< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичний аналіз швидкості обігу грошей

Важливим фактором зміни грошового обігу є швидкість обігу грошей, яка характеризується двома показниками: кількістю оборотів грошової одиниці та тривалістю одного обороту в днях.

Кількість оборотів грошової одиниці, як уже зазначалося, розраховується за транс-акційним рівнянням Фішера (див. формулу (5.5)).

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

де

Т — кількість днів у періоді: для кварталу — 90, для півріччя — 180, для року — 360.

Оскільки для відображення грошової маси використовується система грошових агрегатів, то швидкість обороту кожного з них, розрахована відповідно, буде відображати швидкість оборотів різних видів ліквідних активів. Найважливішими серед них є:

- швидкість обороту наявних грошей (Уи ) визначається таким чином:

- швидкість обороту грошової маси (Ум ) визначається таким чином:

Важливе значення для вивчення швидкості обігу грошової маси має аналіз швидкості обігу наявних грошей. Виділивши цей агрегат з грошової маси, можна отримати модель швидкості обігу грошової маси:

де

- частка наявних грошей у грошовій масі.

Абсолютний приріст сукупної швидкості обігу грошової маси внаслідок зміни оборотності агрегату М0 визначається за формулою:

Вплив другого фактора — частки наявних грошей у грошовій масі — визначається за формулою:

Статистичний аналіз динаміки і структури грошової маси та її впливу на рівень інфляції

Роль грошових агрегатів у грошовому обігу суттєво відрізняється, і тому вивчення структури грошової маси та динаміки її агрегатів має важливе значення при аналізі тенденцій її зміни. Структурування грошової маси може здійснюватися за різними ознаками залежно від потреб статистичного аналізу. Основними групувальними ознаками є ступінь ліквідності активів і вид грошових знаків. За ступенем ліквідності виділяють наявні гроші та безготівкові кошти. Дослідження структури та її динаміки передбачає визначення частки кожної групи в загальній величині грошової маси та аналіз її динаміки.

Для статистичного аналізу динаміки та закономірностей зміни грошової маси в цілому та окремих її компонентів доцільно на основі місячних темпів приросту грошової маси та її складових розраховувати коефіцієнти випередження (квип ):

Використання вищезазначених показників дозволяє відображати не тільки динаміку зміни грошової маси та її компонентів, а й взаємозв'язок між їх змінами.

Зіставляючи значення грошового агрегату М3 та ВВП за два суміжні періоди, можна провести факторний аналіз М3 та динаміки рівня монетизації Ям . Загальна зміна грошового агрегату М3 :

у тому числі внаслідок: - зміни рівня монетизації:

- зміни обсягу ВВП:

Зміна рівня монетизації визначається таким чином:

у тому числі внаслідок:

- зміни обсягу грошового агрегату М3:

- зміни обсягу ВВП:

Характеристики грошового обігу мають велике значення при вивченні інфляційних процесів.

Так, для аналізу макроекономічних пропорцій важливе значення має вивчення динаміки процесів обміну, зокрема зміни рівня номінальної та реальної маси грошей, швидкості обігу грошей, номінального й реального ВВП.

Процес виникнення інфляції розкривається за допомогою відомого рівняння обміну:

з якого слідує, що збалансованість між грошовою масою та її товарним забезпеченням досягається зміною рівня цін.

З цієї формули можна визначити рівень цін:

Із наведеного рівняння видно, що рівень цін постійно зростає, якщо номінальна грошова маса збільшується відносно попиту на товари та послуги: ціни тим вище, чим більше в обігу грошей і менше пропозиція товарів і послуг. Кількісна теорія грошей свідчить, що в разі незмінності або незначних змін V і (( (швидкості обігу і фізичної маси товарів) спостерігається пряма залежність між показниками М і Р . Якщо грошова маса М подвоюється, те саме відбувається з цінами Р .

Якщо рівняння обміну розглядати з позиції динаміки цін, то динаміка дефлятора ВВП є результатом динаміки зміни грошової маси, швидкості обігу грошей і фізичного обсягу виробництва, що знаходить відображення в такій індексній системі:

де

Ір — індекс цін на ВВП (дефлятор ВВП); Іт — індекс номінальної грошової маси; Іу — індекс швидкості обороту грошей; — індекс фізичного обсягу ВВП.

Якщо виходити з припущення про досить повільну зміну швидкості обороту (обігу) грошей та кількості виробленої продукції в певному проміжку часу, тоді індекси їх динаміки можна вважати рівними одиниці.

Зміни рівня цін і обсягу грошової маси в цьому випадку будуть практично тотожні:

а це означає, що обсяг номінальної грошової маси змінюватиметься пропорційно до зміни рівня цін, в той час як зміна реальної потреби в грошах дорівнюватиме індексу фізичного обсягу виробництва:

Крім вищезазначених показників розраховують низку показників, які основані на балансі грошових доходів і видатків населення та звіті про касові обороти банку: 1. Сальдо балансу грошових доходів і видатків населення (СБДВ):

де

У Д — сума доходів населення; У В — сума видатків населення.

Додатне сальдо свідчить про зростання залишків готівки в населення; від'ємне — про зменшення.

2. Платоспроможний попит на товари (ПП ):

де

ОП — оплата послуг;

ПВ — обов'язкові платежі та добровільні внески;

Вф о — видатки фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності;

А З — приріст заощаджень у вкладах і придбання цінних паперів; Він еал — видатки на купівлю іноземної валюти; Сгрош пер — сальдо грошових переказів (від'ємне). 3. Оборотна каса населення (Окн ):

де

ГПН — грошові доходи населення;

БПн — безготівкові платежі населення;

V — середня кількість оборотів грошової маси.

4. Середня тривалість одного обороту однієї наявної гривні, в днях:

де

Д — календарна тривалість періоду, днів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >