< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні показники чисельності персоналу підприємств. Основні групування і класифікації

Первинним показником у статистиці чисельності та складу персоналу підприємства є облікова кількість штатних працівників на певну дату. Методику визначення цього та інших показників у звітності підприємств щодо кількості працівників регламентує Інструкція зі статистики кількості працівників. Згідно з Інструкцією до облікової кількості працівників зараховуються усі наймані працівники, які уклали трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

У статистичному та економічному аналізі показник облікової кількості штатних працівників доповнюють показниками явочної та фактичної чисельності персоналу (рис. 5.5).

Розподіл облікової кількості працівників підприємства

Рис. 5.5. Розподіл облікової кількості працівників підприємства

В обліковій кількості штатних працівників за кожен календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від форми договору.

До облікової кількості зараховують штатних працівників, які:

 • o фактично з'явилися на роботу, враховуючи тих, які не працювали з причин простою;
 • o прийняті на роботу з випробувальним терміном;
 • o прийняті на роботу на неповний робочий день або тиждень;
 • o прийняті на постійну роботу за скеруванням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;
 • o студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори;
 • o інші групи працівників. їх повний перелік наведено в Інструкції зі статистики кількості працівників.

До облікової кількості працівників зараховують також працівників, які не з'явилися на роботу (були тимчасово відсутні) з таких причин:

 • - через хворобу (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності, або до вибуття через інвалідність);
 • - у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;
 • - скеровані з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон;
 • - навчаються у навчальних закладах, аспірантурах та перебувають у відпустках у зв'язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або які не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від їхньої оплати;
 • - перебувають у щорічних основних і додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законодавства, колективного договору та трудового договору (контракту);
 • - перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • - мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства;
 • - беруть участь у страйках;
 • - вчинили прогули;
 • - з інших причин, повний перелік яких наведений в Інструкції зі статистики кількості працівників.

Кількість працівників облікового складу кожного дня повинна бути правдиво відтворена в табельному обліку використання робочого часу, на підставі якого встановлюється чисельність працівників, які фактично з'явилися на роботу, та причини їхніх неявок.

Не зараховують до облікового складу штатних працівників такі категорії зайнятих на підприємстві:

 • - прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств;
 • - залучені до виконання робіт цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду;
 • - переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб'єктами господарювання;
 • - учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей;
 • - особи, скеровані підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;
 • - особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію;
 • - працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Облік перелічених категорій персоналу ведеться окремо і використовується (зокрема, перших трьох) для розрахунку середньої кількості зовнішніх сумісників і тих, хто працює за цивільно-правовими договорами.

В управлінні персоналом підприємств важливо розрізняти категорії, групи, класи, оскільки управлінські рішення, ефективні для однієї групи зайнятих, можуть виявитися неефективними для інших. Статистичне вивчення персоналу підприємств передбачає його розподіл за низкою демографічних, освітньо-професійних та інших ознак (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Групування і класифікації працівників підприємства

Групування і класифікації працівників підприємства

Ключове значення для розподілу персоналу підприємства за професійними угрупованнями різних рівнів кваліфікації, планування додаткової потреби в кадрах, а також аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, розробки відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, які вивільняються, вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування економічно активного населення має Класифікатор професій (КП). В його основу покладено Міжнародну стандартну класифікацію професій, яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Структуру персоналу підприємств, залежно від критеріїв і завдань її оцінки, можна проаналізувати за допомогою низки відносних показників (структури, порівняння, інтенсивності, координації), наприклад: оцінити співвідношення штатних працівників і працівників позаоблікового складу, співвідношення працівників з вищою та професійною освітою, працюючої молоді та осіб пенсійного віку тощо.

Приклад 5.1. Для вивчення соціально)' структури персоналу та умов його праці на основі статистичної звітності ПрАТ "Троянда" сформовано перелік показників, які наведені у табл. 5.2. На їх основі здійснено аналіз динаміки, структури та структурних зрушень у соціальному складі працівників підприємства та їх розподілу за юридичним статусом у зайнятості. Результати аналізу структури та структурних зрушень у складі зайнятих працівників подано у табл. 5.3.

За досліджуваний період на підприємстві майже на третину - 28,2% - зменшилась кількість штатних працівників і на 33,3 % - кількість працівників позаоблікового складу (див. табл. 5.2).

Найбільш помітним є зменшення чисельності молоді - на 183 особи або на 60,4%. Водночас зросла кількість осіб, які отримують пенсію за віком, -70,6%. Така різностороння динаміка зумовила суттєві структурні зрушення у віковій структурі штатних працівників. Частка осіб середнього і старшого віку зросла на 12,1 %, а середній вік працівника підвищився з 41 до 44 років.

Таблиця 5.2. Первинні показники чисельності та складу персоналу ПрАТ "Троянда"

Первинні показники чисельності та складу персоналу ПрАТ

Таблиця 5.3. Соціальна структура персоналу підприємства ПрАТ "Троянда"

Соціальна структура персоналу підприємства ПрАТ

На підприємстві дещо зменшилась кількість працівників з обмеженими фізичними можливостями, водночас їх частка перевищує встановлену вітчизняним законодавством норму бронювання робочих місць для інвалідів.

Охорону праці на підприємстві характеризує чисельність і частка зайнятих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Зазначені показники на підприємстві є досить високими, але мають тенденцію до зниження, про що свідчить зменшення їх частки з 41,8% до 39,7%.

Позитивно характеризує динаміку освітнього рівня зайнятих збільшення у їх складі чисельності (на 58 осіб) та частки (до 45,5%) осіб з вищою освітою. Безпосередньо на виробництві навчання відбувалось лише у базовому році.

Структурні зрушення у розподілі зайнятих за юридичним статусом незначні і пов'язані зі зменшенням майже вдвічі чисельності працюючих за договором цивільно-правового характеру.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >