< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

ПЛАН

 • 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
 • 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником
 • 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника
 • 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному

віці

 • 2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят
 • 2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
 • 2.3. Позаситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
 • 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток

дитини

Література

 • 1. Воспитание гуманних чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколи-енко, В. К. Котьгрло. - К.: Рад. школа,1987. - 174 с.
 • 2. Воспитание нравственньїх чувств у старших дошкольников / Под ред. А. М. Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989. - 96 с.
 • 3. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до семи лет. - М., 1992.
 • 4. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т. А. Репиной. - М.: Педагогика, 1987. - 190 с.
 • 5. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. - Минск: Народная асвета,1984. - 240 с.
 • 6. Кононко Е. Л. Чтобьі личность состоялась. - К.: Рад школа, 1991. - 221 с.
 • 7. Лисина М. И. Проблемь онтогенеза общения. - М.: Педагогика, 1986. - 144 с.
 • 8. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. -М.: Просвещение, 1990. - 160 с.
 • 9. Отношения между сверстниками в группе детского сада / Под

ред. Т. А. Репиной. - М., 1978.

 • 10. Приходько Ю. О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. - К.: Рад школа, 1987. - 126 с.
 • 11. Психология совместного труда / Под ред. Я. Л. Коломинского.
 • - Минск: Народная асвета, 1987. - 94 с.
 • 12. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А. Г. Рузской. - М.: Педагогика, 1989. - 216 с.
 • 13. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста. / Под ред. А. В . Запорожца, Я. З. Неверович. - М.: Педагогика,1986.
 • - 176 с.
 • 14. Репина Т. А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. - М.: Педагогика,1988. - 232 с.
 • 15. Смирнова Е.О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. - М.: Школа-Пресс 1997. - 383 с. - С. 211-223, 297-315.
 • 16. Субботский Е. В. Психология отношений партнерства у дошкольников. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 144 с.
 • 17. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. - М.: Изд. Центр "Академия",1997. - С. 107-115.
 • 18. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В. К. Котырло. - М.: Педагогика,1987 . - 142 с.

Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку

Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником

У системі взаємовідносин дитини з оточуючими можна виділити дві, важливі у виховному плані, лінії: дитина-дорослий, дитина-дитина.

Взаємовідносини дитина-дорослий мають провідне значення, виступають першоосновою всіх видів ставлення дитини до дійсності й джерелом її психічного розвитку.

Дорослий - носій зразків, норм, правил, прийнятих у суспільстві, його позиція характеризується словами: "старший, знаючий, авторитетний, вмілий". З віком у дитини виникає і чимдалі посилюються потреби у самостійності, творчості, самопізнанні реалізувати які він прагне з ровесником як рівним собі партнером.

На думку М.І.Лісіної, спілкування дитини з дорослим та з ровесником - різновиди єдиної комунікативної діяльності. Ці різновиди об'єднує предмет діяльності - інша людина, партнер дитини по спілкуванню, а також - продукт, яким виступає самопізнання й самооцінка через пізнання й оцінку партнера (і партнером) [119, с. 19].

Водночас дослідники спілкування між ровесниками у дошкільному віці А. Г. Рузська, Л. М. Царєгородцева, Л. Н. Галігузова, Н. І. Ганошенко, О. О. Смірнова, Д. Б. Годовікова, Н. Н. Авдєєва та ін. підкреслюють специфічну роль у загальному психічному розвиткові дитини її спілкування з однолітками порівняно із спілкуванням із дорослими. Контакти з однолітками відзначаються невимушеним і розкутим характером, яскравим емоційним забарвленням. Водночас ці контакти значно поступаються сфері спілкування з дорослими своєю змістовністю та глибиною особистісних відносин. На думку колективу психологів під керівництвом А. Г. Рузської, у спілкуванні з ровесником створюються умови, що забезпечують дитині самопізнання й самооцінку у тих видах діяльності, що відбуваються спільно з ровесником. Спілкування з рівним за статусом партнером створює сприятливі умови вільного виявлення творчих потенцій дитини в умовах відсутності обмежуючих настанов так контролю дорослих. Спілкування з ровесником стимулює розвиток ініціативності дошкільників [119, с. 200].

Інші дослідники звертають увагу на те, що у товаристві ровесників відбувається взаємовплив, а у спілкуванні з дорослим останній підпорядковує собі дитину, яка виступає виконавцем (К. Вокслер). Дошкільники рідше виявляють альтруїстичну поведінку щодо дорослого, менш агресивні та менш наполегливі у спробах спілкуватись з ним; а вимоги та протидію частіше адресують ровесникам (Р. Краснор, Б. Л. Вайтинг). Дослідження Є. В. Субботського свідчать, що ровесник сприяє формуванню критичного ставлення. Такої ж думки притримується Г. А. Цукерман.

У лабораторії дошкільного виховання Інституту психології ім. Г. С. Костюка у 80-х роках було проведено низку досліджень взаємин дошкільників, які показали їх необхідність при формуванні позитивної спрямованості на іншу людину, у розвитку гуманних почуттів та навичок гуманної поведінки (В. К. Котирло, С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір, Ю. О. Приходько).

Таким чином, спілкування з дорослим виступає важливим, але недостатнім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особистості дошкільника. На його основі повинні розвиватись взаємовідносини дитини з ровесниками, які є необхідною умовою її готовності до шкільного навчання.

Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

Внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний у п'ятьох сферах особистості: етичній, пізнавальній, самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці. Розглянемо вплив спілкування і спільної діяльності з ровесником на кожну з цих сфер.

 • 1) В етичному розвитку відбувається формування моральних уявлень, гуманного ставлення до інших, позитивної емоційної спрямованості на оточуючих, навичок співпраці й взаємодії з партнером, взаєморозуміння, співпереживання (В. К. Котирло, Ю. О. Приходько).
 • 2) Розвиток пізнавальної діяльності полягає:
  • а) у засвоєнні здатності до виділення різноманітних поглядів на певне явище чи об'єкт та узгодження цих поглядів між собою;
  • б) оволодінні логічними операціями заперечення, доведення, аргументації, переконування.
 • 3) У розвитку самосвідомості спілкування і спільна діяльність з ровесником становить неодмінну умову виникнення чимдалі адекватніших оцінок одноліток, а згодом і самооцінки, її когнітивного, емоційного та вольового компонентів.
 • 4) Розвиток творчості, самостійності, ініціативності відбувається за рахунок того, що діти самостійно налагоджують контакти між собою, визначають їх мету, організовують сюжетно-рольову гру, визначають сюжет та розподіляють ролі, підбирають замінники. Висувають власні ініціативи і приймають ініціативи інших. За відсутності заборон з боку дорослого діти мають можливість діяти на свій розсуд.
 • 5) Навички спілкування і спільної діяльності полягають у розвитку навичок соціальної перцепції, узгодження дітьми своїх думок і дій, розробки спільного плану, насамперед, у грі; здатності висловлювати співчуття, надавати взаємопідтримку, робити взаємооцінки; розподіляти іграшки.

ВИСНОВКИ про особливості спілкування дошкільника з ровесником:

 • - спілкування з дорослим виступає вирішальним, але недостатнім фактором повноцінного, гармонійного розвитку особистості дошкільника;
 • - спілкування з однолітками є необхідною умовою формування готовності до навчання у школі;
 • - взаємовідносини дитини з ровесниками значно відрізняються за своїми функціями, змістом, енергетикою від спілкування дитини з дорослими;
 • - внесок спілкування і спільної діяльності з ровесником у розвиток дошкільника найбільш помітний в етичній, пізнавальній сферах особистості, у розвитку самосвідомості, творчих здібностей, здатності до співпраці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >