< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

Складання проекту державного бюджету

Складання бюджету передбачає визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації програм і, відповідно, досягнення поставлених цілей та оцінку очікуваних результатів. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, виявлення джерел фінансування витрат і контроль за цільовим та ефективним використанням коштів. Досягнення цих завдань можливе при застосуванні програмно-цільового методу формування бюджету.

Застосування програмно-цільового методу при складанні бюджету не лише кардинально змінило ідеологію бюджетного процесу, а й дало змогу підвищити його ефективність, тому що:

 • - процес формування бюджету починається із зосередження уваги на результатах, яких має досягти державний сектор;
 • - а потім - на ресурсах, необхідних для досягнення цих результатів.

Програмно-цільовий метод бюджетування є важливим інструментом управління бюджетними коштами у середньостроковій перспективі для поліпшення якості надання державних послуг, особливо в умовах обмеженості бюджетних ресурсів та необхідності ефективного й результативного використання коштів державного бюджету.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди складає Міністерство фінансів України за участю Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету.

Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники:

 • 1) основних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прибутку підприємств, фонду оплати праці, рівня безробіття, експорту та імпорту товарів і послуг, а також інших показників, які застосовуються при складанні проекту бюджету);
 • 2) зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 • 3) державного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування;
 • 4) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління державним боргом;
 • 5) за бюджетними програмами, які забезпечують упродовж кількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у тому числі тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій;
 • 6) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.

Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Верховної Ради України разом з проектом закону про Державний бюджет України, уточнюється на підставі прийнятого закону та схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний термін з дня опублікування закону про Державний бюджет України.

Для вироблення узгоджених дій у забезпеченні реалізації стратегії економічного і соціального розвитку країни, формування бюджетних показників на наступний бюджетний рік Міністерство фінансів України разом з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, у якому відповідно до цілей економічної політики визначається бюджетна політика держави на наступний фінансовий рік та пріоритетні завдання.

Для більш реального прагматичного визначення Основних напрямів бюджетної політики Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України:

 • - до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік;
 • - до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;
 • - до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, які використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України.

До 20 березня року, що передує плановому, проект Основних напрямів бюджетної політики подається на розгляд до Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради України. Розгляд Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний рік відбувається за спеціальною процедурою, що визначена Регламентом Верховної Ради. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики виступає Прем'єр-міністр України або, за його дорученням, Міністр фінансів України. Результат розгляду не повинен порушувати законодавчо визначений виключний перелік питань, які мають міститися в Основних напрямах бюджетної політики:

 • - основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття);
 • - основні завдання бюджетної політики, зокрема граничний обсяг дефіциту (профіциту) державного бюджету, частка прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України; граничний обсяг державного боргу, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 • - пріоритетні завдання податкової політики;
 • - реалізація пріоритетних державних (цільових) програм;
 • - взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 • - інші питання, необхідні для складання проекту закону про державний бюджет.

Верховна Рада приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня року, що передує плановому, або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради.

На основі положень соціально-економічної та фінансової політики на поточний рік, на середньо- та довгострокову перспективу Міністерство фінансів України організовує розробку державного бюджету на плановий рік. Для забезпечення якісної підготовки проекту бюджету Міністерство фінансів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Інструкції можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів головні розпорядники коштів державного бюджету забезпечують складання запитів для подання Міністерству фінансів з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю, за дотриманням бюджетного законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів.

Бюджетні запити повинні містити всю необхідну інформацію для аналізу показників проекту державного бюджету. На цьому етапі головний розпорядник коштів на підставі плану своєї діяльності на коротко-та середньостроковий періоди більш чітко розподіляє людські, матеріальні та інші ресурси, необхідні для виконання певної програми, визначає їх вартісну оцінку, і приводить у відповідність до можливостей бюджету.

Обсяг видатків на відповідну бюджетну програму визначається виходячи з результатів роботи головного розпорядника у минулих та поточному роках, оцінки плану його діяльності на коротко-та середньостроковий періоди щодо відповідності програмним та прогнозним документам Уряду, очікуваних результатів реалізації програми на плановий та наступні роки, та граничного обсягу видатків головного розпорядника, доведеного Міністерством фінансів.

Розроблені та подані в установленому порядку бюджетні запити головних розпорядників коштів на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України аналізуються Міністерством фінансів на предмет їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання коштів. Під час цієї роботи відбувається активний обмін даними, пропозиціями, оцінками між відповідними структурними підрозділами і службами Міністерства фінансів та головних розпорядників бюджетних коштів. При цьому враховуються перспективи економічного зростання, рівень споживчих цін та цін виробників, дотримання фінансових норм і нормативів. Також вишукуються можливості розширення дохідної бази бюджетних установ, забезпечення ефективнішого витрачання державних коштів.

На основі результатів аналізу бюджетних запитів, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів щодо дотримання бюджетного законодавства Міністерство фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів. Під час підготовки проекту Державного бюджету Міністерство фінансів вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів.

Проект закону про Державний бюджет України подається Кабінету Міністрів України, який приймає постанову про схвалення проекту закону та подає його разом із відповідними матеріалами Верховній Раді та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Разом із проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подається пояснювальна записка, яка має містити:

 • - інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
 • - оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;
 • - пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією;
 • - інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 • - аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин;
 • - інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та умов запозичень;
 • - інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм;
 • - обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період;
 • - розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб'єктів господарювання внаслідок регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг.

Крім того, до проекту закону про Державний бюджет України необхідно подати:

 • - прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку державного та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
 • - перелік пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
 • - переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами, які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України;
 • - зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов'язань на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення таких зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу;
 • - план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися державні гарантії у наступному бюджетному періоді;
 • - прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • - доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;
 • - пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України на підставі бюджетних запитів;
 • - інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.

Проект закону про Державний бюджет України згідно зі ст.28 Бюджетного кодексу підлягає обов'язковій публікації в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >