< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування групової поведінки в організації

Основи групової поведінки. Формальні і неформальні групи

На діяльність організації її працівники впливають своєю поведінкою на робочому місці. Дослідження показують, що необхідно розрізняти такі прояви людського чинника в організації [49]:

 • - поведінка окремої людини;
 • - поведінка людей в групі;
 • - характер поведінки керівника.

Поведінка окремої людини визначається насамперед її потребами.

Організація є засобом досягнення цілей, які ставить перед собою колектив, тобто її працівники. Іншими словами, організація є місцем, де люди формують свої відносини і взаємодіють між собою, тому вона є і соціальною категорією.

Кожна організація складається з окремих груп.

Група - це двоє чи більше людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожний з членів групи одночасно впливає на інших І відчуває на собі їх вплив, що відображено в поведінці.

Отже, група здійснює вплив на поведінку членів своєї групи. Члени групи формують групові норми поведінки.

Групові норми поведінки - це вироблені групою стандарти поведінки, які вважаються прийнятними в даній групі.

Чим більше людина цінує свою належність до групи, тим більше її поведінка буде співпадати з груповими нормами. Групові норми поведінки можуть сприяти або протидіяти досягненню формальних цілей організації. Така групова поведінка, як дух колективізму, взаємодопомоги у виконанні робіт, може сприяти досягненню цілей організації. Якщо групова норма поведінки може вважати "вискочкою" кожного, хто проявляє старанність в роботі, тоді така норма поведінки протидіє досягненню цілей організації.

Існує ряд чинників, які впливають на склад групи, її структуру та процес функціонування групи в її оточенні. До цих чинників належать наступні:

 • 1. Характеристики членів групи як особистостей, їх здібності, освіта, життєвий досвід.
 • 2. Структурні характеристики групи, які включають:
  • - комунікації в групі та норми поведінки, тобто хто, з ким, і як контактує;
  • - статус та ролі членів групи, тобто хто яку займає позицію в групі і що робить;
  • - особисті симпатії та антипатії між членами групи, тобто хто кому подобається і хто кого любить;
  • - силу та конформізм, тобто хто на кого здійснює вплив, хто за ким слідує, хто кого готовий слухатися і кому підпорядковуватися.
 • 3. Ситуаційні характеристики групи, пов'язані з розмірами групи, завданнями, які вона вирішує, та системою винагород, яка застосовується в групі.

Формальні групи в організації - це групи, створені при горизонтальному та вертикальному поділі праці, вони утворюють структурні підрозділи.

Основна функція будь-якої формальної групи в організації, по відношенню до організації в цілому, полягає у вирішенні завдань для досягнення загальних цілей організації.

Формальні групи мають формально призначеного керівника, формально визначені посади членів групи та закріплені за кожним членом групи функції і завдання.

Взаємодіючі та взаємозалежні формальні групи утворюють організацію як систему, тому від ефективності роботи формальних груп залежить ефективність організації в цілому.

Формальні групи можуть створюватися для постійного виконання певних функцій. Наприклад, бухгалтерія в кожній організації функціонує постійно, регулярно виконуючи цілий ряд завдань щодо обліку матеріальних та фінансових ресурсів Формальні групи можуть створюватися і для тимчасової роботи, наприклад комісія з оцінки проекту.

Існує три типи формальних груп.

Перший тип формальної групи - це командна група керівника, яка складається з керівника і його безпосередніх підлеглих, які, в свою чергу, також можуть бути керівниками.

Прикладом командної групи керівника може бути формальна група, яка складається з президента компанії та перших віце-президентів. При цьому слід відзначити, що керівники відділів не належать до командної групи президента цієї компанії, якщо вони безпосередньо підпорядковані одному з віце-президентів. Рядові працівники компанії також не належать до командної групи президента такої компанії, але еони належать до командної групи керівника підрозділу, в якому вони безпосередньо працюють.

Другий тип формальної групи - це робоча цільова група. Така група складається з осіб, які працюють над одним і тим же завданням в межах одного підрозділу. Робочі цільові групи мають більше самостійності в плануванні та роботі, ніж командні групи.

Третій тип формальної групи - комітети. Комітет - це формальна група в організації, якій делеговані повноваження для вирішення певного завдання чи проблеми загальноорганізаційного характеру.

Комітети можуть бути двох типів:

Перший тип - спеціальний комітет - це тимчасова формальна група, сформована для досягнення певної мети. Наприклад, спеціальний комітет для виявлення проблем з обслуговуванням клієнтів в комерційному банку.

Другий тип комітетів - постійний комітет - це постійно діюча формальна група в організації, яка має певну мету. Наприклад, рада директорів великої компанії, фінансова комісія, група стратегічного планування, рада інституту, рада університету і т. ін.

Керівництво організацією делегує комітету певні повноваження, комітети повинні звітувати про виконані ними завдання перед тими, хто делегував їм відповідні повноваження. Комітети мають здебільшого лінійні чи штабні повноваження.

В основному комітети створюються для заповнення прогалин в організаційних структурах. На нижчих рівнях управління комітети створюються для покращання горизонтальних зв'язків між підрозділами, наприклад з метою зниження собівартості продукції.

В організаціях комітети найбільш ефективні в таких ситуаціях:

 • - в ситуаціях, які вимагають прийняття непопулярних рішень;
 • - в ситуації, де групове рішення, прийняте комітетом, здатне підняти дух організації;
 • - якщо необхідно координувати діяльність різних підрозділів;
 • - в ситуаціях, коли небажано віддавати всю владу в одні руки.

В організаціях всі командні групи, робочі цільові групи, комітети повинні ефективно і злагоджено співпрацювати.

Структурні характеристики групи включають наступне:

 • - комунікації в групі та норми поведінки;
 • - статус та ролі членів групи;
 • - особисті симпатії та антипатії між членами групи;
 • - силу та конформізм.

Комунікації в групі та норми поведінки визначаються тим, хто, з ким, і як контактує.

Статус та ролі членів групи визначаються тим, хто яку займає позицію в групі і що робить.

Особисті симпатії та антипатії між членами групи виявляються в тому, хто кому подобається І хто кого любить.

Сила і конформізм у взаєминах між членами групи виявляються у вигляді так званого суспільного впливу на людину, тобто в тому, хто на кого здійснює вплив, хто за ким слідує, хто кого готовий наслідувати і кому підпорядковуватися. Група чинить тиск на людину, вимагаючи від неї дотримання групових норм, правил та підпорядкування інтересам групи. Людина може чинити опір цьому тиску, а може поступитися групі - підкорятися, тобто виступати конформістом. Очевидно, що конформізм може призводити до того, що людина, навіть усвідомлюючи неправильність своїх дій, здійснює їх, тому що це робить група [12, с. 391].

В той же час очевидно, що без конформізму не може встановитися баланс у стосунках між людиною і групою. Якщо людина стоїть на жорстких антиконформістських позиціях, то вона не зможе стати повноцінним членом групи і на певній стадії розвитку конфлікту між нею і групою змушена буде покинути групу.

Оскільки конформізм у взаєминах людини з групою, з одного боку, виступає умовою інтеграції індивіда в групу, а з іншого - може породжувати негативні наслідки як для оточення, так і для групи в цілому і даного індивіда зокрема, важливим є з'ясування того, які чинники і якою мірою вимагають від члена групи робити поступки суспільному впливу [ 12, с.5].

Неформальні групи в організації створюються не за розпорядженнями керівництва і формальними постановами, а самими працівниками організації у відповідності з їх взаємними симпатіями, спільними інтересами, однаковими захопленнями, звичками та ін.

Неформальна група - це спонтанно виникаюча група працівників організації, які регулярно взаємодіють для досягнення спільної мети.

Ці групи існують у всіх організаціях, хоч вони не зазначені в організаційних структурах управління. Виникнення та розвиток неформальних груп пояснюється інтенсивною соціальною взаємодією, якій сприяє формальна структура організації, оскільки люди тривалий час працюють разом та у багатьох аспектах своєї роботи залежать один від одного.

Істотна різниця між формальними та неформальними групами починається з їх створення. Формальні групи створюються за допомогою організаційного проектування, на основі розробленого плану. Неформальні групи створюються спонтанно.

Основні причини, які пояснюють, чому люди об'єднуються у неформальні групи, такі:

 • - потреби належати до соціальної групи;
 • - потреби в допомозі з боку оточуючих, легше добиватися винагороди, вирішити завдання;
 • - потреби в захисті від керівництва, інших колег, або від правил та розпорядків в організації;
 • - потреби в спілкуванні, оскільки спілкування - один з каналів надходження додаткової інформації у вигляді чуток;
 • - потреби в тісному спілкуванні, симпатії, оскільки люди схильні взаємодіяти, в першу чергу, з тими, хто поряд щодня.

Отже неформальна група надає людині більше впевненості в собі, у зовнішніх взаємодіях, сприяє розвитку самосвідомості людини.

Основні характеристики неформальних груп:

1. Соціальний контроль за членами групи, який починається зі встановлення групових норм поведінки і передбачає жорсткі санкції за невиконання цих норм. Ці групові норми поведінки можуть не відповідати нормам поведінки формальної організації і людина може опинитися в ситуації, коли до неї пред'являються вимоги, які суперечать одна одній.

Приклад - формений одяг в Національному авіаційному університеті.

Соціальний контроль у неформальній групі може бути спрямований формальними керівниками на досягнення цілей організації.

2. Опір змінам, тому що зміни можуть загрожувати подальшому існуванню неформальної групи. Зміни в організації можуть привести до появи нових працівників або до змін в структурі роботи чи структурі підрозділів, а це, в свою чергу, може сприяти скороченню можливостей соціальної взаємодії членів групи.

Опір змінам виникає саме тоді, коли група відчуває загрозу задоволенню своїх соціальних потреб, загрозу спільним інтересам групи чи позитивним емоціям від спілкування в групі.

Керівництво організацією може послабити цей опір, залучаючи членів групи до прийняття рішень з проведення змін.

3. Неформальні лідери. Лідер - це той, хто вміє впливати на людей, вести їх за собою. Існує різниця між формальними та неформальними лідерами, яка полягає в тому, що формальний лідер отримує формальні повноваження діяти в певній сфері, а неформальний лідер спирається лише на визнання його неформальної групою.

Неформальний лідер в неформальній групі має дві функції - допомагати групі в досягненні її цілей та підтримувати її існування.

4. Вплив неформальних груп на формальні групи в організації ( модель Д. Хоманса).

Менеджери повинні враховувати, що в організації неформальні групи динамічно взаємодіють з формальними групами. Цю взаємодію досліджував теоретик менеджменту Джордж Хоманс, який побудував модель взаємодії формальних та неформальних груп.

Схематично модель Хоманса зображена на рис. 5.1 [ 36 ].

Модель Д. Хоманса

Рис. 5.1. Модель Д. Хоманса

Модель Хоманса пояснює наступне.

Діяльність (1) - це вирішення працівниками завдань організації. В процесі виконання цих завдань люди взаємодіють (2) між собою, що сприяє виникненню спільних емоцій (3) - позитивних чи негативних по відношенню один до одного і керівництва.

Спільні емоції об'єднують людей в неформальні групи. Ці емоції впливають на те, як люди будуть здійснювати свою діяльність та взаємодіяти в майбутньому.

Оскільки групові емоції впливають як на діяльність, так і на взаємодію, вони можуть впливати і на ефективність діяльності формальної організації. Результатом групових емоцій можуть бути скарги, прогули, плинність кадрів, конфлікти та ін.

Модель Д. Хоманса демонструє, як з формального процесу управління виникають неформальні групи, а також вказує на необхідність управління неформальними групами керівниками формальних організацій.

5. Проблеми та потенційні вигоди, пов'язані з неформальними групами. Неформальні групи можуть заважати досягненню формальних цілей організації шляхом розповсюдження чуток, тенденцією здійснювати опір змінам, груповими нормами поведінки, які знижують ефективність діяльності організації. Така поведінка неформальних груп може бути і реакцією на несправедливе відношення до групи з боку формальних керівників. Випадки таких негативних реакцій можуть Іноді заважати керівнику бачити численні потенційні вигоди від співпраці з неформальними групами.

Потенційні вигоди від наявності неформальних груп можуть бути такими, як велика вірність організації, високий дух колективізму і більш висока продуктивність праці. Такої характеристики неформальні групи набувають в тих випадках, коли групові норми поведінки цієї групи перевищують офіційно встановлені стандарти організаційної поведінки.

Вірність організації у члена неформальної групи пов'язана з тим, що ця група працює в даній організації і він хоче належати до цієї групи, а значить, і до організації іноді навіть, незважаючи на більш високу оплату в інших організаціях.

6. Ставлення керівництва організацією до неформальних груп. Поява неформальних груп в організації є цілком природним явищем, але воно може неправильно сприйматися формальними керівниками, які недооцінюють роль неформальних груп в організації, вважаючи їх наявність результатом неефективного управління.

Щоб справитися з потенційними проблемами та використати потенційні вигоди, пов'язані з неформальними групами, формальне керівництво організацією повинне визнати природне походження неформальних груп та співпрацювати з ними, зважаючи на думки неформальних лідерів і членів неформальних групи, враховувати ефективні рішення неформальних груп, дозволяти неформальним групам приймати участь в прийнятті рішень і гасити чутки шляхом оперативного надання офіційної інформації.

З точки зору менеджменту найбільшу цікавість викликають формальні й неформальні організації. Хоча й інші класифікаційні ознаки визначають якість та особливості функціонування організацій.

Організації поділяють на формальні та неформальні.

Ч.Бернард вперше визначив організацію як конкретний соціальний процес, за допомогою якого здійснюється певна соціальна дія [ 39 ]. На його погляд, соціальні невдачі протягом всієї історії завдячують невмінню забезпечити людську співпрацю у формальних організаціях. Ч.Бернард зазначав, що формальна організація - це вид співпраці між людьми, який є усвідомленим, навмисним та має певні цілі.

Формальні організації - це групи людей, діяльність яких свідомо планується, організовується, мотивується та контролюється з метою досягнення певної цілі. У загальному вигляді схема організації характеризується такими рисами:

 • - існування розподілу роботи;
 • - групування роботи по видах робіт;
 • - наявність системи підпорядкованості;
 • - існування управлінської ієрархії;
 • - можливість групування у підрозділи.

Роль організації, її характеристики та основні риси вивчалися протягом розвитку науки управління. В роботах Г.Емерсона в якості обов'язкових елементів організації розглядались:

 • - наявність певного плану або ідеалу;
 • - спроможність досягти і виконати вимоги ідеалу;
 • - наявність необхідних ресурсів (людських, фінансових, матеріальних, організаційних), які дають можливість організації досягнути і виконати завдання;
 • - наявність компетентних керівників, які змушують організацію досягнути поставленого ідеалу[ 88 ].

Вивчення Ч.Бернардом формальних організацій дало можливість забезпечити досягнення трьох головних цілей:

 • 1. Забезпечити виживання організації шляхом підтримки рівноваги комплексного характеру в середовищі фізичних, біологічних і соціальних матеріалів, елементів і сил в межах організації, що безперервно змінюються.
 • 2. Дослідити найважливіші сили, до яких повинно бути застосовано врегулювання.
 • 3. Проаналізувати функції виконавців на всіх рівнях управління і контролю над формальними організаціями.

Кожна формальна організація в своєму складі має неформальні об'єднання людей.

Неформальна організація, за визначенням Ч.Бернарда, - це сукупність персональних контактів та взаємодії у асоційованій групі людей, які не були частиною формальної організації [ 39 ]. Неформальні групи виникають поза зв'язаними із роботою контактами і, в свою чергу, встановлюють певні відносини, традиції і норми. Ч.Бернард визначив три функції неформальної організації: комунікації; забезпечення єдності у формальній організації шляхом регулювання готовності слугувати; підтримка відчуття персональної належності і самоповаги.

Неформальні організації-об'єднані групи людей, які виникають і функціонують спонтанно, але люди в них вступають у взаємодію один із одним досить регулярно.

Неформальні організації існують в усіх формальних організаціях, за винятком надзвичайно малих. У них немає офіційного керівника, але вони значною мірою впливають на кінцевий результат діяльності формальної організації. В неформальні організації люди об'єднуються за багатьма ознаками, серед яких найбільш поширені: підтримка статусу, пошук захисту, досягнення успіху, загальні інтереси, можливість спілкування тощо.

Неформальні зв'язки можуть мати такі основні риси:

 • - родинні відносини;
 • - дружні стосунки, що виникають за певними принципами об'єднання людей у неформальні групи;
 • - зв'язки, що засновані на спілкуванні у попередніх формальних організаціях (школах, ВНЗ або Інших організаціях);
 • - зв'язки, що виникають на ґрунті взаємних симпатій.

Е.Бекк прийшов до висновку, що формальні та неформальні системи взаємодіють і будь-які зміни торкаються обох сторін управління [ 52 ]. На його думку, і формальні, і неформальні організації впливають на поведінку людини.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >