< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Право на компонування інтегральної мікросхеми

Поняття та умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми

Розвиток науково-технічної діяльності та генезис його технологічної складової привів до появи в останні десятиліття нових результатів творчості, що потребують створення належного механізму правової охорони. Одним із нових об'єктів інтелектуальної власності, правова охорона якого лише перебуває на стадії формування, є топографії інтегральних мікросхем.

Топографією інтегральної мікросхеми вважається зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Носієм топографії є інтегральна мікросхема, тобто мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Інтегральна мікросхема являє собою частину напівпровідникової пластини, на якій сформовано ряд елементів мікросхеми та з'єднань між ними.

На відміну від спеціального законодавства, ЦК України для позначення цього об'єкта інтелектуальної власності використовує термін "компонування інтегральної мікросхеми", який є синонімічним передбаченій законом "топографії інтегральної мікросхеми". ЦК України у ст. 420 також трактує дані категорії як тотожні.

Крім глави 40 ЦК України відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем (далі - топографії І MC), регулюються Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 р.1 та низкою підзаконних правових актів. До останніх належать: постанова КМ України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми" від 14 січня 2004 р. № 82, накази МОН України "Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми" від 18 квітня 2002 p. № 2603, "Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем" від 12 квітня 2001 р. № 2924, "Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії використання топографії інтегральної мікросхеми" від 3 серпня 2001 р. № 5775.

Суттєвий вплив на розробку національної системи правової охорони інтегральних мікросхем та, зокрема гл. 40 ЦК України, справили Вашингтонський договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем 1989 р. та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТР1ПС)6.

Основною вимогою правової охорони топографії інтегральної мікросхеми є її оригінальність. Стаття 471 ЦК України і ст. 5 Закону "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" зазначають, що топографія І MC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною.

Оригінальність топографії І MC означає, що вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії, має відмінності, що надають їй нові властивості, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності (надалі - Держдепартамент) або до дати її першого використання.

Необхідно підкреслити, що чинним законодавством встановлена презумпція оригінальності топографії. Топографія ІМС визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне. Фіксація даної презумпції має достатньо важливе значення для системи державної реєстрації топографій ІМС. Заявлена топографія перевіряється лише на предмет її відповідності формальним вимогам, тобто свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС може бути визнане недійсним у разі невідповідності заявленої топографії критерію оригінальності. Подібна система правової охорони інтелектуальної власності застосовується також у сфері патентування корисних моделей та промислових зразків.

Топографія, яка містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки або на дату першого використання топографи ІМС, може бути визнана оригінальною тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимогам оригінальності, тобто є результатом творчої діяльності її автора.

Не впливає на визнання топографії ІМС оригінальною розкриття інформації про неї автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до Держдепартаменту заявки на реєстрацію цієї топографії ІМС не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання топографії ІМС покладається на заінтересовану особу. Тому не може бути визнана оригінальною та топографія ІМС, заявка на реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки від дати її першого використання.

Для визнання недійсною правової охорони топографії ІМС зацікавленій особі необхідно довести, принаймні, одну з трьох обставин: J) топографія ІМС створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми; 2) топографія ІМС не має відмінностей, що надають їй нових властивостей; 3) топографія ІМС відома у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки на її реєстрацію або до дати її першого використання.

Слід враховувати, що правова охорона не поширюється на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію ІМС. Об'єктом правової охорони виступає сама ІМС, тобто взаємне розташування елементів мікросхеми. У разі відповідності критеріям охороноздатності способи та технології, що використовувалися для виготовлення ІМС можуть бути самостійними об'єктами патентних прав.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >