< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спеціальні функції (завдання) управління охороною праці й ризиком на підприємстві

Завдання управління охороною праці й ризиком на підприємстві випливають з усієї виробничо-господарської діяльності у відповідних підрозділах. У табл. 4.1 наведені основні завдання управління охороною праці й ризиком на підприємстві та органи управління з виконання цих завдань. Варто зазначити, що власник підприємства всебічно підвищує роль безпосередніх керівників підрозділів (робіт) у створенні на кожному робочому місці безпечних та нешкідливих умов праці, зменшенню ризиків.

Таблиця 4.1. Завдання управління охороною праці на підприємстві

з/п

Завдання управління

Орган управління

Критерії ефективності

Основні регламентуючі нормативно-Правові акти

1

2

3

4

5

1

Навчання працівників безпечних методів праці. Виховання у працівників психології безпеки, запобігання неприпустимим ризикам

КП СОП

Рівень знань вимог охорони праці персоналом, зменшення кількості порушень інструкцій, правил і норм, запобігання неприпустимим ризикам

Положення про навчання з питань охорони праці. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною 1 небезпекою, для виконання яких потрібно попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці

2

Створення нормативно-правових актів підприємства з охорони праці (інструкцій, положень, стандартів підприємства). Створення положення про порядок ідентифікації, оцінки й усунення неприпустимих професійних ризиків на робочих місцях. Створення карт умов праці й карт ідентифікації, оцінки й усунення неприпустимих ризиків за робочими місцями. Придбання державних і галузевих нормативно-правових актів

КП СОП

Створення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві та ін. Запобігання неприпустимим професійним ризикам під час виконання всіх видів робіт на усіх робочих місцях

Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 р. №132 Міжнародний стандарт OHSAS 18001, OHSAS 18002

3

Технічна підготовка виробництва з урахуванням вимог охорони праці

КП СОП

СГД

СГК

Повнота врахування вимог охорони праці в конструкторсько-технологічній документації, організаційно-технічних заходах

Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки. Наказ МВС України від 22.11.94 р. № 641. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність нормативним актам охорони праці. Постанова КМУ від 23.06.94 р. №641

4

Безпека виробничого устаткування

КП

СГМ СГЕ

Відповідність устаткування вимогам безпеки

ГОСТ 12.2.003.-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки мета-лообрабатывающие. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продо- вольственное. Общие требования безопасности. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та ін.

5

Безпека технологічних процесів

КП

СГТ

Відповідність технологічних процесів вимогам безпеки

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности, ДНАОП 0.00-5.12.-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах та ін.

6

Безпека будівель і споруд

КП

СГМ

Відповідність будівель і споруд будівельним нормам і правилам

СНиП ІІІ-4-80. Техника безопасности в строительстве.

ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

СНиП 2.09.02-85. производственные здания.

СНиП 2-09.03-85.

Сооружения промышленных пред-

риятий.

СНиП 2.09.04-87.

Административные и

бытовые здания та ін.

7

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов

КП

Відповідність санітарно-гігієнічних умов праці вимогам стандартів, правил і норм

Гігієнічна класифікація праці показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Наказ МОЗ від 31.12.97 р. № 382.

ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ДНАОП 3.03-8.08-93. Перелік важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та ін. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми виробничих приміщень

8

Забезпечення

працівників

засобами

індивідуального

захисту

КП ВМТП

Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту згідно з нормами

ДНАОП 0.05.-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям різних професій та посад усіх галузей господарства й окремих виробництв. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом

та іншими засобами індивідуального захисту. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 р. №170

9

Забезпечення оптимальних режимів роботи та відпочинку працівників

КП ВПіЗ

Запровадження оптимального режиму праці та відпочинку згідно із законодавством

Кодекс законів про працю України. Правила внутрішнього трудового розпорядку

10

Безпека об'єктів підвищеної небезпеки

КП СГМ СГЕ

Безпека експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки

ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та ін. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів з охорони праці. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 р. №133

11

Протиаварійний захист

КП СГМ СГЕ

Запобігання аваріям

Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов. Плани запобігання і ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій

12

Забезпечення ергономічних вимог до робочих місць

КП

СГК

Відповідність робочих місць до ергономічних вимог

ГОСТ 12.2.32-78. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.083-78. ССБТ. Робоче место три выполнении работ стоя. Общие эргономические гребования

13

Санітарно-побу-тове обслуговування працівників

КП

Відповідність санітарно-побутових об'єктів нормам

СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания

14

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників

КП

МСЧ

Оздоровлення персоналу

Основи законодавства України про охорону здоров'я. 1993. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Збірник важливих офіційних матеріалів із санітарних і протиепідемічних питань у 6 т. — К. : МОЗ України, 1995—1996. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медогляди. Правила безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування. Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 07.01.77 р. №4п-1

15

Безпека експлуатації транспортних засобів

КП

Безпека експлуатації транспортних засобів

Закон України "Про дорожній рух", СНиП 2.06.07-91. Промышленный транспорт. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы по-грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

16

Протипожежний захист

КП СОП

Протипожежна безпека

Закон України "Про пожежну безпеку", Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. — К.: "Основи", 1997. Правила пожежної безпеки в Україні. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность общие требования. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности

17

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Соціальний захист потерпілих на виробництві

КП ДПК СОП

Відшкодування збитків потерпілим

Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Закон України "Про колективні договори і угоди". 1994. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорони праці" в колективному договорі

18

Захист природного навколишнього середовища

КП

СОП

Запобігання забрудненню природного навколишнього середовища

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". ДСТУ 18014010-97. Застанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи. ДСТУ ISО 14010-97 застанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит

систем управління навколишнім середовищем

19

Безпека промислової продукції і послуг

КП Д

Відповідність продукції вимогам безпеки. Сертифікат відповідності. Ліцензія на право випуску продукції

ГОСТи, ДСТУ, ТУ на продукцію

20

Професійний добір

ВК КП

Професійна

відповідність

персоналу

виконуваній

роботі

ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій

21

Запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру на виробництві (унаслідок порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, використання у власних цілях транспортних засобів, устаткування, механізмів, інструменту та ін.)

КП

СОП

персоналу

Запобігання

нещасним

випадкам

невиробничого

характеру

Концепція державної політики невиробничого травматизму. Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру

Умовні позначення: Д — директор (роботодавець); СОП — служба охорони праці; КП — керівник підрозділу; СГМ — служба головного механіка; СГТ — служба головного технолога; СГК — служба головного конструктора; СГЕ — служба головного енергетика; ВМТП — відділ матеріально-технічного постачання; ВПіЗ — відділ праці і зарплати; МСЧ— медсанчастина; ПК — профком; ВК — відділ кадрів.

Примітка: більш докладний перелік нормативно-правових актів з охорони праці наведений в "Державному реєстрі міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці" (реєстр ДНАОП), а також у журналі "Охорона праці".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >