< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості приватизації в окремих галузях АПК

Інші питання приватизації підприємств агропромислового комплексу врегульовують Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", а також окремі підзаконні нормативно-правові акти з питань приватизації відповідних міністерств і відомств. Загалом для всіх державних підприємств агропромислового сектора діє єдина схема приватизації шляхом перетворення на колективне сільськогосподарське підприємство або акціонерне товариство. Водночас існують деякі особливості механізму приватизації залежно від галузевої належності об'єктів агропромислового комплексу.

Так, приватизація майна сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, ефіроолійні та лікарські рослини), здійснюється шляхом перетворення їх на акціонерні товариства. При цьому акції на суму вартості зазначених багаторічних насаджень тимчасово залишаються у власності держави у розмірі не менше 25 відсотків. Приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств, що виробляють вино та інші алкогольні напої, здійснюється шляхом перетворення їх на відкриті акціонерні товариства із збереженням у власності держави майна структурних підрозділів по виробництву готових алкогольних напоїв.

Приватизація майна дослідних господарств, експериментальних виробництв, проектно-конструкторських та інших підприємств, підпорядкованих навчальним та науково-дослідним установам, радгоспів-технікумів здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України шляхом перетворення їх на акціонерні товариства. При цьому частка державного майна (акцій), що тимчасово залишається в державній власності, повинна становити не менше 51 відсотка загальної вартості майна.

Приватизація рибогосподарських державних підприємств (далі - рибгоспи) здійснюється на основі Положення про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі, затвердженого спільним наказом Фонду держмайна України і Міністерства аграрної політики України від 12 вересня 2000 р. № 1898/175, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2000 р. за № 661/4882. При цьому в планах приватизації зазначених підприємств та організацій комісією з приватизації визначається пакет акцій розміром 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ, який тимчасово, терміном на 3 роки, залишається у власності держави.

Приватизація державного майна рибних господарств здійснюється шляхом перетворення їх на відкриті акціонерні товариства або на колективні сільськогосподарські підприємства. Перетворенню на відкриті акціонерні товариства підлягають рибгоспи, вартість майна яких є достатньою для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств, умови створення яких підлягають погодженню з Кабінетом Міністрів України. Рибні господарства, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, приватизуються шляхом перетворення їх на КСП без погодження умов їх приватизації з Кабінетом Міністрів України.

У плані приватизації визначається квота для безоплатної передачі акцій недержавним сільськогосподарським підприємствам (КСП, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, фермерські господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських, рибних підприємств недержавних форм власності) та рибним господарствам (після їх приватизації), які забезпечують сировиною ці підприємства або користуються їхніми послугами, а також квота для продажу акцій за власні кошти та компенсаційні сертифікати працівникам відповідних товаровиробників. Перетворення рибних підприємств на відкриті акціонерні товариства на виконання плану приватизації здійснюється відповідно до Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності на відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099.

Усі зазначені види державних підприємств входять до переліку організацій, які приватизуються за погодженням Кабінету Міністрів

України. Загальною вимогою для них є збереження за державою тимчасово, на 3 роки, пакету акцій у межах від 25 до 51 відсотка залежно від форми приватизованих підприємств. Працівники та прирівняні до них особи держгоспу, що приватизувався, мають право у разі продажу пакета акцій відповідного підприємства, що тимчасово залишався у державній власності, на пільги щодо безоплатного передання пакета акцій, не реалізованого в повному обсязі під час розміщення решти акцій цього підприємства.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, які знаходяться у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та в зонах відселення у зв'язку з державними і громадськими потребами, незалежно від джерел придбання майна, здійснюється шляхом перетворення їх на колективні сільськогосподарські підприємства з повною безоплатною передачею майна їх працівникам. Підставою є включення населених пунктів держгоспу до відповідних переліків зони гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, визначених п. З додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів УРСР від 23 липня 1991 р. № 106.

Об'єкти незавершеного будівництва агропромислового комплексу, які не були приватизовані відповідно до законодавства України з питань приватизації, можуть передаватися органами приватизації сільськогосподарським підприємствам (у тому числі недержавним) для завершення їх будівництва з наступним пріоритетним правом викупу працівниками зазначених підприємств частки державного майна цих об'єктів. Детальніше порядок приватизації зазначених об'єктів регламентовано Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженим наказом Фонду держмайна України від 11 вересня 2000 р. № 1894, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2000 р. за № 664/4885.

Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва є: 1) встановлення строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва (у разі продажу під розбирання - строку розбирання); 2) у разі продажу під розбирання - додержання умов здачі земельної ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець відмовляється від права придбання земельної ділянки; 3) забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію або під час розбирання.

Ще одним видом приватизації є придбання земель сільськогосподарського призначення відповідно до Порядку викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 118. Нагадаємо, що членам фермерських господарств (які ще не реалізували своє право на земельний пай) передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Особистим селянським господарствам надається безоплатно у власність земельна ділянка розміром до 2,0 га. Земельні ділянки, площа яких перевищує зазначений розмір, передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського і особистого селянського господарств на підставі цивільно-правових договорів, переважно купівлі-продажу.

Хлібоприймальні й зернопереробні підприємства у процесі приватизації були реорганізовані у відкриті акціонерні товариства. Постановою Кабінету Міністрів України "Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств" від 5 листопада 1997 р. № 1218 рекомендувалося Фонду держмайна України передбачати в планах приватизації зазначених об'єктів продаж на конкурентних засадах лише за гроші акцій, що залишаються після розподілу їх між сільськогосподарськими товаровиробниками та членами трудових колективів підприємств, що приватизуються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >