< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження Конституційного Суду України та організація його роботи

У статті 13 Закону України від 16.10.1996 р. "Про Конституційний Суд України" визначено повноваження Конституційного Суду України. Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки у справах щодо:

 • 1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента та Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • 2) відповідності Конституції чинних міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 • 3) дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст. 111 та 151 Конституції України;
 • 4) офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 • 5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції України;
 • 6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів України.

Закон закріпив межі повноважень Конституційного Суду України, зазначивши, що до його повноважень не належить вирішення питань щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність законів чи інших правових актів цілком чи в окремій частині є: невідповідність їх Конституції України; порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності; перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

Очолює Конституційний Суд України та організовує його діяльність Голова Конституційного Суду України, який обирається зі складу суддів Конституційного Суду таємним голосуванням лише на один трирічний термін. До його повноважень віднесено:

 • o організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату Конституційного суду України;
 • o скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України;
 • o розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом України;
 • o здійснення інших повноважень, передбачених Законом України від 16.10.1996 р. "Про Конституційний Суд України" та актами Конституційного Суду України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи.

Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України.

Конституційний Суд на своєму засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду України постійні комісії, які є його допоміжними робочими органами з питань організації його внутрішньої діяльності. Положення про постійні комісії затверджуються на пленарному засіданні Конституційного Суду України; на пленарних засіданнях можуть створюватись тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі за участю фахівців у відповідних галузях права.

Конституційний Суд України має друкований орган "Вісник Конституційного Суду України".

У складі Конституційного Суду України створюються колегії суддів, про повноваження яких йтиметься мова далі.

Форми звернення до Конституційного Суду України

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 і 158 Конституції України, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції та законів України.

Закон встановлює вимоги до оформлення конституційного подання та конституційного звернення.

У конституційному поданні зазначаються:

 • o повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та Закону України від 16.10.1996 р. "Про Конституційний Суд України";
 • o відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;
 • o повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (його окремих положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;
 • o правове обґрунтування тверджень щодо конституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;
 • o дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);
 • o перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне подання, документи та інші матеріали до

нього додаються у трьох примірниках.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у випадках передбачених п. 1 ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України" є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, не менше сорока п'яти депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2-6 ст. 13 Закону є:

 • o за п.п. 2, 6 - Президент України;
 • o за п.п. 3, 5, 6 - Верховна Рада України;
 • o за п.2 - Кабінет Міністрів України;
 • o за п. 4 - Президент України, не менше сорока п'яти народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

У конституційному зверненні зазначаються:

 • o прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва чи місцезнаходження юридичної особи;
 • o відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;
 • o статті (окремі положення) Конституції або закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;
 • o обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції або законів України;
 • o дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);
 • o перелік документів і матеріалів, що додаються. Конституційне звернення, документи та інші матеріали до

нього додаються у трьох примірниках.

Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадку, передбаченому п. 4 ст. 13 Закону України "Про Конституційний Суд України" є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Конституційне подання та конституційне звернення можуть бути відкликані за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на його пленарному засіданні. Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі у зв'язку з цим приймається на засіданні Конституційного Суду України.

Провадження по справі не може бути припинено внаслідок скасування акта, який є органом, що його видав, у разі якщо на розгляді зазначеної справи наполягає один із суб'єктів права на конституційне подання.

Відкликання конституційного подання не допускається у справах за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України актів Кабінету Міністрів України.

Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі в Конституційному Судів України є:

 • o відсутність встановленого Конституцією України, Закону України "Про Конституційний Суд України" права на конституційне подання, конституційне звернення;
 • o невідповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України та названим Законом;
 • o наявність рішення Конституційного Суду України щодо конституційності аналогічного за змістом та юридичною силою акта, ухвали про відмову у відкритті провадження або припинення провадження щодо такого акта;
 • o непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні.

Конституційний Суд України приймає рішення про відмову у відкритті провадження за конституційним поданням Президента України у справі щодо відповідності Конституції акта Кабінету Міністрів України у разі, якщо питання щодо відповідності Конституції України такого акта було предметом розгляду Конституційного Суду України, за наслідками якого він прийняв ухвали про відмову у відкритті провадження, про припинення конституційного провадження або про визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >