< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання

Сутність аналізу фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання. Фінансовий стан підприємства. Мета, завдання та послідовність фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання. Система методів фінансово-інвестиційного аналізу. Прийом порівняння. Прийом розрахунку відносних величин. Система показників аналізу фінансового стану підприємства, методика їх розрахунку та аналізу. Показники ринкової активності. Коефіцієнт ("ціна-дохід" ("Price/Earnings"). Коефіцієнт дивідендної віддачі акцій ("Dividend Yield"), Коефіцієнт дивідендних виплат ("Dividend Payout"). Коефіцієнт "ціна-виручка ("Price-Sales"). Коефіцієнт "ціна-балансова вартість" ("Priсe-Book Value"). Балансовий метод. Аналіз детермінованих та стохастичних моделей. Методи факторного аналізу. Інтегральний прийом. Поняття інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів

Поняття ризику та невизначеності. Мета врахування ризиків та невизначеності в проектному аналізі. "Золоте правило" інвестування. Види, типи та форми ризиків інвестиційних проектів. Систематичний та індивідуальний ризик. Особливості оцінки ризиків на різних стадіях проектного циклу. Стійкість проекту і її види. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику. Методи оцінки ризику інвестиційних проектів. Термін окупності як вимірник ризику проекту. Експертний аналіз ризиків. Метод аналогій. Метод ставки відсотка з поправкою на ризик. Метод коефіцієнтів зниження. Метод критичних значень (метод варіації параметрів). Статистичні показники оцінки рівня ризику. Очікуване значення доходності. Показники варіації і їх використання в оцінках ризику проектів. Аналіз чутливості проекту: методика застосування, переваги і недоліки. Метод точки беззбитковості. Готівкова і фінансова беззбитковість. Зона безпеки проекту. Сутність та порядок розрахунку операційного важеля. Вплив операційного важеля на зміну прибутку та рівень ризику. Метод сценаріїв. Метод "дерева рішень". Метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Аналіз кумулятивних профілів ризику.

Аналіз ринку фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції. Ринок фінансових інвестицій. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій. Індикатори ринку фінансових інвестицій. Характеристика основних індексів фінансового ринку (група індексів Доу Джонса, індекси американської фондової біржі, індекси Національної асоціації фондових дилерів та інші). Індекси ринку фінансових інвестицій України (L-індекс, індекс IPI-U, індекс Business Partners, індекс WOOD-15, індекс КАС-20 тощо). Технічний аналіз: сутність та принципи. Використання трендів в технічному аналізі. Види та типи трендів трендів. Графічні методи технічного аналізу. Особливості використання лінійних графіків в технічному аналізі. Стовпчикові діаграми. Побудова та використання графіків у вигляді "барів". "Японські свічки" та їх аналіз. Застосування в технічному аналізі рафіків типу "хрестики-нулики". Кількісні методи технічного аналізу. Ковзкі середні та їх використання в аналізі ринку фінансових інвестицій. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. Особливості макроекономічного фундаментального аналізу. Вплив стану кон'юнктури ринку на інвестиційну активність. Вплив зміни ставки відсотку на вартість фінансових інвестицій. Фундаментальний аналіз регіонального рівня. Галузевий фундаментальний аналіз. Особливості впливу економічного циклу та інвестиційну активність в галузі. Фундаментальний аналіз окремих підприємств. Інвестиційний клімат. Фактори формування інвестиційного клімату. Методи оцінки інвестиційного клімату.

Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

Фінансові інструменти. Інструменти фондового ринку. Інструменти грошового ринку. Інструменти кредитного ринку. Фінансові активи. Фінансові зобов'язання. Інструменти власного капіталу. Похідні фінансові інструменти. Цінні папери. Класифікація цінних паперів. Поточна внутрішня вартість фінансового інструменту. Метод капіталізації вартості. Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти. Оцінка інвестиційних якостей акцій. Ефективність інвестицій в акції. Внутрішня ціна акцій. Модель Уілсона. Оцінка внутрішньої вартості акції, якщо передбачається її продаж. Оцінка акцій з постійним коефіцієнтом зростання. Модель Гордона. Оцінка акцій з наднормальним зростанням. Оцінка інвестиційних якостей облігацій. Основні параметри облігацій. Внутрішня вартість облігації. Оцінка облігації з фіксованими платежами. Процентний ризик облігацій. Курс облігацій. Облігації з дисконтом. Оцінка дисконту. Дисконт за ризик корпоративного дефолта. Облігації з премією. Оцінка премії. Купонання доходність облігації. Поточна доходність облігації. Ставка розміщення облігації. Оцінка облігації з періодичною виплатою процентів з необмеженим терміном погашення. Оцінка облігації, проценти за якою сплачуються в момент погашення. Оцінка облігації з нульовим купоном. Оцінка облігації, викупна ціна якої відрізняється від номіналу.

Оцінювання стратегії фінансового інвестування

Інвестиційна стратегія. Типи інвестиційної стратегії. Активна інвестиційна стратегія. Пасивна інвестиційна стратегія. Модель "гри з природою". Матриця виграшів. Матриця ризиків . Вибір оптимальної інвестиційної стратегії в ситуації невизначеності. Критерій маси-макса. Критерій Вальда. Критерій Севіджа. Критерій Гурвіца. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику. Критерій математичного очікування. Критерій Лапласа. Критерій Трейнора. Критерій Шарпа.

Аналіз інвестиційного портфеля

Поняття портфеля інвестицій. Класифікація інвестиційних портфелів. Оптимізація портфеля реальних інвестицій. Просторова оптимізація. Особливості оптимізації портфеля з можливістю часткової участі в фінансуванні проектів. РЕВ-діаграма. Часова оптимізація. Індекс можливих втрат. Оптимізація обсягу капітальних вкладень. Графік інвестиційних можливостей. Графік граничної вартості капіталу. Модель Марковіца. Криві байдужості. Очікувана доходність портфеля інвестицій. Стандартне відхилення доходності портфеля. Коваріація доходності інвестиційних активів. Диверсифікація портфеля. Модель оцінювання капітальних активів (модель Шарпа). Коефіцієнти а та Я інвестиційного активу. Систематичний та несистематичний ризик портфеля. Премія за ризик. Лінія ринку фінансового активу. Лінія ринку капіталу. Я-коефіцієнт портфеля. Арбітражна теорія оцінювання капітальних активів (модель Росса). Правила формування арбітражного портфеля. Чутливість доходності до факторів ризику.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >