< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НА ЕТАПІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Психологія молодшого школяра

ПЛАН

 • 1. Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи
 • 2. Соціально-психологічна адаптація першокласників до умов шкільного

навчання

 • 3. Діяльність молодшого школяра
 • 4. Пізнавальні психічні процеси молодшого школяра
 • 5. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра
 • 6. Особистість молодшого школяра

Література

 • 1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества. - М.: Педагогика, 1991. - 138 с.
 • 2. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М., 1998. - 224 с.
 • 3. Бех І. Д., Максименко С. Д. Критерії моральної вихованості молодших школярів. - К.: Рад. школа, 1989. - 95 с.
 • 4. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте.
 • - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.
 • 5. Боришевский М. И. Развитие нравственных убеждений школьников. - К.: Рад. школа, 1986. - 181 с.
 • 6. Вікова психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. До-линська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - С. 114-174.
 • 7. Давыдов В. В. Проблемы развиваюшего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 252 с.
 • 8. Забродський М. М. Вікова психологія: Навч. посібник. - Тернопіль, 2005. - С. 57-70.
 • 9. Заика Е. В., Назарова Н. П., Маринен И. А. Об организации игровых занятий для развития мышления, воображения и памяти школьников // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. - С. 28-35.
 • 10. Коломинский Я. Л., Панько Е. А.. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. - Мн.: Университетсткое, 1990. - 190 с.
 • 11. Котирло В. К. Початковий період у навчанні школярів. - К.:

Знання, 1985. - 48 с.

 • 12. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.- 356 с.
 • 13. Максименко С. Д. Індивідуальні особливості мислення дитини. - К.: Знання, 1977. - 48 с.
 • 14. Матюхина М. В. Психология младшего школьника: Учебно-методическое пособие. - М.: Просвещение, 1976. - 207 с.
 • 15. Мислення в діяльності молодших школярів / Під ред. І. С. Костюка, І.А.Балла. - К.: Рад. школа, 1981. - 160 с.
 • 16. Психическое развитие младших школьников: Экспериментальное психологическое исследование / Под ред. В. В. Давыдова.
 • - М.: Педагогика, 1990. - 160 с.
 • 17. Савицька О. В. Учіння, учбова діяльність та навчання: проблеми співвідношення та розмежування понять / Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Вип. 26, в 4-х томах. - Т. 4. - К.: Главник, 2005. - С. 8-13.
 • 18. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - Дрогобич: Видавн.фірма "Відродження", 2001. - 287 с.
 • 19. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1988. - 175 с.

Психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи

Хронологічні межі молодшого шкільного віку становлять період життя дитини з 6-7 до 10-11 років. Ці межі можуть змінюватись залежно від системи навчання, прийнятої у суспільстві. Так, у Великій Британії та в Ізраїлі шкільне навчання починається з 5 років, з цього ж моменту відраховується молодший шкільний вік. У тих випадках, коли дитина внаслідок різних причин позбавлена шкільного навчання, її розвиток відбувається інакше, ніж у ровесників, що відвідують школу. Водночас і особливості розвитку сучасних школярів зумовлені станом системи шкільної освіти, при зміні якої змінюються і показники розвитку.

Вступ до школи підготовлений як рівнем розвитку психіки і особистості дитини, так і дозріванням її організму. Зростає ріст і вага тіла дитини, а водночас і її розумова працездатність. Відбувається інтенсивний розвиток нервової системи, її можливості значно розширюються, збільшується вага лобних відділів головного мозку, що створює можливості для здійснення довільної поведінки, планування, виконання і контролю програми дій. Зростає сила гальмування та врівноваженість процесів вищої нервової діяльності. Разом з тим, процеси збудження ще превалюють над процесами гальмування, тому дитина залишається досить непосидючою й нестриманою, хоча значно меншою мірою, ніж дошкільник. Організм 6-річної дитини відзначається добре розвиненими серцем і судинами, дозволяє їй витримувати ті навантаження, які передбачені шкільною програмою. У свою чергу, шкільна програма орієнтована на психофізіологічні можливості дитини цього віку. Так, у ній передбачені менша тривалість уроку - 35 хв., значний вміст рухливих вправ, ігрових ситуацій тощо.

Соціальна ситуація психічного розвитку молодшого школяра відзначається системою вимог і очікувань дорослих щодо інтеграції дитини в шкільне середовище. У взаємовідносинах змінюється позиція як дитини, так і дорослих, насамперед, батьків. Дорослі очікують від дитини більшої самостійності, відповідальності, витривалості. Значно зростає обсяг обов'язків дитини. З іншого боку, молодший школяр, усвідомлює соціальну значущість свого навчання в школі, вважаючи його необхідним етапом підготовки до дорослого життя. Найавторитетнішою особою серед оточуючих стає вчитель.

Дитина, яка добре підготовлена до школи, швидко адаптується до умов навчального закладу, тобто виконує вимоги вчителя, режим школи, цікавиться змістом навчальних предметів, установлює відносини з ровесниками, перебуває в позитивному настрої.

Для молодшого школяра провідною діяльністю виступає навчальна, яка у дошкільника ще не була сформованою. З початку шкільного навчання в учня активно формується повна структура навчальної діяльності, від якої залежить подальший успіх дитини в оволодінні основами наук, а потім і в професійному навчанні.

Таким чином, учитель у своїй роботі над розвитком особистості молодшого школяра орієнтується на формування в нього навчальної діяльності, у процесі виконання якої в учня розвиваються основні новоутворення психіки та особистості.

ВИСНОВКИ про психофізіологічні особливості дитини, яка вступає до школи:

 • - хронологічні межі молодшого шкільного віку становлять період життя дитини з 6-7 до 10-11 років;
 • - психічний розвиток сучасних школярів зумовлений станом системи шкільної освіти, при зміні якої змінюються і показники розвитку;
 • - навчальна програма початкової школи орієнтована на психофізіологічні можливості дитини цього віку;
 • - здатність дитини виконувати вимоги початкової школи забезпечується дозріванням її організму й, передовсім, нервової системи;
 • - дозрівання організму виявляється як зростання росту й ваги тіла дитини, яким відповідає розвиток серця й судин;
 • - у нервовій системі дозрівання виявляється як збільшення ваги лобних відділів головного мозку, зростання сили гальмування та врівноваженості, хоча процеси збудження ще превалюють.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >