< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб

Фізичні особи відкривають в установах банків поточні рахунки для зберігання коштів та проведення всіх видів розрахунково-касових операцій з іншими фізичними особами і з юридичними особами відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Поточні рахунки установи банків відкривають як фізичним особам - резидентам, так і фізичним особам - нерезидентам.

Відкриття поточного рахунку фізичній особі здійснюється в такій послідовності. Спочатку уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу на підставі пред'явленого паспорта або іншого документа, що його заміняє, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів.

У свою чергу, фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку. Після цього між банком і фізичною особою укладається договір банківського рахунку.

Для малолітніх осіб, віком до 14 років, поточні рахунки відкривають їхні батьки або опікуни. У такому разі ідентифікація особи здійснюється на підставі свідоцтва про народження малолітньої особи та паспорта законного представника (опікун додатково представляє документ, що підтверджує статус законного представника).

Для осіб віком від 14 до 16 років підставою для відкриття рахунку є свідоцтво про народження, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, довідка із зразком підпису особи, яка видана навчальним закладом, де вона навчається, або картка із зразком підпису, засвідчена нотаріально, довідка про місце проживання особи.

Порядок відкриття поточного рахунку особам віком від 16 до 18 років є такий самий, як для повнолітніх осіб.

Відповідно до Інструкції фізична особа може відкрити поточний рахунок третій особі. У такому разі картку із зразком підпису заповнює власник рахунку під час першого звернення до банку (для використання рахунку вона має пред'явити паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків).

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі може здійснюватись на підставі довіреності. У цьому разі картка із зразками підписів також оформляється під час першого звернення до банку фізичної особи.

Відкрити поточні рахунки на користь фізичних осіб для здійснення виплат заробітної плати, дивідендів, стипендій тощо можуть юридичні особи. Порядок відкриття цих рахунків аналогічний порядку відкриття поточного рахунку юридичній особі, а особливістю є оформлення таких документів:

 • - заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
 • - списку фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та ідентифікаційного номера платника податків кожної фізичної особи (список засвідчується підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи).

Після ідентифікації юридичної особи між банком і юридичною особою укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Усі документи зберігаються в банку в окремій справі. Слід зазначити, що в оригіналі заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

На підставі копій цієї заяви після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банку" уповноважений працівник банку відкриває поточні рахунки фізичним особам за списком і формує справи з юридичного оформлення рахунків. Порядок копіювання заяви (юридичною особою або банком) у кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у списку, визначається договором між банком та юридичною особою.

Фізичні особи - резиденти можуть проводити за поточними рахунками широке коло операцій як у готівковій, так і в безготівковій формах. До них відносять такі операції:

 • - зарахування доходів (оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари);
 • - зарахування страхових платежів;
 • - зарахування орендної плати та виручки від реалізації майна;
 • - зарахування коштів у національній валюті за продану іноземну валюту;
 • - інші зарахування згідно з чинним законодавством.

З поточних рахунків фізичних осіб - резидентів можуть бути здійснені за їх розпорядженням такі платежі:

 • - розрахунки за надані послуги фізичними та юридичними особами;
 • - відрахування обов'язкових платежів до бюджету;
 • - вкладення у статутні фонди підприємств;
 • - розрахунки за куплену іноземну валюту;
 • - інші платежі.

Слід зазначити, що відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах (постанова № 492 Правління НБУ від 12.11.2003 р.) забороняється використовувати рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і проводити перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб - нерезидентів.

Щодо фізичних осіб - нерезидентів, то на їхні поточні рахунки можуть зараховуватись такі кошти:

 • • оплата праці, премії, призи, допомога та інші виплати, одержані від юридичної особи - нерезидента і представництва юридичної особи - нерезидента;
 • • відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
 • • за реалізоване власне майно;
 • • одержані в порядку спадкування;
 • • одержані в результаті здійснення іноземних інвестицій в Україну;
 • • отримані на підставі рішення судів та рішення інших органів, які підлягають примусовому виконанню;
 • • повернені надлишково сплачені суми податків і зборів;
 • • відшкодування страхових сум;
 • • за погашені іменні цінні папери банку;
 • • з власних поточних і вкладних рахунків, у тому числі від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
 • • кошти, що були раніше зняті власником готівкою із рахунку і не використані;
 • • готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору.

Готівкові кошти зараховуються на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента тільки за наявності підтвердження джерел надходження цих коштів (копії підтверджених документів залишаються в документах дня банку).

З поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів можуть здійснюватись платежі:

 • - видавання коштів готівкою;
 • - розрахунки за послуги, надані фізичними та юридичними особами на території України;
 • - сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;
 • - перерахування на рахунок іншої фізичної особи;
 • - вкладення у статутний фонд юридичної особи - резидента у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • - інші платежі, що не суперечать чинному законодавству України. Механізм здійснення цих операцій визначається банком самостійно і передбачається його внутрішнім положенням.

Операції за поточними рахунками забезпечують працівники банку, які виконують функції фронт-офісу та бек-офісу. Працівники фронт-офісу ініціюють операції з клієнтами банку, здійснюють їх ідентифікацію, формують пакет документів для відкриття рахунку. Працівники, які виконують функції бек-офісу банку, перевіряють отримані від фронт-офісу документи, здійснюють реєстрацію операцій і проводять операції за поточними рахунками.

Строкові депозити фізичних осіб, нарахування процентів за строковими депозитами

Порядок відкриття вкладних рахунків регулюється тими самими нормативними документами НБУ, що і відкриття поточних рахунків.

Процедура відкриття вкладних рахунків аналогічна порядку відкриття поточних рахунків. Відмінність полягає тільки в тому, що між банком і фізичною особою укладається договір банківського вкладу. На підтвердження укладення договору і внесення коштів на вкладний рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку. Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб призначені для обліку коштів, які внесені на визначений строк та за встановлену плату. Кошти на ці рахунки можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного поточного рахунку або з власного іншого вкладного рахунку. На вкладні рахунки фізичних осіб - нерезидентів зараховуються:

 • - готівкові кошти, за наявності підтвердження джерел надходження цих коштів;
 • - кошти з власного поточного чи вкладного рахунку;
 • - кошти, внесені іншою особою-нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу;
 • - проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором. Після закінчення строку дії договору банківського вкладу кошти з вкладного рахунку можуть бути виплачені готівкою або перераховані на власний поточний рахунок фізичної особи.

При нарахуванні процентів за строковими депозитами (вкладами) можна використовувати метод простих і складних процентів (як і для юридичних осіб).

Страхування депозитів фізичних осіб

Важливе значення для стимулювання вкладів має гарантування банком цілості переданих йому коштів від фізичних осіб.

З метою захисту прав фізичних осіб - вкладників в Україні створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює відшкодування вкладів фізичних осіб у банках у разі їх ліквідації. Цей Фонд створений і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована юридична особа. Учасниками Фонду в обов'язковому порядку є банки, що мають ліцензію на залучення вкладів від фізичних осіб.

Формуються кошти фонду за рахунок коштів НБУ, внесення банками початкового збору і регулярних внесків та інших джерел, які не заборонені законодавством України.

Залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів розмір відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб постійно збільшується. Нині Фонд гарантує відшкодування вкладів у разі ліквідації банку в розмірі 100 тисяч гривень.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >