< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ

Поняття економічної інформації, її види

Під інформацією (від латинського information - роз'яснення, викладення) розуміється повідомлення про будь-який факт, подію, об'єкт, явище тощо.

Однак у теорії інформації під інформацією розуміється не кожне повідомлення, а лише те, що містить невідомі до цього часу його отримувачеві факти, які доповнюють його уявлення про об'єкт. Тобто інформацію слід сприймати як повідомлення про конкретні об'єкти управління, що викликають зацікавленість під час виконання певних управлінських функцій. Інформаційні повідомлення можна пересилати, зберігати й обробляти. Залежно від сфери використання, інформація може бути економічною, технічною, генетичною тощо.

Економічна інформація — це інформація, що характеризує виробничі відносини в суспільстві.

До неї відносять відомості, які циркулюють в економічній системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, процеси управління виробництвом, фінансові процеси, а також відомості економічного характеру, якими обмінюються різні системи управління. Економічна інформація має відповідати таким вимогам: точність, достовірність, оперативність. Точність інформації забезпечує її однозначне сприйняття всіма споживачами. Достовірність визначає допустимий рівень викривлення вхідної та результатної інформації, за якого зберігається ефективність функціонування системи. Оперативність відображає актуальність інформації для потрібних розрахунків і прийняття рішень в умовах, що змінилися.

Інформацію, представлену в певному формалізованому вигляді, що дає змогу її пересилати, зберігати на різних носіях і обробляти за допомогою певного процесу, прийнято називати даними.

Розглядаючи питання про організацію використання засобів комп'ютерної техніки для автоматизації управління об'єктом, поняття інформації і даних у певному розумінні часто використовують як синоніми. Такий стан склався історично: з одного боку, основну термінологію розробляли і вдосконалювали одночасно з розвитком робіт щодо використання засобів обчислювальної техніки для механізації й автоматизації планово-облікових робіт підприємств, галузей, де послуговувалися поняттям інформації, а з другого - використовували закордонний досвід і літературу, де в основному вживається термін "дані" (наприклад, в опису алгоритмічних мов і банків даних).

Поняття інформації доцільно застосовувати тоді, коли розглядають питання про виникнення і використання певних відомостей для виконання відповідних функцій, коли йдеться про їхні якісні характеристики та ефективне використання. Про певні відомості як дані слід говорити тоді, коли справа стосується їх розташування на машинних носіях, у пам'яті комп'ютера, організації їх комп'ютерної обробки. При цьому йдеться про способи розміщення даних на носіях і їх безпосереднє фіксування (запис), тобто дані розглядаються на логічному і фізичному рівнях.

Класифікація економічної інформації

Економічну інформацію для полегшення вивчення та ефективної її організації, у тому числі і при побудові комп'ютерних технологій її обробки, класифікують за великою кількістю ознак. Розрізняють два принципові підходи до класифікації економічної інформації: за формою і за змістом (щодо призначення).

У системах класифікації першого типу як критерії виділяються найбільш суттєві властивості інформації, а саме - функції управління, достовірність, стадії виникнення, повнота, стабільність, сфера виникнення і вживання, щодо входу/виходу системи, форма сигналів подання, стосовно процесу обробки даних тощо. На рис. 1.11 наведено схему класифікації інформації, що циркулює в організації.

Класифікація інформації, що циркулює в організації

Рис. 1.11. Класифікація інформації, що циркулює в організації

В основу класифікації покладено п'ять найбільш загальних ознак. Місце виникнення - за цією ознакою інформацію поділяється на вхідну, вихідну, внутрішню, зовнішню. Вхідна інформація - це інформація, яка надходить до організації або її підрозділів. Вихідна інформація - це інформація, яка виходить за межі організації (підрозділу). Одна й та сама інформація може бути для однієї організації вхідною, а для іншої - вихідною. Відносно об'єкта управління (організація або її підрозділ: відділ, лабораторія) інформація може бути визначена як внутрішня або зовнішня. Внутрішня інформація виникає всередині об'єкта. Зовнішня - за межами об'єкта (зміст розпорядження уряду про зміни рівня стягнення податків для організації є, з одного боку, зовнішньою інформацією, з іншого - вхідною). Повідомлення організації до податкової інспекції про розмір відрахувань у держбюджет є, з одного боку, вихідною інформацією, з іншого боку - зовнішньою відносно податкової інспекції.

За стабільністю інформація може бути змінною і сталою (умовно-постійною). Змінна інформація відображає фактичні кількісні і якісні характеристики виробничо-господарської діяльності організації. Вона може змінюватись для кожного випадку як щодо призначення, так і щодо кількості (кількість виробленої продукції за зміну, щоденні витрати на доставку сировини, сума нарахованої заробітної плати працівникам тощо). Стала (умовно-постійна) інформація - це незмінна і багаторазово використовувана протягом певного періоду інформація. Стала інформація може бути довідковою, нормативною, плановою: постійна довідкова інформація включає опис постійних властивостей об'єкта у вигляді стійких протягом тривалого часу ознак (табельний номер працівника, професія працівника, номер балансового рахунку тощо). Постійна нормативна інформація містить місцеві, галузеві і загальнодержавні нормативи (розмір податку на прибуток, ставки прибуткового податку з громадян, норми амортизаційних відрахувань, ставка за касове обслуговування клієнта банку тощо). Постійно-планова інформація містить багаторазово використовувані в організації планові показники (план випуску телевізорів, план підготовки спеціалістів певної кваліфікації тощо). У практиці комп'ютерної обробки даних змінна і постійна інформації розрізняються відповідно до значення коефіцієнта стабільності, який визначається таким чином: К = V / V, де f - заданий інтервал часу, V - загальна кількість значень показника на початок інтервалу часу; V - кількість значень показника, що залишились незмінними протягом усього часового інтервалу. До постійних даних, як правило, відносять такі економічні показники, для яких К > 0,6 за г, рівному одному місяцю. Поділ інформації на змінну і постійну є важливим в умовах комп'ютерної обробки. Постійна інформація зберігається в довідниках на машинних носіях і за необхідності витягується з них програмним шляхом для багаторазового використання. Це не лише різко зменшує витрати на обробку, а й підвищує достовірність результатної інформації.

За стадією обробки інформація може бути первинною, вторинною, проміжною, результатною. Первинна інформація - це інформація, яка виникає безпосередньо в процесі діяльності об'єкта і реєструється в первинних документах. Вторинна інформація - це інформація, отримана в результаті обробки первинної інформацій, може бути проміжною і результатною. Проміжна інформація використовується як вихідні дані для подальших розрахунків. Результатну інформацію отримують у процесі обробки первинної і проміжної інформації і використовують для прийняття управлінських рішень. Так, в операційному залі, де обслуговують клієнтів, у кінці робочого дня підраховано кількість опрацьованих документів за їх видами. Це первинна інформація. У кінці кожного місяця підраховують підсумки первинної інформації. Це буде, з одного боку, вторинна проміжна інформація, а з другого - результатна. Підсумкові дані надходять в інформаційну банківську систему, де здійснюється розрахунок сум за розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Отримані розрахункові дані - результатна інформація.

За способом відображення інформація поділяється на текстову і графічну. Текстова інформація - це сукупність алфавітних, цифрових і спеціальних символів, за допомогою яких фіксується інформація на фізичному носії (на папері, відображення на екрані дисплея). Графічна інформація - це графіки, діаграми, схеми, малюнки тощо.

За фазами управління, як правило, класифікують економічну інформацію. При цьому виокремлюють такі групи: планову, нормативно-довідкову, облікову і оперативну (поточну).

Планова інформація - інформація про параметри об'єкта управління на майбутній період. На цю інформацію зорієнтована вся діяльність організації (плановою інформацією можуть бути такі показники, як кошторис витрат, план випуску продукції, плановий прибуток від надання послуг тощо). Нормативно-довідкова інформація містить різноманітні нормативні і довідкові дані. її поновлення здійснюється рідко (нормативно-довідковою інформацією в організації є перелік клієнтів, оклади службовців, адреси постачальників або покупців, ставки прибуткового податку, електронні адреси клієнтів тощо). Облікова інформація - це інформація, яка характеризує фактичний стан системи, тобто діяльність організації за певний проміжок часу. На основі цієї інформації можуть бути проведені такі дії: скориговано планову інформацію, проведено аналіз господарської діяльності організації, прийнято рішення про більш ефективне управління роботами тощо. На практиці обліковою інформацією виступає інформація бухгалтерського обліку, статистична інформація і інформація оперативного обліку (обліковою інформацією є: кількість отриманих відмінних оцінок студентів у період екзаменаційної сесії; середньодобове завантаження або простій верстатів; баланс підприємства; собівартість виробленої продукції тощо). Оперативна (поточна) інформація - це інформація, яка використовується в оперативному управлінні і характеризує виробничі процеси в поточний (даний) період часу. До оперативної інформації є серйозні вимоги щодо швидкості надходження і обробки, а також до ступеня її достовірності. Від того, наскільки швидко і якісно проводиться її обробка, залежить успіх організації на ринку (оперативною інформацією є: кількість виготовлених деталей за годину, зміну, день; кількість проданої продукції за день або певний час; обсяг надходження сировини від постачальника на початок робочого дня тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >