< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Права та обов'язки адміністративно-технічних працівників, робітників і службовців

Забезпечення здорових і безпечних умов праці є обов'язком адміністрації підприємства (установи, організації). У зв'язку а цим адміністрація повинна упроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, застерігати виробничий травматизм і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, запобігаючи професійним захворюванням робітників і службовців. Тому адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, пов'язаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, не відповідних правилам і нормам з охорони праці.

Жодне готельне підприємство не може бути прийняте і введене в експлуатацію, якщо там не забезпечені безпечні умови праці. Тому введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення допускається тільки з дозволу органів, що здійснюють державний санітарний і технічний нагляд, а також технічної інспекції профспілок і профспілкового комітету підприємства.

Адміністрація туристського комплексу зобов'язана забезпечувати належне технічне устаткування робочих місць для створення на них умов роботи, відповідних правилам охорони праці {техніці безпеки, санітарним нормам тощо). Відповідно до основ законодавства України про працю ці правила (єдині для всіх галузей народного господарства або міжгалузеві) затверджуються Кабінетом Міністрів України чи за його дорученням іншими державними органами спільно або за узгодженням з профспілкою України. Галузеві правила і норми з охорони праці затверджуються в установленому порядку міністерством спільно або за узгодженням з Українським комітетом профспілки робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств. Якщо в єдиних і міжгалузевих правилах відсутні вимоги, дотримання яких необхідне при виробництві для забезпечення безпечних умов праці, то адміністрація підприємства за узгодженням із профспілковим комітетом в установленому порядку зобов'язана вжити заходів 1 забезпечити безпечні умови праці. В обов'язки адміністрації входить також систематичне проведення інструктажу робітників і службовців з охорони праці.

Адміністрація туристського комплексу зобов'язана вживати заходів по полегшенню й оздоровленню умов праці робітників і службовців шляхом механізації та автоматизації виробничих процесів, зниження й усунення запорошення та загазованості повітря в приміщеннях, інтенсивності Шуму й вібрації.

Робітники та службовці повинні дотримуватись Інструкції з охорони праці, правил виконання робіт і поведінки у виробничих приміщеннях. Такі інструкції розробляються 1 затверджуються адміністрацією підприємства спільно з профспілковим комітетом. Міністерством за узгодженням з Профспілкою України, а в необхідних випадках - і з відповідними органами Державного нагляду, затверджуються типові інструкції з охорони праці для робочих основних професій. Робітники та службовці зобов'язані також дотримувати встановлених вимог поведінки з машинами та механізмами, користуватися виданими їм засобами індивідуального захисту.

Постійний контроль за дотриманням працівниками всіх вимог Інструкцій з охорони праці покладається на адміністрацію підприємств.

Для проведення заходів щодо охорони праці в установленому порядку виділяються кошти та необхідні матеріали. Порядок їх використовування обговорюється в колективному договорі або угодах з охорони праці, що укладаються між адміністрацією та профспілковим комітетом підприємства.

На роботах із шкідливими умовами праці, а також роботах в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням шкіри, адміністрація підприємства повинна забезпечити робітників і службовців спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. При цьому адміністрація повинна організувати їх зберігання, сушку, прання, чищення, знепилювання, дезінфекцію, дегазацію, дезактивацію та ремонт. Забезпечення робітників спецодягом, взуттям і засобами індивідуального захисту проводиться безкоштовно відповідно до встановлених норм видачі.

Видача працюючим різних матеріалів для виготовлення спецодягу і взуття, а також грошових сум для їх придбання не дозволяється.

При проведенні робіт, пов'язаних із забрудненням, безкоштовно видається за встановленими нормами мило, а на роботах, де можлива дія на шкіру шкідливо діючих речовин, - змиваючи та знешкоджуючі засоби. На роботах з особливо шкідливими умовами праці робітникам надається безкоштовно лікувально-профілактична їжа.

Робітники та службовці, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також пов'язаних з рухом транспорту, проходять обов'язкові огляди: попередні - під час вступу на роботу та періодичні - для визначення придатності їх до роботи, що доручається, 1 попередження професійних захворювань. Працівники підприємств туристського комплексу проходять медичні огляди з метою охорони здоров'я відповідно до наказу Мінохоронздоров'я України.

Робітників та службовців, які за станом здоров'я потребують, відповідно до медичного висновку, надання більш легкої роботи, адміністрація зобов'язана перевести з їхньої згоди на таку роботу тимчасово або без обмеження терміну. При цьому за робітниками та службовцями зберігається колишній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переводу, а у випадках, передбачених законодавством України, він зберігається на весь час виконання нижче оплачуваної роботи або проводиться виплата дотацій з державного соціального страхування.

Адміністрація туристського комплексу за участю представників профспілкового комітету підприємства, а в обумовлених законодавством випадках-1 представників Інших органів, зобов'язана своєчасно й правильно проводити розслідування і облік нещасних випадків на виробництві. За наслідками розслідування нещасного випадку адміністрація за встановленою формою складає акт, копія я кого видається потерпілому не пізніше ніж через три дні після закінчення розслідування. При відмові адміністрації в складанні акта про нещасний випадок або незгоду потерпілого з висловленими в акті обставинами він має право звернутися до профспілкового комітету підприємства, ухвала якого з приводу складання або змісту акта є обов'язковою для адміністрації.

На підставі матеріалів розслідування та обліку нещасних випадків адміністрація зобов'язана своєчасно вживати необхідних заходів для усунення причин, що викликають нещасні випадки.

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці, зокрема перенесення і пересування ними ваги, що перевищує встановлені граничні норми. Список таких робіт, а також граничні норми перенесення і пересування вантажу жінками встановлюються законодавством України у визначених межах. Не допускається залучення жінок до робіт у нічний час. за винятком тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволено як тимчасовий захід. Не дозволяється залучати до робіт у нічний час, наднормованих робіт, у вихідні дні й направляти у відрядження вагітних жінок і матерів, які годують груддю, а також жінок, що мають дітей віком до одного року. Жінки, що мають дітей віком від одного до восьми років, не можуть притягуватися до наднормових робіт або виїзжати у відрядження без їхньої згоди.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягай 18-річного віку, в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Не допускається прийом на роботу осіб молодше за шістнадцять років. У виняткових випадках, за узгодженням Із профспілковим комітетом підприємства. можуть бути прийняті на роботу особи, що досягай п'ятнадцяти років. Проте заборонено застосування працю осіб молодше за вісімнадцять років на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше за вісімнадцять років до перенесення і пересування тяжкості, що перевищує граничні норми, встановлені законодавством України, у визначених ним межах.

Усі особи молодше за вісімнадцять років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду й надалі, до досягнення вісімнадцяти років, щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду.

Заробітна платня робітникам і службовцям молодше за вісімнадцять років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як робітникам і службовцям відповідних категорій при повній щоденній роботі. Праця робочих і службовців молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою по тарифній ставці за час, на який тривалість їхньої щоденної роботи менше, ніж у дорослих працівників.

Щорічні відпустки робітникам і службовцям молодше за вісімнадцять років надаються тривалістю один календарний місяць. Відпустки за перший рік роботи працівникам молодше за вісімнадцять років надаються за їхньою заявою. Відпустка може бути надана і до закінчення одинадцяти місяців безперервної роботи на підприємстві.

Молоді фахівці, що закінчили вищі та середні спеціальні учбові заклади, мають забезпечуватися роботою відповідно до отриманої спеціальності та кваліфікації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >