< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстри у статистиці підприємств

Адміністративні реєстри підприємств: ЄДРПОУ та Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців

Реєстри є особливою організаційною формою вивчення об'єкта спостереження, яка передбачає складання списку або переліку одиниць об'єкта із зазначенням необхідних ознак. Особливостями будь-якого реєстру є:

 • - повне охоплення всіх без винятку одиниць, які характеризують об'єкт спостереження;
 • - актуалізація бази даних реєстру за рахунок зміни характеристик його одиниць та їх кількості.

Завдяки таким особливостям реєстри у статистиці підприємств слугують унікальним інструментом, який на практиці використовується для контролю повноти участі респондентів у статистичних спостереженнях, для формування адресної частини генеральної сукупності одиниць спостереження, її стратифікації за різними ознаками (регіон, вид діяльності, форма господарювання) та проведення на цій основі різних видів вибіркових та інших несуцільних обстежень.

У європейській практиці реєстри підприємств вважають справжнім "золотим дном", особливо для організацій, які займаються розсиланням рекламних матеріалів, листів, інших інформаційних повідомлень різноманітними каналами зв'язку.

Усю сукупність реєстрів, які використовують у статистиці підприємств, за правовим та організаційним статусом можна поділити та дві основні групи: адміністративні реєстри та статистичні реєстри (рис. 2.1).

Особливістю адміністративних реєстрів є те, що вони забезпечують первинну ідентифікацію суб'єктів господарювання, яку в подальшому використовують всі адміністративні служби. На відміну від адміністративних, статистичні реєстри формуються і використовуються виключно органами державної статистики для статистичних цілей.

Види реєстрів у статистиці підприємств

Рис. 2.1. Види реєстрів у статистиці підприємств

Центральне місце серед адміністративних реєстрів підприємств посідає Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), який з 2004 року формується на основі даних адміністративного Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Ці реєстри забезпечують державний облік та єдину ідентифікацію суб'єктів господарювання, яку використовують всі адміністративні служби, насамперед, податкові та банківські.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться поза її межами. Завдання та недоліки запровадження і використання ЄДРПОУ для проведення статистичних спостережень за діяльністю підприємств наведені на рис. 2.2.

Основним нормативним документом, який регламентує порядок ведення та актуалізації даних в ЄДРПОУ, є Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Згідно з ним, усі юридичні особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території України і провадять свою діяльність на підставі законодавства України, повинні бути внесені до ЄДРПОУ.

Завдання та недоліки ЄДРПОУ

Рис. 2.2. Завдання та недоліки ЄДРПОУ

ЄДРПОУ має дворівневу структуру:

 • 1-й рівень - регіональний. Ведення ЄДРПОУ на основі даних про підприємства та місцеві одиниці, розташовані у кожному регіоні, забезпечують відповідні регіональні управління статистики в областях, АР Крим, м. Києва та Севастополя. В усіх регіональних центрах є відділи, відповідальні за ведення ЄДРПОУ. До їхніх обов'язків належать: введення інформації в інтерактивному режимі, логічний контроль облікових карток, присвоєння відповідних кодів, актуалізація даних реєстру, а також виведення суб'єктів з ЄДРПОУ.
 • 2-й рівень - центральний. На цьому рівні функціонування ЄДРПОУ забезпечують два відділи: Реєстру підприємств Центру обробки інформації Держстату (відповідає за ведення всієї бази ЄДРПОУ, підтримує технологію прийому інформації з регіональних баз ЄДРПОУ, контролює її, здійснює ведення класифікаторів) та відділ державних реєстрів і статистичних класифікацій Держстату України (здійснює методологічне керівництво та контроль за веденням ЄДРПОУ на регіональному і державному рівнях).

Інформаційний фонд ЄДРПОУ накопичує такі відомості про суб'єкти:

 • o ідентифікаційні - ідентифікаційний код і найменування суб'єкта;
 • o класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить суб'єкт, тощо;
 • o довідкові - місцезнаходження, телефон, телефакс, прізвище керівника, засновників тощо;
 • o реєстраційні - відомості про створення, припинення діяльності суб'єктів і вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

Ідентифікаційні коди з Реєстру присвоюють:

 • - державні реєстратори - суб'єктам, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
 • - органи державної статистики - суб'єктам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і відомості про які не становлять державної таємниці;
 • - відповідні центральні органи виконавчої влади - суб'єктам, відомості про яких становлять державну таємницю. Таким органам Держкомстат передає ідентифікаційні коди для ведення відомчого обліку.

На момент реєстрації (включення відомостей про суб'єкт до ЄДРПОУ) основний вид його економічної діяльності має заяв-ний характер. У зв'язку з цим, згідно з п.8 Положення про ЄДРПОУ, органи державної статистики відповідно до статистичної методології на підставі даних державних статистичних спостережень за діяльністю підприємств за рік визначають основний фактичний вид діяльності суб'єкта. Цей вид економічної діяльності у подальшому зазначається в Реєстрі, про що має бути поінформований державний реєстратор.

Актуалізація бази даних ЄДРПОУ на регіональному рівні здійснюється у робочі дні, а на державному - двічі на місяць.

Підставою для включення до ЄДРПОУ або вилучення з нього відомостей про суб'єкти є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Згідно із цим Законом, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, чи факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців здійснює державний реєстратор виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи, або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (далі - Єдиний державний реєстр (слід відрізняти його від Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), який ведуть органи державної статистики) - це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру повинні забезпечувати: передання відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування повідомлень і відомостей з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що передбачені відповідним Законом, у тому числі для взяття на облік, зняття з обліку юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Повідомлення державного реєстратора про проведення реєстрації юридичної особи в Єдиному державному реєстрі та відомостей відповідної реєстраційної картки є підставою для взяття юридичної особи на облік (зокрема в ЄДРПОУ) в органах державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків.

Територіальні органи державної статистики перевіряють відомості, що містяться у реєстраційних картках, отриманих від державних реєстраторів, присвоюють класифікаційні коди суб'єктам відповідно до державних класифікаторів, передають інформацію про зміни та доповнення до Реєстру державного рівня та здійснюють актуалізацію даних ЄДРПОУ.

Відповідно до Положення про порядок та умови користування даними ЄДРПОУ, на підставі письмового запиту користувача (юридичної чи фізичної особи) органи державної статистики можуть надавати інформацію у вигляді:

 • - аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення і групування даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;
 • - витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • - довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України встановленого і затвердженого Держстатом зразка;
 • - класифікаторів.

У довідці з ЄДРПОУ зазначається ідентифікаційний код та коди класифікаційних ознак суб'єкта. Ідентифікаційний код суб'єкта є: єдиним для всього інформаційного простору України; зберігається за ним протягом усього періоду його існування; обов'язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документів суб'єкта і зазначається на його печатках і штампах.

У формі витягу з ЄДРПОУ органи державної статистики можуть надавати інформацію з переліком підприємств (області, району, міста чи іншого населеного пункту), внесених до ЄДРПОУ, їх назви, адреси, номери телефонів, види діяльності. Інформація щодо суб'єктів ЄДРПОУ за такими категоріями даних, як ідентифікаційні, класифікаційні, довідкові та реєстраційні, не є конфіденційною, на відміну від первинних показників, які характеризують ресурси та фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Користування даними ЄДРПОУ є платним, а вартість таких послуг затверджується спеціальним наказом Держстату України. На безоплатній основі користуватися даними Державного реєстру мають право лише органи державної влади, які фінансуються з державного бюджету. Умови користування даними ЄДРПОУ визначено Положенням про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 р. №386, а також Типовим стандартом надання адміністративної послуги з видачі довідки з ЄДРПОУ.

За даними ЄДРПОУ органи державної статистики публікують загальнодержавний і регіональні статистичні збірники ("Суб'єкти господарської діяльності в ЄДРПОУ"), які містять кількісну характеристику підприємств і організацій України та її областей за видами діяльності, організаційно-правовими формами господарювання, адміністративними районами і містами, іншими ознаками.

Адміністративні реєстри підприємств забезпечують основу інформаційної бази про діяльність суб'єктів підприємництва. Водночас їх основним недоліком є відсутність достатньої інформації про всі типи статистичних одиниць, необхідні органам державної статистики для проведення спостережень за діяльністю підприємств. Саме з цією метою органи державної статистики здійснюють ведення реєстру статистичних одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >