< Попер   ЗМІСТ

Висновки

Викладання - процес творчий, суто індивідуальний і залежить від особистості педагога. Не можна нав'язувати невластиві методи викладання тому, хто їх не розуміє або не визнає. У будь-якому навчальному процесі і тим більше у вищій школі все має бути глибоко науковим, логічним, доказовим і водночас доступним, що викликає інтерес та розвиває допитливість аудиторії.

Цей навчальний посібник не претендує на істину в останній інстанції. Автори не відхиляють традиційних, випробуваних та перевірених часом методів викладання суспільних дисциплін у вищій школі. їх і надалі потрібно поглиблювати та вдосконалювати, але час потребує нових підходів, злетів і дерзань. Активні форми роботи зі студентами, як нам здається, є одним із таких нових починань. Цей навчальний посібник - викладення досвіду двох педагогів, які довгий час займались викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах міста Запоріжжя. Сподіваємося, що посібник викличе інтерес викладачів вищої школи. А якщо принаймні деякі методи будуть ними використані, то це буде незаперечною ознакою визнання правильності обраного нами шляху.

Наше щире побажання Вам, шановні педагоги: шукайте, пробуйте і будете Ви нагороджені за свою працю любов'ю та визнанням своїх студентів.

Література

 • 1. Аберкомби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь: Пер с англ. / Под ред. С.А. Ерофеева. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1997. - 420 с.
 • 2. Айзенк Ганс Ю. Проверьте свои способности: Пер с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 1992. - 176 с.
 • 3. Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, переобразование и психологическая защита // Психологический журнал.- 1994. - Т. 15. - № 1. - С. 3-18.
 • 4. Антонов Г. А ученому, как соловью - песня...? // Зеркало недели. - 2002. - № 49 (424). - 21 декабря. - С. 15.
 • 5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. П.С. Гуревича. - М.: Изд. группа "Прогресс-Политика", 1992. - 608 с.
 • 6. Афанасьев В.Г., Хабаров В.С., Черняк Ю.И. Эффективность - теория, методология, практика // Социологические исследования. - 1990. - № 4. - С. 3-14.
 • 7. Бабич Л.М., Рибчинська Л.А. Роль європейського простору вищої освіти в підвищенні конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів // Матеріали науково-практичної конференції "Прикладна соціальна політика: проблеми використання та разповсюдження". - Донецьк, 2002. - Т. 1. - С. 127-133.
 • 8. Батченко Л.В., Череватский Д.Ю. Развитие системы высшего образования в Украине в период рыночных преобразований. - Донецк: ИЭП, 1997. - 20 с.
 • 9. Батченко Л.В. Трансформаційні процеси в освіті України. - Донецьк: ІЕП, 1996. - 30 с.
 • 10. Бергер В.Я. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива: Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1996.
 • 11. Бергер В., Лукман Т. Социологическое конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Медиум, 1995. -
 • 323 с.
 • 12. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. - М.: Фаир Пресс, 2000. -
 • 408 с.
 • 13. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 190 с.
 • 14. Бестужев-Лада И.В. Методика долгосрочного упреждающего анализа данных в технологическом программировании // Социологические исследования. - 2000. - № 1. - С. 37-41.
 • 15. Бестужев-Лада И.В. Социальный прогноз и социальные нововведения // Социологические исследования. - 1990. - № 8. -С. 87-93.
 • 16. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. - 2-е вид., доп. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 288 с.
 • 17. Бишон С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. - СПб.: Питер, 2002. - 384 с.
 • 18. Блау П.М. Исследование формальных организаций // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г.В. Осипова. - М.: Прогресс, 1972. - С. 93-100.
 • 19. Боженко О. Молодь не треба захищати. їй лише варто забезпечити умови для самореалізації // Віче. - 1995. - № 9. -

С. 76.

 • 20. Большой толковый социологический словарь: В 2 т. / Сост. Девид Джери, Джулия Джери - М.: Вече-АСТ, 1999.
 • 21. Бондаренко В. Михаил Згуровский: "Финансируя интеллект, мы тем самым вкладываем деньги в свое будущее" // Зеркало недели. - 2002. - № 48 (423). - 14 декабря. - С. 13.
 • 22. Бочелюк В.И. Самопрограмування управлінської діяльності педагога // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К. - Запоріжжя - Одеса, 2002. - Вип. 13. - С. 128-134.
 • 23. Бочелюк В.И., Буланов В.А. Особливості вузівського навчання: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2002. - 56 с.
 • 24. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Номонологические структуры научных теорий. - К.: Наукова думка, 1993. - 219 с.
 • 25. Бурдье П. Университетская догма и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos" 96. - М., 1996. - С. 8-31.
 • 26. Буслова М.К. Новые технологии как фактор социальной динамики / АН Белоруси. Институт философии права. - Минск:

Право, 1996. - 49 с.

 • 27. Валерстайн В.Т. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Городяненко. - Днепропетровск, 2001. - С. 283.
 • 28. Варяник В.Т., Івченко Ж.Д. Соціологія праці і управління в технічному вузі // Тези доповідей республіканської науково-методичної конференції "Проблеми гуманізації технічної освіти". 13-15 жовтня 1992 р. - К.: ВМК ВО, 1992. - С. 265-266.
 • 29. Варяник В.Т., Івченко Ж.Д. Соціологія праці і управління в технічному вузі // Тези доповідей Республіканської науково-методичної конференції. 18-20 травня 1993.- Запоріжжя, 1993. -С. 27.
 • 30. Варяник В.Т., Ивченко Ж.Д. Политология и социология в техническом вузе при подготовке магистра (Из опыта ЗГТУ) // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 травня 1995. - К., 1995. - С. 288-291.
 • 31. Варяник В.Т., Ивченко Ж.Д. Проблеми гуманизации технического образования // Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів: Збірник наукових праць науково-методичної конференції. 28-30 жовтня 1997 р. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. -С. 45-47.
 • 32. Васюта-Беркут А.А. Есть ли взятки в государственных вузах? // Персонал. - 1999. - № 6. - С. 80-81.
 • 33. Вишневский Ю.Р., Рубина Л.Л. Социальный облик студенчества 90-х // Социологические исследования. - 1997. - № 10.
 • 34. В контексте конфликтологии: диагностика и методология управления конфликтной ситуацией / Отв. ред. Т.М. Дридзе, Л.Н. Цой. - М.: Изд-во Института социологии РАН, 2001. -№ 3. - 176 с.
 • 35. Войтович С.О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. - К.: Інститут соціології НАНУ, 1998. - 170 с.
 • 36. Воронкова В.Г. Управление как единый социальный организм // Нова парадигма. - 1999. - Вип. 10. - С. 8-18.
 • 37. Воронкова В.Г. Глобализация образования в ХХ веке // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя: ЗДІА, 2002. - Вип. 9.- С. 6-17.
 • 38. Вовканыч С.И., Парфенцева Н.А. Социальный интеллект: метафора или научное понятие // Социологические исследования. - 1993. - № 8. - С. 153.
 • 39. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах: Енциклопедія українознавства. - Дніпропетровськ: ВАТ "Дніпрокнига",1999.
 • 40. Гавриленко І. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і управління. - 1998. - № 2. - С. 7-9.
 • 41. Гавриленко І.М., Скідін О.Л. Соціологія освіти: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Етта Прес, 1998. - 396 с.
 • 42. Гей М.І. Що таке педагогічна діагностика і для чого вона потрібна? // Педагогічний пошук. - 1997. - № 3. - С. 17-18.
 • 43. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов. - Челябинск,1991.
 • 44. Гидденс Э. Глобализация социальной жизни // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Го-родяненко. - Днепропетровск: Из-во ДНУ, 2001. - С. 298-308.
 • 45. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. - К., 1997. - 307 с.
 • 46. Головатый Н.Ф. Современная молодежная политика (социологический аспект) // Матеріали засідання секції "Соціологія молоді". - К., 1993. - С. 18.
 • 47. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - К., 1988.
 • 48. Головаха Е.И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине. - К.: Ин-т социологии НАНУ, 1996. - 143 с.
 • 49. Головаха Е.И. Отношение к власти и политический выбор молодежи Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2002. - № 1.
 • 50. Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституциона-лизация // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001. - № 4.
 • 51. Горбань О.М. Мотивація діяльності у роботі науково-освітнього комплексу // Наука і вища освіта: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ". -Вип. 4. - С. 155-157.
 • 52. Горбач А.Н. и др. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебное пособие / А.Н Горбач, И.Д. Ковалева, О.А. Редько, Ю.Г. Сорока; Под ред. И.Д. Ковалевой. - Харьков, 2001. - 328 с.
 • 53. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. - М.,1993.
 • 54. Давыдов А.А., Чураков А.Н. Модульный анализ и моделирование социума. - М.: Институт социологии РАН, 2000. - 208 с.
 • 55. Дистанционное обучение: обучение на расстоянии // Чип-Украина (компьютерный журнал). - 2001. - № 6.
 • 56. Долженко О. Сорбонская и Болонская декларации: информация к размышлению // Alta mater. - 2000. - № 6. - С. 19-20.
 • 57. Дробноход Н. Устойчивое экономически безопасное развитие: украинский контекст // Зеркало недели. - 2001. -№ 21 (345). - С. 15.
 • 58. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с франц. - М.: Наука, 1990. - 575 с.
 • 59. Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с франц. - М.: Канон, 1990. - 352 с.
 • 60. Жуклевська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа. - 2002. - № 2. - С. 71-72.
 • 61. Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках: Советы руководителя, как эффективно использовать время: Пер. с нем. - М.,
 • 1994.
 • 62. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Самообразование как социологическая проблема // Социологические исследования. -1997. - № 10. - С. 8.
 • 63. Згуровский М. Общество знаний и информации - тенденции, вызовы, перспективы // Зеркало недели. - 2003. - № 49 (444). -
 • 24 мая. - С. 17.
 • 64. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. - М.: Славянский диалог, 1996. - 335 с.
 • 65. Ивченко Ж.Д. Методологическая разработка практических занятий курса "Социология труда и управления". - Запорожье: ЗМИ, 1992.
 • 66. Ивченко Ж.Д. Методическая разработка практических занятий курса "Социология труда и управления" // Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А.В. Миронов, Р.И. Руденко. - М., 1993. - 147 с.
 • 67. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі // Підприємництво, господарство, право. - 2002. - № 1. - С. 71-72.
 • 68. Кансузян Л.В., Немцов А.А. Вузовское образование в оценках студентов // Социологические исследования. - 1999. -№ 4. - С. 95-100.
 • 69. Катаєв С., Шамровский О. Деякі синергетичні аспекти функціонування освіти як соціального інституту // Вища освіта України. - 2003. - № 3. - С. 65-67.
 • 70. Катаева М.С. Гуманистические проблемы информационного общества // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К. -Запоріжжя - Одеса. - 2002. - Вип. 13. - С. 165-172.
 • 71. Катаева М.С. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях информатизации // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К. - Запоріжжя - Одеса. - 2002. - Вип. 14. -С.159-164.
 • 72. Кесада Миро // Известия. - 1993. - 31 августва.
 • 73. Кіриченко В.М. Гуманістична сутніть і сучасне розуміння категорій "формування" та "виховання" особистості студента-юриста // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя: ЗДІА. - Вип. № 9. - С. 102-107.
 • 74. Козубовська І.В., Сагада В.В., Пічкар О.П. Дістанційне навчання в системі освіти. - Ужгород, 2001.
 • 75. Колин К.К. Социальная информатика - научная база постиндустриального общества // Социальная информатика. - 1994. -№ 9. - С. 5-8.
 • 76. Коммюнике глав государств и правительств стран "группы восьми" // Независимая газета. - 1999. - 23 июня.
 • 77. Крайг Г. Психология развития. - М., 2000. - 862 с.
 • 78. Кроксфорд Леслі. Глобальне університетське навчання: проблема поєднання рідної культури студента і культури країн навчання // Вища школа. - 2001. - № 1. - С. 94-103.
 • 79. Кун Т. Структура научных революций. - М., 2001.
 • 80. Кузнецов В.И. Понятие и его структура. Методологический анализ. - К.: Институт философии НАНУ, 1997. - 238 с.
 • 81. Лабезник С., Орленко П. Украина в вопросах и ответах. - М.: Культурный центр Украины в Москве, 2001. - 63 с.
 • 82. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских програм // Кун Т. Структура научных революций. - М., 2001. - С. 322-329.
 • 83. Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (опыт сравнительных социолгических исследований молодежи) // Социологические исследования. - 1998. - № 5.
 • 84. Лифшиц М. Мифология древняя и современная. - М.: Искусство, 1979. - 582 с.
 • 85. Лобас В.Х., Легенький Ю.Г. Українська та зарубіжна культура. - К., 1997.
 • 86. Локоткова О.Ю. Внедрение РЯ-технологий в управление системой образования // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління". 30 листопада - 1 грудня 2001 р. - К.: Політехніка, 2001. -С. 261-262.
 • 87. Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1993. - 360 с.
 • 88. Лукашевич М.П., Солдков В.Т. Социология образования: Конспект лекций / Под ред. Н.П. Лукашевича. - К.: МАУП,
 • 1993.
 • 89. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное сообщество // Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Горо-дяненко. - Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2001. - С. 316-325.
 • 90. Лутай В.С. Синергетическая парадигма как философ-ско-методологическая основа решения главных проблем ХХІ века // Практична філософія. - 2003. - № 1. - С. 10-39.
 • 91. Малахова Ж.Д. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економічна соціологія" для студентів денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. - С. 35
 • 92. Малахова Ж.Д. Соціологія управління // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління". 30 листопада - 1 грудня 2001 р. - К.: Політехніка, 2001. - С. 73-75.
 • 93. Малахова Ж.Д. Соціологія управління: Навчально-методичний посібник для студентів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 1999. - С. 46.
 • 94. Малахова Ж.Д. Методи викладання соціології: Навчально-методичний комплекс для студентів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. - С. 22.
 • 95. Малахова Ж.Д. Соціологія праці та трудових колективів: Навчально-методичний комплекс для студентів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 1999. - С. 46.
 • 96. Малахова Ж.Д. Соціологія шлюбу та сім'ї: Навчально-методичний комплекс для студентів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 1999. - С. 37.
 • 97. Малахова Ж.Д. Соціологія малих груп: Навчально-методичний комплекс для студентів. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ",
 • 2001. - С. 20.
 • 98. Малахова Ж.Д. Повышение активности студентов при использовании нетрадиционных методов преподавания социологии // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя,
 • 2002. - Вип. 26. - С. 205-212.
 • 99. Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений - состязательность - экономические амбиции. - М., 2000. -164 с.
 • 100. Марикян С.В. Социальные проблемы и противоречия современной системы образования // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління". 30 листопада - 1 грудня 2001 р. - К.: Політехніка, 2001. - С. 229-231.
 • 101. Маркова А. "Университет - это прежде всего студенты" // Зеркало недели. - 2001. - № 34 (358). - 1 сентября. - С. 12.
 • 102. Марущенко О.А. Демократизация образования как важное условие становления национального образования // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - Харків, 2001. - С. 410-415.
 • 103. Материалы Международной конференции "Национальные ориентиры и мировой опыт в области преподавания социально-экономических дисциплин в высшей школе" // Социологический журнал. - 2001 - № 1.
 • 104. Медведева Е.А. Основы информационной культуры (программа курса для вузов) // Социологические исследования. -1994. - № 11. - С. 59.
 • 105. Медоуз Д.Х. За "пределами роста". - М., 1994. - С. 49.
 • 106. Міжнародна науково-методична конференція "Вища технічна освіта - проблеми магістратури". 18-19 травня 1995 р.: Тези доповідей / Ред. кол.: В.І. Шеховцов, В.П. Головенкін, М.В. Білоус. - К., 1995. - 380 с.
 • 107. Миленина Т. Образование все еще тяготеет к прошлому // Зеркало недели. - 2001. - № 38 (362). - 29 сентября.
 • 108. Милова М.И., Южакова Е.И. Формирование гуманитарной культуры инженерных кадров: методологические и методические проблемы // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2001. - Вип. 9. - С. 186-189.
 • 109. Михайличенко Н.И. Образование и культура: поиск новых символов и функций // Украинское общество: трасформа-ция, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Институт социологии НАНУ, 2001. - С. 272-294.
 • 110. Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информация. - С.Пб., 1994.
 • 111. Міщенко В., Науменкова С. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах: вища школа між минулим і майбутнім // Вища школа. - 2001. - № 1. - С. 6-18.
 • 112. Моисеев И. Тайна стратегической доктрины // Зеркало недели. - 2001. - № 34 (358). - 1 сентября. - С. 12.
 • 113. Молодежная субкультура / Под ред. Н.О. Победы. -

Одесса, 1999.

 • 114. Молодежь Украины: ожидания, ориентация, поведение / Отв. ред. В.Е. Пилипенко. - К.: Институт социологии АН Украины. - Наукова думка. - 160 с.
 • 115. Молодь України: для неї і про неї. - К., 1993.
 • 116. Москаленко В. Что делать с дипломом? // Зеркало недели. - 2001. - № 26 (350). - 14 июля. - С. 12.
 • 117. Муравьева Т.В. Сто великих мифов и легенд. - М.: Вече, 2002. - 480 с.
 • 118. Навроцький О.І. Вища освіта в Україні: початок кризи (соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи). - Х.: ХДУ, 1997. - 393 с.
 • 119. Навроцький О.І. Вища школа в Україні в умовах трансформації суспільства. - Х.: ХДУ, 2000.
 • 120. На пути "к повестке дня на ХХІ век" в области высшего образования // Высшее образование в ХХІ веке: подходы и практические меры. - Париж: Юнеско, 1998.
 • 121. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у

ХХІ столітті. - К., 2000.

 • 122. Непомнящий Б. Образовательно-космические возможности // Зеркало недели. - 2002. - № 39 (363). - 6 октября. - С. 13.
 • 123. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебно-методическое пособие для преподавания социологических дисциплин / Под ред. И.Д. Ковалевой. - Харьков: ХГУ, 1997. - 243 с.
 • 124. Нечаев В.Я. Социология образования. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 199 с.
 • 125. Николаенко Л.Г. Анекдотические образы: технология выявления скрытых символов // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К. - Запоріжжя - Одеса, 2002. - Вип. 14. - С. 59-93.
 • 126. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 190 с.
 • 127. Образование-прорыв в ХХІ веке: Монография / Б.Н. Бессонов и др. - М., 1998. - 241 с.
 • 128. Орлов П. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности управления // Вопросы экономики. - 1995. - № 1. -С. 107-116.
 • 129. Освіта в Україні: Доповідь міністра освіти і науки України на ІІ Всеукраїнському з'їзді працівників освіти // Освіта України. - 2001. - 12 жовтня. - С. 6.
 • 130. Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд. - К.,
 • 2000.
 • 131. Основы изучения человеческого развития: Учебное пособие. - М.: Права человека, 1998.
 • 132. Осовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - № 3. -С. 131-148.
 • 133. Пальшин Г. Конкуренция - двигатель образования // Зеркало недели - 2001. - № 26 (350). - 14 июля. - С. 12.
 • 134. Панова-Яблочникова И.С. Теоретические аспекты и практическая реализация компьютерного обучения иностранным

язикам. - С.Пб.: АКД, 1999.

 • 135. Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998); Соціологічні показники: таблиці, ілюстрації, коментар. - К.: НАН України, Інститут соціології,
 • 1999. - 151 с.
 • 136. Петрик О. Затеряный мир украинского образования // Зеркало недели. - 2002. - № 42 (366). - 27 октября. - С. 12.
 • 137. Петрова Т.Э. Высшее образование как социальная ценность // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 1994. -

Серия 6. - Вып. 2. - С. 110-115.

138. Піддубний В.А. Освіта в Україні: тенденції розвитку // Українське суспільство: десять років незалежності (соціальний моніторинг та коментар науковців) / За ред. В.М. Ворони,

М.О. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2001. -

С. 475-479.

 • 139. Пилипенко И. Не реформировать - модернизировать // Зеркало недели. - 2003. - № 35 (460). - 13 октября - С. 15.
 • 140. Пиотровский Р.Г. Обучающий лингвистический автомат // Комплексный подход к обучению иностранным языкам в педагогическом вузе и в школе. - Кострома: КПИ, 1993.
 • 141. Подшивалкіна В.І. та ін. Макро- і мікросоціальна інженерія: Соціоінженерний практикум: Навчальне видання / В.І. Под-шивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суї'менко, Т.Г. Каменська. -Одеса: Астропринт, 2001. - 231 с.
 • 142. Поляков В.В. В поисках механизма обучения инновациям // Alta mater - 1991. - № 3. - С. 10-12.
 • 143. Попкевиц Т. Политическая социология образовательных реформ: Власть и знание в образовании, подготовке учителей и исследований: Пер с англ. - М.: Центр социологии образования РАО, 1998. - 366 с.
 • 144. Пригожин И. Делать не физику бога, а физику человека // Известия. - 1993. - 24 июля - С. 3.
 • 145. Проблемы научных иследований и практики преподавания социологии: Материалы научно-методического семинара преподавателей социологии УССР. - К.: УМК ВО, 1991. -125 с.
 • 146. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. - К., 2002. - 533 с.
 • 147. Психологические тренинги в работе лектора / Состав. И.Д. Пик. - К.: Знание, 1990. - 17 с.
 • 148. Пугачёв В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект

Пресс, 2000. - 285 с.

 • 149. Рабардель П. Люди и технологии. Континентальный подход к анализу современных инструментов. - М.: Институт психологии РАН, 1999. - 264 с.
 • 150. Рожен А. Академия, найди своего Галилея // Зеркало недели. - 2000. - № 15 (288). - 15 апреля. - С. 12.
 • 151. Рожен А. Лучше вместе построить тунель, чем каждому поодиночке карабкаться на гору // Зеркало недели. - 2001. -№ 26 (350). - 14 июля. - С. 12.
 • 152. Рожен А. Научно-образовательное окно в Европу // Зеркало недели. - 2002. - № 46 (421). - 30 ноября. - С. 15.
 • 153. Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. - Новосибирск: НГУ, 1998.
 • 154. Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой Украины // Социологические исследования. - 1995. - № 5.
 • 155. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций практических задач: Метод. пособие / Под ред. В.И. Матирко - М.: Высшая школа, 1991. - 255 с.
 • 156. Сбруєва А. Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти // Шлях освіти. - 2002. - № 1. - С. 18-21.
 • 157. Семиволос П. Василий Кремень: "Не вижу альтернативы перемен" // Зеркало недели. - 2002. - № 16 (391). - 27 апреля. - С. 13.
 • 158. Семиволос П. Тест на выживание: прагматики начинают и ... // Зеркало недели. - 2002. - № 46 (421). - 30 ноября. - С. 15.
 • 159. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования оборазовательных систем. - М.: Логос, 1999. - 272 с.
 • 160. Система социологического знания: Учебное пособие / Сост. Г.В. Щекин. - 3-е изд. - К.: МАУП, 1998.
 • 161. Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти як особлива форма людської діяльності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2000. -№ 489. - С. 93-105.
 • 162. Скідін О.Л. Управління освітою: теоретико-методичний аналіз соціальних технологій. - Запоріжжя: ЗДУ, 2000. - 291 с.
 • 163. Скидин О.Л. Социологический аспект управляемости современными учебными заведениями // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - 2001. - Вип. 19. - С. 175-181.
 • 164. Скидин О.Л., Огаренко В.Н. Социологическое диагностирование в образовательном менеджменте: Очерк теории и практики. - Запорожье: ЗГУ, ГУ "ЗИГМУ", 2002. - 214 с.
 • 165. Скотт П. Глобализация и университет // Alma mater. -
 • 2000. - № 4. - С. 3-8.
 • 166. Смелзер Н. Дж. Социология: Пер. с англ. - М.: Феникс, 1994. - 688 с.
 • 167. Смелзер Н. Дж. Сциология. Гл. 14: Образование // Социологические исследования. - 1993. - № 5. - С. 100-122.
 • 168. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1992.
 • 169. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В.Г. Городяненко. - Днепропетровск: Издательство ДНУ,
 • 2001. - С. 121-144.
 • 170. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И. Во-ловича - К.: Политиздат Украины, 1990. - 382 с.
 • 171. Социологический энциклопедический словарь / Ред. коорд. Г.В. Осипов. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 1998.
 • 172. Социология: Наука об обществе / Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - X., 1997.
 • 173. Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. - К.: Академія, 1999. - 384 с.
 • 174. Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А.В. Миронов, Р.И. Руденко. - М., 1993. - 241 с.
 • 175. Ставропольский А.А. Современное общество. - М.: Наука, 1999. - 102 с.
 • 176. Суименко Е. Феномен незнания или кое-что о просвещенном невежестве // Социология: теория, методы, маркетинг. -1999. - № 3. - С. 210-222.
 • 177. Суржик О. Студент заблудился в ... тумане // Зеркало недели. - 2001. - 23 августа. - № 32-33 (356-357). - С. 18.
 • 178. Сухова Н.М. Шляхи освіти в сучасному суспільстві: філософський погляд // Соціальні, політичні та технологічні виміри перехідного суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 30-31 жовтня 2001 р. - Суми: СДУ, 2001. -

С. 84-87.

 • 179. Таланчук П. Образование должно служить средством развития человека // Зеркало недели. - 2003. - № 49 (474). -20 декабря. - С. 16.
 • 180. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. - М.: Град,
 • 181. Тарасов В.К. Персонал-технология. Отбор и подготовка менеджеров. - Л.: "Машиностроение", Ленинградское отделение, 1989. - 366 с.
 • 182. Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу. - К.: Вища школа, 1993.
 • 183. Тези доповідей республіканської науково-методичної конференції "Проблеми гуманізації технічної освіти". - К.: НМК ВО, 1992. - 324 с.
 • 184. Тесты и методики деловых игр для менеджеров / Под. ред. А.Б. Бровского и И.И. Грабовской. - К., 1994.
 • 185. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. - М.: Изд-во АН СССР, 1991.
 • 186. Тягушева Е.Г. Непрерывное образование: история вопроса и оценка современного состояния проблемы // Наука і вища освіта: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2001. - Вип. 4. - С. 159-162.
 • 187. Украина в цифрах. - К., 2002. - 102 с.
 • 188. Українське суспільство: десять років незалежності. -

К., 2001.

 • 189. Управление в образовании: проблемы и подходы / Под ред. П. Карстаны, К. Ушакова - М.: Сентябрь, 1995. - 331 с.
 • 190. Филипова Т.В. Социология в Интернете // Социологические исследования. - 2000. - № 5.
 • 191. Франчук В.И. Может ли менеджмент заменить социальное управление? // Социологические исследования. - 1999. -

№ 2. - С. 127-130.

 • 192. Франчук В.И. Социальные организации и совершенствование управления. - М.: Экономика, 1995. - 77 с.
 • 193. Хижняк Л.М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін. - Х.: Основа, 1999. - 272 с.
 • 194. Християнівський В., Розенталь В. Навчальний комплекс як об'єкт управління // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2. -№ 1. - С. 38-42.
 • 195. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учебн.-метод. пособие для преподавателей сред. спец. учебн. заведений. - М.: Высшая школа, 1991. - 320 с.
 • 2000.
 • 196. Човнюк Ю. Эволюционные механизмы и модели развития образования // Персонал. - 2000. - № 3. - С. 74-78.
 • 197. Чупров В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве // Социологические исследования. - 1998. - № 3.
 • 198. Шевелева А. Открытая модель образования (синтетический подход) // Серия "Проблемы формирования открытого общества". - М.: Магистр, 1997.
 • 199. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. - М.: Юрист, 1997. - 304 с.
 • 200. Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення кваліфікації керівників освіти // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1. -№ 1. - С. 99-112.
 • 201. Штейн Г.А. Инновационный подход к управлению учебным процессом в учебных заведениях нового типа. - Донецк: ИЭПНАНУ, 1997. - 78 с.
 • 202. Швец Е.Я., Турба Н.Н. Проблемы эффективности учебно-методической работы в вузе на современном этапе // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя: ЗДІА, 2002. - Вип. № 9. - С. 44-51.
 • 203. Щвец Д.Е. Образовательные технологии и информационное общество // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К.- Запоріжжя - Одеса, 2002. - Вип. № 14. - С. 196-207.
 • 204. Шумілін О.С. Технології управління самоосвітою: соціологічний аспект // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. - К. - Запоріжжя - Одеса, 2002. - Вип. 14. - С. 213-220.
 • 205. Щербина В.Н. Социальные сообщества в киберкомму-никационном континууме // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. -К. - Запоріжжя - Одеса, 2002. - С. 108-117.
 • 206. Яровая Я. "Лебедь, щука и рак"" компьютеризация сельских школ // Зеркало недели. - 2003. - № 33 (458). - 30 августа. - С. 13.
 • 207. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. - М.: Высшая школа, 1989. - 137 с.
 • 208. Ярёменко А.А. Социология молодежи: тенденции и особенности современного этапа // Матеріали засідання секції "Соціологія молоді". - К., 1993. - С. 5-14.
 • 209. Brown Ph. The globalization of positional competition Sociology. - Cambridge, 2000. - Vol. 34. - № 4. - P. 633-653.
 • 210. Gyai D. Ekonomic globalization, institutional change and human secyrite. - Gemva: UNS - RID, 1997. - 15 p.
 • 211. Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism's // Media a culture regulation. - L., 1997. - P. 117-174.
 • 212. Tompson K. Regulation, de-regulation a regulation // Media a culture regulation. - L., 1997. - P. 9-69.
 • 213. Schafer D.P. Toward a new worid system: A cyltural perspective Dynamics of Communication a cultural change. The role of networks. - Zagreb, 1996. - P. 23-37.
 • 214. Rolins Stephen. P., Barnwell Neil. Organisation Theory in Australia. Second editionprentice Hall of Australia, Pty Ltd., 1994. - 320 p.
 • 215. Tones Ph. W. Globalisation and internationalisme: democratic prospects for worid education Comparative education. -Oxford, 1998. - Vol. 34. - № 2. - P. 123-155.
 • 216. Financial times s'urrey. - L., 2001. - March. - 26. - 1 p.
 
< Попер   ЗМІСТ