< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Хто першим відніс поняття "культура" до духовної діяльності, назвавши "культурою душі" філософію? а) І. Кант; б)Сенека; в) Ціцерон?
 • 2. Оберіть правильні формулювання поняття "культура": а) пропас і наслідок творчої діяльності людини; б) творення нових матеріальних і духовних цінностей; в) високий рівень споживання; г) програмна діяльність орієнтована на впорядкування дійсності, протистоянні ентропії; д) діяльність, спрямована на виживання.
 • 3.Перше наукове визначення поняття "культура" (культура — сукупність "знань, вірувань, мистецтва моральності, законів, звичаїв та деяких інших здібностей та звичок, засвоєних людиною як членом суспільства") належить: а) І. Гердеру; б) Л. Вайту; в) Б. Тейлору; г) О. Шпенглеру; д) К. Юнгу.
 • 4. Вперше у науковий вжиток термін "культорологія" ввів: а)І. Гердер; б) Л.Вайт; в) В. Тейлор; г) О. Шпенглер; д) К. Юнг.
 • 5. Яка форма свідомості домінувала в якій культурній добі:
  • а) Відродження;
  • б) XX ст.;
  • в) XIX ст.;
  • г) доба Просвітництва;
  • д) Середньовіччя;
 • 1) релігія;
 • 2) мистецтво;
 • 3) політика;
 • 4) мораль;
 • 5) наука?
 • 6. Коли вияв національної культури стає надбанням світової:
  • а) коли вія належно розрекламований;
  • б) коли ним оволоділа вся національна спільнота;
  • в) коли цінності, розвинені в ній, стають досягненням усього людства?
 • 7. Яка установка в культурі більш важлива для розвитку мистецтва: а) додержання норми, стильових стандартів; б) відхилення від стандарту; в) прагнення поєднати стандарт і нову форму?
 • 8. Оберіть правильне визначення категорії "динаміка культури" : а) боротьба у культурному процесі різних смаків, поглядів, ідей та форм; б) зміна форм, стилів, перехід від однієї культурної системи до іншої (можливий і ренесанс, і занепад); в) рух у бік розвитку шляхом трансформацій.
 • 9. Яке поняття, введене Л. Гумільовим, означає пристрасне, непоборне прагнення людей до здійснення своїх ідей, цілей, ідеалів; те, що є основою всіх історичних діянь: а) синкретизм; б) пасіонарність; в) харизма; г) пантеїзм?
 • 10. Культура, виконує кілька життєво важливих функцій, головною з яких є: а) оборонна; б) регулятивна; в) функція соціалізації.
 • 11. Важливими стратегічними чинниками виживання нового виду стали: а) "інститут батьківства";
 • б) поява стандартизованих знарядь добування їжі;
 • в) зміна стратегії продовження роду; г) прямоходіння;
 • д) війни між зграями.
 • 12. Культурогенез став можливим завдяки (зазначте усі можливі варіанти): а) здатності працювати з інформацією (знаходити її та зберігати); 6) виникненню нової форми життєдіяльності — суспільства; в) розвитку інтелекту; г) свідомому прагненню домінувати серед інших видів; д) формуванню мистецтва як найдоступнішої форми засвоєння знань; є) моральним регулятотором.
 • 13. Хто із вчених дивився на життя людини крізь призму двох основних., на його думку, інстинктів — сексуального (інстинкт Еросу, або продовження життя) і руйнівного (інстинкт Танатоса, або смерті): а) К. Юнг б) З. Фрейд; в) Ф. Ніцше?
 • 14. За антропологічною концепцією культури поява; культури зумовлена: а) первинними, похідними та інтегративними потребами людства; б) розвитком релігія філософії, позитивної науки; в) боротьбою за виживання в умовах дикої природи.
 • 15. Що таке "артефактний світ": а) створені людиною матеріальні та духовні цінності; б) природний світ, що оточує людину; в) біосфера?
 • 16. Основоположником вчення про культурні архетипи як "колективне несвідоме" є: а) Сократ; б) А. Адлер; в) К. Юнг.
 • 17* О. Шпенглер вважав, що життєвий цикл кожної го типу культури складається з трьох етапів, перший з яких є періодом дитинства і нагромадження сил, другий — періодом виявлення і здійснення всіх потенцій, періодом інтенсивної творчості. Що відповідає третьому етапу: а) період створення шедеврів мистецтва і великих відкриттів у науці; б) агонія культури, розклад усіх елементів культури; в) період занепаду, період цивілізації, за якого творчість змінюється безпліддям, становлення — окостенінням?
 • 18. Хто автор терміна "фаустівська культура": а) Г. Гете; б) О. Конт; в) О. Шпенглер; г) П. Сорокін; д) І. Кант?
 • 19. Ігрову природу культури, діяльність-гру обґрунтували (зазначте усі можливі варіанти): а) Г.-Г. Гадамер; б) К. Керепьї; в) Й. Хейзинга; г) X. Ортега-і-Гассет; д) Г. Гессе.
 • 20. Що зумовлює формування нової культурної епохи: а) соціально-культурні зміни у певному культурному регіоні; б) нова культуротворча ідея; в) поява генерації художніх чи наукових геніїв?
 • 21. Які категорії культурології стосуються діалогу культур (зазначте усі можливі варіанти): а) культурна інтеграція; б) акультурація; в) культурний шок; г) мультикультуралізм; д) культурна самобутність?
 • 22. Які категорії культурології у своєму змісті відображають проблеми включення особистості у культурний простір: а) інкультурація особистості; б) культурна ідентифікація; в) культурна маргінальність; г) культурна картина світу?
 • 23. Національна культура, на думку Д. Антоновича, у своїй структурі містить: а) побутову, професійну, елітарну культуру; б) народну культуру та "культуру інтелектуальної верстви"; в) низьку, високу, масову культуру.
 • 24. Як називається культура? що осмислює сама себе: а) історія культури; б) культурологія; в) філософія культури?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >