< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інструментарій контролінгу

Складові елементи інструментарію контролінгу

Задачі контролінгу підприємства зазвичай виконуються за допомогою спеціальних інструментів. Інструментарій контролінгу має свою специфіку і міняється залежно від конкретної концепції служби контролінгу.

Можна виділити наступні інструменти контролінгу:

 • • аналіз балансу, результатів, прибутку і збитків;
 • • розрахунок витрат, їх покриття;
 • • звітність;
 • • система планування, інформації, контролю;
 • • система показників;
 • • АВС-аналіз;
 • • розрахунки рентабельності капіталовкладень і економічності;
 • • Break-even-analise (аналіз беззбитковості);
 • • програми зниження і оптимізації витрат;
 • • портфоліо-аналіз;
 • • плани, стратегії;
 • • аналіз життєвого циклу;
 • • аналіз вартості;
 • • аналіз робочого часу;
 • • аналіз ефективності;
 • • аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • • аналіз інвестицій;
 • • аналіз інноваційної діяльності.

Залежно від конкретної фірми (виробнича, кредитна, страховка), її розмірів і структури управління набір інструментів може мінятися.

Процесно-орієнтоване керування (Activity-based management): відслідковує прямі і непрямі витрати по всім процесами і прив'язує їх до конкретних продуктів і клієнтів, дозволяючи більш точно розподіляти витрати і приймати більш точні рішення.

Збалансована система показників ефективності діяльності (Balanced scorecard): переводить місію і бачення в кількісні виміри і відслідковує, чи домагається менеджмент запланованих результатів.

Бенчмаркинг (Benchmarking): порівнює витрати і продуктивність із внутрішніми і зовнішніми точками відліку. Компанії впроваджують знайдені кращі практики для досягнення поставлених цілей.

Ключова компетенція (Core competence): виділяє й інвестує в спеціальні навички або технології, що створюють унікальну цінність для клієнтів.

Венчурне фінансування (Corporate venturing): інвестування в нові продукти або технології через фінансування бізнесу усередині або поза компанією.

Керування відносинами з клієнтами (Customer relationship management): збір інформації для кращого розуміння клієнтів, для того, щоб здобувати, утримувати і вирощувати найбільш прибуткових з них.

Вимір рівня задоволеності клієнтів (Customer satisfaction measurement): збір інформації від клієнтів для того, щоб вимірювати їхню задоволеність, виявляти основні потреби.

Сегментація клієнтів (Customer segmentation): підрозділяє ринки на групи клієнтів, що володіють загальними ознаками, щоб створити спеціальну пропозицію продукту або маркетингову програму.

Скорочення витрат часу (Cycle time reduction): зменшує загальний час від створення концепції до готовності продукту і процесу.

Стратегії росту (Growth strategies): направляють ресурси на можливості, що забезпечують прибутковий ріст.

Керування знаннями (Knowledge management): розвиток систем і процесів для ідентифікації і поширення інтелектуальних активів компанії.

Аналіз можливостей зміни ринкових тенденцій (Market disruption analysis): виявляє ранні сигнали можливої зміни ринкових тенденцій і нові технології, що можуть змінити ринкову ситуацію.

Команди злиття (Merger integration teams): групи вищих керівників із двох компаній, що зливаються, націлені на перебування синергії по продажам і виробництву.

Місія і бачення (Mission and vision statements): кодифіковане визначення бізнесу компанії, цілей, підходів і бажаної позиції в майбутньому.

Персоніфікований маркетинг (One-to-one marketing): організація великого і систематичного спілкування з індивідуальним клієнтом, щоб персоналізувати діалог з ним і надати індивідуалізовані продукти і послуги.

Аутсорсінг (Outsourcing): використання третьої сторони для виконання не основних задач.

Оплата за результатами (Pay-for-performance): прив'язує компенсацію менеджерів до вимірюваних і контрольованих цілей.

Концепція реальних опціонів (Real options analysis): аналіз та інвестиції в реальні активи (такі як виробництво, люди і продукти) як в опціони, так само, як фінансові менеджери аналізують та інвестують у фінансові опціони на фондовому ринку.

Реінжинирінг бізнес-процесів (Reengineering): радикальні зміни в ключових бізнес-процесах з метою досягнення істотного підвищення продуктивності і якості та скорочення витрат часу.

Сценарне планування (Scenario planning): визначення декількох варіантів майбутнього для підготовки стратегічних рішень.

Аналіз акціонерної вартості (Shareholder value analysis): вимір здатності компанії або підрозділу одержувати доходи вищі, ніж вартість залученого капіталу. Надає рамки для оцінки альтернатив по підвищенню акціонерної вартості.

Стратегічні альянси: угоди між фірмами, за якими кожна з них виділяє ресурси на досягнення загального набору цілей.

Стратегічне планування (Strategic planning): всеосяжний процес визначення того, чим повинен стати бізнес, і як розподілити ресурси для досягнення цієї мети.

Інтеграція ланцюжка постачань (Supply chain integration): синхронізація зусиль декількох сторін і постачальників, виробників, дистриб'юторів, дилерів і клієнтів для досягнення безперервного обміну інформацією, товарами і послугами через границі організацій.

Тотальне керування якістю: прив'язує вимоги клієнтів до характеристик продуктів і послуг, мета — нульовий рівень браку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >