< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести особистості

Ці тести призначені для виявлення і оцінювання особливостей ментальних здібностей або інтелекту. їх поділяють на тести дії (цільові особистісні тести) і ситуаційні тести, за якими оцінюють прийняття рішення досліджуваним в експериментальній (специфічній) ситуації.

До тестів дії (цільових особистісних тестів) зараховують: тест структури інтелекту (Р. Амтхауер, 1953), модифікація - "Методика дослідження особливостей мислення" (МІОМ); "Прогресивні матриці Равена" (Дж.-К. Равен, 1936) - оцінювання особливостей і рівня інтелекту; "Візуально-моторний гештальт-тест" - оцінювання зорово-моторної координації (Л. Бендер, 1938); "Тест візуальної ретенції" - оцінювання зорової пам'яті (А. Бентон, 1952); "Тест Виготського - Сахарова" - оцінювання формування понять в дітей і методик, призначених для оцінювання пам'яті дорослих (Л. Виготський; Л. Сахаров, 1927); "Шкала пам'яті Векслера" -(Векслер, 1946); "Коректурна проба" - оцінювання концентрації і стійкості уваги (Б. Бурдон, 1895); "Тест пам'яті Мейлі" - оцінювання зорової, слухової пам'яті (Мейлі, 1969); "Шкала оцінки Озерецького" - оцінювання рухових умінь і окремих компонентів моторики (М. Озерецький, 1923); тест "Спіраль" - оцінювання рухових функцій; тест "Линеограмми" - оцінювання перемикання уваги, пластичності розумових функцій; "Складна реакція з вибором" (СРВ) - оцінювання уваги, короткочасної пам'яті, комбінаторних здібностей; що визначає здатність до абстрагування; тест "Комбінаторні здібності"; тест "Кількісні відношення" - оцінювання логіко-математичних здібностей; тест "Встановлення закономірностей" - оцінювання уваги, пам'яті, логічного мислення; тест "Узори" - оцінювання уяви; тест "Фігури" - оцінювання образної пам'яті; тест "Червоно-чорні таблиці" - оцінювання переключення уваги; тест "Переплутані лінії" - оцінювання стійкості уваги; тест "Сенсорно-моторна координація"; тест "Інформаційний пошук" - оцінювання короткочасної пам'яті, уваги; тест "Слухомовна пам'ять"; тест "Словник" - дослідження індивідуального тезауруса, кругозору досліджуваних; тест "Умовиводи" - оцінювання логічного мислення; тест "Компаси" - оцінювання просторової уяви.

До ситуаційних тестів належать методика "Дилема вибору" (Н. Коган, М. Воллелч), за якою оцінюють стратегію поведінки досліджуваного і прогнозують його стиль прийняття рішення на основі вибору і опису ним 12 життєвих ситуацій; "Метод послідовної динамічної оцінки" - МПДО (Б. Шведін, 1989); автоматизовані діагностичні ситуаційні ігри "Тест", "Ритм", що складаються із семи субтестів, що оцінюють стан, інтелект і результативність специфічної гри (І. Носе, Є. Суслов, 1990).

Тести інтелекту

Призначені вони для оцінювання рівня розвитку ментальних здібностей, інтелекту суб'єкта. Ці методики охоплюють тести здібностей, тести досягнень і критерійно-орієнтовані тести.

До тестів здібностей належать: "Шкала вимірювання інтелекту Векслера" - WAIS (Д. Векслер, 1946); "Тест культурно-вільного інтелекту" - СИТ (Р.-Б. Кеттел, 1958); "Психологічні профілі Россолімо" (Г. Розсолімо, 1909); "Шкала розумового розвитку Стенфорд - Біне" (Л. Термен, 1916) для вимірювання коефіцієнта розумової здатності; "Батарея тестів загальних здібностей" - ОАТВ; "Шкільний тест розумового розвитку" - ШТРР, за допомогою якого оцінюють рівень розвитку інтелекту у школярів 6-8 класів.

Тести досягнень є найпоширенішими при психологічному відборі персоналу. Основною метою цих методик є оцінювання досягнутого людиною рівня компетентності у певній галузі. Проблемним зостається саме виявлення внутрішніх психологічних факторів діяльності, тобто того, за рахунок чого досягається результат. Ця група методик охоплює тести "Арифметичний рахунок", за допомогою якого досліджуються арифметичні здібності; "Шкала приладів", що оцінює ступінь орієнтованості досліджуваних за показаннями приладів; "Координати", що дає змогу виявити і оцінити операторські вміння та навики просторової орієнтації.

Критерійно-орієнтувальні тести є нечисленною групою психодіагностичних засобів, що допомагають виявляти рівень сформованості пізнавальної структури особистості у зіставленні з деяким об'єктивним (навчальним або діяльнісним) критерієм. Ступінь сформованості дії відображається у результатах розв'язання стимулюючих завдань. Такими методиками можна вважати: тести вивчення інтелектуальних здібностей, що складаються з чотирьох субтестів - "Аналіз рельєфу місцевості", "Аналіз емоційного стану за мімікою обличчя", "Аналіз газетних політичних текстів" і "Оволодіння порядком та правилами віддачі наказів" (І. Жильников, 1990); тест "Визначення здібності до навчання" - ОСО (І. Носе, 1990); тест-технологія "Семантичний аналіз діяльності" - САД (І. Носе, 1990), що дає змогу вимірювати характеристики психічної діяльності людини у процесі навчання; "Тест адекватних характеристик об'єкта" - ТАХО (І. Носе, 1992).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >