< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) були розроблені з метою гармонізації стандартів бухгалтерського обліку і облікових політик, які застосовуються в різних країнах, а також для досягнення можливості порівняння різних підприємств. Спершу МСБО були видані Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), наступником якого з 2001 р. є Рада з МСБО.

Нові стандарти, що видаються з 2001р., отримали назву Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У 2001 р. на нараді Ради з МСБО була прийнята резолюція, яка встановлює, що попередні МСБО і визначення Комітету з тлумачень стандартів застосовуються до тих пір, доки вони не будуть вдосконалені або вилучені. Рада з МСБО може як вносити зміни і вилучати стандарти і тлумачення, випущені відповідно до попередньої конституції КМСБО, так і видавати нові стандарти і тлумачення до них.

КМСБО був створений у 1973 р. професійними бухгалтерськими організаціями з 10 країн для роботи з покращання та міжнародної гармонізації фінансової звітності. Розробка МСБО - це міжнародній процес, куди залучені представники бухгалтерської професії, ті, хто складає, і ті, хто використовує фінансову звітність, а також національні комітети з розробки стандартів бухгалтерського обліку країн-членів МФБ.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) необхідні і корисні для нефінансових менеджерів внаслідок багатьох причин.

Переваги використання фінансової звітності, складеної за МСБО:

 • o об'єктивність, зіставність та відповідність потребам користувачів фінансової звітності, складеної за МСБО;
 • o задоволення потреб користувачів фінансової звітності завдяки активному підходу Ради з МСБО до відстежування змін цих потреб;
 • o полегшення процесу гармонізації стандартів і, таким чином, підвищення зіставності і "прозорості" незалежно від країни або галузі;
 • o сприяння підвищенню довіри і зрозумілості серед іноземних користувачів;
 • o доступ до міжнародних ринків капіталу. Також необхідно враховувати такі фактори:
 • o в результаті глобалізації і розширення світових фінансових ринків зросла потреба в достовірній основі для визначення і порівняння фінансових результатів діяльності і фінансового стану підприємств, відображених у їхній фінансовій звітності;
 • o в червні 2000 р. Європейський Союз оголосив про свої плани щодо переходу всіх компаній країн-членів ЄС, зареєстрованих на фондових біржах, на МСБО при складанні консолідованої фінансової звітності з 2005 р.;
 • o усі країни СНД вже прийняли або МСБО без змін, або національні стандарти бухгалтерського обліку (П(С)БО в Україні), на основі МСБО;
 • o у січні 2003 р. Кабінет Міністрів України постановив, що починаючи з 2005 р., усі акціонерні компанії України зобов'язані складати фінансову звітність відповідно до МСБО.

У вересні 2002 р. членами Ради з МСБО були 156 професійних організацій з 114 країн, які є представниками більш, ніж 2,4 млн. бухгалтерів. Цілі Ради з МСБО:

 • o виходячи з інтересів суспільства, розвивати єдину систему обгрунтованих, зрозумілих стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються, які допомагають учасникам ринків капіталу та іншим користувачам у прийнятті економічних рішень на основі високоякісної, прозорої і зіставної інформації;
 • o сприяти застосуванню стандартів і суворому їх дотриманню;
 • - сприяти зближенню національних і Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для прийняття обґрунтованих рішень.

Рада з МСБО випустила "Концептуальну основу складання і подання фінансових звітів", на якій базуються МСБО.

"Концептуальна основа" є корисною для:

 • o тих, хто складає фінансові звіти - як у застосуванні чинних МСБО, так і при вирішенні питань, які ще недостатньо розкриті у МСФЗ;
 • o аудиторів - при формуванні думки відносно того, чи відповідають фінансові звіти вимогам МСБО;
 • o користувачам фінансових звітів - при тлумаченні інформації, яка міститься у фінансових звітах, складених за МСБО.
 • o "Концептуальна основа" включає ряд важливих питань, які будуть більш детально розглянуті в цій главі, зокрема:
 • o мету фінансових звітів, складених згідно з вимогами МСБО;
 • o якісні характеристики, що визначають корисність інформації, яка міститься у фінансових звітах;
 • o визначення елементів, з яких складаються фінансові звіти, а також способи іх визнання й оцінки.

Отже, МСБО розроблені згідно з "Концептуальною основою складання і подання фінансових звітів".

Мета фінансових звітів, які відповідають вимогам МСБО Метою фінансових звітів загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Фінансові звіти є структурованим фінансовим відображенням фінансового стану підприємства і операцій, що здійснюються ним. Фінансові звіти також демонструють результати того, як керівництво підприємства розпоряджається довіреними йому ресурсами.

Перелік потенційних користувачів фінансових звітів наведений нижче:

 • o акціонери;
 • o керівництво;
 • o працівники;
 • o позикодавці;
 • o постачальники;
 • o покупці;
 • o уряд;
 • o громадськість;
 • o аналітики/консультанти. Основні припущення МСБО:

А. У бухгалтерському обліку доходи і витрати:

 • 1. Нараховуються (тобто відображаються в тому періоді, в якому вони були зароблені/понесені, а не тоді, коли отримані/сплачені грошові кошти).
 • 2. Відповідають одні одним таким чином, що їх співвідношення можна визначити або зробити обґрунтоване припущення про таке співвідношення.
 • 3. Відображаються у Звіті про прибутки та збитки в тому періоді, до якого вони фактично відносяться.

Б. Підприємство є безперервно функціонуючим і буде продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому.

Це, зокрема, означає, що інформація у Балансі і Звіті про прибутки та збитки подається виходячи з припущення, що підприємство не має ані наміру, ані потреби ліквідуватися або суттєво скоротити масштаби своєї діяльності.

Якісні характеристики інформації у звітах:1. Зміст (рис. 12.2).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >