< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегії життєвої поведінки у структурованому соціумі.

У структурованому соціумі вбачаються, принаймні, дві абстрактно можливі стратегії життєвої поведінки людини: перманентна соціальна міграція за стратами соціуму і стратифікаційна стабільність, принципова відмова від соціальних пересувань. Проте за наявності обох стратегій найнеоб-хіднішою для людини є особливо унікальна локалізація у світі — це "локус Домівки", трактований як "локус в-домі буттям" (Попов, 1997, с. 76).

Дім як духовне осердя української культури.

Одним із центральних понять національної культури Б. Попов визначає поняття "Дому", а найголовнішу сутність українського менталітету пов'язує зі словами: Мати, Дім, рідна земля, совість, серце, добро, правда. Будувати дім необхідно на засадах національних цінностей, звичаїв. Наука ще повинна чіткіше, ґрунтовніше дослідити, що таке український дім. На думку вчених, це "елемент, цеглина національного життя; український дім має бути багатодітним, багатопоколінним. Нинішній український дім з двох поколінь, з однією дитиною у батьків, дім без дідуся і бабусі – не наша традиція. Самовизначення у дітях — успадкована з давніх-давен чудова риса нашого народу. Народові властиві "потужні сили самоорганізації. Народний саморух спрямований на життєзабезпечення. Буття народу, низка поколінь, яка торжествує над часом і простує із вічності у вічність, — ось найвища цінність народного світогляду. Таксоном народної організації життя є етнос... Буттєва спільнота і Домівка живуть за законами і нормами етпоетики, соціум і, зокрема, суспільство — за законами держави і світової співдружності". Натомість "за сучасної доби, коли відбулася і триває міксерізація (змішування) народів та маргіналізація (опроміжнення) носіїв культури, надто важливим є поняття якості національної культури, структури національного менталітету"..., "національний менталітет складається з трьох елементів: національний дім, духовна культура народу, історична доля народу. Будучи структурними елементами менталітету, зазначені цінності є водночас певними рівнями осягнення індивідом культурного космосу рідного народу" (Попов, 1997, с. 21—27, 31).

Відповідні міркування, безумовно, заслуговують на увагу, зокрема з огляду на комплекс складних проблем (економічних, демографічних, культурних, освітніх тощо), які торкнулися сучасної української родини. Адже історично багатодітність — традиційна етико-моральна цінність української родини. Це засвідчують українські народні прислів'я: "Один син — не син, два сини — швейна, три сини — ось тільки син". "У нього дочок сім — то й щастя всім".

Стан родини з одним чи двома дітьми влучно характеризує народний вислів: "У нашого Роду обрості мало, щось він не розростається".

Натомість розуміння Дому як одного з центральних понять української культури відкриває нові можливості національного виховання, загалом оптимізує український соціум, у тому числі родинний.

Проблемно-пізнавальні завдання

 • 1. Які різновиди життя властиві соціуму?
 • 2. Назвіть чинники культурності українського народу (за Д. Антоновичем ).
 • 3. Які історичні складники української культури виділяють наукові джерела?
 • 4. Як виявляється взаємозв'язок індоєвропейської та праслов'янської культурної спільності?
 • 5. Яке значення має термін "східнослов'янський" (за М. Гру шевським)?
 • 6. Як М. Грушевський трактує походження української сім'ї?
 • 7. З яким історичним періодом пов'язані початий державної організації слов'ян?
 • 8. Хто такі "тавро-руси"?
 • 9. Проаналізуйте значення християнства для розвитку Київської Русі.
 • 10. Що символізує спорудження у Києві собору св. Софії (XI ст.) ?
 • 11. Поясніть значення термінів "аванкулат", "атали-чество", "кормильство".
 • 12. Яке значення надавав українській християнській родині митрополит Андрей Шептицький?
 • 13. Які функції виконує покуть в українській оселі?
 • 14. Як визначається "тип української родини" за науковими джерелами?
 • 15. На яких ознаках психічної структури українців наголошував Д. Чижевський?
 • 16. Які можливі стратегії життєвої поведінки зумовлює структурований соціум?
 • 17. Проаналізуйте значення Дому як центрального поняття української культури.
 • 18. Назвіть основні елементи національного менталітету.

Список рекомендованої літератури

Гарчев П. Державність таврів та час її існування // Хроніка—2000. — 2000. — Вин. 33.

Етно-соціальні трансформації в Україні / За ред. Б. В. Попова — К., 2003.

Іларіон Київський Слово про закон і благодать // Українська культура: історія і сучасність: Навч. посіб. / За ред. С. О. Черепанової — Л., 1994.

Крвавич Д. П. Мистецтво тавро-русів на Таврійському півострові // Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. / Передмова проф. В. Скотного. — Л., 2003. — Ч. 1.

Скуратівський В. Покуть. — К., 1992.

Українська культура: Лекції / За ред. Дмитра Антоновича. — К., 1993.

Українська душа. — К., 1992.

Черепанова С. О. Християнський світогляд і духовність людини. Архетип софійності світу в давньоруському мистецтві // Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. — Л., 2004. — Ч. 2.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >