< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях

Організація бюджетного процесу в Україні регламентується Бюджетним кодексом України, рішеннями Верховної Ради України, місцевих рад народних депутатів та їх виконавчих органів.

Традиційно бюджетний процес визначається як сукупність дій уповноважених органів держави та місцевого самоврядування, що здійснюється на підставі норм бюджетного права, щодо складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, а також складання, розгляду та затвердження звіту про їх виконання. Виходячи з цього, у широкому розумінні бюджетний процес являє собою засновану на владних повноваженнях діяльність відповідних органів, підпорядковану суворим процедурам у галузі бюджету.

Бюджетний процес в Україні має циклічний та періодичний характер. Бюджетний цикл, на відміну від бюджетного періоду, який дорівнює календарному року, містить у собі проміжок часу від початку формування бюджету на рік, що планується, до затвердження звіту про його виконання.

Отже, бюджетний цикл в Україні включає:

 • - період формування бюджету;
 • - виконання бюджету;
 • - пільгові бюджетні терміни (час дії минулорічних асигнувань по капітальних вкладеннях);
 • - період звітності.

Нині в Україні бюджетний цикл дорівнює близько 2,5 року. Бюджетний процес складається з відповідних стадій, що визначаються змістом і характером діяльності державних органів, унаслідок чого така діяльність набуває нових якостей. Відповідно до п. І ст. 19 Бюджетного Кодексу України стадіями бюджетного процесу визнаються: - складання проектів бюджетів;

 • - розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 • - виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 • - підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього.

Зазначені стадії проходять бюджети всіх рівнів, що становлять бюджетну систему України: Державний бюджет і місцеві бюджети. Виходячи з того, що джерелом утворення всіх бюджетів є національний дохід країни, який має динамічний характер і залежить від розвитку економіки та обчислюється, як правило, щорічно, законодавчі та виконавчі органи, що беруть участь у складанні, затвердженні та виконанні бюджетів, щоразу по-новому, здійснюють перегляд стану та розмірів доходів і видатків бюджету.

Усі стадії бюджетного процесу ретельно регламентовані процесуальними нормами бюджетного права, що забезпечує чітке планування та додержання бюджетної дисципліни. При цьому зазначені стадії слідують чітко послідовно, одна за одною та їх порядок не може бути змінений в жодному разі.

Також слід зазначити, що бюджетний процес ґрунтується на відповідних правових засадах, принципах, які є гарантією чіткого та неупередженого планування, ефективного використання коштів, дотримання фінансової (бюджетної) дисципліни та здійснення постійного контролю за виконанням бюджетів і відбивають важливі риси бюджету. Такими засадами є як принципи, що властиві бюджетній системі України взагалі, так і притаманні тільки бюджетному процесу. Окрім принципів побудови бюджетної системи, закріплених ст. 7 Бюджетного кодексу України, бюджетному процесу властиві: принцип розподілу бюджетних повноважень, принцип спеціалізації бюджетних показників, принцип щорічності бюджету, принцип гласності, наочності, достовірності та послідовності.

Важливим, з точки зору виконання контрольних функцій, є п. 2 ст. 19 БІСУ, згідно з яким передбачається, що "на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотримання бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства".

Водночас доводиться констатувати, що хоча більш ніж за двадцять років незалежності бюджетний процес в Україні пройшов складний еволюційний шлях, проте нині існує ціла низка проблемних питань, які потребують негайного вирішення на різних стадіях бюджетного процесу (рис. 4.9).

Сучасні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні

Рис. 4.9. Сучасні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні

Однією з найскладніших проблем, що завжди супроводжувала бюджетний процес в Україні було його прийняття, а точніше хронічна несвоєчасність і неузгодженість дій органів державної влади при ухваленні головного фінансового документа держави.

Надзвичайна проблематичність прийняття державного бюджету в принципі (не кажучи про ухвалення його у встановлені законодавством терміни) обумовлюється дією низки інституцій них кон'юнктурних чинників, серед яких найбільш актуальними в Україні слід вважати такі: політична нестабільність, відсутність політичного консенсусу між впливовими партіями, спроби лобіювання інтересів промислово-фінансовими групами, відстоювання приватних інтересів представниками державної влади тощо. Внаслідок зазначених вище факторів типовою є ситуація, коли країна вступає в новий рік без бюджету, як це відбулося, наприклад, у 2010 році.

Дані, наведені у табл. 4.2, засвідчують той факт, що парламент України протягом багатьох років не дотримується процесуальних вимог щодо прийняття та затвердження закону "Про державний бюджет".

Таблиця 4.2. Відповідність прийняття Верховною Радою України Законів України "Про державний бюджет" законодавчо встановленим термінам (2002-2012 рр.)

Відповідність прийняття Верховною Радою України Законів Украї¬ни

Недоліки у плануванні бюджетних показників також створюють перешкоди у формуванні якісного фінансового плану України. Йдеться про те, що в нашій країні бюджет складається за умовами поточної діяльності, тобто кожного року він є абсолютно новим документом. При цьому не враховується стратегія розвитку держави, проте вирішальний вплив на бюджетний процес чинять різні політичні сили які відстоюють власні інтереси. Отже, якщо в Україні щороку триває боротьба за кожен із запланованих показників, то в багатьох країнах ця проблема вирішується досить просто. Наприклад, у Канаді значна кількість статей бюджету планується на декілька років з відповідним коригуванням щороку залежно від зміни стратегічних пріоритетів розвитку країни. При цьому відхилення від запланованого показника з урахуванням рівня інфляції має не перевищувати 5%. Отже, політичне середовище може впливати лише на 5% всього обсягу державних фінансів, що значно спрощує процедуру прийняття бюджету.

Низька якість бюджетного процесу в Україні також пояснюється встановленим порядком планування бюджету. В Україні процедура планування бюджету реалізується за схемою "згори-донизу", тобто спочатку затверджується державний бюджет, у якому визначаються основні доходні джерела місцевих бюджетів, а потім плануються місцеві бюджети. Така процедура є не зовсім оптимальною, оскільки в умовах достатнього рівня автономності місцевих бюджетів, затвердження бюджету державного рівня та затвердження місцевих бюджетів — це складові двох самостійних бюджетних процесів.

Проаналізовані недоліки призводять до дисбалансу доходів і видатків державного та місцевих бюджетів, що в Україні приймає форму бюджетного дефіциту.

В Україні протягом 2007-2012 рр. (табл. 4.3) показник бюджетного дефіциту по відношенню до ВВП перевищував встановлене порогове значення лише у 2009-2010 рр., та становив відповідно 3,88% та 6,5%.

Таблиця 4.3. Показники стану бюджетної безпеки протягом 2007-2014рр.

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

ВВП,

мли.

грн.

720731

948056

914720

986926,29

1038246,4

1475500

1708000

1887000

Доходи,

мли.

грн.

165939,2

231722,9

209700,3

240615,2

314572,5

332821,35

361627,8

371502,9

У % до ВВП

23,02

24,44

22,93

24,38

30,29

24,38

21,17

19,69

Видатки, млн. грн.

174254,3

241490,1

242437,2

303588.7

333414,5

358010,38

373880,5

395102,0

У%до ВВП

24,18

25,47

26,50

30,76

32,11

24,26

21,89

20,94

Дефіцит/ профіцит

(+),

млн.грн

-9842,9

-12502,0

-35517,2

64265,5

23554,0

25129,48

17080,0

28305,0

У%до ВВП

1,37

1,32

3,88

6,5

2,3

1,7

1,0

1,5

Економічно необґрунтоване встановлення дефіциту бюджету породжує проблему його фінансування, що стає головним завданням на стадії виконання бюджету.

Однією з гострих проблем бюджетного процесу в Україні залишається незбалансованість міжбюджетних відносин у системі "держава-регіони", тобто існує дисбаланс у фінансуванні та самостійності місцевих бюджетів. Згідно з аналізом, проведеним фахівцями, до комплексу проблем фінансування та розвитку місцевих бюджетів можна віднести такі:

 • - низький рівень самостійності органів місцевого самоврядування;
 • - нечітке розмежування функцій між державною владою та місцевим самоврядуванням:
 • - нерозвиненість місцевого оподаткування;
 • - незабезпеченість достатнім обсягом бюджетних коштів делегованих державою повноважень органам місцевого самоврядування;
 • - неефективне використання коштів місцевих бюджетів тощо.

Також до перелічених проблем хотілося б додати незацікавленість органів місцевого самоврядування у розширенні власної дохідної бази.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що основними векторами, здатними забезпечити ефективну реалізацію бюджетного процесу в Україні є:

 • - забезпечення детальної та однозначної законодавчої регламентації всіх аспектів бюджетних правовідносин на кожній стадії бюджетного процесу;
 • - забезпечення визначення остаточного переліку прав, обов'язків і відповідальності органів та осіб, що наділені бюджетними повноваженнями;
 • - посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію бюджетної політики держави;
 • - створення механізму забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на кожній зі стадій бюджетного процесу;
 • - забезпечення якісної та ефективної професійної підготовки персоналу, зокрема підбору кадрів, які повинні мати не лише фахову спеціальність, а й галузевий фах відповідно до специфіки роботи; - дотримання принципу системності та наукового супроводу при здійсненні заходів щодо реформування бюджетного процесу. Отже, зазначені проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні вимагають негайного вирішення на кожній його стадії, що в перспективі дозволить забезпечити ефективне управління державними фінансовими ресурсами, підвищити результативність, ефективність і прозорість використання бюджетних коштів, уникнути зриву бюджетного процесу через політичні події, підвищити якість головного фінансового документа держави та стане міцним підґрунтям для забезпечення соціально-економічного розвитку України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >