< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст

Договір страхування є цивільно-правовою угодою між страхувальником і страховиком, що регулює їхні взаємні обов'язки відповідно до умов визначеного виду страхування.

Угода про страхування досягається взаємним волевиявленням сторін. Страхувальника до укладання договору страхування спонукає страховий інтерес. Страховик, укладаючи договір, не лише реалізує страхові інтереси страхувальника, а й свої економічні інтереси, які спрямовані на поповнення ресурсів страхового фонду, збалансування страхового портфеля й отримання прибутку від укладеної угоди.

У своїй основі договір страхування — це договір про передачу та прийняття ризику. Страховик за страхову премію зобов'язується відшкодувати страхувальнику втрати, які відбулися у зв'язку з настанням зумовленої в договорі події. Договір укладається на основі правил страхування.

Правила страхування розробляються за видами страхування та містять:

 • — визначення об'єктів страхування;
 • — перелік страхових випадків;
 • — страхові тарифи;
 • — визначення строків страхування;
 • — порядок укладання договору страхування;
 • — порядок сплати страхових премій;
 • — обов'язки сторін за договором;
 • — можливі випадки відмови у страхових виплатах;
 • — порядок розгляду претензій за договорами страхування тощо.

Умови стандартних договорів страхування належать до категорії нормативно установлених. Страховик і страхувальник не можуть вносити будь-які зміни або інші умови до стандартних договорів страхування на власний роз-суд.

Підставою для укладення договору є заява страхувальника. Вона містить явно виражений та адресований страховику намір страхувальника укласти договір страхування на відповідних умовах. У ній обов'язково повинні бути викладені всі суттєві особливості ризику, який передбачається страхувати. Страховик, розглянувши заяву, може прийняти її або відхилити. Підтвердженням укладення відповідного договору страхування є страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), який містить усі істотні умови договору страхування і видається страхувальнику.

Договори страхування можуть укладатися з громадянами та юридичними особами і передбачати виконання зобов'язання на користь третьої особи, а не страхувальника. Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою.

Страховик може відмовити у виплаті страхової суми або страхового відшкодування у випадках:

 • 1) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;
 • 2) скоєння страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
 • 3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;
 • 4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в їх заподіянні;
 • 5) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків тощо.

Рішення про відмову у виплаті страхових сум приймається страховиком у строк не більший, ніж передбачено правилами страхування, та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Відмову страховика у виплаті страхових сум може бути оскаржено страхувальником у судовому порядку.

Договір страхування може бути укладено на будь-який строк, за домовленістю сторін, що передбачено чинним законодавством і зумовлено багатьма факторами (метою, з якою укладається договір страхування, видом і формою проведення страхування, платоспроможністю страхувальника тощо).

Дія договору страхування припиняється за згодою страхувальника та страховика, а також у разі:

 • 1) закінчення строку його дії;
 • 2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
 • 3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки;
 • 4) ліквідації страхувальника — юридичної особи;
 • 5) смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності;
 • 6) ліквідації страховика в порядку, передбаченому законодавством України;
 • 7) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним тощо.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Основні вимоги до змісту та порядку укладання договорів страхування, права та обов'язки сторін визначені в Законі України "Про страхування".

Контрольні запитання

 • 1. Поняття страхового ринку та його структура.
 • 2. Суб'єкти страхового ринку та взаємовідносини між ними.
 • 3. Поняття страхового маркетингу, його завдання, функції та значення.
 • 4. Дослідження ринку страхових послуг і формування попиту па страхові продукти.
 • 5. Страхові продукти, порядок їх створення та оформлення.
 • 6. Страхові посередники й аквізиція.
 • 7. Договір страхування, його зміст і значення.
 • 8. Сучасний стан страхового ринку України та перспективи його розвитку.
 • 9. Реклама та Хі значення для формування попиту на страхову послугу.
 • 10. Роль посередників на страховому ринку України.
 • 11. Рекламна робота страхової компанії.
 • 12. Переваги та недоліки відкриття страхового ринку України для іноземних страховиків.
 • 13. Принципи та система організації маркетингу в страхуванні.
 • 14. Служба маркетингу страховика та її структура.
 • 15. Реалізація страхових продуктів і укладання договорів страхування.
 • 16. Організаційне забезпечення страхового маркетингу.
 • 17. Поняття андерайтингу в страхуванні.
 • 18. Права й обов'язки сторін за договором страхування.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Розгляньте перспективи розвитку страхового ринку України та окремого регіону.
 • 2. Складіть перелік страхових компаній, що працюють у регіоні (окремому місті).
 • 3. Виконайте порівняльний аналіз організації страхування в Україні до початку 90-х років XX ст. та після переходу до ринку.
 • 4. Складіть порівняльну таблицю діяльності страхових агентів і страхових брокерів.
 • 5. Розгляньте види реклами у страхуванні та визначіть її роль у формуванні попиту на страхові послуги.
 • 6. Вкажіть переваги та види альтернативної мережі страхових посередників у регіоні.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — Х"35.
 • 3. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року"// http://forinsurcr.com/public/05/ /02/1710
 • 4. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 5. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 6. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 7. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 8. Історія страхування: Підручник / За ред. С. К. Реверчука. — К.: Знання, 2005. — 213 с.
 • 9. Клапків М. С Клапків Ю. М. Витоки національного страхового ринку України: Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 275 с.
 • 10. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. — К.: Знання України, 2006. — 284 с.
 • 11. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с.
 • 12. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >