< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація оплати праці на малому підприємстві

Як відомо, діяльність малих підприємств, їх юридична, економічна самостійність та ефективність виробництва значною мірою залежать від раціональної організації оплати праці працівників.

Організація оплати праці - один з найважливіших інструментів" що характеризує взаємозв'язок міри праці й міри її оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати - прожитковий рівень як вихідний її елемент.

Витрати на оплату праці визначаються малим підприємством самостійно. Політику малого підприємства у сфері оплати праці обумовлюють такі чинники:

 • - державне регулювання заробітної плати;
 • - рівень вартості життя;
 • - розмір заробітної плати у конкурентів;
 • - фінансовий стан малого підприємства. Витрати на оплату праці складаються з двох частин:
 • - засоби на оплату праці, що входять у витрати виробництва;
 • - частина прибутку, яка скеровується для додаткового матеріального заохочення працівників.

До витрат, що входять у витрати виробництва, належать:

 • - витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці;
 • - витрати, передбачені законодавством за невідпрацьований час;
 • - витрати, пов'язані з навчанням та перепідготовкою кадрів;
 • - витрати за виконання робіт за договорами підряду. За рахунок прибутку здійснюються такі виплати:
 • - винагороди за підсумками року;
 • - разові заохочення за виконання особливо важливих робіт;
 • - матеріальна допомога;
 • - разові виплати працівникам, що йдуть на пенсію;
 • - вартість путівок та зниження вартості харчування в їдальні;
 • - інші виплати індивідуального характеру;
 • - дивіденди за акціями та внесками членів трудового колективу в майно малого підприємства.

Організація оплати праці здійснюється на основі самостійно розробленого і затвердженого на підприємстві "Положення про оплату праці". Конкретний порядок використання фонду оплати праці визначається з урахуванням умов діяльності, структури апарату управління та чисельності працівників.

На малих підприємствах, які не мають структурних підрозділів, фонд оплати праці використовується безпосередньо на індивідуальну оплату праці працівників. На малих підприємствах, де є виробничі дільниці, відділи та інші служби, фонд оплати праці доцільно розподіляти за відповідними структурними підрозділами.

Система оплати праці на малому підприємстві має бути чітко сформульована і відтворена у відповідному Положенні про систему та умови оплати праці працівників малого підприємства, в якому зазначено:

 • - мету та основні завдання діяльності підприємства, які реалізують його працівники;
 • - структуру основної заробітної плати за елементами;
 • - показники, за якими певним групам та категоріям працівників нараховується заробітна плата;
 • - умови, за яких основна заробітна плата працівників може бути підвищеною або зниженою до рівня, передбаченого трудовим договором, із визначенням показників та умов діяльності, за якими це підвищення або зниження може бути здійснено, та розмірів такого підвищення або зниження;
 • - показники та умови нарахування додаткової оплати праці: премій, доплат, надбавок або інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Графічно відтворений на рис. 7.4 спектр систем організації оплати праці та їх модифікацій допоможе малим підприємствам побудувати таку систему організації оплати праці, яка забезпечить не лише справедливість в оплаті праці, а й сприятиме посиленню мотивації працівників до високопродуктивної праці та їх зацікавленості у високих кінцевих результатах роботи підприємства.

Основою будь-якої системи організації оплати праці є заробітна плата, яка в системі соціально-економічних індикаторів розвитку економіки посідає одне з провідних місць. За своєю суттю це складна і багатоаспектна категорія. З одного боку, вона є основним джерелом доходу для найманих працівників малих підприємств, а з іншого - суттєвим елементом витрат виробництва для роботодавців і в той же час дієвим чинником мотивації працівників до високопродуктивної праці.

На динаміку реальної заробітної плати працівників малого підприємства впливають чинники протилежної спрямованості (рис. 7.5). Саме від них значною мірою залежить те, як заробітна плата виконуватиме свої економічні та соціальні функції.

Узагальнення теоретичних досліджень у галузі праці й трудових відносин, досвіду організації оплати праці на малих підприємствах у країнах з розвинутою і перехідною економікою дає змогу стверджувати, що функціонування заробітної плати в економіці ринкового типу здійснюється через відповідну її організацію, тобто поєднання:

 • а) ринкового "самонастроювання", у тому числі кон'юнктури ринку праці у сфері малого підприємництва;
 • б) державного регулювання;
 • в) договірного регулювання через укладення генеральних, галузевих, регіональних (регіонально-галузевих) угод і колективних договорів на рівні малих підприємств, а також індивідуальних трудових договорів з найманими працівниками;
 • г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (у структурному підрозділі) з використанням таких елементів, як тарифна система, нормування праці, форми й системи оплати праці.

Отже, діяльність малого підприємства зумовлює певні особливості мотивації, організації та оплати праці. Тому мале підприємство самостійно визначає порядок наймання та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність працівників, надання вихідних днів і відпусток. Організація праці та її оплата на малому підприємстві не можуть погіршувати умови праці, визначені трудовим законодавством.

Особливості та рекомендації щодо організації оплати праці на малих підприємствах

Рис. 7.4. Особливості та рекомендації щодо організації оплати праці на малих підприємствах

Чинники, що впливають на реальну заробітну плату персоналу малих підприємств

Рис. 7.5. Чинники, що впливають на реальну заробітну плату персоналу малих підприємств

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >