< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

Листи, заяви, пропозиції та скарги громадян надходять у різні установи: органи влади, міністерства та відомства, редакції газет і журналів, на радіо і телебачення.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг і прийом громадян є важливою частиною роботи цих установ, засобом отримання інформації, однією з форм зміцнення і розширення зв'язків з громадянами. Чуйне й уважне ставлення до звернень громадян кожна посадова особа зобов'язана вважати своїм службовим обов'язком.

У своїй роботі працівники, яким доводиться мати справу зі зверненням громадян, мають знати нормативно-правові акти, що регламентують ці питання, насамперед, Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР[10], дотримуватись високої культури поведінки, уважно ставитися до запитів громадян та їх думок.

Інформацію, що міститься в письмових та усних зверненнях громадян, слід використовувати для подальшого зміцнення правопорядку й законності, вдосконалення діяльності.

Характеристика звернень

Звернення громадян - це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви, клопотання і скарги.

Пропозиція - це звернення громадян, де висловлюються:

o поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб;

* думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Пропозиції громадян з питань політичного, економічного та культурного життя, а також удосконалення законодавства сприяють поліпшенню роботи держапарату, посиленню контролю за його діяльністю.

Заява - це звернення громадян, що містить:

* прохання сприяти реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів;

* повідомлення про порушення вимог чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств (будь якої форми власності), депутатів місцевих рад, посадових осіб.

* думки, щодо поліпшення діяльності підприємств чи посадових осіб.

Клопотання - це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав, свобод тощо.

На відміну від пропозицій, у заявах не розкриваються шляхи та способи розв'язання поставлених завдань, а лише наводяться їх формулювання. Найчастіше заяви містять прохання особистого характеру. Наприклад, громадяни подають заяви про прийняття на роботу, звільнення за власним бажанням, надання житла, з інших соціальних і побутових питань.

Заява подається і тоді, коли громадянин чи група громадян хоче повідомити про ті чи інші недоліки в роботі підприємства, навіть якщо ці недоліки не зачіпають його прав та інтересів, що охороняються законом.

Скарга - це звернення з вимогою поновити права і законні інтереси громадян, порушені діями (бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднанням громадян чи посадових осіб.

На відміну від пропозицій і заяв, скарга зазвичай подається у разі порушення будь яких прав та інтересів громадян, встановлених і закріплених законодавством, а також інших особистих інтересів громадян, що не протиречать суспільним.

Адресування звернень і послідовність їх розгляду

Громадянин може адресувати звернення органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень належить розв'язання порушених у зверненні питань.

Нерідко громадяни звертаються до народних депутатів України і депутатів місцевих рад. Відповідно до свого статусу депутати , у свою чергу, можуть звертатись з виниклих питань до органів державної влади, інших підприємств з проханням розглянути питання, порушені у зверненні громадянина (громадян). Депутат управі контролювати розгляд цих звернень та брати особисту участь у їх розгляді. Керівники підприємств, відповідно до своїх повноважень та у встановленому порядку зобов'язані розглядати звернення громадян, відповідати на них і вживати заходів щодо розв'язання порушених питань.

Звернення Героїв Радянського союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни особисто розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств. Найпершими також розглядаються звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, - ветеранів війни і праці, інвалідів й інших непрацездатних осіб, а також осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних родин, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Отримавши звернення громадянина, особа, відповідальна за роботу за зверненнями громадян, має насамперед визначити, чи може підприємство розв'язати порушене питання відповідно до своєї компетенції. Якщо ні, то слід вирішити, куди слід направити звернення для перевірки чи розв'язання питання.

Законодавство не дозволяє безпідставно передавати звернення іншим органам.

Якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції органу чи підприємства, воно впродовж не більш як п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що інформує громадянина, який подав звернення.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення державним органом, підприємством чи службовою особою, його в той самий термін повертають заявникові з відповідними роз'ясненнями.

Законодавство забороняє направляти звернення громадян тим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

З огляду на важливість розгляду звернень законодавством передбачено такий порядок, при якому звернення на стадії розгляду направляють спочатку тому органу, якому безпосередньо підпорядковується підприємство чи посадова особа, дії (рішення) яких оскаржуються, також органам нагляду, контролю загальної чи спеціальної компетенції. Це не позбавляє громадянина в разі незгоди з рішенням, прийнятим за зверненням звернутись до суду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >