< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Приватизація майна несільськогосподарських підприємств

У агропромисловому комплексі України, крім державних сільськогосподарських підприємств, існує ціла низка державних підприємств, які безпосередньо не виробляють сільськогосподарську продукцію, а лише обслуговують сільське господарство, а тому об'єднуються під назвою державні (комунальні) несільськогосподарські підприємства. Це підприємства харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємства борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісні, будівельні, фірмові торговельні, інші несільськогосподарські підприємства й організації агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам.

Як будь-яке державне підприємство, що входить до агропромислового комплексу, такі підприємства також підлягають приватизації на основі Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Деталізацію механізму приватизації цих підприємств здійснено у Положенні про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженому наказом Фонду держмайна України від 17 серпня 2000 р. за № 1718, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 р. за № 666/4887.

Приватизація несільськогосподарських підприємств незалежно від їх балансової вартості (яка повинна бути не меншою від необхідної для створення статутного фонду акціонерного товариства згідно з законодавством України) здійснюється шляхом їх перетворення на відкриті акціонерні товариства. Якщо вартість майна підприємства недостатня для створення акціонерного товариства, то його майно може бути запропоновано для викупу господарському товариству, створеному працівниками цього підприємства та прирівняними до них особами.

Перетворення несільськогосподарських підприємств, що приватизуються, на акціонерні товариства відбувається на основі плану приватизації підприємства, який розробляється у порядку, визначеному Положенням про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду держмайна України від 17 серпня 2000 р. за № 1718, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 р. за № 667/4888.

На виконання затвердженого плану приватизації державний орган приватизації приймає рішення одноособово або разом з іншими засновниками про створення на базі майна підприємства, яке приватизується, акціонерного товариства відповідно до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності на відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. за № 1099.

У плані приватизації визначається розподіл акцій (пакетів акцій) акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації, у такій послідовності: 1) визначається розмір пакета акцій, що тимчасово залишається у державній власності (для підприємств, що приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України); 2) визначаються пакети акцій, що передаються недержавним засновникам акціонерного товариства відповідно до розміру їх внесків до статутного фонду цього товариства (для акціонерних товариств, створених на базі орендних та міжгосподарських підприємств); 3) встановлюються квоти акцій, що підлягають безоплатній передачі сільськогосподарським підприємствам, та визначається кількість акцій у цій квоті, що підлягають продажу працівникам цих сільськогосподарських підприємств і прирівняним до них особам за власні кошти; 4) розраховується кількість акцій, що підлягають пільговому продажу працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них особам за власні кошти.

На підставі укладених договорів про безоплатну передачу акцій, договорів купівлі-продажу акцій орган приватизації видає розпорядження реєстроутримувачу щодо внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства. Термін продажу акцій на пільгових умовах не повинен перевищувати 12 місяців. Не викуплені на пільгових умовах протягом зазначеного терміну акції в межах квот, установлених у плані приватизації, підлягають відкритому продажу на загальних підставах.

При перетворенні підприємства, яке приватизується, на відкрите акціонерне товариство, згідно з планом приватизації, може проводитися його реструктуризація відповідно до Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 6 лютого 2007 р. № 201, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2007 р. за № 404/13671. Відповідно до цього Положення реструктуризація підприємства - це здійснення комплексу організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості об'єкта приватизації, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. Водночас необхідно пам'ятати, що при проведенні робіт з реструктуризації підприємства, яке приватизується, повинна зберігатися профільність, технологічна єдність виробництв та цілісність майнових комплексів і технологій.

Держава висунула одну з суттєвих вимог до після приватизаційної спеціалізації несільськогосподарських підприємств. Так, відповідно до ст. 18 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" передбачається збереження виробничої спеціалізації таких підприємств протягом не менш як 10 років.

Приватизації підлягає також частка державного майна у міжгосподарських підприємствах. Міжгосподарськими є підприємства, засновані у свій час відповідно до рішень партії й уряду колгоспами для забезпечення соціального розвитку сільської місцевості або здійснення діяльності, що не належить до сільськогосподарської. Таким чином створювалися міжколгоспні цегельні, будівельні організації, міжгосподарські лісгоспи для догляду за колгоспними лісами тощо. Частка кожного колгоспу-співвласника відповідного міжгосподарського підприємства формувалася шляхом внесення грошових або майнових внесків до статутного фонду створюваного підприємства. Державна частка формувалась, як правило, внаслідок надання певної бюджетної допомоги таким міжгосподарським підприємствам для розвитку матеріально-технічної бази. Тому приватизації підлягає лише державна частка, адже інше майно перебуває у спільній власності колгоспів-засновників або їх правонаступників.

Здійснюється приватизація державної частки відповідно до Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств, затвердженого наказом Фонду держмайна України від 15 вересня 2000 р. № 1935, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2000 р. за № 690/4911.

Якщо вартість майна міжгосподарського підприємства, яке належить до агропромислового комплексу, недостатня для створення акціонерного товариства, то приватизація державної частки (паю, акцій) у цьому майні здійснюється шляхом її викупу працівниками цього підприємства та прирівняними до них особами в порядку, визначеному Положенням про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за №666/4887.

Приватизація державних часток (паїв, акцій) у майні міжгосподарських підприємств, які не належать до об'єктів агропромислового комплексу, а також у разі відсутності згоди інших засновників на їх перетворення на акціонерні товариства, здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств, затвердженим наказом Фонду держмайна України від 16 червня 1999 р. 1138 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 серпня 1999 р. за № 525/3818. За аналогією до зазначеного Положення передбачається викуп державної частки міжгосподарських підприємств сільськогосподарськими підприємствами-правонаступниками колгоспів-засновників цього міжгосподарського підприємства або його працівниками. У разі наявності нереалізованих часток (паїв) їх продаж проводиться за грошові кошти на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >