості формулювати вимоги до влади;
  • б) європейську зрілість політичної революційної еліти;
  • в) невдоволення народу "кучмівським режимом";
  • г) всі відповіді правильні.
 • 506. Політичний процес західних країн па відміну від України характеризується:
  • а) прагненням політичної еліти до концентрації влади;
  • б) поєднанням спільного впливу політики, бізнесу і церкви на електорат;
  • в) відсутністю впливу громадських інституцій на процес прийняття політичних рішень;
  • г) використанням оптимальних засобів ефективності політичного управління.
 • 507. Олігархізація політичного процесу в Україні здебільшого проявляється у:
  • а) надмірній концентрації влади в руках великого капіталу;
  • б) широких привілеях політичної еліти;
  • в) визначній ролі фінансового капіталу в партійній системі;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 508. Політичний процес України в післяреволюційний період характеризується:
  • а) консолідацією політичних еліт навколо ідеї євроінтеграції;
  • б) боротьбою за розподіл владних повноважень;
  • в) якісним оновленням політичної еліти;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 509. У післяреволюційний період України зробила прорив у:
  • а) створенні ефективного механізму формування адмінапарату;
  • б) різкому скороченні регулюючих функцій владних інститутів;
  • в) успішній реалізації евроінтеграційного курсу;
  • г) не має правильної відповіді.

До розділу 17

 • 510. Назвіть антонім до терміна "еліта":
  • а) істеблішмент;
  • б) аристократія;
  • в) номенклатура;
  • г) маса.
 • 511. Як називається еліта за знатним походженням:
  • а) олігархія;
  • б) номенклатура;
  • в) аристократія;
  • г) плутократія?
 • 512. Яка із названих елітних категорій найбільше відповідає поняттю "політична еліта'9:
  • а) менеджери великих корпорацій;
  • б) чиновники високого рангу;
  • в) депутати сільської ради;
  • г) лауреати Нобелівської премії?
 • 513. Політична еліта на відміну від адміністративної еліти:
  • а) готує проекти політичних рішень;
  • б) забезпечує виконання політичних рішень;
  • в) приймає політичні рішення;
  • г) формує інформаційно-аналітичну базу.
 • 514. Політична еліта на відміну від економічної еліти:
  • а) здійснює управління великими корпораціями;
  • б) забезпечує макроекономічну стабільність;
  • в) здійснює управління фондовим ринком;
  • г) визначає стратегію розвитку фірми.
 • 515. Політична еліта на відміну від військової еліти:
  • а) затверджує військову доктрину;
  • б) забезпечує підбір військових кадрів;
  • в) забезпечує управління видами військ;
  • г) планує військово-стратегічні операції.
 • 516. Еліта на відміну від інших соціальних груп:
  • а) має вищий соціальний статус;
  • б) здійснює управління суспільством;
  • в) має значні досягнення у професійній сфері;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 517. Елітарна приналежність у слаборозвинутому суспільстві здебільшого визначається:
  • а) багатством;
  • б) елітарними рисами;
  • в) реальним престижем;
  • г) здатністю до ефективного управління.
 • 518. Згідно з В. Паретто, вертикальна циркуляція еліти відбувається у вигляді:
  • а) переходу від авторитарної до демократичної еліти;
  • б) переходу від бізнесової до політичної еліти;
  • в) зміни правлячої еліти внаслідок революції;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 519. Згідно з моністичною теорією еліта е:
  • а) відносно однорідною соціальною групою;
  • б) відкритою соціальною групою;
  • в) суб'єктом жорсткої конкуренції з боку інших елітарних груп;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 520. Теорію поліархії розробив:
  • а) В. Паретто;
  • б) Р. Даль;
  • в) П. Бірнбаум;
  • г) Р. Міхелс.
 • 521. Згідно з плюралістичною теорією еліт, елітарна приналежність, як правило, визначається:
  • а) багатством;
  • б) знатним походженням;
  • в) професіоналізмом;
  • г) етнічним походженням.
 • 522. Еліта на відміну від квазіеліти вирізняється тим, що:
  • а) має високий владний статус;
  • б) виконує управлінські функції;
  • в) має багатство і почесні нагороди;
  • г) має високі професійні й моральні риси.
 • 523. Номенклатуру можна вважати елітою в умовах:
  • а) публічної партійної конкуренції;
  • б) директивного планування та централізованого постачання;
  • в) розмежування політичної та адміністративної діяльності;
  • г) антрепренерського механізму формування кадрів.
 • 524. Який із факторів в Україні найбільше сприяє формуванню сучасної політичної еліти:
  • а) партійний механізм формування уряду;
  • б) люстрація кадрів державної служби;
  • в) адміністративний механізм формування уряду;
  • г) державний контроль за якістю наукових кадрів?
 • 525. Який із факторів гальмує формування сучасної політичної еліти:
  • а) підняття виборчого бар'єру;
  • б) розширення повноважень регіонального та місцевого самоврядування;
  • в) відсутність податку на майно;
  • г) запровадження стандартів Болонського процесу?
 • 526. До політичної еліти державного рівня не належать:
  • а) лідери партій урядової коаліції;
  • б) лідери парламентської опозиції;
  • в) лідери позапарламентських партій;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 527. До вищої політичної еліти державного рівня належить:
  • а) генеральний прокурор;
  • б) голова Верховного Суду;
  • в) лідер парламентської опозиції;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 528. Яка еліта є найбільш неефективною для суспільства:
  • а) еліта близька до народу за ментальністю, але різко відмінна за доходами;
  • б) еліта, яка здійснює модернізацію, використовуючи і насильницькі засоби;
  • в) еліта, яка використовує шокову терапію для народу у кризових ситуаціях;
  • г) еліта різко відмінна від народу за ментальністю, але близька за доходами?
 • 529. Українську політичну еліту можна класифікувати як:
  • а) нормативно інтегральну;
  • б) ідеологічно інтегральну;
  • в) фрагментарну;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 530. Лідером вважається особа, яка:
  • а) здійснює керівництво організацією;
  • б) має вагомий вплив на людей, але формально не здійснює управління;
  • в) поєднує керівний статус із лідерськими рисами;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 531. Політичним лідером вважається особа, яка:
  • а) здійснює керівництво партією;
  • б) здійснює адміністративне управління;
  • в) має великий авторитет у суспільстві;
  • г) має вплив на творчу інтелігенцію.
 • 532. Лідер, як правило, на відміну від вождя:
  • а) виражає інтереси всього народу;
  • б) здійснює керівництво партією, яка очолює державу;
  • в) має перевагу завдяки харизмі, а не професійним якостям;
  • г) перебуває у постійній конкуренції за лідерські позиції.
 • 533. Лідер виражає, за К. Марксом:
  • а) інтереси партії;
  • б) інтереси нації;
  • в) інтереси держави;
  • г) інтереси класу.
 • 534. Лідером-теоретиком, за Т. Лассуелом, вважається особа, яка:
  • а) приймає політичні рішення;
  • б) розробляє ідеологію;
  • в) виступає на мітингах;
  • г) організовує процес виконання політичних рішень.
 • 535. Тип лідерства, за М. Харманом, визначається:
  • а) політичним кліматом;
  • б) твердим політичним переконанням;
  • в) типом політичного режиму;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 536. Який із типів лідерства, за М. Вебером, в Україні найслабше виражений:
  • а) харизматичний;
  • б) традиційний;
  • в) раціонально-правовий;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 537. Політична еліта України на початку державотворення формувалася переважно із вихідців:
  • а) радянської номенклатури;
  • б) націонал-демократичної опозиції;
  • в) промислової олігархії;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 538. Посткомуністична номенклатура на відміну від комуністичної:
  • а) призначалася публічно і прозоро;
  • б) була позбавлена широких привілеїв;
  • в) могла конвертувати владу у власність;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 539. Повільна модернізація України спричинена насамперед:
  • а) відсутністю національної еліти;
  • б) низьким рівнем етнічної ідентичності політичної еліти;
  • в) низьким рівнем національної ідентичності політичної еліти;
  • г) низьким рівнем цивілізаційної зрілості.
 • 540. Результати Помаранчевої революції не були ефективно використані насамперед внаслідок:
  • а) відсутності харизматичного лідера;
  • б) сильного опору реформам олігархічних сил;
  • в) розколу "помаранчевих сил";
  • г) олігархічної природи верхівки революційних сил.
 • 541. Політичні еліти Центральної Європи на відміну від української політичної еліти мали перевагу у:
  • а) наявності консенсусу щодо євроатлантичної стратегії;
  • б) більш тісній взаємодії з елітами західних країн;
  • в) меншій залежності від євроазійського геополітичного фактору;
  • г) всі відповіді правильні.

До розділу 18

 • 542. Основною ознакою етносу на відміну від нації є:
  • а) громадянська культура;
  • б) національна економіка;
  • в) громадянство;
  • г) історична пам'ять.
 • 543. Сутність етносу має такі ознаки, як:
  • а) державний кордон;
  • б) релігія;
  • в) політичні цінності;
  • г) територіальний патріотизм.
 • 644. Перші нації на відміну від етносів виникли в епоху:
  • а) утворення династичних імперій;
  • б) утворення централізованих держав;
  • в) розколу новітніх імперій;
  • г) буржуазних революцій.
 • 545. Етноси на відміну від націй виникли в епоху:
  • а) громадянських воєн;
  • б) буржуазних революцій;
  • в) ранніх династичних держав;
  • г) зародження конституціоналізму.
 • 546. Нація в сучасному розумінні е спільнотою:
  • а) етнокультурною;
  • б) політичною;
  • в) етнополітичною;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 547. До національних меншини відносять:
  • а) етнічні групи, які мають нелегальний статус;
  • б) етнічні групи, які не є частинами нації;
  • в) етнічні групи у структурі нації, які мають право на вираження етнокультурних потреб;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 548. Націоналізм як політична ідеологія виникає в період:
  • а) боротьби за культурні права;
  • б) боротьби рухів, політичних партій за державну незалежність;
  • в) занепаду народу;
  • г) релігійних воєн.
 • 549. Сутність, якої із наведених націй, найбільше відповідає територіальній концепції:
  • а) Аргентина;
  • б) Норвегія;
  • в) Хорватія;
  • г) Італія?
 • 550. Етнічна концепція на відміну від територіальної надає перевагу:
  • а) територіальному патріотизму;
  • б) історичним традиціям;
  • в) громадянству;
  • г) відстоюванню прав національних меншин.
 • 551. Етнотериторіальна концепція па відміну від етнічної надає перевагу:
  • а) громадянству;
  • б) титульному етносу;
  • в) органічному поєднанню цінностей титульного етносу з громадськими цінностями;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 552. Які ознаки не є типовими для етнічної концепції:
  • а) територіально-громадянський принцип формування нації;
  • б) примордіалістичне розуміння генезису націй;
  • в) визнання офіційного статусу регіональних мов;
  • г) відстоювання децентралізації України?
 • 553. Які ознаки є типовими для територіальної концепції:
  • а) визнання двох або більше державних мов;
  • б) надання переваги праву "крові над правом землі";
  • в) визнання як пріоритетних етнокультурних цінностей титульного етносу;
  • г) підтримка політики єдиної помісної української церкви?
 • 554. Згідно з концепцією внутрішнього колоніалізму, основна боротьба ведеться між етнічними групами за:
  • а) мову;
  • б) релігію;
  • в) природні ресурси;
  • г) розподіл влади.
 • 555. Згідно з етноцистською концепцією, основна боротьба ведеться між етнічними групами за:
  • а) розподіл влади;
  • б) збереження історичних традицій;
  • в) розподіл фінансових потоків;
  • г) соціальну справедливість.
 • 556. Хто з теоретиків етнополітики вбачав в основному політичні чинники етнонаціональних конфліктів:
  • а) М. Хехтер;
  • б) Е. Сміт;
  • в) Дж. Брейлі;
  • г) Б. Андерсен?
 • 557. Яким шляхом могла б утворитись сучасна шотландська нація:
  • а) перетворення імперії в державу;
  • б) державно-централізованої інкорпорації;
  • в) відокремлення етносу від нації;
  • г) відокремлення колоній від імперії?
 • 558. Шляхом державно-централізованої інкорпорації була утворена така нація:
  • а) Швейцарія;
  • б) Канада;
  • в) Італія;
  • г) Франція.
 • 559. Шляхом відокремлення колоній від імперії та утворення нації за територіальним принципом була утворена така нація:
  • а) США;
  • б) Чехія;
  • в) Голландія;
  • г) Македонія.
 • 560. Фашистський націоналізм на відміну від імперсько-шовіністичного передбачає:
  • а) класову винятковість;
  • б) расову винятковість;
  • в) ліберальну демократію в метрополії;
  • г) захоплення чужих територій.
 • 561. Яка з наведених ідеологій не є різновидом націоналізму:
  • а) лібералізм;
  • б) нацизм;
  • в) шовінізм;
  • г) фашизм?
 • 562. Який із націоналізмів, за класифікацією Е. Сміта, притаманний квебекським націоналістам у Канаді:
  • а) антиколоніальний;
  • б) ірредентський;
  • в) інтеграційний;
  • г) сепаратиський, діаспорний?
 • 563. Прогресивним чинником консолідації української нації може стати:
  • а) мова;
  • б) помісна українська церква;
  • в) ліберальна економіка;
  • г) культурні цінності титульного етносу.
 • 564. Основною перешкодою на шляху консолідації української нації є:
  • а) релігійні відмінності;
  • б) мова;
  • в) релігійні суперечності;
  • г) низький цивілізаційний рівень політичних еліт.
 • 565. Субетнічною групою українського етносу є:
  • а) українці в Канаді;
  • б) лемки в Україні;
  • в) бойки в Росії;
  • г) гуцули в Польщі.
 • 566. Який із періодів можна вважати початком націогенезу українців:
  • а) трипільська культура;
  • б) Київська Русь;
  • в) Литовське князівство;
  • г) козацько-гетьманська автономія?
 • 567. Націоналізм має прогресивне значення в умовах:
  • а) боротьби за національний суверенітет;
  • б) демократизації політичних інститутів;
  • в) становлення вільного ринку;
  • г) консолідації нації.
 • 568. Націоналізм стає політичною ідеологією в умовах:
  • а) становлення династичних імперій;
  • б) утворення централізованих держав;
  • в) антиколоніальної боротьби;
  • г) боротьби за гендерні права.
 • 569. Якому націоналізму, згідно з класифікацією Б. Сміта, відповідає фашизм:
  • а) діаспорному;
  • б) сепаратиському;
  • в) ірредентському;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 570. Територіальна концепція нації на відміну від етнотериторіальної передбачає:
  • а) поєднання цінностей титульного етносу із громадянською культурою;
  • б) пріоритет етнокультурних цінностей над економічними;
  • в) визнання офіційного статусу двох або інших мов;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 671. Націоналізм у країнах ЄС відповідає ідеологи:
  • а) соціал-демократичній;
  • б) націонал-демократичній;
  • в) неоконсервативній;
  • г) праворадикальній.
 • 572. Гуцули є представниками:
  • а) національної меншини;
  • б) етнічної групи;
  • в) субетнічної групи;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 573. Яке із названих суджень відповідає поняттю "націоналізм":
  • а) рух за соціальні права;
  • б) ідеологія, яка відстоює обмежене втручання держави в економіку;
  • в) рух за етнокультурні права;
  • г) ідеологія, яка відстоює пріоритет соціального захисту?
 • 574. Яка із названих ознак характеризує силу нації на міжнародній арені:
  • а) фінансова нестабільність;
  • б) військова могутність;
  • в) відсутність конкуренції та вільного вибору у сфері ЖКГ;
  • г) всі відповіді правильні?

До розділу 19

 • 575. Міжнародний правовий порядок забезпечується:
  • а) міжнародними правовими нормами;
  • б) військовою силою США і НАТО;
  • в) балансом сил основних геополітичних гравців;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 576. До постійних членів Ради Безпеки належать:
  • а) Японія;
  • б) Німеччина;
  • в) Росія;
  • г) Канада.
 • 677. За концепцією Ф. Ратцеля, геополітика є наукою про:
  • а) сутність та функції держави;
  • б) розширення функцій держави в економіці;
  • в) територіальну експансію держави;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 678. За концепцією З. Бжсзинського, роль геополітичного гравця не може викопувати така країна, як:
  • а) Росія;
  • б) США;
  • в) Китай;
  • г) Бразилія.
 • 579. Рішення Ради Безпеки про використання військових сил не буде прийнято в разі:
  • а) незгоди більшості членів Ради Безпеки;
  • б) незгоди більшості постійних членів Ради Безпеки;
  • в) застосування вето будь-яким постійним членом Ради Безпеки;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 580. Рішення Ради Безпеки щодо врегулювання мирних сторін приймається:
  • а) більшістю голосів постійних членів Ради Безпеки;
  • б) більшістю голосів членів Ради Безпеки;
  • в) голосами семи членів Ради Безпеки;
  • г) всі відповіді правильні.
 • 581. Генеральна Асамблея ООН не має права:
  • а) позбавляти країну членства в ООН;
  • б) вибирати тимчасових членів Ради Безпеки;
  • в) призначати Генерального секретаря ООН;
  • г) застосовувати економічні санкції.
 • 582. Проблеми глобальної фінансової стабілізації є предметом компетенції:
  • а) Світового банку;
  • б) Європейського банку реконструкції і розвитку;
  • в) МВФ;
  • г) ОБСЄ.
 • 583. Україна набула статусу країни з ринковою економікою в період прем'єрства:
  • а) В. Януковича;
  • б) Ю. Тимошенко;
  • в) В. Єханурова;
  • г) В. Ющенка.
 • 584. Від вступу України в СОТ здебільшого виграють:
  • а) працівники митної служби;
  • б) експортери, які користуються субсидіями;
  • в) аграрні державні монополії;
  • г) споживачі.
 • 585. Вступ України в СОТ забезпечить:
  • а) посилення позицій олігархічного капіталу;
  • б) послаблення позицій аграрного сектору виробництва;
  • в) сприяння імпорту високих технологій;
  • г) послаблення позицій банківського сектору.
 • 586. Яка із названих країн не є членом Великої сімки:
  • а) США;
  • б) Італія;
  • в) Китай;
  • г) Канада?
 • 587. За теорією С. Хантігтона, євроінтеграція повинна поширюватися на таку країну, як:
  • а) Україна;
  • б) Болгарія;
  • в) Сербія;
  • г) Хорватія.
 • 588. За теорією С. Хантінгтона, причиною міжнародних конфліктів на сучасному етапі є:
  • а) ідеологічні відмінності;
  • б) культурні відмінності;.
  • в) національні відмінності;
  • г) відмінності за політичними режимами.
 • 589. За теорією 3. Бжезинського, Україна входить у:
  • а) Європу-1;
  • б) Європу-2;
  • в) Європу-3;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 590. Яка із геополітичних стратегій була домінуючою за часів президентства Л. Кучми:
  • а) євроатлантична;
  • б) євроазійська;
  • в) багатовекторна;
  • г) нейтрального статусу?
 • 591. Який із факторів найбільше гальмує приплив ІІІ в економіку України:
  • а) інвестиційна непривабливість економіки;
  • б) низький професійний рівень трудових ресурсів;
  • в) високі митні бар'єри для імпорту;
  • г) відсутність відкритого і прозорого механізму приватизації?
 • 592. Яке із названих суджень найбільше відповідає євразійській геополітичній стратегії:
  • а) вступ України в НАТО;
  • б) перехід ВНЗ на засади Болонського процесу;
  • в) вступ до СОТ;
  • г) обмеження імпорту та стимулювання експорту?
 • 593. Яке із названих суджень найбільше відповідає стратегії багатовекторності в Україні:
  • а) лібералізація зовнішньоекономічної діяльності;
  • б) вступ до СОТ;
  • в) вступ до ЄЕП і збереження принципу стратегічного партнерства із США та ЄС;
  • г) поєднання членства в ЄЕП і асоційованого партнерства у ЄС?
 • 594. Рада Європи на відміну від Європейської ради передбачає:
  • а) визначення стратегічного розвитку ЄС;
  • б) ухвалення директив для Європейської Комісії;
  • в) контроль за дотриманням прав і свобод громадян;
  • г) розв'язання проблем спільної зовнішньої політики та безпеки.
 • 595. Європейський союз був утворений на підставі договору:
  • а) Римського;
  • б) Амстердамського;
  • в) Маастрихтського;
  • г) Афінського.
 • 596. В якому органі ЄС країни-члени головують почергово протягом шести місяців:
  • а) Європейській Комісії;
  • б) Європейській Раді;
  • в) Раді Міністрів;
  • г) Європарламенті?
 • 597. Євроінтеграція на відміну від євразійської інтеграції передбачає:
  • а) запровадження Болонського процесу;
  • б) вступ в СОТ;
  • в) виконання Плану дій в рамках набуття асоційованого партнерства;
  • г) реформування політичних інститутів.
 • 598. Яка із названих країн була членом Європейського Економічного співтовариства:
  • а) Швеція;
  • б) Австрія;
  • в) Мальта;
  • г) Люксембург?
 • 599. Яка із названих країн стала членом ЄС у 2007 p.:
  • а) Польща;
  • б) Словенія;
  • в) Румунія;
  • г) Угорщина?
 • 600. Який із названих органів не є органом ЄС:
  • а) Суд аудиторів;
  • б) Комітет регіонів;
  • в) Суд у Страсбурзі;
  • г) Рада Міністрів?
 • 601. Статус України як нейтральної держави закріплений у:
  • а) Конституції України;
  • б) указі Президента;
  • в) законі про національну безпеку;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 602. Яка геополітична стратегія передбачає заборону на розміщення іноземних військових баз:
  • а) євроатлантична;
  • б) євроазійська;
  • в) нейтрального статусу;
  • г) всі відповіді правильні?
 • 603. Диверсифікації енергетичного ринку України найбільше сприяє:
  • а) більш тісна співпраця з Росією;
  • б) різке підвищення цін на газ;
  • в) нейтральний статус України;
  • г) збереження державної власності на газотрубний транспорт.
 • 604. Яка із названих країн не є членом ЄС:
  • а) Швеція;
  • б) Люксембург;
  • в) Норвегія;
  • г) Греція?
 • 605. Який із факторів найбільше забезпечує успіх України на шляху євроінтеграції:
  • а) підтримка США;
  • б) підтримка Росії;
  • в) економічне зростання;
  • г) проведення реформ відповідно до Копенгагенських критеріїв?
 • 606. Яка із названих країн, що є членом Асоціації вільної європейської торгівлі, не має членства в ЄС:
  • а) Нідерланди;
  • б) Ісландія;
  • в) Румунія;
  • г) Словенія?
 • 607. Яка із названих країн на пострадянському просторі є членом СОТ:
  • а) Білорусія;
  • б) Росія;
  • в) Киргизія;
  • г) Узбекистан?
 • 608. Членство в якій організації найбільше забезпечує цивілізовані стандарти національної безпеки України:
  • а) СОТ;
  • б) СНД;
  • в) НАТО;
  • г)МВФ?
 • 600. Який статус має Україна у європейській інтеграції до проведення чемпіонату Європи із футболу 2012 p.;
 • а) асоційованого партнерства;
 • б) члена Асоціації вільної європейської торгівлі;
 • в) сусідства;
 • г) всі відповіді правильні?
 • 610. Резолюція ПАРЕ акцентує увагу на вирішенні конфлікту у 2007 р. між політичними елітами України тільки засобами:
  • а) політичними;
  • б) політико-правовими;
  • в) військово-силовими;
  • г) використанням всіх названих засобів.
 • 611. Яка із названих країн має найвищий ступень лібералізації економіки:
  • а) Польща;
  • б) Литва;
  • в) Естонія;
  • г) Греція?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >