< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік необоротних активів, що утримуються для продажу

Необоротними активами, утримуваними для продажу, називаються необоротні активи, які утримують з метою продажу та їхню балансову вартість відшкодовуватимуть шляхом операції з продажу, а не поточного використання. Банк має класифікувати необоротні активи, якщо на дату прийняття рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації.

Перед первинною класифікацією активів як утримуваних для продажу банк має здійснити оцінку балансової вартості активів відповідно до вимог, що застосовуються до цієї категорії активів:

  • а) якщо облік необоротних активів здійснюється за початковою вартістю (собівартістю), то банк має переглянути їх на зменшення корисності;
  • б) якщо необоротні активи обліковують за переоціненою вартістю (справедливою вартістю), то банк має здійснити їх переоцінку.

Необоротні активи, що утримуються для продажу, обліковують на окремому рахунку:

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.

За дебетом рахунку проводять суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.

За кредитом рахунку проводять суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів.

Переведення необоротних активів до категорії утримуваних для продажу в бухгалтерському обліку відображається такими проведеннями:

► За необоротними активами, що обліковуються за собівартістю

  • а) Дт Рахунки для обліку нарахованого зношення (4309, 4409, 4419,
  • 4509)

Кт Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4410, 4500) - на суму накопиченого зношення

б) Дт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4410, 4500) - на суму балансової вартості

► За необоротними активами, що обліковуються за переоціненою вартістю

а) Дт Рахунки для обліку нарахованого зношення (4309, 4409, 4509)

Кт Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4500) - на суму накопиченого зношення

б) Дт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт Рахунки для обліку необоротних активів (4300, 4400, 4500) - на суму балансової вартості.

Сума дооцінки, що обліковується за рахунками 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 5101 "Результати переоцінки нематеріальних активів", залишається до часу вибуття або рекласифікації необоротних активів.

Необоротні активи, що утримуються банком для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.

Банк має визнавати втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж і відображати в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт 7499 Інші витрати

Кт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу.

У разі збільшення справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням витрат на продаж банк визнає дохід, але в сумі, що не перевищує раніше накопичених втрат від зменшення корисності. У цьому разі в бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

Кт 6499 Інші доходи.

Якщо під час оцінки активів, призначених для продажу, банк не визнавав зменшення їхньої корисності та відновлення їхньої корисності, то банк має визнати доходи або витрати на дату припинення їх визнання. У цьому разі здійснюють такі проведення:

► Визнання витрат

Дт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки; 7499 Інші витрати

Кт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу

► Визнання доходу

Дт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

Кт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу; 6499 Інші доходи.

Необоротні активи, що не відповідають умовам, визначеним щодо необоротних активів, утримуваних для продажу, то банк переводить такі необоротні активи до категорії призначених для використання в процесі діяльності.

Необоротні активи, що більше не класифікуються як активи, утримувані для продажу, з дати прийняття рішення про відмову від продажу банк обліковує за найменшою з двох оцінок:

  • а) за балансовою вартістю, що визначена до дати визнання їх як активів, утримуваних для продажу. Балансова вартість коригується з урахуванням амортизації, переоцінки, збитків від зменшення корисності, що були б визнані, якщо активи не були класифіковані як утримувані для продажу;
  • б) за сумою очікуваного відшкодування на дату прийняття рішення про відмову від продажу.

Якщо необоротні активи до переведення їх до категорії активів, утримуваних для продажу, оцінювалися за початковою вартістю (собівартістю), банк має здійснити коригування балансової вартості з урахуванням сум накопиченої амортизації, втрат від зменшення корисності з одночасним визнанням такого коригування у звіті про фінансовий результат. Переведення необоротних активів до категорії активів, що утримуються для використання в процесі діяльності, банк відображає в бухгалтерському обліку такими проведеннями:

► Переведення необоротних активів до категорії активів, призначених для використання в процесі діяльності, що оцінювалися за початковою вартістю (собівартістю):

Дт Рахунки необоротних активів (4300, 4400, 4500) - на суму початкової вартості

Кт Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309, 4409, 4509) - на суму зношення

Кт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу - на суму балансової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу

► Донарахування амортизації

Дт 742 3 Аморти зація

Кт Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309,

4409, 4509)

► Визнання втрат від зменшення корисності

Дт 7499 Інші витрати

Кт Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309, 4409, 4509)

► Визнання відновлення корисності

Дт Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309, 4409, 4509)

Кт 6499 Інші доходи.

Переведення необоротних активів до категорії активів, призначених для використання в процесі діяльності, що оцінювалися за переоціненою вартістю (справедливою вартістю), банк відображає таким проведенням:

Дт Рахунки необоротних активів (4300,4400,4500) - на суму переоціненої вартості

Кт Рахунки нарахованого зношення необоротних активів (4309, 4409, 4509) - на суму зношення

Кт 3408 Необоротні активи, утримувані для продажу, - на суму балансової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу.

Балансова вартість необоротних активів, які до часу переведення до категорії активів, утримуваних для продажу, обліковувалися за переоціненою вартістю, коригується як уцінка або дооцінка відповідно до загальних правил.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >