< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Словесні методи навчання

До словесних методів навчання належать розповідь, бесіда, робота з книгою тощо.

Розповідь. Цей метод передбачає усний оповідний виклад навчального матеріалу, що не переривається запитаннями до студентів. Є декілька видів розповіді: розповідь-вступ, розповідь-виклад, розповідь-висновок. Мета першого - підготовка студентів до сприйняття нового навчального матеріалу (який може бути подано іншими методами, наприклад бесідою). Цей вид розповіді характеризується відносною стислістю, яскравістю, емоційністю викладу, що допомагає викликати інтерес до нової теми, потребу в її активному засвоєнні. Під час такої розповіді в доступній формі повідомляються завдання діяльності студентів, педагог розкриває зміст нової теми, викладає навчальний матеріал у чіткій послідовності, з вичленовуванням головного, істотного, із застосуванням ілюстрацій та переконливих прикладів. Розповідь-висновок зазвичай проводиться наприкінці заняття. Викладач у ній резюмує головні думки, робить висновки й узагальнення, дає завдання для подальшої самостійної роботи з цієї теми.

У ході застосування методу розповіді використовуються такі методичні прийоми усного викладу інформації, як активізація уваги, прискорення запам'ятовування (мнемонічні, асоціативні прийоми), логічні прийоми порівняння, зіставлення, виділення головного, узагальнення.

Перш ніж перейти до характеристики окремих методів навчання, необхідно сказати, що кожний метод складається із сукупності методичних прийомів. Методичні прийоми - це способи досягнення найближчих (дрібних) цілей, розв'язання часткових завдань навчання, це складники, "цеглинки" методів, тобто конкретні дії й операції. Вони можуть входити до складу того чи іншого методу навчання. На цій підставі методи також визначають як сукупність методичних прийомів, що забезпечують розв'язання завдань навчання.

Методи навчання

Перейдемо до більш докладного опису всіх основних груп методів, що використовуються у процесі теоретичного навчання у професійних навчальних закладах.

Умовами ефективного застосування розповіді є ретельне продумування теми, вдалий підбір прикладів та ілюстрацій, підтримка належного емоційного стану викладу.

Бесіда. Метод бесіди передбачає розмову викладача зі студентами. Бесіда організовується за допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять студентів до засвоєння системи фактів, нового поняття чи закономірності. У ході застосування методу бесіди використовуються прийоми постановки питань (основних, додаткових, навідних тощо); обговорення відповідей та думок студентів; коректування відповідей; формулювання висновків з бесіди.

Питання до бесіди повинні бути досить місткими для цілісного сприйняття. Занадто велике дроблення теми на питання руйнує її логічну цілісність, а занадто об'ємні питання стають недоступними для обговорення студентів. Питання не повинні вимагати від тих, хто навчається, коротких відповідей. Викладач може використовувати допоміжні, навідні запитання, що дають змогу продовжити обговорення досліджуваної проблеми.

Можливі бесіди, у ході яких студенти згадують, систематизують, узагальнюють засвоєне раніше, роблять висновки, відшукують нові приклади використання в житті досліджуваного явища. Такі бесіди здебільшого пояснювальні і розраховані на оперування раніше засвоєним, на активізацію пам'яті студентів.

Водночас можливі, і навіть бажані, при достатній підготовленості студентів, бесіди, у ході яких під керівництвом викладача студенти самі відшукують можливі відповіді на проблемні питання.

Робота з книгою. Є такі види роботи з книгою: складання плану прочитаного; конспектування (короткий виклад прочитаного); виписування цитат; складання тез (дуже коротке конспектування); реферування (виклад якого-небудь матеріалу з використанням різних джерел і з висловленням власної думки); рецензування (відгук на роботу); складання анотації (передача короткого змісту статті чи книги).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >