< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Наступним різновидом перегляду судових рішень є провадження за нововиявленими обставинами

Нововиявленими обставинами є такі обставини, які не були відомі і спростовують висновки, що були зроблені судом та викладені у судовому рішенні, яке набрало законної сили. Тобто нововиявленими обставинами є:

 • 1) юридичний факт, що існував на час розгляду справи;
 • 2) юридичний факт, що має істотне значення для справи, тобто тягне виникнення, зміну або припинення правовідносин;
 • 3) обставина, що не була та не могла бути відомою під час розгляду справи ані суду, який розглядав справу, ані заявнику.

До таких обставин належать:

 • 1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 • 2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення (обставини, що пов'язані з недоброякісністю доказового матеріалу);
 • 3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
 • 4) скасування судового рішення, яке стало підставою для винесення постанови чи постановления ухвали, що належить переглянути;
 • 5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами. Така заява може бути подано протягом 1 місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

Виконання судового рішення

Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено КАС, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, встановленого КАС, якщо таку заяву не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через 5 днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановления.

Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.

Негайно виконуються постанови суду про:

 • 1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за 1 місяць;
 • 2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за 1 місяць;
 • 3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 • 4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;
 • 5) уточнення списку виборців;
 • 6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
 • 7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;
 • 8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.

Негайно також виконуються постанови суду, винесені в порядку скороченого провадження.

Суд, який виніс постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до негайного виконання постанову: у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами І, 2 ч. 1 ст. 256 КАС; про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в 3- денний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку.

Крім того, КАС у розділі V детально регулює порядок виконання судових рішень в адміністративних справах, звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання, процедуру оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання, примирення сторін у процесі виконання, відстрочення і розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення, поворот виконання судових рішень та особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >