< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття бюджетного права та його система

Бюджетне право є підгалуззю фінансового права та включає фінансово-правові норми, які регулюють фінансові правовідносини у сфері бюджетної діяльності.

Предмет фінансового права Існує в межах предмету фінансового права і охоплює суспільні відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом І використанням державного й місцевого бюджетів як централізованих публічних фондів коштів. Такі відносини є бюджетно-правовими та мають свої особливості.

Оскільки бюджетне право є невід'ємною складовою частиною фінансового права, йому притаманні всі ознаки останнього. Разом з цим бюджетне право як підгалузь права в системі фінансового права має відповідну сукупність суспільних відносин, ЯКІ підлягають його регулюванню та відрізняється певними особливостями, зумовленими характером бюджетних правовідносин.

Система бюджетного права - це сукупність усіх упорядкованих норм бюджетного права, які узгоджені й згруповані в інститути бюджетного права в межах галузі фінансового права. Отже, структурними елементами бюджетного права є:

 • 1) бюджетно-правові норми як базовий елемент системи;
 • 2) бюджетно-правові інститути як сукупність бюджетно-правових норм, які регулюють певну групу однорідних бюджетних правовідносин.

Виокремлюють два інститути бюджетного права, наявність яких зумовлена характером бюджетних правовідносин та їх змістом: інститут бюджетного устрою та інститут бюджетного процесу.

Інститут бюджетного устрою — це сукупність бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу організації І побудови бюджетної системи, формування, складу та регулювання міжбюджетних відносин у межах бюджетної системи. Тобто норми цього інституту регламентують ту групу фінансових правовідносин, яка стосується закріплення засад формування бюджетної системи, структури державного й місцевих бюджетів та відносин, які складаються між ними.

Інститут бюджетного процесу — це сукупність бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів. Іншими словами, норми цього інституту регулюють фінансові правовідносини, які складаються безпосередньо з приводу розробки проектів бюджетів та їх затвердження, формування (акумулювання фінансових ресурсів), розподілу, перерозподілу й використання централізованих фондів фінансових ресурсів бюджетів, а також обліку й звітності, які супроводжують всі стадії формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів.

Отже, бюджетне право — це система бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють відносини у сфері формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів для забезпечення завдань і функцій держави, місцевого самоврядування й задоволення публічного інтересу.

Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини

Бюджетно-правова норма є різновидом фінансово-правової норми, встановлюється уповноваженими органами влади (державними органами або органами місцевого самоврядування) з метою регулювання окремого виду фінансових правовідносин — бюджетних правовідносин—і забезпечується примусом держави.

Як було зазначено, елементарною частиною бюджетного право, як і фінансового, є правова норма, зокрема бюджетно-правова. Норми бюджетного права мають такі ж характеристики, які властиві нормам фінансового права, проте їм притаманні певні особливості:

 • 1) регулюють особливу сферу фінансових правовідносин щодо формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів;
 • 2) переважно мають періодичний характер, що зумовлено прийняттям закону про Державний бюджет та рішень про затвердження місцевих бюджетів на певний період;
 • 3) є насамперед уповноважуючими та заборонними поряд з практичною відсутністю дозвільних бюджетно-правових норм.

Класифікація бюджетно-правових норм здійснюється за різними критеріями: 1) за змістом:

 • - матеріальні бюджетно-правові норми—виражають матеріальний (грошовий) зміст юридичних прав та обов'язків учасників бюджетних правовідносин, вони визначають структуру бюджетної системи, порядок міжбюджетної взаємодії, джерела доходів і видатків бюджетів та бюджетні повноваження суб'єктів бюджетних правовідносин (складають Інститут бюджетного устрою):
 • - процесуальні(процедурні) бюджетно-правові норми—визначають порядок діяльності у сфері формування, розподілу й використання коштів державного й місцевих бюджетів (формують інститут бюджетного процесу):
  • 2) за часом дії:
   • - постійні — бюджетно-правові норми невизначеної в часі дії, наприклад, норми, що закріплені у Бюджетному кодексі України;
  • - тимчасові — бюджетно-правові норми визначеної в часі дії, наприклад, норми, що закріплені у законі про Державний бюджет та в рішеннях місцевих рад щодо затвердження місцевих бюджетів;
 • 3) за сферою територіальної дії:
  • - загальнодержавні бюджетно-правові норми—поширюють свою дію на територію всієї держави, наприклад, норми, визначені Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет. Законом "Про місцеве самоврядування";
  • - .місцеві (локальні) бюджетно-правові норми—поширюють свою дію лише на певній території, наприклад, на територію Автономної Республіки Крим, окрему область, район тощо.
 • 4) за суб'єктом правотворчості:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються Верховною Радою України:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються Кабінетом Міністрів України:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються центральними органами виконавчої влади:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються органами влади Автономної Республіки Крим:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються місцевими радами:
  • - бюджетно-правові норми, що приймаються місцевими державними адміністраціями.

Бюджетні правовідносини с різновидом фінансових правовідносин, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням бюджетних ресурсів держави й місцевого самоврядування та врегульовані нормами бюджетного права.

Бюджетним правовідносинам властиві ознаки фінансових правовідносин, проте вони характеризуються своїми особливостями:

 • - виникають, змінюються або припиняються у сфері формування, розподілу й використання коштів державного і місцевого бюджетів;
 • - характеризуються присутністю більш вузького кола суб'єктів, на відміну від суб'єктів інших фінансових правовідносин, оскільки їх учасниками є суб'єкти, які володіють бюджетними повноваженнями, приймають участь у бюджетному процесі або є одержувачами бюджетних коштів;
 • - бюджетні правовідносини регулюються насамперед законами України, як цього вимагає стаття 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України встановлюються державний бюджет України й бюджетна система України;
 • - більшості бюджетних правовідносин притаманна строковість, оскільки їх здійснення пов'язане з певними строками, які прямо встановлені в нормативно-правових актах про бюджет (виконати бюджетні показники по доходах і видатках потрібно в строк — місяць, квартал, рік, а не взагалі за річним підсумком, тому що фінансування й виплати не повинні затримуватись і не здійснюються всі в кінці бюджетного року), та періодичність — державний і місцеві бюджети приймаються на певний період.

Класифікація бюджетних правовідносин здійснюється за тими ж критеріями, що й класифікація норм бюджетного права.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >