< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Статистичне вивчення інфляції"

Сутність інфляції та необхідність її статистичного вивчення

Інфляція (від лат. — роздування, здуття, розбухання)- це тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.

Інфляція — це багатопланове соціально-економічне явище, яке характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей, обсягом вироблених товарів та послуг і темпами зростання рівня цін. Інфляційний процес означає знецінення грошей стосовно золота, товарів та іноземних валют.

Інфляція — це процес довільного підвищення загального рівня цін і знецінення грошей, спричинених розбалансованістю між грошовою масою та її товарним покриттям.

Як економічне явище інфляція існує тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана з виникненням паперових грошей.

Термін "інфляція" вперше почав використовуватися у Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр. й означав збільшення паперово-грошового обігу. В XIX ст. цей термін набув поширення в Англії та Франції. В економічній літературі поняття "інфляція" стало поширеним у XX столітті після світової війни.

Інфляція — це переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що спричиняє:

 • - їх знецінювання;
 • - зростання цін на товари першої необхідності;
 • - зниження валютного курсу,
 • - падіння реальних доходів населення.

Зворотною стороною інфляції є зниження купівельної спроможності грошей, яка характерна для паперових і безготівкових грошей, що не мають власної вартості та не є реальним товаром.

Статистичне вивчення інфляції виконується за такими напрямами:

 • 1) за формами прояву:
  • - цінова інфляція, що проявляється у вигляді зростання цін;
  • - інфляція заощаджень, коли знецінення грошей проявляється у зростанні вимушених заощаджень при фіксованих державою цінах і доходах;
  • - девальвація, за якої знецінення грошей проявляється у падінні їхнього курсу до іноземної валюти.
 • 2) за критерієм відкритості, який є дещо спорідненим із формами прояву інфляції:
  • - відкрита інфляція, що проявляється у вигляді зростання цін на товари і послуги;
  • - прихована інфляція, яка проявляється у товарному дефіциті, спричиненому прагненням державних органів стримувати ціни;
 • 2) за темпами знецінення грошей:
  • - повзуча інфляція, що характеризується плавним щорічним зростанням цін у межах до 10%; у розвинутих країнах щорічне зростання цін на 3-4% вважається фактором збалансування товарно-грошової маси і додатковим стимулом керованого зростання виробництва й вдосконалення його структури.
  • - помірна (відкрита) інфляція, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у вигляді зростання цін до 20%;
  • - галопуюча інфляція, коли зростання цін протягом року становить 20-100%, для цього виду характерне стрибкоподібне, вкрай нерівномірне і непередбачуване зростання цін, яке не піддається регулюванню;
  • - гіперінфляція, що характеризується надзвичайно високими темпами зростання цін — більше 100% протягом року. Різновидом гіперінфляції є супергіперінфляція, коли середньомісячні темпи зростання цін перевищують 50%.
 • 3) за факторами, що зумовлюють інфляційний процес:
  • - інфляція витрат, яка характеризується зростанням заробітної плати, витрат на енергетичні та сировинні ресурси, падінням продуктивності праці, посиленням монополізації виробництва й ринку, зростанням у структурі виробництва галузей з уповільненими темпами підвищення продуктивності праці, з високою часткою витрат на заробітну плату та низькою часткою виробництва предметів споживання;
  • - інфляція попиту, яка характеризується зростанням пропозиції грошей, і тому її ще називають монетарною інфляцією.

Актуальність і необхідність статистичного вивчення цін та інфляції зумовлена такими причинами:

 • - негативні соціальні наслідки інфляції — в умовах істотної інфляції зростає розрив у реальних доходах між різними соціальними групами, погіршується становище осіб з фіксованим доходом (наприклад, пенсіонерів, службовців, студентів, чиї доходи формуються коштом держбюджету);
 • - негативні наслідки інфляції для економічного зростання — у цьому контексті інфляція розглядається як прихований податок на заощадження, оскільки вона знижує стимул до нагромадження. В умовах інфляції заощадження у формі готівки або депозитів скорочуються та відбувається зміщення до нагромадження натуральних речей як нерухомість, дорогоцінності (золото тощо);
 • - негативний вплив інфляції на політичне середовище — інфляція негативно впливає на сприйняття громадськістю влади, що призводить до зниження довіри до діяльності органів влади, до запланованих програм та реформ;
 • - негативний вплив інфляції на розвиток зовнішньоекономічних зв'язків — це насамперед падіння курсу національної валюти відносно валют країн, де інфляція відсутня або має нижчі темпи, і при цьому падіння курсу національної валюти відбувається нерівномірно і неадекватно зниженню купівельної спроможності грошей на внутрішньому ринку. Спроби державного втручання у зовнішньоекономічні і валютні відносини призводять до розбіжностей між офіційним і ринковим курсом валюти, в результаті чого формується кілька ринкових курсів. Усі ці явища дезорганізують зовнішньоекономічні зв'язки, вносять до них значний спекулятивний елемент, стримують приплив іноземного капіталу, погіршують платіжний баланс країни, її валютне становище, підривають її позиції на світовому ринку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >